USA kadto ka bugnawng kabuntagon sa Brookings, South Dakota, U.S.A., ug ang kabugnaw nagpaila nga hapit na ang tingtugnaw. Apan basin matingala ka sa pagkahibalo nga nianang adlawa, diha mi sa kamalig nga walay heater, nga nagkurog sa katugnaw. Nagtindog mi atubangan sa imnanan sa hayop nga hapit mapuno ug bugnawng tubig! Aron inyong masayran kon ngano, paasoya kog pipila ka panghitabo sa akong kinabuhi.

SA BATA PA KO

Si Tiyo Alfred ug si Papa

Natawo ko niadtong Marso 7, 1936, ang kamanghoran sa upat ka anak. Nagpuyo mi sa usa ka gamayng uma sa sidlakang bahin sa South Dakota. Hinungdanong bahin sa kinabuhi sa among pamilya ang pagpanguma, apan dili kadto ang labing hinungdanon. Ang akong ginikanan nabawtismohan ingong mga Saksi ni Jehova niadtong 1934. Sila nagpahinungod sa atong langitnong Amahan, si Jehova, busa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos mao ang ilang unang prayoridad. Ang akong amahan nga si Clarence, ug sa ulahi ang akong uyoan nga si Alfred, nag-alagad ingong company servant (gitawag karon nga koordinetor sa mga ansiyano) sa among gamayng kongregasyon sa Conde, South Dakota.

Lakip sa rutina sa among pamilya ang pagtambong sa mga tigom ug ang pagpamalaybalay aron sultihan ang uban bahin sa nindot nga paglaom sa Bibliya alang sa umaabot. Ang panig-ingnan sa akong ginikanan ug ang ilang pagbansay kanamo maayog epekto namong mga anak. Kami sa akong igsoon nga si Dorothy nahimong magmamantala sa edad nga sayis. Sa 1943, nagpaenrol ko sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, nga bag-o lang nahimong bahin sa atong panagkatigom niadtong tungora.

Pagpayunir niadtong 1952

Ang mga kombensiyon ug asembliya maoy importanteng bahin sa among kinabuhi. Si Brader Grant  Suiter ang nagaduawng mamumulong sa usa ka kombensiyon niadtong 1949 sa Sioux Falls, South Dakota. Makahinumdom gihapon ko sa iyang pakigpulong, “Mas Duol Kini kay sa Inyong Gihunahuna!” Iyang gipasiugda nga angayng gamiton sa tanang dedikadong Kristohanon ang tibuok nilang kinabuhi sa pagwali sa maayong balita sa natukod nga Gingharian sa Diyos. Nagpalihok to nako nga magpahinungod kang Jehova. Sa misunod nga sirkitong asembliya, sa Brookings, didto ko sa tugnawng kamalig nga akong gihubit ganiha ug naghulat nga mabawtismohan. Kaming upat gibawtismohan niadtong Nobyembre 12, 1949, diha sa imnanan sa hayop nga gama sa sin.

Dayon, gihimo nakong tumong ang pagpayunir. Nagsugod ko pagpayunir niadtong Enero 1, 1952, sa edad nga 15. Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga nagalakaw uban sa mga tawong maalamon mahimong maalamon,” ug dihay daghang maalamon sa akong pamilya nga misuportar sa akong desisyon nga magpayunir. (Prov. 13:20) Si Tiyo Julius, kinsa 60 anyos niadto, nahimo nakong partner sa pagpayunir. Bisag dako ang diperensiya sa among edad, malipayon kaayo mi sa ministeryo. Daghan kog nakat-onan sa iyang kasinatian. Wala madugay, nagpayunir sab si Dorothy.

PERSONAL NGA INTERES GIKAN SA MGA TIGDUMALA SA SIRKITO

Sa akong pagkabatan-on, ang akong ginikanan nagdapit ug daghang tigdumala sa sirkito uban sa ilang mga asawa nga moestar sa among balay. Usa ka magtiayon nga nakatabang pag-ayo nako mao si Jesse ug Lynn Cantwell. Ang usa sa mga rason kon nganong midesisyon kong magpayunir mao ang ilang pagdasig nako. Tungod sa ilang personal nga interes, naugmad nako ang sinserong tinguha sa pagkab-ot ug espirituwal nga mga tumong. Dihang mobisita sila sa mga kongregasyon sa duol, paubanon ko nila usahay sa ministeryo. Makapalipay ug makapadasig gyod kadto!

Si Bud Miller ug ang iyang asawa, si Joan, mao ang sunod nga mibisita sa among sirkito. Niadtong tungora, 18 anyos na ko ug gipatawag aron magsundalo. Gibati nako nga ang unang pagklasipikar kanako sa komite alang sa serbisyo militar maoy supak sa sugo ni Jesus nga magpabiling neyutral sa politika. Ug gusto kong mosangyaw sa maayong balita sa Gingharian. (Juan 15:19) Miapelar ko sa komite nga iklasipikar ingong ministro.

Natandog ko dihang miboluntaryo si Brader Miller nga ubanan ko sa akong husay. Mahigalaon kaayo siya ug dili kulbaanon. Nakapalig-on gyod nako nga makauban ang usa ka espirituwal nga tawo sama  niya! Ingong resulta sa maong husay, sa ulahing bahin sa ting-init sa 1954, giila ko sa komite ingong ministro. Nagbukas kana sa dalan aron makab-ot nako ang lain pang espirituwal nga tumong.

Sa bag-o pa ko sa Bethel, tupad sa trak sa uma

Nianang panahona, nakadawat kog imbitasyon nga moalagad sa Bethel, sa gitawag kaniadtog Watchtower Farm, sa Staten Island, New York. Nakapribilehiyo kong mag-alagad didtog mga tulo ka tuig. Miresulta kadto sa daghang nindot nga kasinatian kay nahimamat nako ang maalamong mga igsoon ug nakauban silag trabaho.

PAG-ALAGAD SA BETHEL

Sa WBBR uban ni Brader Franz

Nahimutang sa uma sa Staten Island ang estasyon sa radyo nga WBBR. Gidumala kadto sa mga Saksi ni Jehova gikan sa 1924 hangtod sa 1957. Diha ray 15 hangtod 20 ka membro sa pamilyang Bethel nga giasayn sa uma. Daghan kanamo bata pa ug di pa kaayo eksperyensiyado. Apan kauban namo si Eldon Woodworth, usa ka edarang dinihogan. Maalamon gyod siya. Ang iyang inamahan nga pagtratar namo nakapalig-on sa among espirituwalidad. Sa mga higayon nga ang kahuyangan sa uban mahimong hagit, si Brader Woodworth moingon nga talagsaon kaayo ang napalampos sa Ginoo bisan pa sa pagkadili-hingpit sa iyang mga alagad.

Si Harry Peterson madasigon kaayo sa ministeryo

Espesyal nga pribilehiyo sab namo nga makauban si Brader Frederick W. Franz. Ang iyang kaalam ug talagsaong kahibalo sa Kasulatan maoy positibong impluwensiya namong tanan, ug nagpakita siyag personal nga interes sa matag usa kanamo. Ang among kosinero mao si Harry Peterson; mas sayon kanang litokon kay sa tinuod niyang apelyido, Papargyropoulos. Dinihogan sab siya ug masiboton kaayo sa pagsangyaw. Maayong motrabaho si Brader Peterson sa Bethel apan wala niya pasagdi ang iyang ministeryo. Makapahimutang siyag gatosan sa atong magasin kada bulan. Daghan sab siyag nahibaloan sa Kasulatan, ug natubag niya ang daghan namong pangutana.

NAKABENEPISYO GIKAN SA MAALAMONG MGA SISTER

Ang mga abot giproseso diha mismo sa himoanag delata sa uma. Kada tuig, mga 45,000 ka garapon (0.9 litros) nga prutas ug utanon ang ginahimong delata alang sa pamilyang Bethel. Pribilehiyo nako nga makauban sa maong asaynment si Etta Huth, usa gyod ka maalamong sister. Siya ang tighimo sa mga resipe nga among gigamit sa paggamag delata. Dihang himoon kini nga trabaho, ang mga sister sa maong dapit moboluntaryo, ug si Etta ang  motabang pag-organisar sa ilang trabaho. Bisag dako ang papel ni Etta sa paghimog delata, siya nagpakita gayod ug maayong ehemplo sa pagtahod sa mga brader nga nagdumala sa uma. Giisip nako siya ingong maayong panig-ingnan sa pagpasakop sa teokratikanhong pagkaulo.

Uban kang Angela ug Etta Huth

Usa sa mga batan-ong sister nga mitabang sa paghimog delata mao si Angela Romano. Si Etta ang nagtabang kang Angela dihang bag-o pa kini sa kamatuoran. Busa, samtang nag-alagad sa Bethel, nailaila nako ang lain pang maalamon, kinsa kauban gihapon nako sulod na sa 58 ka tuig. Gikasal mi ni Angie niadtong Abril 1958, ug daghan mig natagamtam nga pribilehiyo sa pag-alagad. Latas sa katuigan, nakapalig-on sa among kaminyoon ang walay paglubad nga pagkamaunongon ni Angie kang Jehova. Bisag unsa pay among atubangon sa kinabuhi, makasalig gyod ko niya.

PAGMISYONARYO UG NAGAPANAWNG BULUHATON

Dihang gibaligya ang mga pasilidad sa WBBR sa Staten Island niadtong 1957, nag-alagad ko kadiyot sa Brooklyn Bethel. Dayon nagminyo mi ni Angie, maong mibiya ko sa Bethel ug nagpayunir mi sa Staten Island sulod sa mga tulo ka tuig. Gani, dihay higayon nga nahimo kong empleyado sa bag-ong mga tag-iya sa estasyon sa radyo, nga gitawag na ug WPOW.

Determinado mi ni Angie nga magkinabuhing simple aron andam ming moalagad diin may panginahanglan. Busa, sa sayong bahin sa 1961, ang among kahimtang nagtugot namo nga modawat sa asaynment ingong espesyal payunir sa Falls City, Nebraska. Pero wala madugay human niana, giimbitar mi nga moeskuyla sa Kingdom Ministry School, nga kaniadto usa ka bulan nga klase didto sa South Lansing, New York. Nakabenepisyo gyod mi sa among pag-eskuyla, ug nagdahom mi nga amo kadtong magamit inigbalik namo sa Nebraska. Busa nasorpresa mi dihang nakadawat mig bag-ong asaynment ingong mga misyonaryo sa Cambodia! Niining nindot nga nasod sa Southeast Asia, ang mga talan-awon, tingog, ug báho lahi sa bisan unsa nga among nasinati sukad. Ganahan kaayo ming mosangyaw didto.

Pero nabag-o ang politikal nga kahimtang, ug kinahanglan ming mobalhin sa South Vietnam. Ikasubo nga wala pay duha ka tuig, grabe kong nasakit busa gitambagan mi nga mouli sa among nasod. Nagkinahanglag panahon aron ko maulian, apan dihang miarang-arang na ko, mibalik mi sa bug-os panahong pag-alagad.

Kauban ni Angela niadtong 1975, una pa ang interbiyo sa TV

Sugod niadtong Marso 1965, nakapribilehiyo ming mobisita sa mga kongregasyon diha sa nagapanawng buluhaton. Sulod sa 33 ka tuig, ako ug si Angie malipayong nagbisita sa mga sirkito ug distrito, ug mitabang ko sa pag-organisar ug mga kombensiyon. Importante kaayo nako ang mga kombensiyon, busa makapalipay ang pagtabang sa pag-organisar sa maong mga okasyon. Sulod sa pipila ka tuig, didto mi sa New York City, ug daghang kombensiyon ang gipahigayon sa Yankee Stadium.

PAGBALIK SA BETHEL UG PAGTUDLO DIHA SA MGA THEOCRATIC SCHOOL

Sama sa ubang naa sa espesyal nga bug-os panahong pag-alagad, daghang makapalipay ug bug-at nga mga asaynment ang among nadawat ni Angie. Pananglitan, niadtong 1995, giasayn ko nga mahimong instruktor sa Ministerial Training School.  Tulo ka tuig human niana, gidapit mi sa Bethel. Makapalipay kaayo nga mahibalik sa lugar diin ko nagsugod sa espesyal nga bug-os panahong pag-alagad, kapig 40 ka tuig una pa niini. Dihay panahon nga nagtrabaho ko sa Service Department ug nahimong instruktor sa pipila ka tunghaan. Niadtong 2007, gibutang sa Nagamandong Lawas ang mga tunghaan nga gipahigayon sa Bethel ilalom sa Theocratic Schools Department, ug nakapribilehiyo ko nga mahimong tigdumala niini sulod sa pipila ka tuig.

Di pa dugay, nakita namo ang dagkong kausaban sa teokratikanhong mga tunghaan. Ang School for Congregation Elders gisugdan niadtong 2008. Sa misunod nga duha ka tuig, kapig 12,000 ka ansiyano ang nakaeskuyla niini didto sa Patterson ug sa Brooklyn Bethel. Ang maong tunghaan padayong gipahigayon sa lainlaing lugar, diin may binansay nga mga field instructor. Niadtong 2010, ang Ministerial Training School gitawag na nga Bible School for Single Brothers, ug usa ka bag-ong tunghaan ang naporma, ang Bible School for Christian Couples.

Sugod niadtong 2015 nga tuig sa pag-alagad, kanang duha ka tunghaan giusa ug nahimong School for Kingdom Evangelizers. Mahimong moeskuyla ang magtiayon o tagsaanong mga brader o sister. Sa tibuok kalibotan, daghan ang nalipay sa pagkahibalo nga ang maong tunghaan ipahigayon diha sa mga sangang buhatan. Makapalipay nga nadugangan ang kahigayonan nga matudloan ni Jehova, ug mapasalamaton kaayo ko nga nakahimamat ug daghang igsoon nga andam magpabansay sa maong mga tunghaan.

Sa paghinumdom sa akong kinabuhi sukad niadtong hapit na kong bawtismohan diha sa imnanan sa hayop hangtod karon, mapasalamaton kaayo ko kang Jehova alang sa mga maalamon nga mitabang nako diha sa dalan sa kamatuoran. Dili tanan nila sama nakog edad o kagikan, apan silang tanan hamtong sa espirituwal. Ang ilang dakong gugma kang Jehova makita sa ilang binuhatan ug panglantaw. Sa organisasyon ni Jehova, dunay daghang maalamon nga mahimo natong ikauban sa paglakaw diha sa dalan sa kamatuoran. Ako nang gihimo ug nakabenepisyo gyod ko.

Malipay kong makaila ang mga estudyante gikan sa lainlaing nasod