Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Oktubre 2012

Himoang Oo ang Imong Oo

Himoang Oo ang Imong Oo

“Himoa lang ang inyong pulong nga Oo magkahulogan ug Oo, ang inyong Dili, Dili.”—MAT. 5:37.

1. Unsay giingon ni Jesus bahin sa pagpanumpa, ug ngano?

SAGAD ang matuod nga mga Kristohanon dili kinahanglang manumpa kay sila nagtuman sa sugo ni Jesus, nga nag-ingon: “Himoa lang ang inyong pulong nga Oo magkahulogan ug Oo.” Iyang gipasabot nga angayng tumanon sa usa ang iyang gisaad. Una pa niana, si Jesus miingon: “Ayaw gayod pagpanumpa.” Gisulti niya kini kay daghan ang nagbatasan sa pagpanumpa nga walay intensiyon sa pagtuman sa ilang gisaad. Kon ang usa dili motuman sa iyang saad, kini mahimong magpaila nga siya dili gayod kasaligan ug busa naimpluwensiyahan “sa usa nga daotan.”—Basaha ang Mateo 5:33-37.

2. Nganong dili sayop ang tanang pagpanumpa?

2 Buot bang ipasabot ni Jesus nga sayop ang tanang pagpanumpa? Dili gayod! Sa miaging artikulo, atong nakat-onan nga si Jehova ug ang iyang matarong nga alagad nga si Abraham nanumpa maylabot sa importanteng mga butang. Ang Balaod sa Diyos nagsugo usab sa paghimog panumpa aron masulbad ang pipila ka problema. (Ex. 22:10, 11; Num. 5:21, 22) Busa, basin ang usa ka Kristohanon kinahanglang manumpa sa pagsulti sa tinuod dihang motestigo sa korte. O kaha, may mga situwasyon nga kinahanglan tingaling manumpa ang usa ka Kristohanon aron pasaligan ang uban nga sinsero ang iyang intensiyon o aron masulbad ang usa ka problema. Gani, dihang si Jesus gipapanumpa sa hataas nga saserdote, siya wala mobalibad ug misulti sa tinuod atubangan sa Hudiyohanong Sanhedrin. (Mat. 26:63, 64) Sa pagkatinuod, dili siya kinahanglang manumpa kang bisan kinsa. Bisan pa niana, aron ipakita nga kasaligan ang iyang isulti, si Jesus sagad moingon: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo.” (Juan 1:51; 13:16, 20, 21, 38) Atong hisgotan kon unsa pay atong makat-onan sa ehemplo ni Jesus,  Pablo, ug sa uban nga gihimong Oo ang ilang Oo.

SI JESUS—ANG PINAKAMAAYONG EHEMPLO

Sukad sa bawtismo hangtod sa kamatayon, gituman ni Jesus ang iyang saad sa iyang Amahan

3. Unsay gisaad ni Jesus diha sa iyang pag-ampo, ug unsay sanong ni Jehova?

3 “Tan-awa! Ako mianhi . . . sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos.” (Heb. 10:7) Niini nga pag-ampo, si Jesus misaad nga iyang tumanon ang tanang gitagna bahin sa gisaad nga Binhi, lakip ang pagsamad ni Satanas kaniya sa tikod. (Gen. 3:15) Wala pay tawo sukad nga mipresentar sa pagtuman sa ingon niana ka bug-at nga responsabilidad. Gikan sa langit, gipahayag ni Jehova ang iyang bug-os nga pagsalig sa iyang Anak, bisag wala niya gipapanumpa si Jesus sa pagtuman sa iyang saad.—Luc. 3:21, 22.

4. Nganong nahibalo kita nga gihimo gayod ni Jesus ang iyang Oo nga Oo?

4 Kanunayng gibuhat ni Jesus ang iyang gitudlo, nga gihimong Oo ang iyang Oo. Wala niya tugoti nga mabalda siya sa pagtuman sa buluhaton nga gisugo sa iyang Amahan, nga isangyaw ang maayong balita sa Gingharian ug himoong tinun-an kadtong gikabig sa Diyos ngadto kaniya. (Juan 6:44) Gipakita sa Bibliya nga gituman gayod ni Jesus ang kabubut-on sa Diyos. Kini nag-ingon: “Bisag unsa pa ka daghan ang mga saad sa Diyos, sila nahimong Oo pinaagi kaniya.” (2 Cor. 1:20) Busa si Jesus ang pinakamaayong ehemplo sa usa nga nagtuman sa iyang saad ngadto sa Amahan. Atong hisgotan ang usa nga naningkamot sa pagsundog kang Jesus.

SI PABLO—KASALIGAN SA IYANG PULONG

5. Unsang ehemplo ang gipakita ni apostol Pablo kanato?

5 “Unsay akong buhaton, Ginoo?” (Buh. 22:10) Kini ang giingon ni Saulo sa dihang gisultihan siya ni Jesus pinaagig panan-awon nga hunongon na ang pagpanglutos sa mga Kristohanon. Ingong resulta, si Saulo naghinulsol, nagpabawtismo, ug midawat sa espesyal nga asaynment sa pagsangyaw bahin kang Jesus ngadto sa kanasoran. Sukad niadto, si Saulo, nga nailhang Pablo sa ulahi, padayong nagtawag kang Jesus nga iyang “Ginoo” ug nagmasinugtanon kaniya hangtod sa iyang kamatayon. (Buh. 22:6-16; 2 Cor. 4:5; 2 Tim. 4:8) Si Pablo dili sama niadtong gisultihan ni Jesus: “Nganong motawag man kamo kanako ‘Ginoo! Ginoo!’ apan dili mobuhat sa mga butang nga akong gisulti?” (Luc. 6:46) Oo, dahomon ni Jesus nga kadtong modawat kaniya ingong ilang Ginoo motuman sa ilang gisaad, sama kang apostol Pablo.

6, 7. (a) Nganong wala dayon moduaw si Pablo sa Corinto, ug nganong walay basehanan ang giingon sa mga kritiko ni Pablo nga dili kasaligan ang iyang pulong? (b) Unsay angay natong tinamdan niadtong gitudlo nga manguna kanato?

6 Si Pablo masibotong nagsangyaw sa  mensahe sa Gingharian sa tibuok Asia Minor ug Uropa, nga nagtukod ug mga kongregasyon didto ug nagduaw niini. Dihay mga higayon nga kinahanglan siyang manumpa aron pamatud-an nga tinuod ang iyang gisulat. (Gal. 1:20) Sa dihang ang pipila sa Corinto nag-akusar kang Pablo nga dili kasaligan, siya midepensa: “Ang Diyos kasaligan nga ang among mga gisulti kaninyo dili Oo apan diay Dili.” (2 Cor. 1:18) Sa gisulat kini ni Pablo, nakabiya na siya sa Efeso ug nagpanaw na diha sa Macedonia paingon sa Corinto. Sa sinugdan, plano ni Pablo nga duawon pag-usab ang Corinto ayha pa moadto sa Macedonia. (2 Cor. 1:15, 16) Apan sama sa nagapanawng mga magtatan-aw karon, usahay kinahanglang usbon ang ruta sa pagduaw. Gihimo kini dili tungod sa mabawng mga rason o personal nga kapritso kondili tungod sa usa ka emerhensiya. Sa bahin ni Pablo, ang rason nga giusab niya ang iyang ruta sa pagduaw sa Corinto maoy alang sa kaayohan sa kongregasyon. Sa unsang paagi?

7 Wala madugay human maplano ang iyang ruta, nabalitaan ni Pablo nga gikonsentir sa mga igsoon sa Corinto ang pagkabahinbahin ug imoralidad. (1 Cor. 1:11; 5:1) Aron matul-id ang situwasyon, mihatag siyag bug-at nga tambag diha sa iyang unang sulat sa Corinto. Dayon, imbes mosakayg barko gikan sa Efeso paingon sa Corinto, midesisyon si Pablo nga hatagag panahon ang mga taga-Corinto nga ipadapat ang iyang tambag aron inig-abot niya didto, mas makapadasig ang iyang pagduaw. Aron pasaligan sila nga kana ang tinuod nga rason sa pagkausab sa iyang ruta, si Pablo miingon sa iyang ikaduhang sulat: “Ako motawag sa Diyos sa pagsaksi batok sa akong kalag nga maoy aron sa pagpalingkawas kaninyo nga ako wala pa moanha sa Corinto.” (2 Cor. 1:23) Hinaot dili kita mahisama sa mga kritiko ni Pablo. Hinunoa, magpakita kitag lalom nga pagtahod niadtong gitudlo nga manguna kanato. Angay natong sundogon si Pablo, sama sa iyang pagsundog kang Kristo.—1 Cor. 11:1; Heb. 13:7.

UBANG MAAYONG EHEMPLO

8. Unsang maayong ehemplo ang gipakita ni Rebeca kanato?

8 “Andam ako nga mouban.” (Gen. 24:58) Kini ang tubag ni Rebeca dihang gipangutana siya sa iyang inahan ug igsoong lalaki kon andam ba siyang mobiya kanila nianang adlawa mismo aron mahimong asawa sa anak ni Abraham nga si Isaac. Gawas pa niana, kinahanglan siyang mopanawg kapin sa 800 kilometros uban sa tawo nga bag-o ra niyang nakaila. (Gen. 24:50-58) Gihimo ni Rebeca ang iyang Oo nga Oo. Nahimo siyang maayong asawa ni Isaac ug matinumanong nag-alagad sa Diyos. Sukad niadto, siya nagpuyo sa mga tolda ingong langyaw sa Yutang Saad. Tungod sa iyang pagkamatinumanon, gihimo siya ni Jehova nga usa sa mga katigulangan sa gisaad nga Binhi, si Jesu-Kristo.—Heb. 11:9, 13.

9. Sa unsang paagi gituman ni Ruth ang iyang gisulti?

9 “Dili, apan kami mopauli uban kanimo ngadto sa imong katawhan.” (Ruth 1:10) Kini ang subli-subling gisulti sa Moabihanong mga balo nga si Ruth ug Orpa ngadto sa ilang ugangang si Noemi, kinsa mopauli na sa Betlehem. Tungod sa pagsigeg hangyo ni Noemi nga pabalikon sila sa Moab, sa kataposan si Orpa mibalik sa iyang yutang natawhan. Apan gihimo ni Ruth ang iyang Dili nga Dili. (Basaha ang Ruth 1:16, 17.) Siya miunong kang Noemi ug gibiyaan ang iyang pamilya ug ang bakak nga relihiyon sa Moab. Siya nagmatinumanon kang Jehova, ug gigantihan nga malakip sa lima lang ka babaye nga gihisgotan ni Mateo diha sa talaan sa kagikan ni Kristo.—Mat. 1:1, 3, 5, 6, 16.

10. Nganong maayong ehemplo si Isaias alang kanato?

10 “Ania ako! Ipadala ako.” (Isa. 6:8) Sa wala pa kini isulti ni Isaias, iyang nakita si Jehova diha sa usa ka panan-awon nga naglingkod sa Iyang trono ibabaw sa templo sa Israel. Samtang nagsud-ong niini, iyang nadungog si Jehova nga miingon: “Kinsa ang akong ipadala, ug kinsa ang moadto alang kanamo?” Usa kini ka pagdapit nga mahimong tigpamaba ni Jehova, nga magdalag mensahe ngadto sa Iyang masinupakong katawhan. Gituman ni Isaias ang iyang gisulti—ang iyang Oo nagkahulogang Oo. Sulod sa kapig 46 ka tuig, siya matinumanong nag-alagad ingong propeta, nga naghatod ug mga mensahe sa paghukom ug sa makapalipayng mga saad bahin sa pagpasig-uli sa matuod nga pagsimba.

11. (a) Nganong hinungdanon nga tumanon nato ang atong gisaad? (b) Kinsa ang pipila nga wala motuman sa ilang gisulti nga nagsilbing pasidaan kanato?

11 Nganong giparekord ni Jehova sa Bibliya ang maong mga ehemplo? Ug unsa ka  hinungdanon nga himoon natong Oo ang atong Oo? Ang Bibliya tin-awng nagpasidaan nga kon ang usa ‘dili motuman ug kasabotan,’ siya “takos sa kamatayon.” (Roma 1:31, 32) Si Paraon sa Ehipto, Haring Zedekias sa Juda, ug si Ananias ug Sapira maoy pipila sa gihisgotan sa Bibliya nga wala himoang Oo ang ilang Oo. Sila gisilotan ug nagsilbing pasidaan kanato.—Ex. 9:27, 28, 34, 35; Ezeq. 17:13-15, 19, 20; Buh. 5:1-10.

12. Unsay makatabang kanato nga mahimong kasaligan sa atong gisaad?

12 Niining “kataposang mga adlaw,” kita nagkinabuhi taliwala sa mga tawong ‘dili maunongon,’ mga tawong “nagbaton sa dagway sa diyosnong pagkamahinalaron apan nagpanghimakak sa gahom niini.” (2 Tim. 3:1-5) Kutob sa mahimo, likayan nato ang maong mga tawo. Hinunoa, kanunay kitang makig-uban niadtong naningkamot sa paghimo sa ilang Oo nga Oo.—Heb. 10:24, 25.

ANG IMONG LABING IMPORTANTENG OO

13. Unsa ang labing importanteng Oo sa usa ka sumusunod ni Jesu-Kristo?

13 Ang labing importanteng saad nga himoon sa usa ka tawo mao ang iyang pagpahinungod sa Diyos. Kadtong buot mahimong tinun-an ni Jesus dunay tulo ka kahigayonan sa pagtubag ug Oo sa dihang pangutan-on bahin sa ilang motibo. (Mat. 16:24) Dihang interbiyohon sa duha ka ansiyano ang usa nga buot mahimong di-bawtismadong magmamantala, siya pangutan-on, “Gusto ba gayod nimo nga mahimong Saksi ni Jehova?” Dayon dihang siya mouswag ug gusto nang magpabawtismo, estoryahon siya sa mga ansiyano ug pangutan-on, “Nakapahinungod ka na ba sa imong kaugalingon kang Jehova diha sa pag-ampo?” Sa kataposan, sa adlaw sa bawtismo, ang matag kandidato pangutan-on, “Pinasukad sa halad ni Jesu-Kristo, ikaw ba  naghinulsol sa imong mga sala ug nagpahinungod sa imong kaugalingon kang Jehova aron buhaton ang iyang kabubut-on?” Busa, atubangan sa tanang nanambong, kining mga bag-ohan motubag ug Oo, nga nagsaad nga alagaron ang Diyos sa walay kataposan.

Gituman mo ba ang imong labing importanteng Oo?

14. Unsang mga pangutana ang angay natong isukna sa atong kaugalingon matag karon ug unya?

14 Bag-ohan ka man o dugay nang alagad sa Diyos, matag karon ug unya kinahanglang pangutan-on nimo ang imong kaugalingon: ‘Agig pagsundog kang Jesu-Kristo, padayon ba nakong gituman ang akong labing importanteng Oo? Padayon ba nakong giuna ang pagsangyaw ug paghimog mga tinun-an sumala sa gisugo ni Jesus?’—Basaha ang 2 Corinto 13:5.

15. Sa unsang mga kahimtang nga angay natong himoong Oo ang atong Oo?

15 Aron padayon natong matuman ang atong pahinungod sa Diyos, kinahanglang matinud-anon usab kita sa ubang importanteng butang. Pananglitan: Minyo ka ba? Nan, padayong tumana ang imong saad nga higugmaon ug mahalon ang imong kapikas. Mipirma ka bag kontrata sa negosyo o aplikasyon alang sa teokratikanhong pribilehiyo? Nan, tumana ang imong obligasyon ug panaad. Gidapit ka bag panihapon sa usa ka igsoon nga dili arangan? Kon nakatando ka na, ayaw kanag kanselaha tungod lang kay nakadawat kag mas maayong imbitasyon. Duna ka bay gisaaran nga balikan sa teritoryo? Nan, himoa gayod ang imong Oo nga Oo, ug panalanginan ni Jehova ang imong ministeryo.—Basaha ang Lucas 16:10.

MAKATABANG KANATO ANG ATONG HATAAS NGA SASERDOTE UG HARI

16. Unsay angay natong buhaton kon wala kita makatuman sa atong saad?

16 Ang Bibliya nag-ingon nga tungod sa atong pagkadili-hingpit, “kitang tanan mangapandol sa makadaghan,” ilabina sa paggamit sa dila. (Sant. 3:2) Unsay angay natong himoon kon wala kita makatuman sa atong saad? Sa Balaod sa Diyos sa Israel, dunay probisyon nga pakitaag kaluoy ang tawo nga ‘misulti nga wala hunahunaa.’ (Lev. 5:4-7, 11) Sa mga Kristohanon, dunay mahigugmaong probisyon usab alang niadtong wala makatuman sa ilang saad. Kon atong isugid kang Jehova ang maong sala, kita iyang pasayloon pinaagi sa atong Hataas nga Saserdote, si Jesu-Kristo. (1 Juan 2:1, 2) Apan aron padayon kitang uyonan ni Jehova, atong ipakita nga tinuod kitang naghinulsol pinaagi sa pagtuman sa tanan natong gisaad. Maningkamot usab kita nga sulbaron ang mitunghang mga problema tungod sa pagsulti nga wala hunahunaa. (Prov. 6:2, 3) Siyempre, mas maayong maghunahuna daan ayha mosaad kay basig dili nato kana matuman.—Basaha ang Ecclesiastes 5:2.

17, 18. Unsa ang nindot nga kaugmaon sa tanang naningkamot sa paghimo sa ilang Oo nga Oo?

17 Pagkanindot sa kaugmaon sa tanang magsisimba ni Jehova nga naningkamot sa paghimo sa ilang Oo nga Oo! Ang 144,000 nga dinihogan hatagag imortal nga kinabuhi sa langit, diin sila “magamando ingong mga hari uban [ni Jesus] sulod sa usa ka libo ka tuig.” (Pin. 20:6) Alang sa minilyon pang mga tawo, sila makabenepisyo sa pagmando ni Kristo sa iyang Gingharian diha sa usa ka paraisong yuta. Nianang panahona, sila tabangan nga makabatog hingpit nga lawas ug hunahuna.—Pin. 21:3-5.

18 Kon magmatinumanon kita sa kataposang pagsulay human sa pagmando ni Kristo, dili na gayod kita magduhaduha sa isulti sa uban. (Pin. 20:7-10) Makasalig kita nga ang tanang Oo magkahulogang Oo, ug ang Dili, Dili. Kay ang tanan unya hingpit nang makasundog sa atong mahigugmaong Amahan, si Jehova, ang “Diyos sa kamatuoran.”—Sal. 31:5.