“Nahibalo ka ba kon pilay akong edad?” nangutana ko. “Siyempre, kabalo ko,” mitubag si Izak Marais, kinsa nanawag nako sa Colorado gikan sa Patterson, New York. Paasoya ko kon nganong nag-estorya mi bahin ani.

NATAWO ko sa Wichita, Kansas, U.S.A., niadtong Disyembre 10, 1936, ang kamagulangan sa upat ka anak. Ang akong ginikanan, si William ug Jean, maoy madasigong mga alagad ni Jehova. Si Papa mao ang company servant, ang tawag kaniadto sa nanguna sa kongregasyon. Si Mama nakakat-on sa kamatuoran gikan sa iyang inahan nga si Emma Wagner. Gitudlo ni Lola ang maong mga kamatuoran sa uban, lakip kang Gertrude Steele, nga nahimong misyonarya sa Puerto Rico sa daghang katuigan. * Busa, daghan kog masundog nga maayong mga ehemplo.

PAGHINUMDOM SA MAAYONG MGA EHEMPLO

Si Papa nga nagtindog diha sa eskina nga nagtanyag ug magasin sa mga lumalabay

Usa ka gabii niana sa Sabado dihang singko anyos ko, kauban nako si Papa, nga nagtanyag sa mga magasing Watchtower ug Consolation (Pagmata! karon) ngadto sa mga lumalabay. Nianang panahona, ang nasod naapil sa Gubat sa Kalibotan II. Usa ka hubog nga doktor ang miduol ug nagbiaybiay kang Papa tungod sa Kristohanong neyutralidad niini, nga nag-ingong si Papa talawan ug midumili sa pagsundalo. Ang doktor miatubang kang Papa ug miingon, “Sige, sumbaga ko, talawang dako!” Nahadlok ko, pero nakadayeg kaayo ko kang Papa. Nagpadayon gihapon siya sa pagtanyag ug mga magasin sa mga tawong nanugok. Dayon usa ka sundalo ang milabay, ug misinggit ang doktor, “Papahawaa ra god ning talawang dako!” Nakita sa sundalo nga ang doktor hubog, mao nga giingnan niya kini, “Pauli na aron mahuwasan ka!” Dayon mihawa silang duha. Giapresyar kaayo nako ang kaisog nga gihatag ni Jehova sa akong amahan. Siya may duha ka barberohan sa Wichita, ug usa sa iyang mga kustomer mao ang doktor!

Uban sa akong ginikanan padulong sa kombensiyon sa Wichita, sa katuigan sa 1940

Dihang nag-edad kog otso, gibaligya sa akong ginikanan ang among balay ug ang mga barberohan. Dayon naghimo silag treyler nga puy-anan, ug mibalhin sa Colorado aron moalagad diin mas dako ang panginahanglan. Mipuyo mi duol sa Grand Junction, diin ang akong ginikanan nagpayunir ug  nagtrabahog partaym sa umahan ug ransohan. Tungod sa panalangin ni Jehova ug sa ilang kadasig sa buluhaton, natukod ang usa ka kongregasyon. Didto, sa Hunyo 20, 1948, gibawtismohan ko ni Papa sa usa ka suba sa bukid, kauban ang pipila nga midawat sa kamatuoran sa Bibliya, lakip kang Billie Nichols ug sa iyang asawa. Sa ulahi, sila nag-alagad sa sirkito, maingon man ang ilang anak ug ang asawa niini.

Kami nasuod ug may makapalig-ong panag-estoryahay uban sa daghan nga madasigon kaayo sa buluhaton sa Gingharian, labi na gyod sa pamilyang Steele—si Don ug Earlene, Si ug Martha, ug si Dave ug Julia—kinsa dakog impluwensiya sa akong kinabuhi. Ilang gipakita nako kon sa unsang paagi ang pag-una sa Gingharian makahatag ug tinuod nga kahulogan ug kalipay sa kinabuhi.

MIBALHIN NA SAD

Dihang 19 anyos ko, si Bud Hasty nga suod sa among pamilya nag-awhag nako nga mouban niya sa pagpayunir sa habagatang United States. Gihangyo mi sa tigdumala sa sirkito nga mobalhin sa Ruston, Louisiana, diin daghang Saksi ang nabugnaw. Giingnan mi nga ipahigayon ang tanang panagkatigom matag semana bisag pila ray manambong. Nakakita mig haom nga tigomanan ug giayo namo kini. Regular namong gidumala ang tanang panagkatigom, pero taudtaod pod nga kami rang duha ang manambong. Magpulipuli mi, ang usa maoy mohatag sa bahin samtang ang lain maoy motubag sa tanang pangutana. Kon dunay pasundayag, kaming duha ang moadto sa plataporma ug wala nay mamiminaw! Sa kataposan, usa ka edarang sister ang misugod pagtambong. Ngadtongadto, ang pipila ka Bible study, apil ang pipila nga nabugnaw, nagtambongan na sa mga tigom, ug miuswag ang among kongregasyon.

Usa ka adlaw niana, nahimamat namo ni Bud ang usa ka ministro sa Church of Christ, nga naghisgot ug mga teksto nga dili ko pamilyar. Medyo nakalitan ko niini ug nakapamalandong ko sa akong gituohan. Sulod sa usa ka semana, namulaw ko sa pagpangitag tubag sa mga pangutana sa ministro. Nakatabang gyod to nako nga sination pag-ayo ang kamatuoran, ug naghinamhinam ko nga makatagbo na usab ug laing ministro.

Wala madugay, gihangyo ko sa tigdumala sa sirkito nga mobalhin sa El Dorado, Arkansas, aron tabangan ang maong kongregasyon. Samtang didto ko, mag-adtoan ko sa Colorado aron moatubang sa komite alang sa serbisyo militar. Sa usa sa akong mga biyahe, kauban nako sa awto ang pipila ka payunir, ug naaksidente mi sa Texas mao nga dili na nako magamit ang akong sakyanan. Gitawgan namo ang usa ka brader kinsa nagdala namo sa iyang balay ug dayon  sa tigom. Didto gipahibalo nga naaksidente mi, ug gihatagan mig kuwarta sa mga igsoon. Gibaligya sab sa brader ang akong awto ug $25.

Gihatod mi ngadto sa Wichita, diin nagpayunir ang suod nga higala sa among pamilya nga si E. F. “Doc” McCartney. Ang iyang kaluhang anak nga si Frank ug Francis, suod gihapon nakong mga higala hangtod karon. Diha silay daang awto nga gibaligya nila nako ug $25, eksakto gyod sa halin sa daan nakong awto. Mao ni ang unang higayon nga napamatud-an nako nga gitagan-an ko ni Jehova kay akong giuna ang buluhaton sa Gingharian. Niini nga pagduaw, gipailaila ko sa pamilyang McCartney ngadto sa usa ka matahom, buotan, ug dasig nga sister nga si Bethel Crane. Ang iyang inahang si Ruth, nga usa ka madasigong Saksi sa Wellington, Kansas, padayong nagpayunir bisag 90 anyos na. Wala dangtig tuig, naminyo mi ni Bethel niadtong 1958, ug miuban siya nako sa pagpayunir sa El Dorado.

MAKAPALIPAYNG MGA IMBITASYON

Human mapamalandong ang maayong mga ehemplo samtang nagdako mi, nakadesisyon mi nga andamon ang among kaugalingon alang sa bisan unsa nga ipabuhat kanamo sa organisasyon. Giasayn mi ingong espesyal payunir sa Walnut Ridge, Arkansas. Dayon pagka-1962, nalipay mi nga nakadawat ug imbitasyon sa ika-37 nga klase sa Gilead. Lipay kaayo mi kay klasmet namo si Don Steele. Paggraduwar namo, naasayn mi ni Bethel sa Nairobi, Kenya. Naguol mi pagbiya namo sa New York, pero napulihan nig kalipay dihang gisugat mi sa mga igsoon sa erport sa Nairobi!

Nagsangyaw sa Nairobi uban ni Mary ug Chris Kanaiya

Giganahan dayon mi sa Kenya ug sa among malipayong ministeryo didto. Ang among unang mga Bible study nga miuswag mao si Chris ug Mary Kanaiya. Maunongon gihapon silang nag-alagad ingong mga payunir sa Kenya. Pagkasunod tuig, giasayn mi sa Kampala, Uganda, ingong unang mga misyonaryo sa maong nasod. Makapalipay kadto nga panahon tungod kay daghan kaayo ang interesado nga mokat-on sa mga kamatuoran sa Bibliya, ug sila nahimong among mga igsoon. Apan, human sa tulo ka tuig ug tunga sa Africa, mibiya mi aron magpamilya. Mibalik mi sa United States. Mas naguol mi pagbiya namo sa Africa kay sa pagbiya namo sa New York. Nasuod na kaayo mi sa mga tawo sa Africa ug nangandoy ming mobalik.

BAG-ONG ASAYNMENT

Nagpuyo mi sa kasadpang kabukiran sa Colorado, diin didto sab ang akong ginikanan. Wala madugay, natawo ang among unang anak nga si Kimberly, ug 17 ka bulan sa ulahi, natawo pod si Stephany. Naningkamot mi nga tumanon ang among bag-ong asaynment ingong ginikanan, ug gisilsil namo ang kamatuoran ngadto sa among guwapang mga anak. Buot sab namo nga mahimong maayong ehemplo sa among mga anak. Tinuod nga ang maayong ehemplo dakog impluwensiya sa pagmatuto sa mga anak, pero dili kana garantiya nga moalagad sila kang Jehova inigkadako na. Ang akong manghod nga lalaki ug usa ka igsoong babaye mibiya sa kamatuoran. Hinaot sundogon nila pag-usab ang maayong mga ehemplo nga gipakita kanila.

Malipayon kaayo ming nagmatuto sa among mga anak ug kanunay namong himoon ang mga buluhaton ingong pamilya. Kay nagpuyo man mi duol sa Aspen, Colorado, nagpraktis mi pag-ski aron usahay maka-ski mi nga magkauban. Kini nga panahon sa paglingawlingaw naghatag namog higayon nga makig-estorya sa among mga anak samtang nagsakay sa cable car nga maghatod namo sa tumoy sa bukid.  Magkamping sab mi uban nila ug malingaw ming mag-estoryahanay palibot sa daob. Bisag mga bata pa, sila mosuknag mga pangutana sama sa “Mag-unsa man ko inigkadako na nako?” ug “Unsang matanga sa kapikas ang akong gusto?” Naningkamot mi nga masilsil ang mga prinsipyo sa Bibliya sa hunahuna ug kasingkasing sa among mga anak. Gidasig namo sila nga himoong tumong ang bug-os panahong pag-alagad ug mamilig kapikas nga parehas nilag tumong. Gipasabot namo nila nga dili maayong magminyog sayo. Naghimo mig panultihon, “Pabiling tagsaanon samtang wa pay 23 ang panuigon.”

Sama sa gibuhat sa among ginikanan, naningkamot mi nga motambong sa mga panagkatigom ug regular nga mosangyaw ingong pamilya. Gihikay namo nga may bug-os panahong mga alagad nga moestar sa among balay. Malipayon sab namong iasoy ang among mga kasinatian sa misyonaryong buluhaton. Sultian namo sila sa among pangandoy nga moadto sa Africa uban nila. Gusto gyod na sa among mga anak.

Regular ming magtuon ingong pamilya ug nianang panahona among idrama-drama ang mga situwasyon nga lagmit mahitabo sa eskuylahan. Kunohay, ang among mga anak mao ang Saksi nga motubag sa mga pangutana. Nalingaw sila sa pagkat-on niining paagiha, ug naghatag ni nilag kompiyansa sa kaugalingon. Dihang dakodako na sila, usahay moreklamo sila maylabot sa pagtuon sa pamilya. Kas-a, dihang nahutdan nakog pailob, gipasulod nako sila sa ilang kuwarto ug miingon ko nga dili na mi magtuon. Nakurat sila ug nanghilak ug miingon nga gusto nilang magtuon. Naamgohan namo nga natisok na diay sa ilang linghod nga kasingkasing ang apresasyon sa espirituwal nga mga butang. Nagkadako ang ilang apresasyon sa pagtuon, ug gihatagan namo silag kagawasan nga isulti kon unsay ilang gibati. Pero usahay maguol mi dihang madungog namo nga dili sila uyon sa usa ka butang maylabot sa kamatuoran. Bisan pa niana, nahibaloan namo kon unsa gyoy naa sa ilang kasingkasing. Human mi mangatarongan uban nila, madawat na nila kon unsay hunahuna ni Jehova bahin nianang butanga.

PAGPASIBO SA DUGANG MGA KAUSABAN

Dali ra kaayong milabay ang panahon. Sa tabang ug giya sa organisasyon sa Diyos, gibuhat namo ang tanan sa pagmatuto kanila aron higugmaon si Jehova. Mapasalamaton kaayo mi nga nagpayunir ang among duha ka anak human sila makagraduwar sa hayskul, ug nakakat-on silag mga kahanas aron masuportahan ang ilang kaugalingon sa pinansiyal. Mibalhin sila sa Cleveland, Tennessee, uban sa duha ka sister aron moalagad diin mas dako ang panginahanglan. Gimingaw kaayo mi nila, pero nalipay mi kay gigamit nila ang ilang kinabuhi sa bug-os panahong pag-alagad. Dayon, kami ni Bethel nagpayunir pag-usab, ug tungod niana nakadawat mig dugang makapalipayng mga pribilehiyo. Kauban sa akong asawa, nahimo kong kapuling tigdumala sa sirkito ug mitabang mi sa mga buluhaton sa kombensiyon.

Sa wala pa mobalhin ang among mga anak sa Tennessee, sila miadto sa London, England, ug mibisita sa sangang buhatan. Didto nailaila ni Stephany, nga 19 anyos niadtong tungora, si Paul Norton, usa ka batan-ong Bethelite. Sa sunod nilang pagbisita, nakaila ni Kimberly ang usa sa mga kauban ni Paul sa trabaho, si Brian Llewellyn. Nagminyo si Paul ug Stephany—pero dihang lapas na sa 23 si Stephany. Si Brian ug Kimberly nagminyo pagkasunod tuig—dihang 25 anyos na si Kimberly. Busa nakapabilin gyod silang tagsaanon samtang wa pay 23 ang panuigon. Kinasingkasing namong giuyonan ang ilang maayong pagpili ug kapikas.

Uban ni Paul, Stephany, Kimberly, ug Brian sa sangang buhatan sa Malawi, niadtong 2002

Giingnan mi sa among mga anak nga ang mga ehemplo nga gipakita namo ug sa among ginikanan nakatabang nila sa pagtuman sa sugo ni Jesus nga “magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian,” bisan pag nakasinati silag kalisod sa pinansiyal. (Mat. 6:33) Niadtong Abril 1998, si Paul ug Stephany nakadawat ug imbitasyon nga moeskuyla sa ika-105 nga klase sa Gilead, ug human niana sila giasayn sa Malawi, Africa. Sa samang higayon, si Brian ug Kimberly gidapit nga moalagad sa Bethel sa London ug dayon gibalhin sa Bethel sa Malawi. Puwerteng lipaya namo, kay kini ang kinamaayohang paagi nga magamit sa mga batan-on ang ilang kinabuhi.

LAING MAKAPALIPAYNG IMBITASYON

Niadtong Enero 2001, nadawat nako ang tawag sa telepono nga gihisgotan sa sinugdan. Si Brader Marais, nga tigdumala sa Translation Services, nagpatin-aw nga may gihikay nga kurso sa pagsabot sa  Iningles para sa mga maghuhubad sa tibuok kalibotan, ug bisag 64 anyos na ko, gidapit ko aron bansayon ingong usa sa mga instruktor. Amo ning giampo ni Bethel ug nangayo mig tambag sa among tigulang nga mga inahan. Gusto nilang duha nga modayon mi ni Bethel sa asaynment, bisan pag dili na namo sila matabangan. Gitawgan nako si Brader Marais aron dawaton ang maong talagsaong pribilehiyo.

Dayon nadayagnos nga may kanser si Mama. Ako siyang giingnan nga dili na lang mi modayon ug motabang mi sa akong igsoon nga si Linda sa pag-atiman kaniya. “Dili ko mosugot,” mitubag si Mama. “Mograbe ang akong sakit kon dili mo moadto.” Mao pod nay hunahuna ni Linda. Giapresyar gyod namo pag-ayo ang ilang pagsakripisyo sa kaugalingon ug ang tabang sa mga igsoon didto! Usa ka adlaw human sa among paglarga padulong sa Watchtower Educational Center sa Patterson, gitawgan ko ni Linda ug gipahibalo nga namatay na si Mama. Sama sa gidasig ni Mama, nagpokus mi sa among bag-ong asaynment.

Nalipay kaayo mi kay ang among unang asaynment mao ang sangang buhatan sa Malawi, diin nag-alagad ang among mga anak ug ang ilang mga bana. Malipayon kaayo mi nga nagkauban mi pag-usab! Dayon, gitudlo namo ang maong kurso sa Zimbabwe ug sa Zambia. Human sa tulo ka tuig ug tunga nga pagtudlo sa kurso, gipabalik mi sa Malawi aron isulat ang eksperyensiya sa mga Saksi didto nga gilutos tungod sa ilang Kristohanong neyutralidad. *

Nagsangyaw uban sa among mga apo

Sa makausa pa, naguol mi kay pagka-2005, mipauli mi sa Basalt, Colorado, diin kami ni Bethel padayong nagpayunir. Pagka-2006, mibalhin sab tupad sa among balay si Brian ug Kimberly, diin ilang gimatuto ang ilang duha ka anak nga babaye, si Mackenzie ug Elizabeth. Si Paul ug Stephany tua gihapon sa Malawi, diin si Paul nag-alagad ingong membro sa Komite sa Sangang Buhatan. Karon nga mag-80 anyos na ko, malipay kaayo kong makita ang batabata nga mga brader nga nakauban nako latas sa katuigan nga mipuli sa akong trabaho. Ang dakong hinungdan sa among kalipay mao ang maayong mga ehemplo nga gipakita kanamo ug gipaningkamotan namong masundog alang sa kaayohan sa among mga anak ug mga apo.

^ par. 5 Tan-awa ang Watchtower sa Mayo 1, 1956, p. 269-272, ug Septiyembre 15, 1971, p. 567-572, aron masayran ang misyonaryong buluhaton sa mga membro sa pamilyang Steele.

^ par. 30 Pananglitan, tan-awa ang sugilanon sa kinabuhi ni Trophim Nsomba sa Abril 15, 2015, nga Bantayanang Torre, p. 14-18.