Kay dili man hingpit, kitang tanan masakit, ug ang uban grabe pa gani. Kon makasinati niini nga kalisdanan, sa unsang paagi kita makasagubang?

Usa sa makatabang mao ang paghupay gikan sa pamilya, mga higala, ug isigkamagtutuo.

Ang maluloton ug mahigugmaong mga pulong sa usa ka higala maoy samag haplas nga makaayo ug makapahupay kanato. (Prov. 16:24; 18:24; 25:11) Bisan tuod ang mga Kristohanon gustong makadawat ug paghupay, sila naningkamot usab nga hupayon kadtong anaa sa kasakitan pinaagi sa paghupay nga ilang nadawat gikan sa Diyos. (2 Cor. 1:4; Luc. 6:31) Nasinati kini ni Antonio, usa ka magtatan-aw sa distrito sa Mexico.

Dihang nadayagnos nga may lymphoma, usa ka matang sa kanser sa dugo, si Antonio naguol pag-ayo. Apan naningkamot siyang dili magpadaog sa iyang negatibong emosyon. Sa unsang paagi? Maghinumdom siyag mga awit sa Gingharian ug awiton kini aron madunggan ug mapamalandong ang mga liriko niini. Nakahupay usab kaniya ang paglitok sa iyang mga pag-ampo ug ang pagbasa sa Bibliya.

Apan nakita karon ni Antonio nga ang usa sa kinadak-ang tabang mao ang paghupay gikan sa isigkamagtutuo. Siya miingon: “Dihang kami sa akong asawa mabalaka pag-ayo, hangyoon namo ang among paryente nga ansiyano sa pagduaw ug sa pag-ampo uban namo. Kini nakahupay kanamo ug wala na kaayo mi mabalaka. Gani,” siya midugang, “sa tabang sa among pamilya ug mga igsoon sa pagtuo, dali ra namong nabuntog ang negatibong mga emosyon.” Si Antonio mapasalamaton kaayo sa maong matinabangon ug mahigugmaong mga higala!

Ang laing tabang panahon sa kalisdanan mao ang balaang espiritu. Si apostol Pedro miingon nga ang balaang espiritu sa Diyos maoy “walay bayad nga gasa.” (Buh. 2:38) Kini napamatud-ang tinuod dihang daghan ang gidihogan niadtong Pentekostes 33 C.E. Apan ang balaang espiritu maoy gasa alang sa tanan. Kini nga gasa dili mahurot, busa nganong dili mangayo ug daghan niini?—Isa. 40:28-31.

PAGPAKITAG TIM-OS NGA INTERES NIADTONG NAG-ANTOS

Si apostol Pablo nakalahutay sa daghang kalisdanan, ug gani may panahong nag-ungaw siya sa kamatayon. (2 Cor. 1:8-10) Apan wala siya mabalaka pag-ayo sa iyang kinabuhi. Siya nahupay sa pagkahibalo nga ang Diyos motabang kaniya. Siya misulat: “Dalayegon ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa malumong mga kaluoy ug ang Diyos sa tanang paghupay, kinsa nagahupay kanamo sa tanan namong kasakitan.” (2 Cor. 1:3, 4) Wala niya tugoting malumsan siya sa mga problema. Hinuon, ang mga pagsulay nakatabang kaniya nga maugmad ang empatiya, aron mas makahupay siya sa uban nga nagsagubang ug kalisdanan.

Human maulii sa iyang sakit, si Antonio mibalik sa nagapanawng buluhaton. Sukad pa kaniadto, kanunay na siyang nagpakitag interes sa mga isigkamagtutuo. Apan karon, siya ug ang iyang asawa mas naningkamot sa pagduaw ug pagdasig sa mga nasakit. Pananglitan, dihang nagduaw sa usa ka Kristohanon nga grabeng nasakit, nasayran ni Antonio nga ang maong brader dili na gustong motambong sa mga tigom. “Dili kay wala siyay gugma kang Jehova o sa mga igsoon,” matod ni Antonio, “apan ang iyang sakit nakaapektar pag-ayo sa iyang emosyon nga tungod niini mibati siyang way pulos.”

Usa sa gihimo ni Antonio sa pagdasig sa brader mao ang paghangyo kaniya nga maoy moampo sa usa ka salosalo. Bisag nagpanuko, ang brader misugot. Si Antonio miingon: “Nindot kaayo ang iyang pag-ampo, ug human niana, mora siyag wala nay problema. Gibati niya nga siya mapuslanon na usab.”

Oo, grabe man o dili, kitang tanan nagsagubang ug usa ka matang sa kalisdanan. Apan sama sa giingon ni Pablo, kana makatabang kanato sa paghupay sa uban nga nagsagubang usab ug kalisdanan. Busa angay kitang magpakitag empatiya sa nag-antos nga mga isigka-Kristohanon, ug sundogon si Jehova nga Diyos pinaagi sa paghupay sa uban.