Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2012

Kalinaw Sulod sa Usa ka Libo ka Tuig—Ug Hangtod sa Hangtod!

Kalinaw Sulod sa Usa ka Libo ka Tuig—Ug Hangtod sa Hangtod!

“Aron ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.”—1 COR. 15:28.

1. Unsa ang nagpaabot sa “dakong panon”?

MAHANDURAW mo ba ang tanang maayong butang nga mahimo sa usa ka gamhanan, matarong, ug maluluy-ong magmamando alang sa iyang katawhan sulod sa 1,000 ka tuig? Dunay makapahinam nga mga hitabo nga nagpaabot sa “dakong panon.” Sila ang makalabang buhi sa “dakong kasakitan,” nga mosangko sa kataposan niining daotang sistema sa mga butang.—Pin. 7:9, 14.

2. Unsay nasinati sa mga tawo sa miaging 6,000 ka tuig?

2 Sulod sa miaging 6,000 ka tuig, ang mga tawo naningkamot sa pagmando sa ilang kaugalingon. Kini miresultag grabeng kasakit ug pag-antos. Ang Bibliya dugay nang nag-ingon: “Ang tawo nagmando sa tawo alang sa iyang kadaotan.” (Eccl. 8:9) Unsay atong makita karon? Gawas sa mga gubat ug rebelyon, anaa ang kakabos, sakit, pagkadaot sa kinaiyahan, pagkausab sa klima, ug daghan pa. Ang mga opisyal sa gobyerno nagpasidaan nga kon ang tawo dili mohimog dagkong kausaban ug dili mohunong sa pagdaot sa yuta, mahitabo ang mas dakong kadaot.

3. Unsay mahitabo sulod sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo?

3 Ilalom sa pagmando sa Mesiyanikong Hari nga si Jesu-Kristo ug sa iyang kaubang 144,000, anam-anam nga wagtangon sa Gingharian sa Diyos ang tanang kadaot nga naagoman sa tawo ug sa Yuta. Sulod sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando, matuman na ang makapalipayng saad ni Jehova nga Diyos: “Ako naglalang ug bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta; ug ang unang mga butang dili na pagahinumdoman, ni kini sila motungha pa sa kasingkasing.” (Isa. 65:17) Unsang makapahinam nga mga hitabo ang anaa sa umaabot? Pinaagi sa mga tagna sa Bibliya, atong makita ang kahibulongang  mga butang nga wala pa mahitabo.—2 Cor. 4:18.

‘SILA MAGTUKOD UG MGA BALAY UG MAGTANOM UG KAPARASAN’

4. Unsay kahimtang sa mga tawo karon kon maylabot sa puy-anan?

4 Kinsa ba kanato ang dili gustong makabatog kaugalingong balay, diin kita ug ang atong pamilya mobating luwas ug may kasegurohan? Apan lisod kaayo mangitag komportableng kapuy-an karon. Daghan ang nagpunsisok sa mga siyudad. Ang uban nagpuyo sa mga eskuwater o sa daan ug hugaw nga mga bilding. Para nila, morag imposible na ang pagbatog kaugalingong balay.

5, 6. (a) Sa unsang paagi matuman ang Isaias 65:21 ug Miqueas 4:4? (b) Sa unsang paagi kita makadawat niana nga panalangin?

5 Ilalom sa pagmando sa Gingharian, ang tanan makabaton nag kaugalingong balay, kay si Isaias nagtagna: “Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga.” (Isa. 65:21) Apan dili lang kana ang ilang mapahimuslan. Tinuod, ang pipila karon dunay kaugalingong balay o mansiyon pa gani. Apan sila nabalaka nga basig mawala kini tungod sa krisis sa panalapi o kaha basig sudlon silag mga kawatan. Pagkalahi gayod unya sa kahimtang ilalom sa pagmando sa Gingharian! Si propeta Miqueas misulat: “Sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang paras ug ilalom sa iyang kahoyng igos, ug walay usa nga magpakurog kanila.”—Miq. 4:4.

6 Unsay angay natong buhaton kon buot natong mopuyo ilalom sa pagmando sa Gingharian? Siyempre, kitang tanan nagkinahanglag komportableng puy-anan. Apan imbes maningkamot karon sa pagbaton sa atong gipangandoy nga balay ug magkautang-utang na hinuon tungod niana, dili ba mas maalamong ipokus ang atong hunahuna sa saad ni Jehova? Hinumdomi ang giingon ni Jesus: “Ang mga irong ihalas may mga lungib ug ang mga langgam sa langit may mga batoganan, apan ang Anak sa tawo walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo.” (Luc. 9:58) Kon buot hunahunaon, si Jesus makatukod o makapalit sa kinanindotang balay nga gusto niya. Apan nganong wala niya kana buhata? Tin-aw nga gustong likayan ni Jesus ang bisan unsa nga makabalda sa iyang pag-una sa Gingharian. Masundog ba nato ang iyang panig-ingnan ug mahuptang simple ang atong mata—nga dili sobrang mabalaka sa materyal nga mga butang ug maulipon niini?—Mat. 6:33, 34.

‘ANG LOBO UG ANG NATING KARNERO MAG-USA SA PAGPANGAON’

7. Unsay gisugo ni Jehova sa tawo maylabot sa mga mananap?

7 Ang tawo mao ang kataposang gilalang ni Jehova. Gisultihan niya si Jesus, ang iyang Batid nga Magbubuhat, kon nganong gilalang Niya ang tawo: “Buhaton nato ang tawo sumala sa atong larawan, sumala sa atong dagway, ug pabut-an kanila ang mga isda sa dagat ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang anad nga mga hayop ug ang tibuok yuta ug ang matag nagalihok nga mananap nga nagalihok diha sa yuta.” (Gen. 1:26) Busa gisugo sa Diyos si Adan ug Eva nga atimanon ug gamhan ang mga mananap. Ngadtongadto ang tanang tawo gihatagan usab sa maong awtoridad.

8. Unsay kinaiya sa mga mananap karon?

8 Magamhan ba gayod sa tawo ang tanang mananap ug magmalinawon uban kanila? Pinangga sa daghan ang ilang binuhing mga hayop, sama sa iro ug iring. Apan komosta ang ihalas nga mga mananap? Miingon ang usa ka report: “Nadiskobrehan sa  mga siyentista nga nagtuon bahin sa ihalas nga mga mananap nga ang tanang mammal (mananap nga nagpasuso) dunay pagbati.” Nahibalo kita nga ang mga mananap karon mahadlok o masuko dihang dunay moatake nila. Apan makapakita ba usab silag pagmahal? Ang report mipadayon: “Sa dihang makabaton nag mga anak ang mga mammal, madayag ang ilang labing dalayegong hiyas—ang ilang katakos nga magmahal.”

9. Maylabot sa mga mananap, unsang mga kausaban ang atong madahom sa umaabot?

9 Busa dili kita angayng matingala sa giingon sa Bibliya nga duna unyay pakigdait tali sa tawo ug sa mananap. (Basaha ang Isaias 11:6-9; 65:25.) Ngano? Hinumdomi nga sa dihang si Noe ug ang iyang pamilya migawas sa arka human sa Lunop, gisultihan sila ni Jehova: “Ang pagkahadlok kaninyo ug ang pagkalisang kaninyo magpadayon diha sa matag buhing linalang sa yuta.” Daghang mananap karon ang mopahilayo sa mga tawo aron mapanalipdan ang kaugalingon. (Gen. 9:2, 3) Apan menosan ra unya ni Jehova ang maong kahadlok aron ang relasyon sa tawo ug mananap mahibalik sa orihinal nga katuyoan sa Diyos. (Os. 2:18) Makapahinam gayod kana nga palaaboton alang sa tanang magpuyo sa Yuta!

“IYANG PAGAPAHIRAN ANG TANANG LUHA”

10. Nganong sagad mohilak ang tawo?

10 Sa dihang nakita ni Solomon ang pagpanglupig diha sa yuta, siya naguol ug miingon: “Tan-awa! ang mga luha niadtong mga gilupigan, apan sila walay maghuhupay.” (Eccl. 4:1) Kana usab ang kahimtang karon, o mas grabe pa gani. Kinsa man kanato ang wala mohilak? Tinuod, kita mohilak usahay tungod sa kalipay. Apan sagad, kita mohilak tungod sa kaguol.

11. Unsang asoy sa Bibliya ang nakapatandog pag-ayo kanimo?

11 Hinumdomi ang daghang makapatandog nga mga asoy sa Bibliya. Dihang si Sara namatay sa edad nga 127, ‘si Abraham nagminatay ug mihilak tungod kaniya.’ (Gen. 23:1, 2) Dihang si Noemi nanamilit sa iyang duha ka umagad nga babayeng balo, “ilang gipatugbaw ang ilang tingog ug nanghilak,” ug dayon “gipatugbaw [na usab] nila ang ilang tingog ug nanghilak pa gayod.” (Ruth 1:9, 14) Dihang si Haring Ezequias nasakit ug himalatyon na, siya miampo sa Diyos ug “mihilak sa hilabihan,” ug natandog si Jehova. (2 Hari 20:1-5) Ug kinsay dili matandog sa asoy bahin sa paglimod ni apostol Pedro kang Jesus? Pagkadungog ni Pedro sa tuktugaok sa sunoy, siya “migawas ug mihilak sa hilabihan.”—Mat. 26:75.

12. Sa unsang paagi ang pagmando sa Gingharian maghatag ug tinuod nga kahupayan?

12 Tungod sa makapaguol nga mga hitabo, ang mga tawo nagkinahanglan gayod ug kahupayan. Kanay mahitabo sulod sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo: “Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.” (Pin. 21:4) Kon makapalipay nga mawala na unya ang pagbangotan, pagtiyabaw, ug kasakit, labaw na gayod ang saad sa Diyos nga wagtangon ang kamatayon. Sa unsang paagi kana mahitabo?

‘ANG TANAN NGA ANAA SA HANDOMANANG MGA LUBNGANAN MANGGULA’

13. Sukad nga nakasala si Adan, sa unsang paagi ang kamatayon nakaapektar sa mga tawo?

13 Sukad nga nakasala si Adan, ang kamatayon nahisamag hari nga nagmando sa mga tawo. Kini ang dili makitang kaaway, ang dili kalikayang dulnganan sa makasasalang tawo, ug ang hinungdan sa grabeng kaguol ug kasakit. (Roma 5:12, 14) Gani, minilyon ang mahadlok nga mamatay, mao nga sila ‘naulipon niini sa tibuok nilang kinabuhi.’—Heb. 2:15.

14. Unsay mahitabo sa dihang wagtangon na ang kamatayon?

 14 Ang Bibliya naghisgot nga moabot ang panahon nga wagtangon ang “kataposang kaaway, ang kamatayon.” (1 Cor. 15:26) Duha ka grupo ang makabenepisyo niana. Alang sa “dakong panon,” sila makalabang buhi ngadto sa gisaad nga bag-ong kalibotan nga may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan. Alang sa binilyong nangamatay, sila pagabanhawon. Mahanduraw ba nimo ang kalipay ug kahinam sa “dakong panon” sa pag-abiabi sa mga binanhaw? Ato kining mahanduraw kon atong basahon ang pipila ka asoy sa pagkabanhaw diha sa Bibliya.—Basaha ang Marcos 5:38-42; Lucas 7:11-17.

15. Unsa kahay imong bation sa dihang mabanhaw ang imong mga minahal?

15 Hunahunaa ang ekspresyong “sila nalipay pag-ayo” ug “sila naghimaya sa Diyos” diha sa gibasang mga teksto. Lagmit kana usab ang imong bation kon atua ka pa didto. Makapalipay gayod nga makita ang atong mga minahal nga mabuhi pag-usab! Si Jesus miingon: “Ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug manggula.” (Juan 5:28, 29) Wala pay usa kanato nga nakakitag tawo nga gibanhaw. Seguradong usa kana sa labing kahibulongang mga hitabo nga atong makita sa umaabot.

ANG DIYOS MAHIMONG “TANANG BUTANG NGADTO SA TANAN”

16. (a) Nganong angay kitang magmaikagon sa paghisgot bahin sa mga panalangin nga wala pa nato makita? (b) Unsay giingon ni Pablo aron dasigon ang mga Kristohanon sa Corinto?

16 Pagkanindot sa kaugmaon sa tanang magmatinumanon kang Jehova niining lisod nga mga panahon! Bisag wala pa nato makita ang maong mga panalangin, kinahanglang hunahunaon nato kini kanunay. Kini motabang kanato sa pagpokus sa  kon unsay tinuod nga hinungdanon ug sa paglikay sa makapadaning mga butang sa kalibotan. (Luc. 21:34; 1 Tim. 6:17-19) Sa atong pamilyahanong pagsimba ug sa atong pagpakig-estorya sa mga isigkamagtutuo, Bible study, ug mga interesado, magmaikagon kita sa paghisgot bahin sa atong paglaom ug mga panalangin sa umaabot. Makatabang kini nga magpabiling tin-aw ang atong paglaom diha sa atong hunahuna ug kasingkasing. Kanay gihimo ni apostol Pablo sa pagdasig sa iyang mga isigka-Kristohanon. Iyang gitabangan sila sa paghanduraw sa mga butang nga mahitabo sulod sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo. Sulayi sa paghanduraw ang bug-os nga kahulogan sa mga pulong ni Pablo sa 1 Corinto 15:24, 25, 28.Basaha.

17, 18. (a) Sa panahon sa Eden, sa unsang paagi si Jehova maoy “tanang butang ngadto sa tanan”? (b) Unsay buhaton ni Jesus aron mapasig-uli ang kalinaw ug panaghiusa?

17 Human sa usa ka libo ka tuig, haom kaayo ang mga pulong nga “ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.” Unsay ipasabot niana? Hunahunaa ang panahon balik sa Eden, sa dihang bahin pa si Adan ug Eva sa malinawon ug nagkahiusang pamilya ni Jehova. Ingong Soberano sa uniberso, si Jehova direktang nagmando sa tanan niyang linalang sa langit ug sa yuta. Sila direktang makaestorya ug makasimba kaniya, ug makadawat sa iyang panalangin. Ang Diyos maoy “tanang butang ngadto sa tanan” kaniadto.

Dihang matapos na ni Jesus ang iyang buluhaton ingong Hari, mapaubsanon niyang ibalik ang Gingharian ngadto sa iyang Amahan

18 Apan nadaot ang maong malinawong relasyon sa dihang giimpluwensiyahan ni Satanas ang mga tawo sa pagrebelde kang Jehova. Sukad sa 1914, ang Mesiyanikong Gingharian mihimog mga lakang sa pagpasig-uli sa maong relasyon ug panaghiusa. (Efe. 1:9, 10) Sulod sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando, mahitabo na ang kahibulongang mga butang nga wala pa nato makita karon. Dayon moabot “ang kataposan,” nga mao ang kataposan sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo. Unsay sunod nga mahitabo? Bisag gihatag kang Jesus ang ‘tanang awtoridad sa langit ug sa yuta,’ wala siya mangambisyon nga ilogon ang posisyon ni Jehova. Mapaubsanon niyang ‘itugyan ang gingharian ngadto sa iyang Diyos ug Amahan.’ Sa pagkatinuod, kanunayng gigamit ni Jesus ang iyang talagsaong posisyon ug awtoridad “alang sa kahimayaan sa Diyos.”—Mat. 28:18; Filip. 2:9-11.

19, 20. (a) Sa unsang paagi mapamatud-an sa tanang sakop sa Gingharian nga ilang gidawat ang soberanya ni Jehova? (b) Unsang kahibulongang mga butang ang atong matagamtam sa umaabot?

19 Nianang panahona, hingpit na ang tanang sakop sa Gingharian. Ilang sundogon ang panig-ingnan ni Jesus, ug mapainubsanon ug kinabubut-on nilang dawaton ang soberanya ni Jehova. May kahigayonan silang pamatud-an kana pinaagi sa pagpabiling maunongon latas sa kataposang pagsulay. (Pin. 20:7-10) Dayon ang tanang rebelde, manulonda man o tawo, bug-os nga laglagon. Makapalipay gayod kana nga panahon! Ang tibuok pamilya ni Jehova sa langit ug sa yuta magadayeg kaniya, ug siya mahimong “tanang butang ngadto sa tanan.”—Basaha ang Salmo 99:1-3.

20 Kahibulongang mga butang ang himoon sa Gingharian. Nakadasig ba kini kanimo sa pagsentro sa imong pagtagad ug mga paningkamot sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos? Malikayan ba nimo nga madani sa kaharuhay ug sayop nga paglaom nga gitanyag sa kalibotan ni Satanas? Palig-onon ba nimo ang imong determinasyon sa pagsuporta ug sa pagtuboy sa soberanya ni Jehova? Pamatud-i sa imong binuhatan nga kanay imong tinguha sa walay kataposan. Dayon imong matagamtam ang kalinaw ug kadagaya, dili lang sulod sa usa ka libo ka tuig kondili hangtod sa hangtod!