“Kasilagi ang daotan, hawiri ang maayo.”—ROMA 12:9.

1, 2. (a) Unsay nakatabang kanimo sa pagdesisyon nga moalagad sa Diyos? (b) Bahin sa atong panulondon, unsang mga pangutana ang atong konsiderahon?

MINILYON ang maalamong midesisyon sa pag-alagad kang Jehova nga Diyos ug sa pagsundog sa panig-ingnan ni Jesu-Kristo. (Mat. 16:24; 1 Ped. 2:21) Giisip natong seryosong butang ang atong dedikasyon sa Diyos. Ang atong desisyon wala gipasukad sa taphawng kahibalo sa pipila ka teksto kondili sa atong pagtuon pag-ayo sa Pulong sa Diyos. Ingong resulta, napalig-on ang atong pagtuo maylabot sa panulondon nga gisaad ni Jehova niadtong ‘nagkuhag kahibalo bahin kaniya ug sa iyang pinadala, si Jesu-Kristo.’—Juan 17:3; Roma 12:2.

2 Aron mahuptan ang maayong relasyon kang Jehova, kinahanglang mohimo kitag maalamong mga desisyon nga makapahimuot kaniya. Tubagon niining artikuloha kining mga pangutanaha: Unsay atong panulondon? Unsay angay natong panglantaw niini? Unsay atong himoon aron seguradong mabatonan kini? Unsay makatabang kanato sa paghimog maalamong mga desisyon?

UNSAY ATONG PANULONDON?

3. Unsang panulondon ang madawat sa (a) mga dinihogan ug sa (b) “ubang mga karnero”?

3 Ang diyutayng gidaghanon sa mga Kristohanon naglaom nga makadawat sa “dili-madunoton ug wala-mahugawi ug dili-malawos nga panulondon”—ang bililhong pribilehiyo nga magmando uban ni Kristo sa langit. (1 Ped. 1:3, 4) Aron makadawat niana, sila kinahanglang “ipanganak pag-usab.” (Juan 3:1-3) Apan unsay panulondon sa minilyong “ubang mga karnero” ni Jesus, nga miduyog sa mga dinihogan sa pagsangyaw sa  maayong balita sa Gingharian sa Diyos? (Juan 10:16) Ilang matagamtam ang panulondon nga wala madawat ni Adan ug Eva—kinabuhing walay kataposan sa paraisong yuta, diin wala nay pag-antos, kamatayon, ug pagbangotan. (Pin. 21:1-4) Kini nga panulondon ang gisaad ni Jesus sa tawong gilansang tupad niya. Siya miingon: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, Ikaw makauban nako sa Paraiso.”—Luc. 23:43.

4. Unsang mga panalangin ang gitagamtam na nato karon?

4 Karon pa lang, natagamtam na nato ang pipila ka panalangin nga apil sa maong panulondon. Duna kitay suod ug malinawong relasyon sa Diyos tungod sa atong pagtuo “sa lukat nga gibayad ni Kristo Jesus.” (Roma 3:23-25) Duna kitay tin-awng pagsabot sa bililhong mga saad sa Bibliya. Dugang pa, kita malipayon kaayo kay bahin kita sa tibuok kalibotang panag-igsoonay nga nahigugma sa usag usa. Ug pagkadakong pribilehiyo nga kita mga Saksi ni Jehova. Busa pabilhan gayod nato ang atong panulondon!

5. Unsay gipaningkamotang buhaton ni Satanas sa katawhan sa Diyos, ug unsay makatabang kanato nga makabarog batok sa iyang mga taktika?

5 Apan aron dili mawala ang atong talagsaong panulondon, kinahanglang alerto kita sa mga taktika ni Satanas. Siya kanunayng nagtental sa katawhan sa Diyos sa paghimog mga desisyon nga makawala sa ilang panulondon. (Num. 25:1-3, 9) Kay nasayod nga hapit nang laglagon, gipangusgan niya ang iyang mga paningkamot sa pagpahisalaag kanato. (Basaha ang Pinadayag 12:12, 17.) Aron magpabiling “malig-on batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa Yawa,” kinahanglang padayon natong pabilhan pag-ayo ang atong panulondon. (Efe. 6:11) Labot niini, atong hisgotan ang anak ni Isaac nga si Esau, nga magsilbing pasidaan kanato.

AYAW SUNDOGA SI ESAU

6, 7. Kinsa si Esau, ug unsang panulondon ang iyang mapaabot?

6 Mga 4,000 ka tuig kanhi, si Rebeca nanganak kang Esau ug sa iyang kaluhang si Jacob. Samtang nagdako, sila magkalahig kinaiya ug mga hilig. ‘Si Esau mahibalong mangayam, usa ka tawo sa kapatagan,’ samtang ‘si Jacob maoy usa ka tawong walay-ikasaway, nga nagpuyo sa mga tolda.’ (Gen. 25:27) Ang Hebreohanong pulong nga gihubad “walay-ikasaway,” matod sa maghuhubad sa Bibliya nga si Robert Alter, “nagpaila ug integridad o pagkainosente.”

7 Sa 15 anyos na si Esau ug Jacob, ang ilang apohang si Abraham namatay, apan ang saad ni Jehova kang Abraham wala mahanaw. Sa ulahi, kini gisubli ni Jehova kang Isaac, nga nag-ingong ang tanang nasod sa yuta magapanalangin sa ilang kaugalingon pinaagi sa binhi ni Abraham. (Basaha ang Genesis 26:3-5.) Niana nga saad, ang Mesiyas—ang matinumanong “binhi” sa Genesis 3:15—maggikan sa kaliwat ni Abraham. Ingong panganay ni Isaac, si Esau may legal nga katungod sa maong saad. Pagkatalagsaong panulondon ang iyang mapaabot! Iya bang gipabilhan kini?

Ayaw ipameligro ang imong espirituwal nga panulondon

8, 9. (a) Unsay gihimo ni Esau labot sa iyang panulondon? (b) Unsay naamgohan ni Esau sa ulahi, ug unsay iyang reaksiyon?

8 Usa ka adlaw niana, dihang si Esau gikan sa kapatagan, iyang nakita si Jacob nga ‘naglutog linat-an.’ Matod ni Esau: “Pagdali, palihog, pakan-a ako sa pula—kanang pula diha, kay gikapoy ako!” Si Jacob mitubag: “Ibaligya kanako, una sa tanan, ang imong katungod ingong panganay!” Unsay desisyon ni Esau? Makapasubo, siya miingon: “Unsay kapuslanan alang kanako [sa] katungod sa pagkapanganay?” Oo, mas gipili ni Esau ang usa ka panaksang linat-an kay sa iyang katungod sa pagkapanganay! Aron malegal ang maong kasabotan, si Jacob miinsistir: “Panumpa kanako una sa tanan!”  Sa walay pagpamalandong, gibaligya dayon ni Esau ang iyang pagkapanganay. Dayon, “gihatagan ni Jacob si Esau ug tinapay ug linat-ang lentihas, ug siya mikaon ug miinom. Unya siya mitindog ug milakaw. Busa gitamay ni Esau ang katungod sa pagkapanganay.”—Gen. 25:29-34.

9 Katuigan sa ulahi, dihang gihunahuna ni Isaac nga hapit na siyang mamatay, si Rebeca mihimog paagi aron madawat ni Jacob ang katungod sa pagkapanganay nga gibalewala ni Esau. Dihang naamgohan ni Esau sa ulahi nga nasayop siya sa iyang desisyon, siya nagpakiluoy kang Isaac: “Panalangini ako, bisan ako usab, amahan ko! . . . Wala ka bay gibilin nga panalangin alang kanako?” Dihang si Isaac miingon nga dili na niya mabakwi ang panalangin nga nahatag na niya kang Jacob, “si Esau mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak.”—Gen. 27:30-38.

10. Unsay panglantaw ni Jehova kang Esau ug Jacob, ug ngano?

10 Unsang tinamdan ni Esau ang gipakita sa Kasulatan? Iyang gipakita nga mas hinungdanon kaniya ang pagtagbaw sa unodnong mga tinguha kay sa umaabot nga mga panalangin nga mabatonan pinaagi sa iyang panulondon. Wala niya pabilhi ang iyang katungod sa pagkapanganay ug tin-awng wala gayod siya mahigugma sa Diyos. Wala usab niya hunahunaa ang epekto sa iyang desisyon ngadto sa iyang mga kaliwat. Apan si Jacob nagpabili gayod sa iyang panulondon. Pananglitan, siya misunod sa instruksiyon sa iyang ginikanan labot sa pagpilig asawa. (Gen. 27:46–28:3) Bisag nagkinahanglag pailob ug sakripisyo, gisunod kana ni Jacob ug nahimo siyang katigulangan sa Mesiyas. Unsay panglantaw sa Diyos kang Esau ug Jacob? Pinaagi ni propetang Malaquias, si Jehova miingon: “Gihigugma ko si Jacob, ug gidumtan ko si Esau.”—Mal. 1:2, 3.

11. (a) Unsay atong makat-onan sa asoy bahin kang Esau? (b) May kalabotan sa gihimo ni Esau, nganong gihisgotan ni Pablo ang pakighilawas?

11 Unsay atong makat-onan sa asoy bahin kang Esau? Gipasidan-an ni apostol Pablo ang iyang isigkamagtutuo sa pag-amping aron “walay makihilawason ni si bisan kinsa nga wala magpabili sa sagradong mga butang, sama kang Esau, kinsa baylo sa usa ka pagkaon naghatag sa iyang mga katungod ingong panganay.” (Heb. 12:16) Magsilbing pasidaan usab kini sa mga Kristohanon karon. Kinahanglang padayon natong pabilhan ang sagradong mga butang aron dili kita madaog sa unodnong mga tinguha ug mawala ang atong panulondon. Apan nganong gihisgotan ni Pablo ang pakighilawas may kalabotan sa gihimo ni Esau? Kay kon mahisama kita kang Esau, dali ra natong isalikway ang sagradong mga butang baylo sa unodnong mga tinguha, sama sa pakighilawas.

ANDAMA ANG IMONG KASINGKASING KARON

12. (a) Sa unsang paagi si Satanas mosulay sa pagtental kanato? (b) Paghisgot ug mga panig-ingnan sa Bibliya nga makatabang kanato dihang malisdan kita sa paghimog mga desisyon.

12 Ingong mga alagad ni Jehova, likayan gayod nato ang mga situwasyon nga magtental kanato sa pagbuhat ug imoralidad. Ug kon may motental kanato, mag-ampo kita kang Jehova nga dili madaog sa tentasyon. (Mat. 6:13) Samtang nanlimbasog kitang huptan ang atong integridad niining dunot nga kalibotan, si Satanas dili usab mohunong sa pagdaot sa atong espirituwalidad. (Efe. 6:12) Kay diyos niining daotang sistema, nahibalo ang Yawa kon sa unsang paagi pahimuslan ang atong unodnong mga tinguha. Mao nga nagbutang siyag mga tentasyon nga komon sa dili hingpit nga mga tawo. (1 Cor. 10:8, 13) Pananglitan, handurawa nga anaa ka sa situwasyon diin matental ka sa pagbuhat ug imoralidad. Unsay imong desisyon? Mahisama ka ba kang Esau nga daling magpadaog sa tentasyon? O mokalagiw ka ba gikan niana, sama sa gihimo sa anak ni Jacob nga si Jose dihang gitental sa asawa ni Potipar?—Basaha ang Genesis 39:10-12.

13. (a) Sa unsang paagi daghan karon ang misundog kang Jose, ug sa unsang paagi ang uban misundog kang Esau? (b) Unsay kinahanglan natong himoon aron dili mahisama kang Esau?

13 Daghan sa atong kaigsoonan nakaatubang ug mga situwasyon nga kinahanglan silang modesisyon kon kinsay sundogon—si Esau ba o si Jose. Kadaghanan kanila mihimog maalamong desisyon ug naglipay sa kasingkasing ni Jehova. (Prov. 27:11) Apan ang pipila sa atong mga igsoon mipiling mahisama kang Esau, nga napakyas sa pagpanalipod sa ilang panulondon. Gani, daghan ang nabadlong o napalagpot matag tuig kay nakahimog imoralidad. Pagkahinungdanon nga andamon karon ang atong kasingkasing sa dili pa makaatubang ug mga situwasyon nga magsulay sa atong integridad! (Sal. 78:8) Atong hisgotan ang duha ka paagi nga magsilbing atong depensa batok sa mga tentasyon ug magtabang nato nga makahimog maalamong mga desisyon.

PALANDONGA ANG SANGPOTANAN UG PALIG-ONA ANG DEPENSA

Palig-ona ang imong depensa pinaagi sa pagpangita sa kaalam ni Jehova

14. Unsang mga pangutana ang angayng palandongon aron matabangan kitang ‘kasilagan ang daotan’ ug ‘hawiran ang maayo’?

14 Una, palandonga ang mahimong sangpotanan sa atong panggawi. Kon dako ang atong gugma kang Jehova, dako usab ang atong pagpabili sa atong panulondon. Siyempre, dili nato gustong pasakitan ang atong gihigugma. Hinunoa, maningkamot kita nga iyang mauyonan. Busa angay natong palandongon ang mga sangpotanan sa sala, sa ato pa, ang epekto niini kanato ug sa uban kon magpadaog kita niana. Suknaa ang kaugalingon: ‘Sa unsang paagi ang akong hakog nga panggawi makaapekto sa akong relasyon kang Jehova? Unsay epekto niini sa akong pamilya? Unsay epekto niini sa mga igsoon sa kongregasyon? Mapandol ba niini ang uban?’ (Filip. 1:10) Isukna usab: ‘Ang daklit ug imoral nga kalipay ikabaylo ba sa kasakit nga akong maani? Gusto ba gyod kong mahisama kang Esau, nga mihilak ug nagmahay pag-ayo dihang naamgohan ang iyang sayop?’ (Heb. 12:17) Ang pagpamalandong niining mga pangutanaha makatabang kanato nga ‘kasilagan ang daotan’ ug ‘hawiran ang maayo.’ (Roma 12:9) Hinaot ang gugma kang Jehova magpalihok kanato nga hawiran pag-ayo ang atong panulondon.—Sal. 73:28.

15. Unsay makapalig-on sa atong depensa batok sa mga kapeligrohan sa atong espirituwalidad?

15 Ikaduha, palig-onon nato ang atong depensa. Daghag gitagana si Jehova aron palig-onon ang atong depensa batok sa mga kapeligrohan sa atong espirituwalidad. Lakip niini ang pagtuon sa Bibliya, Kristohanong mga tigom, pagsangyaw sa kanataran, ug  pag-ampo. (1 Cor. 15:58) Matag higayon nga isulti nato kang Jehova ang atong mga pagbati ug makugihong makig-ambit sa ministeryo, atong gipalig-on ang atong depensa batok sa mga tentasyon. (Basaha ang 1 Timoteo 6:12, 19.) Ang kalig-on sa atong depensa nagdepende gayod sa atong mga paningkamot. (Gal. 6:7) Gipasiugda kini sa ikaduhang kapitulo sa Proverbio.

‘PADAYON SA PAGPANGITA NIINI’

16, 17. Sa unsang paagi kita makabatog katakos sa paghimog maalamong mga desisyon?

16 Ang Proverbio kapitulo 2 nagdasig kanato nga magbatog kaalam ug katakos sa panghunahuna. Kining mga hiyasa makatabang kanato kon unsay pilion, matarong o daotan, disiplina o pagpatuyang sa kaugalingon. Molampos lang kita kon andam kitang manlimbasog. Sa pagpasiugda, ang Bibliya nag-ingon: “Anak ko, kon dawaton mo ang akong mga pulong ug tipigan mo ang akong mga sugo diha kanimo, aron sa paghatag ug pagtagad sa kaalam pinaagi sa imong igdulungog, aron ikiling mo ang imong kasingkasing sa katakos sa pag-ila; dugang pa, kon ikaw magasangpit sa pagsabot ug ikaw magapatugbaw sa imong tingog alang sa katakos sa pag-ila, kon ikaw magapadayon sa pagpangita niini ingon sa plata, ug ingon sa tinagong mga bahandi ikaw magapadayon sa pagpangita niini, nan imong masabtan ang pagkahadlok kang Jehova, ug imong makaplagan ang mismong kahibalo sa Diyos. Kay si Jehova magahatag ug kaalam; sa iyang baba nagagikan ang kahibalo ug ang katakos sa pag-ila.”—Prov. 2:1-6.

17 Kon atong ipadapat ang gihisgotan niining mga bersikuloha, makabaton kitag katakos sa paghimog maalamong mga desisyon. Busa lig-on lang kitang makabarog batok sa mga tentasyon kon atong tugotan ang pulong ni Jehova sa pag-umol sa atong sulod nga pagkatawo, kon padayon kitang mag-ampo sa iyang giya, ug kon padayon kitang mangita sa kahibalo sa Diyos samag natagong mga bahandi.

18. Unsay padayon nimong buhaton, ug ngano?

18 Si Jehova mohatag ug kahibalo, pagsabot, katakos sa pag-ila, ug kaalam niadtong naningkamot sa pagpangita niini. Kon maningkamot kita sa pagpangita ug pagpadapat niini, mas masuod kita kang Jehova. Ingong resulta, kining suod nga relasyon magsilbing proteksiyon dihang makaatubang kitag tentasyon. Kon kita makigsuod ug mahadlok kang Jehova, kita manlimbasog nga dili makasala. (Sal. 25:14; Sant. 4:8) Hinaot ang atong pagpakighigala kang Jehova ug pagpadapat sa diyosnong kaalam magpalihok kanatong tanan sa paghimog mga desisyon nga makapalipay kang Jehova ug sa pag-amping sa atong panulondon.