“Nahimuot gayod ako sa balaod sa Diyos.”—ROMA 7:22.

1-3. Unsa ang mga benepisyo sa pagbasa sa Bibliya ug sa pagpadapat sa mga gitudlo niini?

“KADA buntag kong magpasalamat kang Jehova sa pagtabang nako nga masabtan ang Bibliya.” Kini ang giingon sa edarang sister nga nagpadayon sa pagbasa sa Bibliya bisag kapin sa 40 ka beses na niya kining nabasa. Ang usa ka batan-ong sister misulat nga ang pagbasa sa Bibliya nakatabang kaniyang makita nga tinuod si Jehova. Tungod niini, mas nasuod siya sa iyang langitnong Amahan. Matod niya, “Karon lang ko nalipay ug ingon niini!”

2 Gidasig ni apostol Pedro ang tanan nga ‘ugmaron ang pagpangandoy sa walay sambog nga gatas nga iya sa pulong.’ (1 Ped. 2:2) Kadtong naghimo niini pinaagi sa pagtuon sa Bibliya ug sa pagpadapat sa ilang nakat-onan may hinlong konsensiya ug katuyoan sa kinabuhi. Makabaton silag maayong mga higala nga nahigugma ug nag-alagad usab sa Diyos. Kini maoy maayong mga rason nga ‘mahimuot sa balaod sa Diyos.’ (Roma 7:22) Apan duna pay laing mga benepisyo. Unsa kini?

3 Sa magkadaghan ang imong makat-onan bahin kang Jehova ug sa iyang Anak, mas modako ang imong gugma kanila ug sa isigkatawo. Ang tukmang kahibalo sa Kasulatan motabang kanimo sa pagkahibalo kon sa unsang paagi luwason sa Diyos sa dili madugay ang masinugtanong katawhan gikan niining daotang sistema. Duna usab kay maayong balita nga isangyaw sa mga tawo. Panalanginan ka ni Jehova samtang ginatudlo nimo sa uban ang imong nakat-onan gikan sa pagbasa sa Pulong sa Diyos.

BASAHA UG PAMALANDONGA

4. Unsay gipasabot sa pagbasa sa Bibliya “sa hinayng tingog”?

4 Gusto ni Jehova nga dili nato dalidalion ang pagbasa sa iyang Pulong. Siya miingon kang Josue: “Kining basahon sa balaod kinahanglang dili mahilayo sa imong baba, ug sa hinayng tingog kinahanglang magbasa ka niini adlaw ug gabii.” (Jos. 1:8; Sal. 1:2) Kinahanglan ba  gyod nimong literal nga basahon sa hinayng tingog ang matag pulong sa Genesis hangtod Pinadayag? Dili. Kini nagpasabot nga dili ka magdalidalig basa aron mapamalandong nimo ang imong ginabasa. Kon imong basahon ang Bibliya “sa hinayng tingog,” kini makatabang nimo nga magpokus sa mga bersikulo nga ilabinang mapuslanon ug makapadasig kanimo. Dihang makabasag makapadasig nga mga pulong, bersikulo, o asoy, ayaw kini paspasa ug basa, nga mahimo pa ganing litokon kini sa hinayng tingog. Pinaagi niini, ang punto nga imong nabasahan makatandog sa imong kasingkasing. Nganong hinungdanon kini? Kay kon imo gyong masabtan ang tambag sa Diyos, mas modako ang imong tinguha sa pagpadapat niini.

5-7. Paghatag ug pananglitan kon sa unsang paagi ang pagbasa sa Pulong sa Diyos sa hinayng tingog makatabang kanimo sa (a) pagpabiling hinlo sa moral; (b) pagpakitag pailob ug kalulot; (c) pagsalig kang Jehova panahon sa kalisdanan.

5 Dihang magbasa sa mga basahon sa Bibliya nga dili ka sinati, mas maayong basahon nimo kini sa hinayng tingog. Pananglitan, tagda kining tulo ka situwasyon. Una, hunahunaa ang usa ka batan-ong brader nga nagbasa sa tagna ni Oseas. Sa kapitulo 4, siya mihunong human mabasa sa hinayng tingog ang bersikulo 11 hangtod 13. (Basaha ang Oseas 4:11-13.) Ngano? Nakuha niini ang iyang pagtagad kay siya nakigbisog sa pagsukol sa imoral nga mga pagpit-os sa eskuylahan. Gipamalandong niya kining mga bersikuloha ug naghunahuna: ‘Nakita ni Jehova ang daotang mga butang nga ginahimo bisan sa pribado. Dili ko gustong masuko siya.’ Nakahukom ang brader nga magpabiling hinlo sa moral atubangan sa Diyos.

6 Ikaduha, usa ka sister ang nagbasa sa tagna ni Joel ug nakaabot sa kapitulo 2, bersikulo 13. (Basaha ang Joel 2:13.) Samtang nagbasa niini nga bersikulo sa hinayng tingog, iyang gipamalandong kon sa unsang paagi niya masundog si Jehova, kinsa “mapuangoron ug maluluy-on, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot.” Siya nakadesisyon nga dili na mosingka ug mogamit ug sakit nga mga pulong dihang makigsulti sa iyang bana ug sa uban.

7 Ikatulo, handurawa ang usa ka Kristohanong amahan nga nawad-ag trabaho ug nabalaka sa panginahanglan sa iyang asawa ug mga anak. Sa Nahum 1:7, iyang nabasa sa hinayng tingog nga si Jehova “makaila kanila nga modangop kaniya” ug magpanalipod kanila sama sa “usa ka salipdanan sa adlaw sa kasakit.” Kini nakapahupay kaniya. Iyang gibati ang mahigugmaong pag-atiman ni Jehova ug wala na kaayo mabalaka. Dayon iyang gibasa sa hinayng tingog ang bersikulo 15. (Basaha ang Nahum 1:15.) Nasabtan sa brader nga kon iyang isangyaw ang maayong balita bisan pa sa kalisdanan, ikapakita niya nga iya gayong giila si Jehova ingong iyang salipdanan. Samtang nangitag trabaho, siya karon nadasig sa pagsuportar sa pagsangyaw sa tungatunga sa semana.

8. Ipaambit sa mubo ang usa ka espirituwal nga diamante nga imong nakaplagan sa pagbasa sa Bibliya.

8 Ang nahisgotang mga punto maoy gikan sa mga basahon sa Bibliya nga tingali lisod sabton para sa uban. Dihang makabasa kag makapadasig nga mga bersikulo sa basahong Oseas, Joel, ug Nahum, madasig kang basahon pa ang ubang bersikulo niini sa hinayng tingog. Ang gisulat sa maong mga propeta makapahupay ug makatabang gayod kanimo nga magmaalamon! Komosta ang ubang basahon sa Bibliya? Ang Pulong sa Diyos samag minahag diamante. Busa pangubkob ug maayo! Oo, basaha ang tibuok Bibliya aron imong makaplagan ang samag mga diamante nga giya ug pagdasig sa Diyos.

PANINGKAMOTING MASABTAN

9. Sa unsang paagi nato mapauswag ang atong pagsabot sa kabubut-on sa Diyos?

9 Importante ang adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya, apan kinahanglan usab nga masabtan  nimo ang imong ginabasa. Busa gamita ang atong mga publikasyon sa pag-research bahin sa mga tawo, dapit, ug mga hitabo nga imong nabasa. O kon wala ka mahibalo kon unsaon pagpadapat ang imong nabasahan, mahimo kang magpatabang sa ansiyano o sa laing hamtong nga Kristohanon. Aron makita ang kahinungdanon sa pagpauswag sa atong pagsabot, hisgotan nato ang panig-ingnan sa usa ka Kristohanon sa unang siglo. Siya mao si Apolos.

10, 11. (a) Sa unsang paagi natabangan si Apolos aron mahimong mas maayong ministro? (b) Unsay atong makat-onan kang Apolos? (Tan-awa ang kahong “Ang Kinabag-ohang Pagsabot ba ang Imong Ginatudlo?”)

10 Si Apolos maoy usa ka Hudiyong Kristohanon nga “batid kaayo sa Kasulatan” ug “mainiton sa espiritu.” Ang basahon sa Buhat nag-ingon: “Siya nagsulti ug nanudlo sa hustong paagi sa mga butang bahin kang Jesus, apan nasinati lamang sa bawtismong iya ni Juan.” Si Apolos wala mahibalo nga dunay bag-ong gitudlo si Jesus bahin sa bawtismo. Human madunggi sa magtiayong si Priscila ug Aquila ang iyang pagpanudlo sa Efeso, ilang “gipatin-aw kaniya ang dalan sa Diyos sa mas husto nga paagi.” (Buh. 18:24-26) Sa unsang paagi nakabenepisyo niini si Apolos?

11 Human sa pagsangyaw sa Efeso, si Apolos miadto sa Acaya. “Sa pag-abot niya didto, siya nakatabang ug dako niadtong nanagpanuo tungod sa dili-takos nga kalulot sa Diyos; kay sa kusganong paagi bug-os niyang gipamatud-an sa publiko nga sayop ang mga Hudiyo, samtang iyang gipasundayag pinaagi sa mga Kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo.” (Buh. 18:27, 28) Niining panahona, husto na ang pagpatin-aw ni Apolos sa kahulogan sa Kristohanong bawtismo. Tungod niini, siya “nakatabang ug dako” sa mga bag-ohan nga mouswag sa matuod nga pagsimba. Unsay atong makat-onan niini? Sama kang Apolos, naningkamot kita nga masabtan ang atong ginabasa sa Bibliya. Apan kon may  eksperyensiyadong igsoon nga mosugyot kanatog mas epektibong paagi sa pagpanudlo, mapainubsanon natong dawaton ang iyang tabang ug pasalamatan kana. Sa ingon, mouswag ang kalidad sa atong sagradong pag-alagad.

GAMITA ANG IMONG NAKAT-ONAN SA PAGTABANG SA UBAN

12, 13. Sa unsang paagi ang mataktikanhong paggamit sa Kasulatan makatabang sa mga Bible study nga mouswag?

12 Sama kang Priscila, Aquila, ug Apolos, makatabang usab kita sa uban. Dihang imong matabangan ang interesado nga mabuntog ang mga babag sa iyang espirituwal nga pag-uswag, unsay imong bation? O kon ikaw usa ka ansiyano, unsay imong bation dihang may igsoon nga magpasalamat sa imong Kasulatanhong tambag nga nakatabang kaniya nga makalahutay sa kalisdanan? Seguradong malipay kita kon atong gamiton ang Pulong sa Diyos sa pagtabang sa uban nga mapauswag ang ilang kinabuhi. * Unsaon nimo kini paghimo?

13 Sa adlaw ni Elias, daghan sa mga Israelinhon ang nagpalingpaling tali sa matuod ug bakak nga pagsimba. Ang tambag ni Elias kanila mahimong makatabang sa usa ka Bible study nga dili pa desididong moalagad kang Jehova. (Basaha ang 1 Hari 18:21.) Komosta kon ang usa ka interesado nahadlok sa reaksiyon sa iyang mga higala o pamilya? Mapalig-on nimo ang iyang determinasyon sa pag-alagad kang Jehova pinaagi sa paggamit sa Isaias 51:12, 13.Basaha.

14. Unsay makatabang nimo nga mahinumdoman ang mga teksto dihang gikinahanglan mo kini sa pagtabang sa uban?

14 Tin-aw nga ang Bibliya naundan ug mga pulong nga magdasig, magtul-id, o magpalig-on kanato. Apan tingali makapangutana ka, ‘Sa unsang paagi dali nakong mahinumdoman ang mga teksto dihang gikinahanglan ko kini?’ Basaha ug pamalandonga ang Bibliya adlaw-adlaw. Pinaagi niini, makapondo kag mga teksto nga ipahinumdom sa espiritu ni Jehova dihang gikinahanglan mo kini.—Mar. 13:11; basaha ang Juan 14:26. *

15. Unsay makatabang kanimo nga bug-os masabtan ang Pulong sa Diyos?

15 Sama ni Haring Solomon, pangayog kaalam kang Jehova sa pagtuman sa imong teokratikanhong responsabilidad. (2 Cron. 1:7-10) Sundoga ang mga propeta kanhi nga ‘makugihong nagpakisayod ug mainampingong nanukiduki’ sa Pulong sa Diyos aron makabatog tukmang kahibalo bahin kang Jehova ug sa iyang kabubut-on. (1 Ped. 1:10-12) Gidasig ni Pablo si Timoteo nga tun-an ang ‘mga pulong sa pagtuo ug ang maayong pagtulon-an.’ (1 Tim. 4:6) Nianang paagiha, mapalig-on nimo ang imong pagtuo ug mas makatabang ka sa uban nga mouswag sa espirituwal.

ANG PAGBASA SA BIBLIYA MAGPANALIPOD KANATO

16. (a) Sa unsang paagi nakabenepisyo ang mga taga-Berea sa ‘maampingong pagsusi sa Kasulatan adlaw-adlaw’? (b) Nganong hinungdanon kaayo karon ang adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya?

16 Nabatasan sa mga Hudiyo sa siyudad sa Berea sa Macedonia ang ‘maampingong pagsusi sa Kasulatan adlaw-adlaw.’ Dihang gisangyaw ni Pablo kanila ang maayong balita, ila kining gitandi sa ilang nakat-onan sa Kasulatan. Ang resulta? Daghan ang nakombinsir nga ang gitudlo ni Pablo mao ang kamatuoran, mao nga sila “nahimong mga magtutuo.” (Buh. 17:10-12) Kini nagpakita nga ang adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya magpalig-on sa atong pagtuo kang Jehova. Ang maong pagtuo—“ang masaligan nga pagpaabot sa mga butang nga gilaoman”—hinungdanon  aron kita maluwas ngadto sa bag-ong kalibotan sa Diyos.—Heb. 11:1.

17, 18. (a) Sa unsang paagi ang lig-ong pagtuo ug gugma magpanalipod sa atong mahulagwayong kasingkasing? (b) Sa unsang paagi ang paglaom magpanalipod kanato?

17 May maayong rason nga si Pablo misulat: “Bahin kanato nga iya sa adlaw, maghupot kita ug maayong panghunahuna ug magsul-ob sa panagang sa dughan nga mao ang pagtuo ug gugma ug ingong helmet ang paglaom sa kaluwasan.” (1 Tes. 5:8) Ang usa ka sundalo magsul-ob ug panagang sa dughan aron maprotektahan ang iyang kasingkasing gikan sa kaaway. Sa susama, ang atong mahulagwayong kasingkasing kinahanglang panalipdan batok sa gahom sa sala. Unsay resulta kon ang Kristohanon dunay lig-ong pagtuo sa mga saad sa Diyos, maingon man gugma kang Jehova ug sa isigkatawo? Siya nagsul-ob sa kinalig-onang espirituwal nga panagang sa dughan. Sa ingon, maningkamot gayod siyang dili mobuhat ug bisan unsa nga makawala sa pag-uyon sa Diyos.

18 Gihisgotan usab ni Pablo ang helmet, “ang paglaom sa kaluwasan.” Sa panahon sa Bibliya, ang sundalo dali rang mapatay sa panggubatan kon walay proteksiyon ang iyang ulo. Apan kon magsul-ob ug lig-ong helmet, ang iyang ulo dili ra grabeng maunsa bisan pag maigo kini. Molig-on ang atong paglaom sa katakos ni Jehova sa pagluwas pinaagi sa pagtuon sa iyang Pulong. Pinaagi niini, makahimo kita sa pagsalikway sa mga apostata ug sa ilang “sulting walay-pulos” nga mokanap samag gangrena. (2 Tim. 2:16-19) Magpalig-on usab kini kanato nga balibaran ang mga panghaylo nga mobuhat sa mga butang nga gidumtan ni Jehova.

GIKINAHANGLAN SA KALUWASAN

19, 20. Nganong atong pabilhan pag-ayo ang Pulong sa Diyos, ug sa unsang paagi nato kini ikapakita? (Tan-awa ang kahong “Gitagana Gyod ni Jehova ang Akong Gikinahanglan.”)

19 Samtang nagkaduol ang kataposan niining sistemaha, kinahanglan kitang mas mosalig sa Pulong ni Jehova. Ang tambag niini makatabang kanato sa paghunong sa daotang panggawi ug sa pagkontrolar sa makasasalang kiling. Kini magdasig ug maghupay kanato aron makabarog sa mga pagsulay ni Satanas ug sa iyang kalibotan. Pinaagi sa giya ni Jehova diha sa iyang Pulong, padayon kitang makasubay sa dalan sa kinabuhi.

20 Hinumdomi nga kabubut-on sa Diyos nga “ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas.” Lakip niini ang mga alagad ni Jehova ug kadtong atong matabangan pinaagi sa buluhatong pagsangyaw ug pagpanudlo. Apan ang tanang nagtinguhang maluwas kinahanglang “makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:4) Busa kinahanglang basahon nato ang Bibliya ug ipadapat ang mga instruksiyon niini aron kita maluwas. Oo, ang atong adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya nagpakita nga gipabilhan nato pag-ayo ang Pulong ni Jehova.—Juan 17:17.

^ par. 12 Siyempre, dili nato gamiton ang Bibliya aron pit-oson o hukman ang uban. Sama kang Jehova, kita angayng magmapailobon ug magmaluloton sa atong mga Bible study.—Sal. 103:8.

^ par. 14 Komosta kon ang yawing mga pulong lang ang imong mahinumdoman apan dili ang basahon, kapitulo, ug bersikulo? Mahimo nimong makit-an ang teksto niini diha sa indise sa likod sa Bibliya, Watchtower Library, o sa concordance sa New World Translation.