SA USA ka lungsod sa Gujarat, India, ang papa ni John nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova sa ulahing bahin sa katuigan sa 1950. Si John, iyang lima ka igsoon, ug ilang mama maoy debotadong mga Katoliko ug supak sa relihiyon sa ilang papa.

Usa ka adlaw niana, gisugo si John sa iyang papa sa paghatod ug sobre ngadto sa usa ka igsoon sa kongregasyon. Pero, nianang buntaga, nahiwa ang tudlo ni John samtang nag-ablig taro. Bisan pa niana, kay gusto niyang sundon ang iyang papa, iyang gibugkosag panapton ang nagdugo nga tudlo ug siya milakaw.

Pag-abot ni John sa balay nga iyang hatdan, ang asawa sa igsoon, nga Saksi pod, maoy midawat sa sobre. Namatikdan sa sister ang nasamad nga tudlo ni John ug mitanyag siyag tabang. Iyang gikuha ang first-aid kit, gilimpiyohan ang samad, ug gibutangan kinig band-aid. Dayon, iyang gitimplahag init nga tsa si John ug mahigalaon siyang nakig-estorya niya bahin sa Bibliya.

Niining tungora, anam-anam nga nawala ang pagpihig ni John sa mga Saksi, maong gipangutana niya ang sister bahin sa duha ka topiko diin magkalahi silag pagtuo sa iyang papa​—kon Diyos ba gyod si Jesus ug kon ang mga Kristohanon angay bang moampo kang Maria. Kay makasulti ang sister sa lumad nga pinulongan ni John nga Gujarati, gitubag niya ang mga pangutana niini gamit ang Bibliya ug gihatagan kinig pulyeto nga “Kining Maayong Balita sa Gingharian.”

Sa ulahi, samtang gibasa niya ang pulyeto, gibati ni John nga nakat-onan niya ang kamatuoran sa unang higayon. Iyang giadto ang pari ug gisukna ang parehong duha ka pangutana. Ang pari naglagot ug giitsa niya kang John ang Bibliya ug misinggit: “Mora na kag si Satanas! Asa man kuno sa Bibliya nga si Jesus dili Diyos! Asa giingon nga dili angayng simbahon si Maria! Asa!” Nakurat si John sa gibuhat sa pari maong giingnan niya kini, “Dili na gyod ko motunob ug simbahan sa Katoliko.” Ug gitinuod gyod niya ang iyang gisulti!

Si John nagpa-Bible study sa mga Saksi, midapig sa matuod nga pagsimba, ug mialagad kang Jehova. Wala madugay, gihimo sab ni sa ubang membro sa iyang pamilya. Karon, makita gihapon ang uwat sa tudlo ni John nga nahiwa mga 60 ka tuig kanhi. Malipayon siyang mahinumdom sa usa ka buhat sa kaayo nga nakadani niya sa matuod nga pagsimba.​—2 Cor. 6:4, 6.