“Ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug kusog, usa ka katabang nga daling hikaplagan panahon sa mga kasakitan.”—SAL. 46:1.

1, 2. Unsang mga kalisdanan ang nasinati sa daghan, apan unsay tinguha sa mga alagad sa Diyos?

KITA nagkinabuhi panahon sa kalisdanan. Daghan ang nag-antos kay ang yuta napuno sa kalamidad sama sa mga linog, tsunami, sunog, pagbaha, pagbuto sa mga bolkan, buhawi, ug bagyo. Anaa usab ang personal nga mga problema ug mga suliran sa pamilya nga nakahatag ug kahadlok ug kagul-anan. Tinuod gayod nga “ang panahon ug ang wala damhang panghitabo” modangat kanatong tanan.—Eccl. 9:11.

2 Niining lisod nga mga kahimtang, ang katawhan sa Diyos padayong nag-alagad nga malipayon. Bisan pa niana, buot natong magmaandam sa pag-atubang sa bisan unsang kalisdanan nga moabot samtang nagkaduol ang kataposan niining sistemaha. Sa unsang paagi kita makasagubang niini ug dili maluya? Unsay makatabang kanato sa pag-atubang sa mga kalisdanan uban ang kaisog?

PAGKAT-ON GIKAN NIADTONG NAGMAISOGON

3. Sumala sa Roma 15:4, sa unsang paagi kita mahupay sa dihang mag-atubang ug lisod nga mga situwasyon?

3 Bisan tuod mas daghan karon ang nakasinatig mga kalisdanan, ang mga problema dili na bag-o sa mga tawo. Atong tan-awon kon unsay atong makat-onan sa pipila ka alagad sa Diyos kaniadto nga nagmaisogon sa pag-atubang sa lisod nga mga situwasyon.—Roma 15:4.

4. Unsang mga kalisdanan ang nasinati ni David, ug unsay nakatabang kaniya?

4 Tagda ang panig-ingnan ni David. Nasinati niya ang kasuko sa usa ka hari, pag-atake sa kaaway, ug pagbihag sa iyang mga asawa. Gibudhian siya sa iyang pipila ka tawo, membro sa pamilya, ug mga higala. Ug may higayon usab nga siya naguol pag-ayo. (1 Sam. 18:8, 9; 30:1-5;  2 Sam. 17:1-3; 24:15, 17; Sal. 38:4-8) Gipakita sa mga asoy sa Bibliya nga si David grabeng nag-antos tungod niini nga mga kalisdanan. Apan wala kini makapahuyang sa iyang pagtuo. Gani siya miingon: “Si Jehova mao ang salipdanan sa akong kinabuhi. Kinsa man ang akong kalisangan?”—Sal. 27:1; basaha ang Salmo 27:5, 10.

5. Unsay nakatabang kang Abraham ug Sara sa pagsagubang sa kalisod sa kinabuhi?

5 Sa halos tibuok kinabuhi ni Abraham ug Sara, sila nagpuyo sa mga tolda ug nagkinabuhi ingong mga langyaw diha sa mga dapit nga dili sila pamilyar. Dili sayon ang ilang pagkinabuhi. Apan ilang nasagubang ang mga kahimtang sama sa gutom ug kapeligrohan gikan sa palibot nga mga nasod. (Gen. 12:10; 14:14-16) Sa unsang paagi sila nakasagubang? Ang Bibliya nag-ingon nga si Abraham “nagpaabot sa siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan, nga ang magtutukod ug magbubuhat niini nga siyudad mao ang Diyos.” (Heb. 11:8-10) Imbes maluya tungod sa kalisod sa kinabuhi, si Abraham ug Sara nagpokus sa mga saad sa Diyos.

6. Sa unsang paagi masundog nato si Job?

6 Si Job nakasinatig grabeng pag-antos. Hunahunaa ang iyang gibati dihang midangat ang sunodsunod nga katalagman sa iyang kinabuhi. (Job 3:3, 11) Ang nakapalisod pa kay wala niya bug-os masabti kon nganong nahitabo kadto kaniya. Apan wala siya mawad-ig paglaom. Iyang gihuptan ang iyang integridad ug pagtuo sa Diyos. (Basaha ang Job 27:5.) Angay gayod nato siyang sundogon!

7. Unsay mga nasinatian ni Pablo samtang nag-alagad sa Diyos, apan unsay nakahatag kaniyag kaisog nga magpadayon?

7 Tagda usab ang ehemplo ni apostol Pablo. Nakasinati siyag ‘kapeligrohan diha sa siyudad, sa kamingawan, ug sa dagat.’ Naghisgot siyag ‘kagutom ug kauhaw, katugnaw ug kahubo.’ Katulo siya nakasakayg barko nga nalunod, nga kas-a migugol ug ‘usa ka gabii ug usa ka adlaw diha sa lawod.’ (2 Cor. 11:23-27) Bisan pa niining tanan, maayo gihapon ang iyang tinamdan. Sa usa ka higayon nga hapit siyang mamatay, siya miingon: “Kini aron kami magasalig, dili sa among kaugalingon, kondili sa Diyos nga nagabangon sa mga patay. Gikan sa ingon ka dakong butang sama sa kamatayon siya nagluwas kanamo ug magluwas kanamo.” (2 Cor. 1:8-10) Dili tanan ang nakaeksperyensiya sa mga nasinatian ni Pablo. Apan daghan kanato ang nakasabot sa iyang gibati ug nadasig sa iyang kaisog.

AYAW PADAOG SA MGA PROBLEMA

8. Sa unsang paagi kita mahimong maapektohan sa mga problema karon? Paghatag ug pananglitan.

8 Sa kalibotan karon nga punog katalagman, problema, ug pagpit-os, daghan ang halos nawad-an nag paglaom. Bisan ang pipila ka Kristohanon mibati niana. Si Lani * malipayong nagpayunir sa Australia uban sa iyang bana dihang siya nadayagnos nga may breast cancer. Siya nakurat ug naguol pag-ayo niini. Matod niya, “Tungod sa mga pagtambal, luya kaayo ko ug miubos ang akong tan-aw sa akong kaugalingon.” Gawas pa niana, kinahanglan niyang atimanon ang iyang bana nga gioperahan sa taludtod (spine). Kon makaatubang kitag ingon niana nga situwasyon, unsay atong buhaton?

9, 10. (a) Unsay dili nato tugotang buhaton ni Satanas? (b) Sa unsang paagi nato masagubang ang “daghang kasakitan” nga gihisgotan sa Buhat 14:22?

9 Hinumdomi nga pahimuslan ni Satanas ang atong mga kalisdanan aron mohuyang ang atong pagtuo ug mawala ang atong kalipay. Apan dili nato siya tugotan nga buhaton kana. Ang Proverbio 24:10 nag-ingon: “Naluya ka ba sa adlaw sa kasakit? Ang imong kusog diyutay ra.” Pinaagi sa pagpamalandong sa mga panig-ingnan sa Bibliya,  sama sa gihisgotan ganina, makabaton kitag kaisog sa pag-atubang sa mga kalisdanan.

10 Maayong hinumdoman usab nga dili nato mawagtang ang tanang problema. Sa pagkatinuod, dili nato kini malikayan. (2 Tim. 3:12) Ang Buhat 14:22 nag-ingon: “Kita kinahanglang mosulod sa gingharian sa Diyos pinaagi sa daghang kasakitan.” Imbes maluya, isipa kini ingong kahigayonan sa pagpasundayag sa imong kaisog, nga resulta sa imong pagtuo sa katakos sa Diyos sa pagtabang kanimo.

11. Unsay angay natong buhaton aron dili kita madaog sa mga problema?

11 Kinahanglan kitang magpokus sa positibong mga butang. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang usa ka malipayong kasingkasing may maayong epekto sa panagway, apan tungod sa kasakit sa kasingkasing adunay nahugnong espiritu.” (Prov. 15:13) Dugay nang nahibalo ang mga doktor nga ang positibong panghunahuna makatabang sa tawong masakiton nga mamaayo. Daghang pasyente nga gipatomar ug sugar pills (o dili tinuod nga tambal) ang miarang-arang kay nagtuo nga makaayo kadto. Gitawag kinig placebo effect. Ang kaatbang niini mao ang nocebo effect, diin mograbe ang kahimtang sa pasyente tungod lang kay gisultihan siya nga makadaot ang iyang ginatomar nga tambal. Busa kon magsige kitag hunahuna sa mga butang nga dili nato mabag-o, mosamot lang kitag kaluya. Maayo na lang nga si Jehova naghatag kanatog tinuod nga tabang pinaagi sa makapahupay nga mensahe sa Bibliya, suportar sa atong mga igsoon sa pagtuo, ug sa kalig-on nga ikahatag sa balaang espiritu. Kon magpokus kita niini, mas magmalipayon kita. Imbes magsigeg hunahuna sa negatibong mga butang, buhata ang kutob sa maarangan aron masagubang ang matag problema ug pagpokus sa positibong mga butang sa imong kinabuhi.—Prov. 17:22.

12, 13. (a) Unsay nakatabang sa mga alagad sa Diyos nga magpabiling lig-on bisan pa sa mga kalamidad? Paghatag ug pananglitan. (b) Panahon sa kalamidad, sa unsang paagi madayag kon unsay labing hinungdanon sa kinabuhi?

12 Di pa dugay, daghang nasod ang nag-antos tungod sa dagkong mga kalamidad. Apan daghang igsoon ang nagpabiling lig-on bisan niining lisod nga mga kahimtang. Sa 2010 sa Chile, gidaot sa dakong linog ug tsunami ang mga balay ug kabtangan sa mga igsoon. Ang uban nawad-ag panginabuhian. Bisan pa niini, aktibo gihapon ang mga igsoon sa pag-alagad. Si Samuel, nga napayhag ang balay, miingon: “Bisag lisod kaayo ang kahimtang, wala gyod mi mohunong sa akong asawa sa pagsangyaw ug sa pagtambong sa mga tigom. Nakatabang kadto kanamo nga dili mawad-ag paglaom.” Sama sa daghang igsoon, sila wala magpadaog sa maong kalamidad apan nagpadayon sa pag-alagad kang Jehova.

13 Niadtong Septiyembre 2009 sa Pilipinas, kapin sa 80 porsiyento sa Manila ang nabahaan tungod sa kusog kaayong ulan. Usa ka datong lalaki nga nawad-ag daghang kabtangan miingon: “Walay gipili ang baha, dato man o pobre, tanan naapektohan ug nag-antos.” Kini nagpahinumdom kanato sa maalamong tambag ni Jesus: “Pagtigom kamo ug mga bahandi alang kaninyo sa langit, diin walay tangkob ni taya nga magakutkot, ug diin walay mga kawatan nga magalungkab ug magapangawat.” (Mat. 6:20) Dali ra kaayong mawala ang kuwarta ug mga kabtangan, maong sagad mahigawad kadtong nag-una niini sa ilang kinabuhi. Mas maalamon gayod nga atong unahon ang atong relasyon kang Jehova kay dili kini mawala bisag unsa pay mahitabo sa atong palibot!—Basaha ang Hebreohanon 13:5, 6.

MGA RASON ARON MAKAPAKITAG KAISOG

14. Nganong makapakita kitag kaisog?

14 Si Jesus miingon nga motungha ang mga problema panahon sa iyang presensiya,  apan siya midugang: “Ayaw kamo kalisang.” (Luc. 21:9) Duna kitay mga rason nga magmaisogon tungod kay ang atong Hari nga si Jesus ug ang Maglalalang sa uniberso nga si Jehova nagatabang kanato. Si Pablo nagdasig kang Timoteo: “Kita wala hatagi sa Diyos ug espiritu sa katalaw, kondili sa gahom ug sa gugma ug sa maayong panghunahuna.”—2 Tim. 1:7.

15. Unsay gisulti sa pipila ka alagad sa Diyos bahin sa ilang pagsalig kaniya? Sa unsang paagi kita makabatog susamang kaisog?

15 Matikdi ang giingon sa pipila ka alagad sa Diyos bahin sa ilang pagsalig kaniya. Si David miingon: “Si Jehova mao ang akong kusog ug akong taming. Kaniya misalig ang akong kasingkasing, ug gitabangan ako, mao nga ang akong kasingkasing nagasadya.” (Sal. 28:7) Si Pablo miingon: “Niining tanang butang kita bug-os nga nagmadaogon pinaagi kaniya nga nahigugma kanato.” (Roma 8:37) Sa hapit nang dakpon ug patyon si Jesus, gipakita niya sa iyang mga apostoles nga duna siyay lig-ong relasyon sa Diyos pinaagi sa pag-ingon: “[Wala] ako mag-inusara, tungod kay ang Amahan nag-uban man kanako.” (Juan 16:32) Unsay gipadayag sa ilang mga gisulti? Sila bug-os misalig kang Jehova. Kon atong ugmaron ang susamang pagsalig sa Diyos, makabaton kitag kaisog sa pag-atubang sa mga kalisdanan.—Basaha ang Salmo 46:1-3.

MGA TAGANA ARON PADAYONG MAGMAISOGON

16. Nganong hinungdanon nga atong tun-an ang Pulong sa Diyos?

16 Ang Kristohanong kaisog dili maggikan sa pagsalig sa kaugalingon, kondili resulta kini sa atong pagkaila ug pagsalig sa Diyos. Ato kining mahimo pinaagi sa pagtuon sa iyang Pulong, ang Bibliya. Gisulti sa usa ka sister nga may depresyon kon unsay nakatabang kaniya, “Balikbalikon nakog basa ang makapahupay nga mga teksto.” Ato bang gisunod ang instruksiyon nga magbaton ug regular nga pamilyahanong pagsimba? Kini makatabang kanato nga maugmad ang tinamdan sa salmista, kinsa miingon: “Gihigugma ko gayod ang imong balaod! Kini ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw.”—Sal. 119:97.

17. (a) Unsay laing tagana nga makatabang kanato nga padayong magmaisogon? (b) Unsang asoy sa kinabuhi ang nakatabang kanimo?

17 Duna usab kitay mga basahong binase sa Bibliya nga magpalig-on sa atong pagsalig kang Jehova. Daghang igsoon ang natabangan sa mga asoy sa kinabuhi diha sa atong mga magasin. Usa ka sister sa Asia nga may bipolar mood disorder ang nadasig sa dihang nabasa ang asoy bahin sa usa ka brader nga misyonaryo kaniadto, kinsa malamposong nakasagubang sa samang sakit. Ang sister misulat: “Kadto nakatabang nako nga masabtan ang akong problema ug makabatog paglaom.”

Dihang makaatubang ug kalisdanan, pahimusli ang tabang nga gitagana ni Jehova

18. Nganong angay kitang mag-ampo kanunay?

 18 Ang pag-ampo makatabang sa bisan unsang kahimtang. Gipasiugda ni Pablo ang kahinungdanon niini pinaagi sa pag-ingon: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos; ug ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip pinaagi kang Kristo Jesus.” (Filip. 4:6, 7) Kanunay ba kitang nag-ampo aron makalahutay sa mga kalisdanan? Si Alex, usa ka brader sa Britain nga dugay nang nag-antos sa depresyon, miingon: “Ang pagpakig-estorya kang Jehova sa pag-ampo ug ang pagpamati kaniya pinaagi sa pagbasa sa iyang Pulong maoy nakatabang nako.”

19. Unsay angay natong tinamdan bahin sa pagtambong sa mga tigom?

19 Ang mga tigom maoy laing tagana ni Jehova. Usa ka salmista misulat: “Ang akong kalag gihidlaw ug gikapoy sa pagpangandoy sa mga sawang ni Jehova.” (Sal. 84:2) Kana ba usab ang atong gibati? Si Lani, nga gihisgotan ganina, miingon nga importante kaniya ang pagtambong sa tanang tigom ug ang pagpakig-uban sa mga igsoon. Matod niya: “Nahibalo ko nga kinahanglan kong motambong aron matabangan ni Jehova.”

20. Sa unsang paagi ang pagsangyaw makatabang kanato?

20 Makabaton usab kitag kaisog pinaagi sa pagpabiling aktibo sa pagsangyaw. (1 Tim. 4:16) Usa ka sister sa Australia nga nakasinatig daghang problema miingon: “Dili ko ganahang mosangyaw pero gidapit ko sa usa ka elder nga mouban niya. Mikuyog ko. Gitabangan gyod ko ni Jehova kay sa matag higayon nga mosangyaw ko, malipayon kaayo ko.” (Prov. 16:20) Daghan ang miingon nga mapalig-on ang ilang pagtuo dihang motabang sila sa uban sa pagbatog pagtuo kang Jehova. Pinaagi niini, dili na sila magsigeg hunahuna sa ilang mga problema. Kanunay na silang nakapokus sa mas importanteng mga butang.—Filip. 1:10, 11.

21. Bahin sa pag-atubang sa mga kalisdanan, makaseguro kita sa unsa?

21 Daghan ug gitagana si Jehova aron makabaton kitag kaisog sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Kon ato kining pahimuslan, ug palandongon ug sundogon ang maayong panig-ingnan sa mga alagad sa Diyos, makaseguro kita nga malamposon natong masagubang ang mga kalisdanan. Posible nga makaatubang pa kitag daghang problema samtang nagkaduol ang kataposan, pero sama kang Pablo, kita makaingon: “Kami nangatumba, apan wala malaglag. . . . Wala kami [maluya].” (2 Cor. 4:9, 16) Sa tabang ni Jehova, atong maatubang ang mga kalisdanan uban ang kaisog.—Basaha ang 2 Corinto 4:17, 18.

^ par. 8 Ang ubang ngalan giilisan.