“Ang dili-takos nga kalulot sa Ginoong Jesu-Kristo magauban sa espiritu nga inyong gipakita.”​—FILEM. 25.

1. Unsay giingon ni Pablo sa dihang misulat siya sa iyang mga isigkamagtutuo?

DIHANG misulat si apostol Pablo sa iyang mga isigkamagtutuo, kadaghan siya miingon nga unta uyonan sa Diyos ug ni Kristo ang espiritu nga gipakita sa mga kongregasyon. Pananglitan, siya misulat sa mga taga-Galacia: “Ang dili-takos nga kalulot sa atong Ginoong Jesu-Kristo magauban sa espiritu nga inyong ginapakita, mga igsoon. Amen.” (Gal. 6:18) Unsay gipasabot ni Pablo sa mga pulong nga ‘sa espiritu nga inyong gipakita’?

2, 3. (a) Dihang gigamit ni Pablo ang pulong “espiritu,” unsay gitumong niya usahay? (b) Unsang mga pangutana ang atong isukna sa kaugalingon labot sa espiritu nga atong ginapakita?

2 Ang pulong “espiritu” nga gigamit ni Pablo dinhi nagtumong sa atong tinamdan, o panghunahuna. Kini ang hinungdan nga kita mosulti o molihok sa usa ka partikular nga paagi. Ang usa tingali malumo, mahunahunaon, dili daling masuko, mahinatagon, o mapinasayloon. Ang Bibliya nag-ingon nga maayong ugmaron ang “malinawon ug malumong espiritu” ug ang ‘bugnaw nga espiritu.’ (1 Ped. 3:4; Prov. 17:27) Sa laing bahin, ang usa basin sakit manulti, materyalistiko, daling masuko, o dili magpatudlo. Mas grabe pa, ang uban imoral ug hunahuna, masinupakon, o rebelyoso.

3 Busa dihang si Pablo migamit sa ekspresyong sama sa “ang Ginoo magauban sa espiritu nga imong gipakita,” siya nagdasig sa mga igsoon sa pagpakitag espiritu nga nahiuyon sa kabubut-on sa Diyos ug sa personalidad ni Kristo. (2 Tim. 4:22; basaha ang Colosas 3:9-12.) Maayong pangutan-on ang atong kaugalingon: ‘Unsa nga espiritu ang akong ginapakita? Sa unsang paagi bug-os nakong mapakita ang espiritu nga makapahimuot sa Diyos? Sa unsang paagi ko makaamot sa positibong espiritu sa kongregasyon?’ Pananglitan, diha sa usa ka hardin  sa sunflower, ang matag bulak makaamot sa katahom sa tibuok hardin. Kita ba usa sa “mga bulak” nga nakaamot sa katahom sa kongregasyon? Maningkamot gayod kita nga himoon kana. Hisgotan nato karon kon sa unsang paagi kita makapakitag espiritu nga makapahimuot sa Diyos.

LIKAYI ANG ESPIRITU SA KALIBOTAN

4. Unsa ang “espiritu sa kalibotan”?

4 Ang Bibliya nag-ingon: “Atong nadawat, dili ang espiritu sa kalibotan, kondili ang espiritu nga gikan sa Diyos.” (1 Cor. 2:12) Unsa ang “espiritu sa kalibotan”? Kini ang espiritu nga gihisgotan usab sa Efeso 2:2, nga nag-ingon: “Kamo kaniadto milakaw uyon sa sistema sa mga butang niining kalibotana, uyon sa magmamando sa awtoridad sa hangin, ang espiritu nga nagalihok karon diha sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon.” Kini nga “hangin” mao ang espiritu, o tinamdan, sa kalibotan. Samag literal nga hangin, naa kini bisan asa. Pananglitan, daghang tawo karon may tinamdan nga sama niini, ‘Dili ko gustong mandaran!’ o, ‘Labani ang imong katungod!’ Sila maoy “mga anak sa pagkadili-masinugtanon” sa kalibotan ni Satanas.

5. Unsang daotang tinamdan ang gipakita sa ubang Israelinhon?

5 Dili na bag-o ang maong mga tinamdan. Sa panahon ni Moises, si Kore mirebelde niadtong dunay awtoridad sa Israel. Panguna niyang gireklamo si Aaron ug ang mga anak niini, nga nag-alagad ingong mga saserdote. Lagmit nakita ni Kore ang ilang mga kahuyangan. O kaha nagtuo siya nga gipaboran ni Moises ang iyang mga paryente pinaagi sa paghatag kanilag espesyal nga mga pribilehiyo. Bisag unsa pay hinungdan, dayag nga wala lantawa ni Kore ang mga butang sumala sa panglantaw ni Jehova. Siya misulti batok sa mga tinudlo ni Jehova, nga nag-ingon: “Igo na kanang inyo . . . nganong gibayaw ninyo ang inyong kaugalingon nga labaw sa kongregasyon?” (Num. 16:3) Si Datan ug Abiram mireklamo usab batok kang Moises. Ilang giingnan si Moises nga siya ‘nagpakaprinsipe ibabaw kanila.’ Dihang gipatawag sila ni Moises, sila mapahitas-ong miingon: “Dili kami moadto!” (Num. 16:12-14) Dayag nga wala mahimuot si Jehova sa ilang rebelyosong tinamdan, mao nga iyang gipatay ang tanang rebelde.​—Num. 16:28-35.

6. Sa unsang paagi ang pipila sa unang siglo nagpakitag daotang tinamdan, ug lagmit unsa ang hinungdan?

6 Sa unang siglo, dihay mga lalaki usab nga nanghinaway niadtong gihatagag awtoridad sa kongregasyon, nga “nagsalikway sa pagkaginoo.” (Jud. 8) Lagmit wala sila makontento sa ilang mga pribilehiyo ug misulay sa pag-impluwensiya sa uban nga dili tahoron kadtong tinudlong mga lalaki, nga naningkamot sa pagtuman sa ilang mga responsabilidad.​—Basaha ang 3 Juan 9, 10.

7. Unsang tinamdan ang dili nato angayng ugmaron?

7 Tin-aw nga ang maong tinamdan dili angayng motungha sa kongregasyon. Busa kinahanglang mag-amping kita nga dili kini maugmad. Ang mga ansiyano dili hingpit, sama ra niadtong nanguna sa panahon ni Moises ug apostol Juan. Sila masayop usab nga makaapektar tingali kanato sa personal. Kon mahitabo kana, dili gayod nato sundogon ang espiritu sa kalibotan ug moingon, “Kinahanglang hatagan kog hustisya!” o, “Kinahanglang mabadlong ni nga ansiyano!” Hinumdomi nga mahimong palabyon ra ni Jehova ang ginagmay nga mga sayop sa mga ansiyano. Mahimo ba usab nato kana? Tungod sa gihunahuna nilang kahuyangan sa mga ansiyano, ang uban nga nakahimog seryosong sala dili moatubang sa komite nga giasayn sa pagtabang kanila. Sama silag pasyente nga dili modawat ug usa ka paagi sa pagtambal kay duna silay wala maangayi sa doktor.

8. Unsang mga teksto ang motabang nato sa pagbaton ug hustong tinamdan ngadto sa mga nanguna sa kongregasyon?

 8 Aron malikayan ang maong tinamdan, hinumdoman nato nga ang Bibliya nag-ingon nga may ‘pito ka bituon sa tuong kamot’ ni Jesus. Ang mga “bituon” nagsimbolo sa dinihogang mga ansiyano ug nagtumong usab sa tanang ansiyano sa kongregasyon. Si Jesus makahimo sa paggiya sa mga “bituon” sa iyang kamot sa paagi nga gusto niya. (Pin. 1:16, 20) Busa ingong Ulo sa kongregasyon, nahibalo gayod si Jesus kon unsay nagakahitabo tali sa mga ansiyano. “Ang iyang mga mata ingon sa nagdilaab nga kalayo” ug makita niya ang tanang butang. Busa kon dunay ansiyano nga kinahanglan gyong tul-iron, paneguroon ni Jesus nga matul-id siya sa hustong panahon ug sa hustong paagi. (Pin. 1:14) Samtang dili pa molihok si Jesus, padayon natong tahoron ang mga brader nga gitudlo pinaagi sa balaang espiritu, kay si Pablo misulat: “Magmasinugtanon kamo sa mga nagapanguna kaninyo ug magmapinasakopon, kay sila nagabantay sa inyong mga kalag ingon nga sila maoy maghatag ug husay; aron buhaton nila kini uban ang kalipay ug dili uban ang pagpanghupaw, kay kini makadaot kaninyo.”​—Heb. 13:17.

Sa unsang paagi ang pagpamalandong sa papel ni Jesus makatabang kanimo sa dihang tambagan?

9. (a) Sa unsang paagi masulayan tingali ang usa ka Kristohanon kon siya tul-iron o disiplinahon? (b) Unsa ang labing maayong reaksiyon kon kita badlongon?

9 Ang tinamdan sa usa ka Kristohanon mahimong masulayan usab kon siya tul-iron o matangtangan ug pribilehiyo sa kongregasyon. Usa ka batan-ong brader ang malulotong gitambagan sa mga ansiyano bahin sa  pagdula ug mapintas nga mga video game. Makapasubo nga wala niya dawata ang tambag ug kay dili na siya kuwalipikado, natangtangan siya sa pagka-ministeryal. (Sal. 11:5; 1 Tim. 3:8-10) Human niana, gipanulti sa brader nga wala siya makauyon sa desisyon ug kadaghan siyang misulat sa branch office aron ireklamo ang mga ansiyano. Giagni pa gani niya ang uban sa kongregasyon nga mosulat usab. Sa pagkatinuod, wala kitay makuhang kaayohan kon atong ipameligro ang kalinaw sa kongregasyon aron lang ipakita nga husto kita. Kon kita badlongon, mas maayong isipon kini ingong kahigayonan nga mahibalo kita sa atong mga kahuyangan ug dayon kinasingkasing nga dawaton ang pagtul-id.​—Basaha ang Lamentaciones 3:28, 29.

10. (a) Unsay atong makat-onan sa Santiago 3:16-18 bahin sa husto ug dili hustong tinamdan? (b) Unsay resulta sa pagpakitag “kaalam nga gikan sa itaas”?

10 Gisulti sa Santiago 3:16-18 kon unsay husto ug dili hustong tinamdan diha sa kongregasyon. Kini nag-ingon: “Kon diin anaa ang pangabugho ug pagkamatigion, anaa ang kasamok ug ang tanang mangil-ad nga butang. Apan ang kaalam nga gikan sa itaas maoy una sa tanan putli, unya makigdaiton, makataronganon, andam mosunod, tugob sa kaluoy ug maayong mga bunga, dili mapihigpihigon, dili salingkapaw. Dugang pa, ang bunga sa pagkamatarong may binhi nga gipugas ubos sa malinawong mga kahimtang alang niadtong nagapakigdait.” Kon molihok kita uyon sa “kaalam nga gikan sa itaas,” atong masundog ang mga hiyas sa Diyos ug madasig nato ang uban sa pagpakitag maayong tinamdan. Sa ingon, magmalinawon ang kongregasyon.

IPAKITA ANG MATINAHORONG TINAMDAN DIHA SA KONGREGASYON

11. (a) Kon padayon kitang magbaton ug maayong tinamdan, unsay atong malikayan? (b) Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni David?

11 Angay natong hinumdoman nga gitudlo ni Jehova ang mga ansiyano “aron magbantay sa kongregasyon sa Diyos.” (Buh. 20:28; 1 Ped. 5:2) Busa maalamon nga atong tahoron ang kahikayan sa Diyos, ansiyano man kita o dili. Kon padayon kitang magbaton ug maayong tinamdan, malikayan nato ang paghatag ug sobrang importansiya sa posisyon diha sa kongregasyon. Sa dihang si Haring Saul sa Israel mibati nga hulga si David sa iyang pagkahari, kanunay na siyang magduda kang David. (1 Sam. 18:9) Naugmad sa hari ang daotang tinamdan ug gusto pa gani niyang patyon si David. Imbes sobrang mabalaka bahin sa posisyon sama kang Saul, mas maayong sundogon nato si David. Bisag nag-antos sa daghang inhustisya, si David kanunayng nagtahod niadtong gihatagan sa Diyos ug awtoridad.​—Basaha ang 1 Samuel 26:23.

12. Unsay makaamot sa panaghiusa sa kongregasyon?

12 Tungod sa magkalahing opinyon, usahay mapikal kita sa usag usa. Mahitabo kini bisan tali sa mga ansiyano. Bahin niini, ang Bibliya nagtambag: “Manguna sa pagpakitag pasidungog sa usag usa” ug, “Ayaw pagpakamaalamon sa inyong kaugalingong mga mata.” (Roma 12:10, 16) Imbes moinsistir nga kita ang husto, angay natong dawaton nga sagad dili lang usa ka opinyon ang husto. Kon paningkamotan natong sabton ang opinyon sa uban, makaamot kita sa panaghiusa sa kongregasyon.​—Filip. 4:5.

13. Unsay angay natong buhaton human masulti ang atong opinyon, ug unsang pananglitan sa Bibliya ang makatabang kanato bahin niini?

13 Nagpasabot ba kini nga sayop ang paghatag ug opinyon kon duna kitay nakita nga angayng tul-iron diha sa kongregasyon? Dili. Sa unang siglo, dunay mitunghang isyu nga gilalisan pag-ayo sa mga igsoon. “Ilang gihikay nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila kanila nga motungas ngadto sa mga apostoles ug sa mga ansiyano sa Jerusalem maylabot niini nga panaglalis.” ( Buh. 15:2) Seguradong ang matag usa sa mga apostoles ug mga ansiyano dunay kaugalingong opinyon ug ideya kon unsaon pagsulbad sa isyu. Apan human mapahayag sa matag usa ang iyang opinyon ug nakahimo na silag desisyon sa tabang sa balaang espiritu, wala na nila ipamugos ang ilang mga opinyon. Dihang nadawat na sa mga kongregasyon ang sulat bahin sa desisyon, “sila nagmaya maylabot sa maong pagdasig” ug ‘nalig-on sa pagtuo.’ (Buh. 15:31; 16:4, 5) Karon usab, dihang masulti na nato sa mga ansiyano ang bahin sa usa ka butang, angay kitang mosalig nga buhaton nila kon unsay husto.

IPAKITA ANG MAAYONG TINAMDAN SA IMONG PAGPAKIGLABOT SA UBAN

14. Sa unsang paagi kita makapakitag maayong tinamdan sa uban?

14 Daghan kitag kahigayonan nga makapakitag maayong tinamdan ngadto sa uban. Usa niini mao ang pagpasaylo dayon sa mga nakapasilo kanato. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. Ingon nga si Jehova kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon.” (Col. 3:13) Ang ekspresyong “kon ang usa adunay reklamo batok sa lain” nagpakita nga usahay duna kitay balidong mga rason nga maglagot sa uban. Apan imbes mahimong sobra ka sensitibo sa ginagmayng kahuyangan sa uban ug matugaw na hinuon ang kalinaw sa kongregasyon, atong sundogon si Jehova. Bug-os kitang magpasaylo ug padayong mag-alagad sa Diyos uban sa atong mga igsoon.

15. (a) Unsay atong makat-onan kang Job bahin sa pagpasaylo? (b) Sa unsang paagi ang pag-ampo motabang kanato sa pagpakitag hustong tinamdan?

15 Duna kitay makat-onan kang Job bahin sa pagpasaylo. Ang iyang tulo ka higala nagsultig sakit nga mga pulong imbes maghupay unta kaniya. Bisan pa niana, gipasaylo sila ni Job. Sa unsang paagi? “Siya nag-ampo alang sa iyang mga higala.” (Job 16:2; 42:10) Sa susama, mahimong mausab ang atong tinamdan sa uban kon ato silang iampo. Kini motabang kanato nga masundog ang tinamdan ni Kristo. (Juan 13:34, 35) Angay usab kitang moampo alang sa balaang espiritu. (Luc. 11:13) Ang espiritu sa Diyos motabang nato sa pagpakitag Kristohanong mga hiyas sa atong pagpakiglabot sa uban.​—Basaha ang Galacia 5:22, 23.

MAKAAMOT KA SA MAAYONG ESPIRITU SA KONGREGASYON

16, 17. Bahin sa pagpakitag maayong espiritu, unsay determinado nimong buhaton?

16 Maayo gayod ang resulta kon himoong tumong sa matag usa nga makaamot sa maayong espiritu sa kongregasyon! Human tun-i kining artikuloha, tingali imong makita nga duna ka pay angayng pauswagon sa imong tinamdan aron mas makapadasig ka sa uban. Kon mao, susihon nato ang atong kaugalingon pinaagi sa Pulong sa Diyos. (Heb. 4:12) Si Pablo, nga nag-amping pag-ayo nga dili makapandol sa mga kongregasyon, miingon: “Wala akoy namatikdan nga bisan unsa batok sa akong kaugalingon. Hinunoa pinaagi niini wala ako mapamatud-ing matarong, apan siya nga nagausisa kanako mao si Jehova.”​—1 Cor. 4:4.

17 Samtang kita mogawi uyon sa kaalam sa Diyos, nga dili moinsistir sa atong opinyon o dili mohatag ug sobrang importansiya sa posisyon, kita makaamot sa maayong espiritu sa kongregasyon. Dugang pa, pinaagi sa pagpasaylo ug paghunahunag positibo sa atong mga igsoon, atong mabatonan ang malinawong relasyon uban kanila. (Filip. 4:8) Kon ato kining buhaton, makasalig kita nga malipay si Jehova ug si Jesus ‘sa espiritu nga atong ginapakita.’​—Filem. 25.