“BABAYE.” Usahay ingon niana ang pagtawag ni Jesus sa mga indibiduwal sa kaatbang nga sekso. Pananglitan, dihang iyang giayo ang usa ka babaye nga nagtikuko pag-ayo ug dili gayod makatuyhad sulod sa 18 ka tuig, siya miingon: “Babaye, mahigawas ka na gikan sa imong pagkamaluyahon.” (Luc. 13:10-13) Gigamit pa gani ni Jesus kining naandang paagi sa pagtawag, nga giisip nga matinahoron sa kapanahonan sa Bibliya, dihang nakig-estorya sa iyang inahan. (Juan 19:26; 20:13) Pero dihay laing pulong nga labaw pa kay sa pagpakita lang ug pagtahod.

Ang Bibliya naggamit sa mabination ug malumong pulong dihang maghisgot sa pipila ka babaye. Gigamit kini ni Jesus dihang nakig-estorya sa babaye nga gitalinug-an sulod sa 12 ka tuig. Dihang giduol niya si Jesus, wala sunda sa babaye ang Balaod sa estriktong paagi, kay kini nag-ingon nga ang tawong naa sa iyang kahimtang pagaisipong mahugaw. Ikaingon nga angay unta siyang magpahilayo tungod sa iyang kahimtang. (Lev. 15:19-27) Pero desperado na siya. Sa pagkatinuod, “gipaantos siyag daghang kasakit sa daghang mananambal ug nagasto na ang tanan niyang kahinguhaan ug wala mamaayo apan migrabe pa hinuon.”—Mar. 5:25, 26.

Ang babaye midutdot sa panon, miadto sa likod ni Jesus, ug mihikap sa sidsid sa iyang panggawas nga besti. Dihadiha mihunong ang iyang pagtalinugo! Ang babaye nanghinaot nga dili siya mamatikdan, pero si Jesus nangutana: “Kinsa ang mihikap kanako?” (Luc. 8:45-47) Tungod niini, ang nahadlok ug nangurog nga babaye mihapa atubangan ni Jesus “ug gisultihan siya sa tibuok kamatuoran.”—Mar. 5:33.

Aron mawala ang kahadlok sa babaye, si Jesus mabinationg miingon: “Pagbatog kaisog, anak [nga babaye].” (Mat. 9:22) Sumala sa mga eskolar sa Bibliya, ang Hebreohanon ug Gregong pulong para sa “anak [nga babaye]” mahimong gamiton sa simbolikong paagi ingong ekspresyon sa “kamabination ug kalumo.” Gipasaligan pa ni Jesus ang babaye dihang siya miingon: “Ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Lakaw nga malinawon, ug mamaayo na ang imong lawas gikan sa imong grabeng sakit.”—Mar. 5:34.

“Anak [nga babaye].” Kana ang pagtawag sa datong si Boaz sa Moabihanong si Ruth. Nagpanuko usab si Ruth kay nanghagdaw siyag sebada sa uma sa tawong wala niya mailhi. Gitawag siya ni Boaz nga “akong anak [nga babaye].” Dayon, giawhag niya si Ruth sa pagpadayon sa pagpanghagdaw diha sa iyang uma. Si Ruth mihapa atubangan ni Boaz ug nangutana kon nganong buotan kaayo siya kaniya nga usa ka langyaw. Si Boaz mitubag pinaagi sa makapadasig nga mga pulong: “Gitaho kanako ang tanan nga imong gibuhat alang sa imong ugangang babaye [ang biyudang si Noemi] . . . Hinaot nga gantihan ni Jehova ang imong gibuhat.”—Ruth 2:8-12.

Maayo gayong ehemplo si Jesus ug Boaz para sa mga ansiyano! Usahay, estoryahon tingali sa duha ka ansiyano ang usa ka sister nga nagkinahanglag tabang ug pagdasig gikan sa Bibliya. Human mangayog giya kang Jehova pinaagi sa pag-ampo ug maminaw pag-ayo sa gisulti sa sister, ang mga ansiyano makahatag nag pagdasig ug paghupay gikan sa Pulong sa Diyos.—Roma 15:4.