“Ayaw tugoti nga adunay tawong maghikaw kaninyo sa ganti.”​—COL. 2:18.

AWIT: 32, 134

1, 2. (a) Unsang ganti ang gilaoman sa mga alagad sa Diyos? (b) Unsay makatabang nato sa paghunahuna pirme sa ganti? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

PAREHAS ni apostol Pablo, ang dinihogang mga Kristohanon karon may bililhong paglaom nga makadawat sa “ganti nga pagkatinawag sa Diyos.” (Filip. 3:14) Sila naglaom nga mag-alagad kauban ni Jesu-Kristo sa langitnong Gingharian ug magtabang niya nga himoong hingpit ang katawhan. (Pin. 20:6) Talagsaon kaayo ang palaaboton niadtong giimbitar sa Diyos niana nga paglaom! Ang ubang karnero may lahi nga paglaom. Sila naglaom sa ganti nga mabuhi sa walay kataposan sa yuta​—ug pagkamakapalipay niana!​—2 Ped. 3:13.

2 Aron tabangan ang ubang dinihogan nga magmatinumanon ug madawat ang ganti, si Pablo nag-awhag nila: “Ipadayon pagpunting ang inyong mga kaisipan sa mga butang sa itaas.” (Col. 3:2) Kinahanglang kanunay nilang hinumdoman ang ilang bililhong paglaom nga mabuhi sa langit. (Col. 1:4, 5) Oo, ang pagpamalandong sa mga panalangin nga gisaad ni Jehova makatabang sa iyang  mga alagad sa paghunahuna pirme sa ganti​—langitnon man o yutan-on.​—1 Cor. 9:24.

3. Unsay gipasidaan ni Pablo sa mga Kristohanon?

3 Si Pablo nagpasidaan usab sa mga Kristohanon bahin sa mga kapeligrohan nga makapugong nila sa pagdawat sa ganti. Pananglitan, iyang gisulatan ang kongregasyon sa Colosas bahin sa dili tinuod nga mga Kristohanon, kinsa naningkamot nga maangkon ang pabor sa Diyos pinaagi sa pagsunod sa Balaod imbes sa pagtuo kang Kristo. (Col. 2:16-18) Si Pablo naghisgot usab sa mga kapeligrohan nga naa gihapon karon ug makapugong nato sa pagdawat sa ganti. Pananglitan, iyang gisaysay kon unsaon pagsukol sa imoral nga tinguha, paghusay sa dili pagsinabtanay sa mga igsoon sa pagtuo, ug pagsulbad sa problema sa pamilya. Ang iyang mga tambag mapuslanon gihapon kanato karon. Busa, atong hisgotan ang pipila ka mahigugmaong pasidaan ni Pablo diha sa iyang sulat sa mga taga-Colosas.

PATYA ANG IMORAL NGA TINGUHA

4. Nganong ang imoral nga tinguha magpugong nato sa pagdawat sa ganti?

4 Human pahinumdomi ang iyang mga igsoon sa ilang talagsaong paglaom, si Pablo misulat: “Patya ang inyong mga sangkap sa lawas nga anaa sa yuta maylabot sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana, makadaot nga tinguha, ug hakog nga pangibog.” (Col. 3:5) Ang imoral nga tinguha puwersado tingali kaayo ug mahimong makapawala sa atong espirituwal nga bahandi. Usa ka brader nga nagpadala sa imoral nga tinguha ug sa ulahi nabalik sa kongregasyon miingon, “Nagpadala ko sa kusog kaayong puwersa ug ayha pa ko nakaamgo dihang ulahi na ang tanan.”

5. Sa unsang paagi maprotektahan ta batok sa peligrosong mga situwasyon?

5 Ilabinang magbantay ta dihang may mga situwasyon nga magtental nato sa paglapas sa moral nga sukdanan ni Jehova. Pananglitan, para sa managtrato, maayo nga sa sinugdan pa lang, maghimo nag klarong mga limitasyon bahin sa paghikap, paghalok, o kon sila rang duha. (Prov. 22:3) Mahimong mameligro sab ang moralidad sa usa ka Kristohanon dihang malayo siya sa iyang pamilya tungod sa negosyo o dihang magtrabaho uban sa dili niya parehas ug sekso. (Prov. 2:10-12, 16) Kon naa ka sa maong situwasyon, ipaila nga Saksi ni Jehova ka, lihok sa talahorong paagi, ug hinumdomi nga ang pagpaibog-ibog moresultag kadaot. Mas dali sab tang madala sa tentasyon kon kita maguol o mag-inusara. Nianang mga panahona, mangandoy tingali ta nga dunay mopabati natong importante ta. Basig madesperado ta pag-ayo nga modawat tag atensiyon gikan kang bisan kinsa na lang. Kon mahitabo nâ nimo, dangop kang Jehova ug sa iyang katawhan para sa tabang aron dili ka mapugngan sa pagdawat sa ganti.​—Basaha ang Salmo 34:18; Proverbio 13:20.

6. Bahin sa pagpilig kalingawan, unsay angay natong hinumdoman?

6 Aron mapatay ang imoral nga tinguha, kinahanglan natong likayan ang imoral nga kalingawan. Makita diha sa daghang kalingawan karon ang mga kinaiya nga sama sa Sodoma ug Gomora. (Jud. 7) Kadtong naghimo sa maong mga kalingawan nagpresentar sa seksuwal nga imoralidad ingong normal ug walay mapait nga resulta. Kinahanglang kanunay tang magbantay, ug dili dawaton ang bisan unsa na lang nga kalingawan. Kinahanglang pilion nato ang kalingawan nga dili makapugong nato sa pagdawat sa ganti.​—Prov. 4:23.

“ISUL-OB NINYO ANG” GUGMA UG PAGKAMAAYO

7. Unsang problema ang lagmit mahitabo sulod sa kongregasyon?

7 Kitang tanan mouyon nga panalangin gyod nga mahimong bahin sa Kristohanong  kongregasyon. Ang atong pagtuon sa Pulong sa Diyos diha sa tigom ug ang kaayo ug gugma nga atong gipakita sa usag usa nagtabang nato sa paghunahuna pirme sa ganti. Bisan pa niana, usahay ang dili pagsinabtanay mahimong moresultag problema tali sa mga igsoon sa kongregasyon. Kon dili nato sulbaron ang maong problema, mahimong moresulta kinig pagdumot.​—Basaha ang 1 Pedro 3:8, 9.

8, 9. (a) Unsang mga hiyas ang makatabang aron madawat nato ang ganti? (b) Unsay makatabang nato sa pagpatunhay sa kalinaw kon may igsoon nga nakapasakit nato?

8 Unsay atong buhaton aron dili ta mapugngan sa pagdumot sa pagdawat sa ganti? Si Pablo nag-awhag sa mga taga-Colosas: “Ingon nga mga pinili sa Diyos, balaan ug hinigugma, isul-ob ninyo ang malumong mga pagmahal sa pagkamabination, kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas-nga-pailob. Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. Ingon nga si Jehova kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon. Apan, gawas pa niining tanang butanga, isul-ob ninyo ang gugma, kay kini maoy usa ka hingpit nga bugkos sa panaghiusa.”​—Col. 3:12-14.

9 Ang gugma ug pagkamaayo makatabang nato sa pagpasaylo sa usag usa. Pananglitan, kon nasakitan ta sa gisulti o gibuhat sa usa ka igsoon, puwede natong hunahunaon ang mga panahon nga nakasulti ug nakabuhat sab tag dili maayo. Dili ba naapresyar nato ang gugma ug kaayo niadtong mga igsoon nga nagpalabay ra sa atong sayop? (Basaha ang Ecclesiastes 7:21, 22.) Ilabinang atong gipasalamatan ang pagkamaayo ni Kristo sa paghiusa sa tinuod nga mga magsisimba. (Col. 3:15) Kita nahigugma sa mao rang Diyos, nagsangyaw sa mao rang mensahe, ug halos parehas rag giatubang nga mga problema. Pinaagi sa pagkamaayo, gugma, ug pagpasaylo sa usag usa, nakaamot ta sa panaghiusa ug naghunahuna kanunay sa ganti.

10, 11. (a) Nganong peligroso ang kasina? (b) Unsay atong buhaton aron ang kasina dili makapugong nato sa pagdawat sa ganti?

10 Ang dili maayong mga ehemplo sa Bibliya magpahinumdom nato nga ang kasina mahimong makapugong nato sa pagdawat sa ganti. Pananglitan, si Cain nasina sa iyang igsoong si Abel, ug iya kining gipatay. Si Kore, Datan, ug Abiram nasina ug misupak kang Moises. Dugang pa, si Haring Saul nasina sa kalamposan ni David, ug misulay pagpatay kaniya. Dili ikatingala, ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Kon diin anaa ang pangabugho ug pagkamatigion, anaa ang kasamok ug ang tanang mangil-ad nga butang.”​—Sant. 3:16.

11 Kon ugmaron nato ang kaayo ug gugma diha sa atong kasingkasing, dili ta daling masina. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang gugma hataas-ug-pailob ug maluloton. Ang gugma dili abughoan.” (1 Cor. 13:4) Aron dili moturok ang kasina sa atong kasingkasing, kinahanglang maningkamot ta nga sundogon ang panglantaw sa Diyos, nga isipon ang atong mga igsoon ingong bahin sa usa ka lawas​—ang kongregasyon. Makatabang ni nato nga magmabination sa uban, sumala sa tambag sa Diyos: “Kon ang usa ka sangkap ginahimaya, ang tanang ubang mga sangkap magamaya uban niini.” (1 Cor. 12:16-18, 26) Busa, imbes masina, malipay ta kon ang uban makadawat ug panalangin. Tagda ang ehemplo sa anak ni Haring Saul nga si Jonatan. Wala siya masina dihang gitudlo si David ingong sunod nga hari. Iya hinuong gidasig si David. (1 Sam. 23:16-18) Puwede ba tang magpakitag kaayo ug gugma sama kang Jonatan?

 KAB-OTA ANG GANTI INGONG PAMILYA

12. Unsang tambag sa Kasulatan ang makatabang nato aron makab-ot ang ganti ingong pamilya?

12 Ang pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya moresultag kalinaw ug kalipay sa pamilya ug makatabang nila nga makab-ot ang ganti. Unsay gitambag ni Pablo sa Kristohanong mga pamilya sa Colosas? Siya miingon: “Kamong mga asawa, magpasakop sa inyong mga bana, sanglit kini maoy angay diha sa Ginoo. Kamong mga bana, magpadayon sa paghigugma sa inyong mga asawa ug ayaw pagkasuko nga hilabihan kanila. Kamong mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan sa tanang butang, kay kini makapahimuot pag-ayo sa Ginoo. Kamong mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak, aron sila dili masubo.” (Col. 3:18-21) Seguradong mouyon ka, nga kon ipadapat karon sa mga bana, asawa, ug mga anak ang inspiradong tambag ni Pablo, sila makabenepisyo gihapon.

13. Sa unsang paagi madani sa usa ka sister ang iyang dili Saksing bana?

13 Komosta kon asawa ka ug gibati nimong wala ka tratara sa imong dili Saksing bana sa hustong paagi? Moarang-arang ba ang situwasyon kon lalison nimo siya tungod sa iyang batasan? Bisan pag sundon na lang niya ang imong gusto, madani ba nimo siya sa kamatuoran? Lagmit dili. Pero kon tahoron nimo ang iyang pagkaulo, makaamot ka sa kalinaw  sa pamilya, madayeg nimo si Jehova, ug basig madani pa gani nimo siya sa tinuod nga pagsimba; sa ingon, madawat ninyong duha ang ganti.​—Basaha ang 1 Pedro 3:1, 2.

14. Unsay angayng buhaton sa bana kon dili siya tahoron sa iyang dili Saksing asawa?

14 Komosta kon bana ka ug gibati nimong wala ka tahora sa imong dili Saksing asawa? Tahoron kaha ka niya kon singkahan nimo siya aron ipakita nga ikaw ang boss? Siyempre dili! Ang Diyos nagdahom nga ipakita nimo ang pagkaulo sa mahigugmaong paagi, ingong pagsundog kang Jesus. (Efe. 5:23) Gipakita ni Jesus ang iyang pagkaulo sa kongregasyon uban ang pailob ug gugma. (Luc. 9:46-48) Pinaagi sa pagsundog kang Jesus, basig madani sa bana ang iyang asawa sa tinuod nga pagsimba.

15. Unsaon pagpakita sa bana ang iyang gugma sa iyang asawa?

15 Ang mga bana gisugo: “Magpadayon sa paghigugma sa inyong mga asawa ug ayaw pagkasuko nga hilabihan kanila.” (Col. 3:19) Ang mahigugmaong bana magpasidungog sa iyang asawa pinaagi sa pagpaminaw sa opinyon sa asawa ug sa pagpasalig kaniya nga gipabilhan ang iyang gisulti. (1 Ped. 3:7) Bisag dili puwedeng kanunayng sundon sa bana ang giingon sa asawa, mas makahimog balanseng desisyon ang bana pinaagi sa pagkonsulta sa asawa. (Prov. 15:22) Paningkamotan sa bana nga maangkon ang pagtahod sa asawa, imbes pugson ang iyang asawa nga motahod niya. Kon ang bana mahigugma sa iyang asawa ug mga anak, mahimong mas malipayon ang pamilya sa pag-alagad kang Jehova ug madawat nila ang ganti.

Unsay atong buhaton aron ang problema sa pamilya dili makapugong nato sa pagdawat sa ganti? (Tan-awa ang parapo 13-15)

MGA BATAN-ON​—AYAW TUGOTI NGA MAY MOPUGONG NINYO SA PAGDAWAT SA GANTI!

16, 17. Ingong batan-on, unsay imong buhaton aron dili ka maglagot pag-ayo sa imong ginikanan?

16 Komosta kon tin-edyer ka ug gibati nimong wala ka masabti sa imong Saksing ginikanan ug paminaw nimo estrikto ra sila kaayo? Kon maglagot ka, basig magduhaduha ka nga ang pag-alagad kang Jehova mao ang kinamaayohang paagi sa pagkinabuhi. Pero kon moundang ka sa pag-alagad kang Jehova tungod niana, maamgohan nimo sa ulahi nga walay laing tinuod nga nagmahal nimo gawas sa imong mahinadlokon sa Diyos nga ginikanan ug sa inyong kongregasyon.

17 Kon wala gyod ka badlonga sa imong ginikanan, makaingon kaha ka nga gimahal ka nila? (Heb. 12:8) Pero basig ang ilang paagi sa pagdisiplina ang nakapalagot nimo. Imbes magpokus sa paagi sa pagdisiplina, sulayig hunahuna kon nganong gibuhat nila kana. Busa, magpabiling kalmado ug paningkamoti nga dili maglagot pag-ayo nila. Ang Diyos nag-ingon: “Si bisan kinsa nga nagapugong sa iyang mga pulong may kahibalo, ug ang tawo nga may katakos sa pag-ila may mabugnaw nga espiritu.” (Prov. 17:27) Paningkamoti nga mahimong hamtong sa espirituwal, nga kalmadong modawat sa tambag ug dili magpokus sa paagi sa pagtambag. (Prov. 1:8) Panalangin gyod ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma kang Jehova. Seguradong gusto nilang madawat nimo ang ganti.

18. Nganong determinado kang hunahunaon kanunay ang ganti?

18 Nindot gyod kaayong pamalandongon ang atong ganti​—imortal man nga kinabuhi sa langit o kinabuhing walay kataposan sa paraisong yuta. Segurado kini nga paglaom, nga gibase sa saad sa Maglalalang. Bahin sa Paraisong yuta, ang Diyos nag-ingon: “Ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova.” (Isa. 11:9) Nianang panahona, ang tanang magpuyo sa yuta pagatudloan sa Diyos. Ganti kana nga angay gayong paningkamotan. Busa, hunahunaa kanunay ang saad ni Jehova, ug ayaw tugoti nga may makapugong nimo sa pagdawat sa ganti!