“Ang disiplina ni Jehova . . . ayaw isalikway.”—PROVERBIO 3:11.

SI Haring Solomon sa karaang Israel naghatag sa matag usa kanato ug maayong katarongan nga modawat sa disiplina gikan sa Diyos. Miingon si Solomon: “Ang disiplina ni Jehova, Oh anak ko, ayaw isalikway; ug ayaw ayri ang iyang pagbadlong, tungod kay ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong, ingon sa ginabuhat sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.” (Proverbio 3:11, 12) Oo, ang imong langitnong Amahan nagdisiplina kanimo tungod kay siya nahigugma kanimo.

2 Ang “disiplina” nagtumong sa pagkastigo, pagtul-id, instruksiyon, ug edukasyon. Misulat si apostol Pablo: “Sa pagkakaron walay disiplina nga daw makapalipay, hinunoa makapaguol; apan pagkahuman niini alang kanila nga nabansay niini kini magpatunghag madaitong bunga, nga mao, ang pagkamatarong.” (Hebreohanon 12:11) Ang pagdawat ug pagpadapat sa disiplina nga gikan sa Diyos makatabang kanimo sa pagsubay sa matarong nga dalan ug sa ingon mas makapasuod kanimo sa balaang Diyos, si Jehova. (Salmo 99:5) Ang pagtul-id mahimong ihatag pinaagi sa mga isigkamagtutuo, pinaagi sa mga butang nga nakat-onan diha sa Kristohanong mga tigom, ug pinaagi sa imong pagtuon sa Pulong sa Diyos ug sa mga publikasyon sa “matinumanong piniyalan.” (Lucas 12:42-44) Mapasalamaton ka gayod kon gipaalinggat kanimo ang mga butang nga nagkinahanglag pagtul-id! Apan unsang matanga sa disiplina ang gikinahanglan kon nahimo ang grabeng sala?

Kon Nganong ang Pipila Napalagpot

3 Ang mga alagad sa Diyos nagtuon sa Bibliya ug sa Kristohanong mga publikasyon. Ang mga sukdanan ni Jehova gihisgotan diha sa ilang mga tigom, asembliya, ug mga kombensiyon. Busa ang mga Kristohanon nahibalo kon unsay gikinahanglan ni Jehova kanila. Ang pagpalagpot mahitabo lamang kon ang usa ka membro sa kongregasyon dili-mahinulsolong nagabuhat ug grabeng sala.

4 Tagda ang usa ka pananglitan sa pagpalagpot diha sa Kasulatan. Ang kongregasyon sa Corinto nagkonsentir sa “pakighilawas [nga] wala gani buhata bisan taliwala sa mga nasod, nga ang usa ka tawo nagkuha sa asawa sa iyang amahan.” Giawhag ni Pablo ang mga taga-Corinto nga ‘itugyan ang maong tawo kang Satanas alang sa kalaglagan sa unod, aron nga ang espiritu maluwas.’ (1 Corinto 5:1-5) Sa dihang gipalagpot ug sa ingon gitugyan ngadto kang Satanas, ang makasasala maoy bahin na usab sa kalibotan ni Satanas. (1 Juan 5:19) Ang pagpalagpot kaniya nagwagtang sa daotan nga unodnong impluwensiya gikan sa kongregasyon ug nagpreserbar sa “espiritu,” o nagpatigbabaw nga tinamdan niini busa kini nakapadayon sa pagbanaag sa diyosnong mga hiyas.—2 Timoteo 4:22; 1 Corinto 5:11-13.

5 Wala kaayo magdugay human niana, giawhag ni Pablo ang mga Kristohanon sa Corinto nga ipasig-uli ang nakasala. Ngano? Aron dili sila “malupigan ni Satanas,” miingon ang apostol. Dayag nga ang nakasala naghinulsol ug naghinlo na sa iyang kinabuhi. (2 Corinto 2:8-11) Kon ang mga taga-Corinto magdumili sa pagpasig-uli sa mahinulsolong tawo, malupigan sila ni Satanas sa pagkaagi nga sila mahimong dili mabination ug dili mapinasayloon nga maoy gusto sa Yawa nga ilang buhaton. Lagmit gayod nga sa wala madugay ilang ‘gipasaylo ug gihupay’ ang mahinulsolong tawo.—2 Corinto 2:5-7.

6 Unsay mapalampos sa pagpalagpot? Wagtangon niini ang pagpakaulaw nga nahimo ngadto sa balaang ngalan ni Jehova ug panalipdan niini ang maayong reputasyon sa iyang katawhan. (1 Pedro 1:14-16) Ang pagpalagpot sa dili-mahinulsolong makasasala gikan sa kongregasyon magbayaw sa mga sukdanan sa Diyos ug magpreserbar sa espirituwal nga kahinlo sa kongregasyon. Kini makatabang usab sa dili mahinulsolon sa pagkaamgo sa pagkaseryoso sa iyang sala.

Nganong gihatagan ni apostol Pablo ug instruksiyon bahin sa pagpalagpot ang mga taga-Corinto?

Ang Pagkamahinulsolon Hinungdanon

7 Kadaghanan sa nakahimog grabeng sala tinuod nga mahinulsolon ug wala palagpota gikan sa kongregasyon. Siyempre, alang sa pipila dili daling buhaton ang tinuod nga paghinulsol. Tagda si Haring David sa Israel nga maoy nagkomposo sa Salmo 32. Ang maong awit nagpadayag nga dihay panahon nga si David wala dayon mosugid sa iyang grabeng mga sala, nga lagmit naglangkit kang Batseba. Ang resulta mao nga ang tumang kaguol tungod sa iyang mga sala nakapaluya kaniya, maingon nga ang uga nga kainit sa ting-init makawagtang sa kaumog sa kahoy. Si David nag-antos sa pisikal ug sa mental, apan sa dihang iyang ‘gisugid ang iyang mga kalapasan, si Jehova nagpasaylo kaniya.’ (Salmo 32:3-5) Unya si David miawit: “Malipayon ang tawo nga kaniya wala ipahamtang ni Jehova ang kasaypanan.” (Salmo 32:1, 2) Pagkamaayo nga madawat ang kaluoy sa Diyos!

8 Nan, klaro nga ang nakasala kinahanglang maghinulsol aron makadawat ug kaluoy. Apan, ang kaulaw o ang kahadlok nga masakpan dili paghinulsol. Ang “paghinulsol” nagpasabot ug “pag-usab sa hunahuna sa usa” maylabot sa daotang panggawi, tungod sa pagbasol. Ang tawo nga mahinulsolon adunay “kasingkasing nga gun-ob ug dugmok” ug buot nga ‘tul-iron ang sayop’ kon posible.—Salmo 51:17; 2 Corinto 7:11.

9 Ang paghinulsol hinungdanon kaayo sa pagtino kon kanus-a ipasig-uli ang nakasala sa Kristohanong kongregasyon. Ang tawo nga napalagpot dili awtomatikong dawaton pagbalik sa kongregasyon human molabay ang pipila ka panahon. Sa dili pa siya mapasig-uli, ang kahimtang sa iyang kasingkasing kinahanglang moagi ug dakong kausaban. Kinahanglang maamgohan niya ang pagkaseryoso sa iyang sala ug ang kaulawan nga gihatag niana kang Jehova ug sa kongregasyon. Ang makasasala kinahanglang maghinulsol, tim-os nga mag-ampo alang sa kapasayloan, ug magpahiuyon sa matarong nga mga kinahanglanon sa Diyos. Sa dihang mohangyo nga mapasig-uli, kinahanglang makahatag siya ug pamatuod nga siya naghinulsol na ug nagpatungha ug “mga buhat nga nahiangay sa paghinulsol.”—Buhat 26:20.

Nganong Isugid ang Kasaypanan?

10 Ang uban nga nakasala mangatarongan tingali: ‘Kon itug-an nako ang akong sala, basin kinahanglang tubagon nako ang makauulawng mga pangutana ug basin mapalagpot ako. Apan kon magpakahilom lang ko, dili ko maulawan ug wala gayoy mahibalo diha sa kongregasyon.’ Ang maong panghunahuna wala magtagad sa pipila ka hinungdanong butang. Unsa man kini?

11 Si Jehova maoy “usa ka Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran, nagatipig ug mahigugmaong-kalulot alang sa linibo, nagapasaylo ug kasaypanan ug kalapasan ug sala.” Bisan pa niana, iyang ginatul-id ang iyang katawhan “sa hustong paagi.” (Exodo 34:6, 7; Jeremias 30:11) Kon nakahimo kag grabeng sala, unsaon nimo pagkadawat sa kaluoy sa Diyos kon imong itago ang imong sala? Si Jehova nahibalo niana, ug dili niya basta palabyon na lang ang usa ka sayop nga buhat.—Proverbio 15:3; Habacuc 1:13.

12 Kon nakahimo kag grabeng sala, ang pagsugid niana makatabang kanimo sa paghupot pag-usab ug maayong tanlag. (1 Timoteo 1:18-20) Apan ang pagkapakyas sa pagsugid niana mahimong moresulta sa mahugaw nga tanlag nga moagak kanimo sa dugang pagpakasala. Hinumdomi nga ang imong sala dili lamang batok sa laing tawo o sa kongregasyon. Kini batok sa Diyos. Ang salmista miawit: “Si Jehova—ang iyang trono atua sa kalangitan. Ang iyang mga mata magatan-aw, ang iyang masidlakong mga mata magausisa sa mga anak sa mga tawo. Si Jehova magausisa sa matarong ug sa daotan.”—Salmo 11:4, 5.

13 Dili panalanginan ni Jehova ang si bisan kinsa nga nagtago ug grabeng sala ug naningkamot sa pagpabilin diha sa hinlong Kristohanong kongregasyon. (Santiago 4:6) Kon ikaw nakasala ug buot nimong buhaton kon unsay husto, ayaw pagpanuko sa pagsugid niana nga matinud-anon. Kay kon dili, hasolon ka sa imong tanlag, ilabina kon ikaw makabasa o makadungog ug tambag mahitungod nianang seryosong mga butang. Unsa na man kon kuhaon ni Jehova ang iyang espiritu gikan kanimo, sama sa iyang gibuhat kang Haring Saul? (1 Samuel 16:14) Kon kuhaon na sa Diyos ang iyang espiritu, lagmit makahimo ka pa ug mas grabeng sala.

Salig sa Imong Matinumanong mga Igsoon

14 Busa, unsay buhaton sa usa ka mahinulsolong makasasala? “Magpatawag siyag mga ansiyano sa kongregasyon, ug paampoa sila alang kaniya, nga maghaplas kaniya ug lana sa ngalan ni Jehova. Ug ang pag-ampo sa pagtuo mag-ayo sa usa nga naluya, ug si Jehova magbangon kaniya.” (Santiago 5:14, 15) Ang pagduol sa mga ansiyano maoy usa ka paagi nga ang usa ka tawo ‘makapatunghag mga bunga nga nahiangay sa paghinulsol.’ (Mateo 3:8) Kining matinumanon ug maluloton nga mga lalaki ‘mag-ampo alang kaniya ug maghaplas kaniya ug lana sa ngalan ni Jehova.’ Sama sa makapahupay nga lana, ang ilang tambag gikan sa Bibliya makapahupay kang bisan kinsa nga tinuod nga mahinulsolon.—Jeremias 8:22.

15 Mahigugmaon gayod nga panig-ingnan ang gihatag sa atong Magbalantay nga si Jehova sa dihang iyang gipagawas ang mga Hudiyo gikan sa pagkabihag sa Babilonya niadtong 537 W.K.P. ug sa dihang iyang gipagawas ang espirituwal nga Israel gikan sa “Dakong Babilonya” niadtong 1919 K.P.! (Pinadayag 17:3-5; Galacia 6:16) Sa ingon gituman niya ang iyang saad: “Pakaonon ko mismo ang akong mga karnero, ug pahigdaon ko sila . . . Ang nawala akong pangitaon, ug ang natibuagsa akong dad-on pagbalik, ug ang nabalian akong bendahean ug ang nasakit akong palig-onon.”—Ezequiel 34:15, 16.

16 Si Jehova nagpakaon sa iyang mahulagwayong mga karnero, nagpahigda kanila diha sa kasegurohan, ug nangita sa mga karnerong nawala. Sa samang paagi, tinoon sa Kristohanong mga magbalantay nga ang panon sa Diyos maayong pagkapakaon sa espirituwal ug luwas sa kapeligrohan. Ang mga ansiyano mangita sa mga karnero nga nahisalaag gikan sa kongregasyon. Maingon nga ‘bendahean sa Diyos ang nabalian,’ “bendahean” sa mga magtatan-aw ang mga karnero nga nasakitan tungod sa gisulti sa uban o tungod sa iyang kaugalingon kasaypanan. Ug maingon nga ‘gipalig-on sa Diyos ang nasakit,’ tabangan sa mga ansiyano kadtong nagmasakiton sa espirituwal, lagmit tungod sa ilang kaugalingong kasaypanan.

Kon sa Unsang Paagi ang mga Ansiyano Magahatag ug Tabang

17 Ang mga ansiyano malipayng mosunod niining tambaga: “Magpadayon sa pagpakitag kaluoy . . . , nga magabuhat niana nga may kahadlok.” (Judas 23) Pinaagi sa pagkahulog ngadto sa seksuwal nga imoralidad, ang ubang mga Kristohanon nakahimog grabeng sala. Apan, kon sila tinuod nga mahinulsolon, sila makadahom ug maluluy-on, mahigugmaon nga pagtagad gikan sa mga ansiyano nga andam motabang kanila sa espirituwal. Naglakip sa iyang kaugalingon, si Pablo miingon bahin nianang maong mga lalaki: “Dili nga kami mao ang mga agalon sa inyong pagtuo, kondili kami mga isigkamagbubuhat alang sa inyong kalipay.” (2 Corinto 1:24) Busa, ayaw gayod pagpanuko sa pagpangayog espirituwal nga tabang gikan kanila.

18 Kon nakahimo kag grabeng sala, nganong makasalig ka man sa mga ansiyano? Tungod kay sila sa panguna maoy mga magbalantay sa panon sa Diyos. (1 Pedro 5:1-4) Walay mahigugmaong magbalantay nga mosilot sa aghop, nagbahihi nga karnero tungod kay nasamdan niini ang kaugalingon. Busa, sa dihang ang mga ansiyano makiglabot sa mga isigkamagtutuo nga nakasala, dili nila isentro ang ilang pagtagad sa kon unsang silota ang angayng ipahamtang kondili isentro nila kana sa sala ug sa espirituwal nga kapasig-ulian diin kini posible. (Santiago 5:13-20) Ang mga ansiyano kinahanglang mohukom uban ang pagkamatarong ug “magtagad sa panon uban ang kalumo.” (Buhat 20:29, 30; Isaias 32:1, 2) Sama sa ubang mga Kristohanon, ang mga ansiyano kinahanglang ‘magpasundayag ug hustisya, mahigugma sa kalulot, ug molakaw nga makasaranganon uban sa Diyos.’ (Miqueas 6:8) Ang maong mga hiyas hinungdanon sa dihang mohimog mga desisyon nga naglangkit sa kinabuhi ug sagradong pag-alagad sa ‘mga karnero sa sibsibanan ni Jehova.’—Salmo 100:3.

Sama sa karaang mga magbalantay, “bendahean” sa Kristohanong mga ansiyano ang nasamdan nga mga karnero sa Diyos

19 Ang Kristohanong mga ansiyano gitudlo sa balaang espiritu ug maningkamot nga magiyahan niana. Kon ang “usa ka tawo makahimog sayop nga lakang sa dili pa niya himatngonan kini”—nga daw wala makabantay niini—ang mga lalaki nga may espirituwal nga katakos maningkamot sa ‘pagpasibo pag-usab sa maong tawo diha sa espiritu sa kalumo.’ (Galacia 6:1; Buhat 20:28) Uban ang kalumo ug sa samang higayon lig-ong nagsunod sa mga sukdanan sa Diyos, ang mga ansiyano maningkamot sa pagpasibo pag-usab sa iyang panghunahuna, maingon nga ang malulotong doktor mag-amping sa pag-uli sa nabali nga bukton, aron dili makapahinabog tumang kasakit ug sa samang higayon maatiman ang problema. (Colosas 3:12) Tungod kay ang mga ansiyano mag-ampo ug mogamit sa Kasulatan aron matino kon pakitaan bag kaluoy o dili ang nakasala, ang desisyon sa mga ansiyano magbanaag sa panglantaw sa Diyos sa maong butang.—Mateo 18:18.

20 Kon ang sala nahibaloan sa kadaghanan o sa walay duhaduha mahibaloan ra, lagmit haom nga ipahibalo sa kongregasyon nga ang maong tawo gibadlong aron mapanalipdan ang reputasyon sa kongregasyon. Himoon usab ang pahibalo kon ang kongregasyon kinahanglang pahibaloon. Sa panahon nga ang indibiduwal nga nailalom sa hudisyal nga pagbadlong nagpahiuli sa espirituwal, mahimong ipakasama siya sa usa ka tawo nga nagpaalim sa samad, nga temporaryong maglimite sa iyang kalihokan. Sa usa ka yugto, mapuslanon gayod kon ang mahinulsolon mamati na lang imbes mokomento panahon sa mga tigom. Mahimong hikayon sa ansiyano nga adunay modumalag panagtuon sa Bibliya uban kaniya sa pagpalig-on kaniya diin siya huyang aron siya mahimong ‘himsog na usab sa pagtuo.’ (Tito 2:2) Kining tanan gibuhat tungod sa gugma ug wala buhata sa tuyo nga silotan ang nakasala.

21 Ang mga ansiyano makahatag ug espirituwal nga tabang sa lainlaing mga paagi. Pananglitan, ibutang ta nga ang usa ka igsoon nga may problema kaniadto sa pag-inom ug alkoholikong ilimnon nakainom ug daghan kaayo kas-a o kaduha samtang nag-inusara diha sa iyang balay. O tingali ang usa nga dugay nang mibiya sa pagpanabako nanabako sa tago kas-a o kaduha sa dihang giabot ug kaluya. Bisan tuod siya miampo na ug nagtuo nga gipasaylo na siya sa Diyos, kinahanglang mangayo siyag tabang sa usa ka ansiyano aron ang maong sala dili mabatasan. Ang usa o duha ka ansiyano mahimong moatiman sa maong kahimtang. Apan pahibaloon sa (mga) ansiyano ang nagadumalang magtatan-aw, kay basin aduna pay ubang mga butang nga nalangkit.

Padayon sa Pagdawat sa Disiplina sa Diyos

22 Aron madawat ang pag-uyon sa Diyos, ang matag Kristohanon kinahanglang magpakitag pagtagad sa disiplina ni Jehova. (1 Timoteo 5:20) Busa ipadapat ang bisan unsang pagtul-id nga imong madawat sa dihang magtuon ka sa Kasulatan ug sa Kristohanong mga publikasyon o sa dihang makadungog ka ug mga tambag diha sa mga tigom, asembliya, ug mga kombensiyon sa katawhan ni Jehova. Magpabiling nagtukaw maylabot sa pagbuhat sa kabubut-on ni Jehova. Unya ang disiplina sa Diyos motabang kanimo sa paghupot ug usa ka lig-on, samag-kuta nga depensa batok sa sala.

23 Ang pagdawat sa disiplina sa Diyos makapaarang kanimo sa pagpabilin diha sa gugma sa Diyos. Tinuod, ang uban napalagpot gikan sa Kristohanong kongregasyon, apan dili kini mahitabo kanimo kon imong ‘ampingan ang imong kasingkasing’ ug ‘molakaw ka ingon sa maalamon nga tawo.’ (Proverbio 4:23; Efeso 5:15) Apan, kon napalagpot ka karon, nganong dili mohimog mga lakang aron mapasig-uli? Buot sa Diyos nga ang tanan nga nakapahinungod na kaniya mosimba kaniya nga matinumanon ug uban ang “kalipay sa kasingkasing.” (Deuteronomio 28:47) Mahimo nimo kana hangtod sa hangtod kon kanunay nimong dawaton ang disiplina ni Jehova.—Salmo 100:2.