Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Agosto 2003

“Nadawat Ninyo nga Walay Bayad, Ihatag nga Walay Bayad”

“Nadawat Ninyo nga Walay Bayad, Ihatag nga Walay Bayad”

“NADAWAT ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.” (Mateo 10:8) Gihatag ni Jesus ang maong instruksiyon sa iyang mga apostoles sa dihang iya silang gipadala sa pagsangyaw sa maayong balita. Gisunod ba sa mga apostoles ang maong sugo? Oo, ug padayon nilang gibuhat kadto bisan human mobiya si Jesus sa yuta.

Pananglitan, sa dihang ang kanhing barangan nga si Simon nakasaksi sa milagrosong gahom nga nabatonan sa mga apostoles nga si Pedro ug Juan, siya mitanyag ug salapi aron bahinan siya sa maong gahom. Apan gibadlong ni Pedro si Simon, nga nag-ingon: “Malaglag pa unta ang imong plata uban kanimo, tungod kay ikaw naghunahuna nga makapanag-iya sa walay bayad nga gasa sa Diyos pinaagig salapi.”—Buhat 8:18-20.

Gipakita ni apostol Pablo ang samang espiritu ni Pedro. Mahimong si Pablo magpabug-at sa pinansiyal sa iyang Kristohanong mga igsoon sa Corinto. Apan, mitrabaho siya aron suportahan ang iyang kaugalingon. (Buhat 18:1-3) Mao nga siya masaligong miingon nga iyang giwali ang maayong balita ngadto sa mga taga-Corinto nga “walay bayad.”—1 Corinto 4:12; 9:18.

Ikasubo, daghang nag-angkon nga mga sumusunod ni Kristo wala magpakitag samang kaandam nga ‘mohatag nga walay bayad.’ Sa pagkatinuod, daghan sa relihiyosong mga lider sa Kakristiyanohan ‘nanudlo tungod lamang sa suhol.’ (Miqueas 3:11) Ang pipila ka relihiyosong mga lider nangadato pa gani tungod sa salapi nga nakolekta gikan sa ilang mga membro. Niadtong 1989, usa ka ebanghelista sa T.B. gihukman nga mabilanggo sa 45 ka tuig. Ang hinungdan? Dugay na niyang “gilimbongan ang mga tigsuportar ug milyonmilyong dolyares ug gigamit ang ubang salapi sa pagpalit ug mga balay, mga kotse, pagbakasyon ug bisan gani pagpa-aircon sa balay sa iyang iro.”—People’s Daily Graphic, Oktubre 7, 1989.

Sa Ghana, sumala sa Ghanaian Times sa Marso 31, 1990, gikuha sa usa ka Romano Katolikong pari ang nakolektang salapi panahon sa usa ka serbisyo sa simbahan ug gibalibag kini ngadto sa mga nanimba. “Ang iyang rason,” matod pa sa mantalaan, “mao nga, isip mga adulto, gidahom niya nga sila moamot ug mas dagkong kantidad sa salapi.” Dili ikatingala, daghang relihiyon naningkamot pa gani nga ugmaron ang kadalo sa mga membro niini, nga aktibong nagpasiugdag mga pasugal ug ubang mga paagi aron makasapi.

Sa kasukwahi, ang mga Saksi ni Jehova naningkamot sa pagsundog kang Jesus ug sa iyang unang mga tinun-an. Sila walay gisuweldohang klero. Ang kada Saksi maoy ministro nga gisangonan sa pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian” ngadto sa uban. (Mateo 24:14) Kapin sa unom ka milyon kanila sa tibuok kalibotan nakigbahin sa pagdala sa “tubig sa kinabuhi” nga walay bayad ngadto sa mga tawo. (Pinadayag 22:17) Niining paagiha, bisan kadtong “walay salapi” makapahimulos sa mensahe sa Bibliya. (Isaias 55:1) Bisan tuod ang ilang tibuok-kalibotang buluhaton gisuportahan sa kinabubut-ong mga amot, sukadsukad wala sila mangolektag salapi. Ingong tinuod nga mga ministro sa Diyos, sila dili “mga tigbaligya sa pulong sa Diyos,” kondili sila nagasulti “tungod sa katim-os, oo, ingon nga mga pinadala gikan sa Diyos.”—2 Corinto 2:17.

 Apan, nganong ang mga Saksi ni Jehova andam sa pagtabang sa uban, nga naghimo niana ginamit ang ilang kaugalingong bulsa? Unsay nagpalihok kanila? Ang paghatag nga walay bayad nagpasabot ba nga ilang gihimo kana nga wala man lay bisan unsang ganti nga ilang mapaabot?

Tubag sa Hagit ni Satanas

Ang walay bayad nga gasa sa Diyos nga halad lukat magpalihok sa mga Kristohanon sa pagpaambit sa maayong balita nga walay bayad

Ang tinuod nga mga Kristohanon karon gipalihok ilabina tungod sa ilang tinguha sa pagpahimuot kang Jehova—dili sa pagpadato sa ilang kaugalingon. Sa ingon ilang matubag ang hagit nga gipatungha ni Satanas nga Yawa kasiglohan na kanhi. Bahin sa matarong nga tawo nga ginganlag Job, gihagit ni Satanas si Jehova sa pangutana: “Mahadlok ba sa Diyos si Job sa wala lamay kapuslanan?” Namasangil si Satanas nga si Job nag-alagad lamang sa Diyos kay Siya nagpanalipod man kono kaniya. Kon hikawan si Job sa materyal nga mga manggad, si Satanas miergo, tunglohon gayod ni Job ang Diyos!—Job 1:7-11.

Aron matubag ang maong hagit, gitugotan sa Diyos si Satanas nga sulayan si Job, nga nag-ingon: “Ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong kamot.” (Job 1:12) Ang resulta? Gipamatud-an ni Job nga si Satanas bakakon. Way sapayan sa mga kasakitan nga midangat kaniya, si Job nagpabiling maunongon. “Hangtod nga ako mamatay dili ko wad-on ang akong integridad gikan kanako!” siya miingon.—Job 27:5, 6.

Ang matuod nga mga magsisimba karon nagpakita gayod sa samang tinamdan ni Job. Ang ilang pag-alagad sa Diyos wala gamhi sa materyal nga tingusbawan.

Walay Bayad nga Gasa sa Diyos nga Dili-Takos nga Kalulot

Ang laing rason kon nganong ang tinuod nga mga Kristohanon andam sa ‘paghatag nga walay bayad’ mao nga sila mismo ‘nakadawat nga walay bayad’ gikan sa Diyos. Ang tawo naulipon sa sala ug kamatayon tungod sa sala sa atong katigulangan nga si Adan. (Roma 5:12) Sa kamahigugmaon, gihikay ni Jehova nga ang iyang Anak mamatay sa usa ka haladnong kamatayon—butang nga sakit kaayo alang sa Diyos. Ang tawo dili gayod takos niini. Dili gayod. Kini maoy usa ka gasa gikan sa Diyos.—Roma 4:4; 5:8; 6:23.

Sumala sa natala sa Roma 3:23, 24, giingnan ni Pablo ang dinihogang mga Kristohanon: “Ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Diyos, ug ingong walay bayad nga gasa nga sila gipahayag nga matarong pinaagi sa iyang dili-takos nga kalulot tungod sa pagpagawas pinaagi sa lukat nga gibayad ni Kristo Jesus.” Kadtong dunay paglaom nga mabuhi hangtod sa hangtod dinhi sa yuta makadawat usab ug ‘usa ka walay bayad nga gasa.’ Kini nga gasa naglakip sa pribilehiyo nga sila gipahayag nga matarong ingong mga higala ni Jehova.—Santiago 2:23; Pinadayag 7:14.

Ang halad lukat ni Kristo nakapaposible usab aron ang tanang Kristohanon mag-alagad ingong mga ministro sa Diyos. Si apostol Pablo misulat: “Nahimo akong ministro niini [sagradong tinago] sumala sa walay bayad nga gasa sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.” (Efeso 3:4-7) Kay sila gisugo sa pagtuman niini nga ministeryo pinaagi sa usa ka gasa nga alang niana sila dili takos o dili nila mahimong hagoan aron maangkon, busa ang tinuod nga mga ministro sa Diyos dili makadahom nga suholan tungod lang kay ilang gipaambit ang balita bahin niining maong gasa ngadto sa uban.

 Walay-Kataposang Kinabuhi—Panghaylo nga Mopukaw sa Kahakog?

Kon mao, nagpasabot ba kini nga ang Diyos nagdahom nga ang mga Kristohanon mag-alagad kaniya nga walay bisan unsang malaoman nga ganti? Dili, kay si apostol Pablo nag-ingon sa iyang mga isigkamagtutuo: “Ang Diyos dili kay dili-matarong nga kalimtan ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan.” (Hebreohanon 6:10) Ni si Jehova walay-hustisya. (Deuteronomio 32:4) Sa kasukwahi, si Jehova mao ang “tigganti sa mga matinuorong nagapangita kaniya.” (Hebreohanon 11:6) Apan dili ba nga ang saad sa walay-kataposang kinabuhi sa Paraiso maoy usa ka panghaylo nga mopukaw sa kahakog?—Lucas 23:43.

Ang tinuod nga mga Kristohanon karon gipalihok ilabina sa ilang tinguha sa pagpahimuot kang Jehova—dili sa pagpadato sa ilang kaugalingon

Dili gayod. Ang usa ka katarongan mao nga ang tinguha sa kinabuhing dayon sa Paraiso sa yuta naggikan sa Diyos mismo. Siya ang nagpresentar ning maong palaaboton ngadto sa unang magtiayon. (Genesis 1:28; 2:15-17) Iyang gipaposible usab ang pagpasig-uli ning maong palaaboton sa dihang si Adan ug Eva nawad-an niana alang sa ilang mga kaliwat. Busa ang Diyos nagsaad diha sa iyang Pulong nga “ang kalalangan usab ipagawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.” (Roma 8:21) Busa angay lamang nga ang mga Kristohanon karon, sama kang Moises kaniadto, magatutok “ngadto sa pagbayad sa ganti.” (Hebreohanon 11:26) Ang Diyos dili motanyag niining maong ganti ingon nga hiphip. Iyang gitanyag kini gumikan sa tim-os nga gugma alang niadtong moalagad kaniya. (2 Tesalonica 2:16, 17) Isip pagsanong, “kita nahigugma, tungod kay siya unang nahigugma kanato.”—1 Juan 4:19.

Hustong Motibo sa Pag-alagad sa Diyos

Bisan pa niana, ang mga Kristohanon karon kinahanglang magsusi kanunay sa ilang motibo sa pag-alagad sa Diyos. Sa Juan 6:10-13, atong mabasa nga si Jesus milagrosong nagpakaon sa usa ka panon nga kapin sa lima ka libo. Human niadto, ang uban misunod kang Jesus tungod lamang sa hinakog nga mga katarongan. Giingnan sila ni Jesus: “Kamo nagapangita kanako . . . kay kamo nakakaon sa tinapay ug nangabusog.” (Juan 6:26) Mga trayenta ka tuig sa ulahi ang pipila ka dedikadong mga Kristohanon sa samang paagi nag-alagad sa Diyos apan “dili uban ang lunsay nga motibo.” (Filipos 1:17) Ang pipila nga ‘wala mouyon sa makapahimsog nga mga pulong ni Jesu-Kristo’ nangita pa ganig mga paagi aron personal nga makasapi sa ilang pagpakig-uban sa mga Kristohanon.—1 Timoteo 6:3-5.

Karon, ang usa ka Kristohanon nga moalagad sa Diyos tungod lamang kay buot siyang mabuhi sa walay-kataposan sa Paraiso magaalagad usab nga may hinakog nga motibo. Sa kadugayan, kini mosangpot sa espirituwal nga kapakyasan. Kay ang sistema sa mga butang ni Satanas morag nagdugay pa man kay sa gidahom, ang maong Kristohanon tingali “molunga,” nga mobati nga ang kalaglagan nalangan. (Galacia 6:9) Basin mayugot pa siya tungod sa iyang gisakripisyo nga materyal nga mga butang. Si Jesus nagpahinumdom kanato: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.” (Mateo 22:37) Oo, ang usa ka tawo nga ang pangunang rason sa pag-alagad sa Diyos mao ang gugma dili magtakda ug panahon sa iyang pag-alagad. Determinado siya nga moalagad kang Jehova hangtod sa hangtod! (Miqueas 4:5) Dili siya magbasol sa bisan unsang pagsakripisyo nga iyang gihimo maylabot sa iyang pag-alagad sa Diyos. (Hebreohanon 13:15, 16) Ang gugma sa Diyos magpalihok niya sa pag-una sa intereses sa Diyos sa iyang kinabuhi.—Mateo 6:33.

Karon, kapin sa unom ka milyon nga tinuod nga mga magsisimba ‘nagatanyag sa ilang kaugalingon nga kinabubut-on’ sa pag-alagad kang Jehova. (Salmo 110:3) Ikaw ba usa kanila? Kon dili pa, nan palandonga ang gitanyag sa Diyos: putli nga kahibalo sa kamatuoran; (Juan 17:3) kagawasan gikan sa pagkaulipon sa bakak nga relihiyosong mga pagtulon-an; (Juan 8:32) paglaom nga mabuhi hangtod sa hangtod. (Pinadayag 21:3, 4) Ang mga Saksi ni Jehova makatabang kanimo nga makakat-on kon unsaon nga ikaw makadawat niining tanan gikan sa Diyos—nga walay bayad.