Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pag-alagad nga Walay Pagmahay

Pag-alagad nga Walay Pagmahay

“Ginakalimtan [ko] ang mga butang sa luyo ug nagapangab-ot sa mga butang sa unahan.”—FILIP. 3:13.

1-3. (a) Unsa ang pagmahay, ug sa unsang paagi kini makaapektar kanato? (b) Unsay atong makat-onan kang Pablo?

USA ka magbabalak misulat: “Sa tanang makapasubong pulong nga gisulti o gisulat, kini ang labing makapasubo: ‘Kon kuan pa lang unta!’” Ang magbabalak mao si J. G. Whittier. Iyang gitumong ang mga butang nga atong gimahayan—mga butang nga gusto natong bag-ohon kon mabalik lang ang panahon. Ang “pagmahay, o pagbasol,” mao ang kahasol sa hunahuna ug ang kaguol nga bation tungod sa mga butang nga atong nahimo o wala mahimo. Kini mahimong magkahulogang “paghilak pag-usab.” Kitang tanan nakahimog mga butang nga gusto natong bag-ohon kon mabalik lang ang panahon. Unsang mga butang ang imong gimahayan?

2 May mga tawong nakahimog seryosong kasaypanan o daotang mga butang. Ang uban walay gihimong daotan, apan nagduhaduha kon husto ang ilang nahimong mga desisyon. Ang pipila nagpadayon sa ilang kinabuhi ug wala na magsigeg hunahuna sa ilang kagahapon. Apan ang uban padayong nahasol sa mga butang nga ilang nahimo sa nangagi. (Sal. 51:3) Hain ka niini? Buot ba nimong mag-alagad sa Diyos nga walay pagmahay? Duna na bay nakahimo niini? Oo, si apostol Pablo.

3 Si Pablo nakahimog dagkong kasaypanan ug maalamong mga pagpili usab. Nagbasol siya pag-ayo sa iyang mga sayop, apan nakakat-on usab siya kon sa unsang paagi magmalamposon sa pag-alagad sa Diyos. Atong tan-awon kon unsay atong makat-onan sa iyang panig-ingnan bahin sa pag-alagad nga walay pagmahay.

ANG KAGAHAPON NI PABLO

4. Unsay mga gibasolan ni Pablo?

4 Ingong batan-ong Pariseo kaniadto, si Pablo nakahimog mga butang nga iyang gibasolan sa ulahi. Pananglitan, siyay nanguna sa pintas nga pagpanglutos batok  sa mga tinun-an ni Kristo. Ang Bibliya nag-ingon nga human patya sa mga maglulutos si Esteban, si Saulo, nga gitawag sa ulahig Pablo, misugod dayon sa “pagdaot sa kongregasyon.” Iyang ‘gipanaka ang mga balay ug gipangtaral ang mga lalaki ug babaye, [ug] gipangbanlod sila sa bilanggoan.’ (Buh. 8:3) Ang eskolar nga si Albert Barnes miingon nga ang Gregong pulong nga gihubad “pagdaot” maoy “bug-at nga ekspresyon, nga nagpadayag sa dakong kasuko ug kasibot [ni Saulo] sa pagpanglutos.” Busa matod ni Barnes, “giatake ni Saulo ang simbahan samag mabangis nga hayop.” Ingong debotadong Hudiyo, nagtuo si Saulo nga gisugo siya sa Diyos sa pagwagtang sa Kristiyanidad. Mao nga pintas niyang gilutos ang mga Kristohanon, “nga nagpangusmo pa gihapog hulga ug pagbuno batok sa . . . mga lalaki ug mga babaye.”—Buh. 9:1, 2; 22:4. *

5. Sa unsang paagi ang maglulutos nga si Saulo nahimong magwawali bahin kang Kristo?

5 Gusto ni Saulo nga moadto sa Damasco aron dakpon ang mga tinun-an ni Jesus sa ilang mga balay ug guyoron paingon sa Jerusalem aron makatilaw sa kasuko sa Sanhedrin. Apan wala siya molampos kay gibabagan siya sa Ulo sa Kristohanong kongregasyon. (Efe. 5:23) Samtang nagpaingon si Saulo sa Damasco, si Jesus nagpakita kaniya, ug siya nabuta tungod sa usa ka milagrosong kahayag. Dayon gipaadto siya ni Jesus sa Damasco aron magpaabot ug dugang instruksiyon. Ug nahibalo kita kon unsay sunod nga nahitabo.—Buh. 9:3-22.

6, 7. Unsay nagpakita nga nahibalo si Pablo sa kabug-at sa iyang kasaypanan?

6 Nausab dayon ang tinamdan ni Pablo pagkahimo niyang Kristohanon. Siya dili na bangis nga kaaway sa Kristiyanidad, kondili nahimong masibotong magwawali bahin kang Kristo. Apan sa ulahi, siya misulat bahin sa iyang kaugalingon: “Dayag nga kamo nakadungog bahin sa akong panggawi kaniadto sa Judaismo, nga sa hilabihan gayod ako nagpadayon sa paglutos sa kongregasyon sa Diyos ug naglaglag niini.” (Gal. 1:13) Gihisgotan niya pag-usab ang iyang kagahapon dihang siya misulat sa mga taga-Corinto, taga-Filipos, ug kang Timoteo. (Basaha ang 1 Corinto 15:9; Filip. 3:6; 1 Tim. 1:13) Gikaulaw ni Pablo ang iyang kagahapon, apan wala usab siya mogawi nga daw wala ra kadto mahitabo. Nahibalo siya nga seryoso ang iyang nahimong kasaypanan.—Buh. 26:9-11.

7 Gihisgotan sa eskolar sa Bibliya nga si Frederic W. Farrar ang papel ni Saulo sa “mapintas nga paglutos.” Si Farrar midugang nga kon atong pamalandongon kon unsa ka grabe ang pagpanglutos ni Pablo sa mga Kristohanon, “bation nato ang iyang hilabihang pagbasol ug ang iyang pag-antos gikan sa pagtamay sa iyang mga kaaway.” Lagmit dihang moduaw si Pablo sa lainlaing kongregasyon, may mga igsoong moingon niya, ‘Ikaw diay si Pablo—kadtong naglutos namo!’—Buh. 9:21.

8. Unsay gibati ni Pablo sa kaluoy ug gugma nga gipakita ni Jehova ug ni Jesus kaniya, ug unsay atong makat-onan niini?

8 Nahibalo si Pablo nga pinaagi lamang sa dili takos nga kalulot sa Diyos nga nahimo niya ang iyang ministeryo. Sa 14 niya ka sulat, mga 90 ka beses niyang gihisgotan ang maong maluluy-ong hiyas sa Diyos—mas daghan kay sa ubang magsusulat sa Bibliya. (Basaha ang 1 Corinto 15:10.) Mapasalamaton kaayo si Pablo nga gipakitaan siyag kaluoy, ug dili niya gusto nga makawang ang dili takos nga kalulot sa Diyos kaniya. Busa siya “naghago nga labaw pa” kay sa ubang apostoles. Tin-awng gipakita  sa panig-ingnan ni Pablo nga kon isugid nato ang atong mga sala ug magbag-o, si Jehova andam magpapas bisan sa grabeng mga sala pinasukad sa halad lukat ni Jesus. Busa kon mibati ka nga dili mapasaylo ang imong sala tungod sa kabug-at niini, hinumdomi si Pablo. (Basaha ang 1 Timoteo 1:15, 16.) Bisag si Pablo kanhi maoy pintas nga maglulutos ni Kristo, siya misulat: ‘Ang Anak sa Diyos nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.’ (Gal. 2:20; Buh. 9:5) Oo, nakat-onan ni Pablo nga angay niyang buhaton ang iyang maarangan sa pag-alagad sa Diyos aron dili na siya magmahay sa umaabot. Nakakat-on ka ba usab sa pagbuhat niini?

Nakat-onan ni Pablo kon sa unsang paagi mag-alagad nga walay pagmahay

DUNA KA BAY MGA PAGMAHAY?

9, 10. (a) Unsay gimahayan sa ubang alagad ni Jehova? (b) Nganong dili maayo ang pagsigeg kabalaka sa nangaging kasaypanan?

9 Duna ka bay nahimo nga imong gimahayan karon? Giusikan mo ba ang imong kusog ug panahon alang sa dili hustong mga pangagpas? Duna ka bay naagrabyado? O basin duna ka pay laing mga butang nga gimahayan. Nan, unsay imong puwedeng himoon?

10 Daghang tawo ang pirmeng nabalaka! Padayon nilang gibasol ang ilang kaugalingon tungod sa mga sayop nga ilang nahimo. Duna bay masulbad sa pagsigeg kabalaka? Wala! Handurawa nga naglingkod ka sa silyang tuwangtuwang (rocking chair). Bisag pila ka oras ka pang magtuwangtuwang, dili gyod ka moabante! Sa susama, imbes magsigeg kabalaka, buhata ang imong maarangan sa pagsulbad sa problema. Pangayog pasaylo sa imong nabuhatag sayop ug makigdait kaniya. Hunahunaa kon nganong nahimo nimo ang maong sayop aron dili na kini mausab. Apan usahay kinahanglan nimong antoson ang resulta sa imong sayop. Dili makatabang ang pagsigeg kabalaka sa nangaging kasaypanan. Gani, makababag pa kini sa imong pag-alagad sa Diyos nga bug-os kalag!

11. (a) Sa unsang paagi nato madawat ang kaluoy ug mahigugmaong kalulot ni Jehova? (b) Unsay giingon sa Bibliya nga atong buhaton aron makabatog kalinaw sa hunahuna labot sa nangaging kasaypanan?

 11 Ang uban nagpadaog sa ilang nangaging kasaypanan ug mibating dili takos sa kaluoy sa Diyos. Tingali gibati nilang bug-at o daghan kaayo ang ilang sala. Apan ang tinuod, bisan unsa pay ilang nahimo sa nangagi, sila makahinulsol, makahimog kausaban, ug makapangayog pasaylo. (Buh. 3:19) Mahimo silang pakitaan ni Jehova ug kaluoy ug mahigugmaong kalulot, sama sa iyang gihimo sa uban. Pasayloon ni Jehova kadtong mapainubsanon, matinud-anon, ug sinserong maghinulsol. Gihimo niya kana kang Job, kinsa miingon: “Ako naghinulsol [o nagbasol] sa abog ug sa abo.” (Job 42:6) Aron makabatog kalinaw sa hunahuna, angay natong sundon ang giingon sa Bibliya: “Siya nga nagatabon sa iyang kalapasan dili molampos, apan siya nga nagasugid ug nagabiya niini pagakaluy-an.” (Prov. 28:13; Sant. 5:14-16) Busa kinahanglan natong isugid sa Diyos ang atong sala, mangayog pasaylo kaniya, ug tul-iron ang atong sayop. (2 Cor. 7:10, 11) Kon ato kining himoon, madawat nato ang kaluoy ni Jehova, kinsa “magpasaylo sa madagayaon gayod.”—Isa. 55:7.

12. (a) Kon gitulisok kita sa atong konsensiya, unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni David? (b) Sa unsang diwa nga si Jehova nagbasol, ug sa unsang paagi ang pagkahibalo niini makatabang kanato? (Tan-awa ang kahon.)

12 Ang pag-ampo maoy usa ka paagi nga kita matabangan sa Diyos. Sa usa ka nindot nga salmo, gipahayag ni David ang iyang pagtuo nga gitubag ni Jehova ang iyang mga pag-ampo. (Basaha ang Salmo 32:1-5.) Giangkon ni David nga siya nag-antos sa pagtulisok sa iyang konsensiya! Siya nabalaka, nasakit, ug nawad-ag kalipay. Unsay nakahupay kang David? Gisugid niya sa Diyos ang iyang sala ug siya gipasaylo. Gitubag ni Jehova ang mga pag-ampo ni David. Siya gipalig-on ug gidasig nga padayong buhaton kon unsay maayo. Sa susama, kon gihasol ka sa imong nangaging kasaypanan, sinsero nga mangayog pasaylo kang Jehova ug buhata ang imong maarangan sa pagtul-id niini. Makaseguro ka nga mamati si Jehova sa imong pag-ampo ug pasayloon ka niya.—Sal. 86:5.

PAGPOKUS SA UMAABOT

13, 14. (a) Sa unsa kita angayng magpokus karon? (b) Unsang mga pangutana ang makatabang kanato sa pagsusi sa atong presenteng kahimtang?

13 Tinuod, makakat-on kita gikan sa atong kagahapon, apan dili husto nga magsige na lag kabalaka niini. Hinunoa, angay kitang magpokus sa presente ug sa umaabot. Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Pipila ka tuig gikan karon, magmahay kaha ko sa akong mga nahimo ug wala mahimo? Matinumanon ba kong nag-alagad karon aron wala koy mga pagmahay sa umaabot?’

14 Samtang nagkaduol ang dakong kasakitan, dili nato buot nga hasolon kita sa  mga pangutana nga sama niini: ‘Nganong nagrelaks-relaks ra man ko sa akong pag-alagad? Nganong wala man ko magpayunir niadtong may kahigayonan pa? Nganong wala man ko maningkamot nga mokuwalipikar ingong ministeryal? Naningkamot ba gyod ko sa pagsul-ob sa bag-ong personalidad? Ako kaha ang matang sa tawo nga papuy-on ni Jehova sa iyang bag-ong kalibotan?’ Imbes magsigeg hunahuna sa wala nato mahimo, gamiton nato ang maong mga pangutana sa pagsusi sa atong presenteng kahimtang ug paneguroon nga buhaton ang labing maayo sa pag-alagad kang Jehova. Kay kon dili, basin modaghan ang atong pagmahay sa umaabot.—2 Tim. 2:15.

AYAW PAGMAHAY SA IMONG SAGRADONG PAG-ALAGAD

15, 16. (a) Unsang mga sakripisyo ang gihimo sa daghan aron unahon ang pag-alagad kang Jehova? (b) Nganong dili kita angayng magmahay sa bisan unsang sakripisyo nga atong gihimo alang sa Gingharian?

15 Komosta kamong nagsakripisyo aron makaalagad kang Jehova nga bug-os panahon? Tingali miundang ka sa imong maayong karera o negosyo aron pasimplehon ang imong kinabuhi ug makabatog dugang panahon alang sa Gingharian. O basin midesisyon ka nga dili magminyo o dili manganak aron makaalagad sa Bethel, sa internasyonal nga konstruksiyon, sa sirkitong buluhaton, o ingong misyonaryo. Magmahay ka ba sa maong mga desisyon karong nagkaedaran ka na? Hunahunaon ba nimong wala ra kinahanglana o wala sa panahon ang imong mga sakripisyo? Dili gayod!

16 Gihimo nimo ang maong mga desisyon tungod sa imong dakong gugma kang Jehova ug sa imong tinguha nga motabang sa uban nga buot moalagad kaniya. Ayaw gayod hunahunaa nga mas maayo unta ang imong kinabuhi karon kon wala pa nimo himoa ang maong mga sakripisyo. Mobati kag dakong kalipay kay nahibalo ka nga husto ang imong desisyon. Imong gipili ang labing maayong paagi sa pag-alagad kang Jehova sumala sa imong kahimtang. Dili niya kalimtan ang imong mga sakripisyo. Sa “tinuod nga kinabuhi” sa umaabot, makadawat kag mga panalangin nga labaw pa kay sa imong gidahom!—Sal. 145:16; 1 Tim. 6:19.

KON SA UNSANG PAAGI MAG-ALAGAD NGA WALAY PAGMAHAY

17, 18. (a) Unsang prinsipyo ang nakatabang kang Pablo sa pag-alagad sa Diyos nga walay pagmahay? (b) Sa pag-alagad kang Jehova, unsay imong determinasyon bahin sa imong kagahapon, sa imong ginahimo karon, ug sa umaabot?

17 Unsang prinsipyo ang nakatabang kang Pablo sa pag-alagad sa Diyos nga walay pagmahay? Siya misulat: “Ginakalimtan [ko] ang mga butang sa luyo ug nagapangab-ot sa mga butang sa unahan.” (Basaha ang Filipos 3:13, 14.) Wala magpokus si Pablo sa mga sayop nga iyang nahimo niadtong anaa pa siya sa Judaismo. Hinunoa, gigamit niya ang tanan niyang kusog aron mahimong takos sa ganti nga kinabuhing walay kataposan.

18 Mapadapat usab nato ang prinsipyo sa mga pulong ni Pablo. Imbes magsigeg kabalaka bahin sa atong kagahapon, nga dili na nato mabag-o, magpokus kita sa atong mahimo karon aron madawat ang mga panalangin sa unahan. Tingali dili nato bug-os malimtan ang atong nangaging kasaypanan, apan dili pod husto nga basolon nato kanunay ang atong kaugalingon. Paningkamotan natong talikdan ang atong kagahapon, mag-alagad sa Diyos sa tanan natong maarangan karon, ug magpokus sa atong maayong kaugmaon!

^ par. 4 Kadaghan gihisgotan sa Bibliya nga ang mga babaye maoy lakip sa mga gilutos ni Saulo. Kini nagpakita nga duna silay dakong bahin sa pagpakaylap sa Kristiyanidad sa unang siglo, sama sa ilang ginahimo karon.—Sal. 68:11.