“Ngadto sa Usa nga nagalingkod sa trono ug ngadto sa Kordero ang pagdayeg ug ang dungog ug ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangtoran.”​—PIN. 5:13.

AWIT: 9, 108

1. Nganong ang pipila takos pasidunggan, ug unsay atong hisgotan karon?

ANG paghatag ug pasidungog ngadto sa usa nagpasabot ug pagpakita kaniyag espesyal nga atensiyon ug pagtahod. Sagad dahomon nato nga ang tawong gipakitaan niana nga atensiyon ug pagtahod may nahimo nga takos sa pasidungog o kaha may espesyal nga posisyon. Busa makapangutana tingali ta, Kinsay angay natong pasidunggan, ug nganong takos ang paghatag niana nga pasidungog?

2, 3. (a) Nganong takos gayong pasidunggan si Jehova? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Sa Pinadayag 5:13, kinsa ang Kordero, ug nganong takos siyang pasidunggan?

2 Ingon sa gipakita sa Pinadayag 5:13, ang “Usa nga nagalingkod sa trono ug . . . [ang] Kordero” takos gayong pasidunggan. Atong mabasa sa kapitulo 4 sa mao gihapong basahon sa Bibliya ang usa ka rason kon nganong takos pasidunggan si Jehova. Ang hamiling mga linalang sa langit mipatugbaw sa ilang mga tingog aron sa pagdayeg kang Jehova, “ang Usa nga buhi hangtod sa kahangtoran.” Sila nag-ingon: “Takos ikaw, Jehova, nga among Diyos, nga modawat sa himaya ug sa dungog ug sa gahom, tungod kay imong  gilalang ang tanang butang, ug tungod sa imong kabubut-on sila milungtad ug nalalang.”​—Pin. 4:9-11.

3 Si Jesu-Kristo mao “ang Kordero sa Diyos nga magakuha sa sala sa kalibotan.” (Juan 1:29) Ang Bibliya nag-ingon nga labaw gayod siya sa tanang tawo nga hari o nahimong hari. Kini nagpatin-aw: “Siya [ang] Hari sa mga nagmando ingong mga hari ug Ginoo sa mga nagmando ingong mga ginoo, nga mao lamang ang nagbaton sa pagkawalay-kamatayon, nga nagpuyo sa kahayag nga dili-maduol, nga kaniya walay tawo nga nakakita o makakita.” (1 Tim. 6:14-16) Takos gayod siyang pasidunggan kay walay laing hari nga kinabubut-ong namatay ingong lukat alang sa atong mga sala. Dili ka ba matukmod sa pagduyog sa libolibo ka langitnong linalang sa pagpahayag: “Ang Kordero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom ug mga bahandi ug kaalam ug kusog ug dungog ug himaya ug pagdayeg.”​—Pin. 5:12.

4. Nganong kinahanglan gayong pasidunggan si Jehova ug si Kristo?

4 Kinahanglan gayong pasidunggan si Jehova ug si Kristo. Atong mabatonan ang kinabuhing walay kataposan kon buhaton nato kana. Ang mga pulong ni Jesus sa Juan 5:22, 23 motabang nato sa pagsabot niana: “Wala gayoy usa nga pagahukman ang Amahan, apan iyang gipiyal ang tanang pagpanghukom sa Anak, aron nga ang tanan makapasidungog sa Anak ingon nga sila nagpasidungog sa Amahan. Siya nga wala magpasidungog sa Anak wala magpasidungog sa Amahan nga nagpadala kaniya.”​—Basaha ang Salmo 2:11, 12.

5. Nganong takos pasidunggan ug tahoron ang tanan?

5 Ang mga tawo gilalang “sa larawan sa Diyos.” (Gen. 1:27) Busa, kadaghanan kanila nagpakitag diyosnong mga hiyas, apan sa lainlaing paagi. Ang mga tawo may katakos sa pagpakitag gugma, kaayo, ug pagkamabination. Kay gilalang nga may konsensiya, ang mga tawo may kinaiyanhong katakos sa pag-ila kon unsay husto o sayop, tinuod o bakak, angay o dili angay​—bisag usahay dili tukma o hiwi ang idiktar niini. (Roma 2:14, 15) Kadaghanan ganahan sa mga butang nga hinlo ug nindot. Sagad gusto nilang magkinabuhing malinawon. Naamgohan man nila kini o wala, ilang gisundog si Jehova sa pipila ka paagi, ug tungod niini, takos silang pasidunggan ug tahoron.​—Sal. 8:5.

BALANSENG PAGPASIDUNGOG SA UBAN

6, 7. Maylabot sa paghatag ug pasidungog sa mga tawo, sa unsang paagi lahi ang mga Saksi ni Jehova?

6 Kinahanglang magmabalanse sa pagtino kon unsang matanga sa pasidungog ug kon unsa ka dakong pasidungog ang angayng ihatag ngadto sa uban. Kadaghanan sa dili hingpit nga mga tawo naimpluwensiyahan pag-ayo sa espiritu sa kalibotan ni Satanas. Kanay hinungdan kon nganong daghan ang may tendensiya nga idolohon ang pipila ka tawo imbes pakitaan lang silag nahiangayng pasidungog ug pagtahod. Ilang giidolo ang mga lider sa relihiyon ug sa politika, atleta, artista, ug ubang sikat nga mga tawo, nga daw gipakadiyos kini. Busa, ang mga bata ug tigulang nag-isip kanila ingong mga sulondan, tingali nagsundog sa ilang linihokan, sininaan, o panggawi.

7 Likayan sa matuod nga mga Kristohanon kanang sayop nga paagi sa pagpasidungog ug mga tawo. Sa tanang tawo nga nabuhi sukad, si Kristo lang ang nagpakitag hingpit nga sulondan. (1 Ped. 2:21) Dili malipay ang Diyos kon pakitaan natog pasidungog ang mga tawo nga labaw sa nahiangay kanila. Kinahanglang hinumdoman nato kini nga kamatuoran: “Ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Diyos.” (Roma 3:23) Sa pagkatinuod, wala gayoy tawo nga angayng idolohon.

8, 9. (a) Unsay panglantaw sa mga Saksi ni Jehova sa mga opisyales sa gobyerno? (b) Sa unsang mga kahimtang nga dili nato sundon ang mga opisyales?

 8 Sa kalibotan, may pipila ka indibiduwal nga naghupot ug taas nga posisyon. Ang mga opisyales sa gobyerno mao ang nagpatunhay sa kalinaw ug nag-atiman sa mga panginahanglan sa ilang mga molupyo. Nakahatag kanag kaayohan sa tanan. Busa, gitambagan ni apostol Pablo ang mga Kristohanon nga isipon kining maong mga opisyales ingong “labaw nga mga awtoridad” ug angay silang magpasakop niini. Siya nag-ingon: “Ibayad ngadto sa tanan ang mga nahiangay kanila, kaniya nga nangayog buhis, ang buhis; . . . kaniya nga nangayog dungog, ang maong dungog.”​—Roma 13:1, 7.

9 Busa, ang mga Saksi ni Jehova kinabubut-ong naghatag ug pasidungog sa maong mga opisyales, sumala sa gidahom kanila ug sa naandan sa ilang nasod. Kita makigkooperar sa mga opisyales samtang nagbuhat sila sa ilang trabaho. Siyempre, ang atong pagpasidungog ug pagpaluyo kanila dunay makataronganon ug Kasulatanhong mga limitasyon. Dili ta mosunod kon ang ilang ipabuhat nato supak sa balaod sa Diyos o naglapas sa atong neyutralidad.​—Basaha ang 1 Pedro 2:13-17.

10. Sa unsang paagi ang mga alagad ni Jehova kaniadto nagpakitag sumbanan sa ilang pagpakiglabot sa gobyerno ug sa mga opisyales?

10 Ang mga alagad ni Jehova kaniadto nagpakitag sumbanan sa ilang pagpakiglabot sa gobyerno ug sa mga opisyales. Dihang ang Imperyo sa Roma nagpahigayon ug census, si Jose ug Maria mibiyahe paingon sa Betlehem aron magparehistro, bisag hapit nang manganak si Maria. (Luc. 2:1-5) Sa ulahi, dihang gipasakaag sumbong si Pablo, siya matinahorong midepensa sa iyang kaugalingon ug naghatag ug nahiangayng pasidungog kang Haring Herodes Agripa ug kang Festo, ang gobernador sa Romanhong probinsiya sa Judea.​—Buh. 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Nganong may kalainan ang atong pagpakitag pasidungog sa mga opisyales sa gobyerno ug sa mga lider sa relihiyon? (b) Unsay maayong resulta dihang ang usa ka Saksing Austrian nagpakitag pasidungog sa usa ka politiko?

11 Apan, ang mga Saksi ni Jehova dili mohatag ug espesyal nga pasidungog sa mga lider sa relihiyon, bisag gidahom sa maong mga lider nga pasidunggan sila. Ang bakak nga relihiyon sayop nga nagrepresentar sa Diyos ug nagtuis sa mga pagtulon-an sa iyang Pulong. Busa, ang atong pagpasidungog kanila parehas ra nianang buhaton nato sa atong isigkatawo. Atong mahinumdoman nga gitawag ni Jesus ang maong mga lider ingong mga salingkapaw ug buta nga mga tiggiya. (Mat. 23:23, 24) Sa kasukwahi, ang atong pagpakitag nahiangayng pagtahod ug pasidungog sa mga opisyales sa gobyerno usahay may positibo ug wala damhang mga resulta.

12 Si Leopold Engleitner maoy madasigong Saksi sa Austria nga gidakop sa mga Nazi ug gipasakay ug tren paingon sa kampo konsentrasyon sa Buchenwald. Si Dr. Heinrich Gleissner maoy piniriso nga sakay usab sa maong tren. Politiko siya kaniadto sa Austria. Pero, gikontrahan siya sa mga Nazi. Sa biyahe paingon sa kampo, si Brader Engleitner matinahorong nagpatin-aw sa iyang tinuohan ngadto kang Gleissner, kinsa naminaw pag-ayo. Human sa ikaduhang gubat sa kalibotan, kadaghan gigamit ni Gleissner ang iyang posisyon sa pagtabang sa mga Saksi sa Austria. Tingali mahinumdoman nimo ang ubang pananglitan sa maayong resulta dihang ang mga Saksi magpakitag nahiangayng pagtahod sa mga opisyales, nga magpasidungog kanila sumala sa gisugo sa Bibliya.

UBAN PA NGA TAKOS PASIDUNGGAN

13. Kinsay ilabinang takos sa atong pagtahod ug pasidungog, ug ngano?

13 Ang atong mga igsoon sa pagtuo takos gayod sa pasidungog ug pagtahod. Tinuod  kini ilabina ang mga ansiyano kinsa nanguna sa panon. (Basaha ang 1 Timoteo 5:17.) Pasidunggan nato kini nga mga igsoon bisag unsay ilang nasyonalidad, edukasyon, kahimtang sa katilingban, o pagkabutang. Ang Bibliya nagtawag kanilang “gasa [nga] mga lalaki,” ug sila may hinungdanong papel sa kahikayan sa Diyos​—ang pag-atiman sa iyang katawhan. (Efe. 4:8) Hunahunaa ang mga ansiyano, tigdumala sa sirkito, membro sa Komite sa Sangang Buhatan, ug membro sa Nagamandong Lawas. Ang atong mga igsoon sa unang siglo nagtahod gayod niadtong gitudlo nga manguna kanila, ug mao sab kanay atong gibuhat karon. Dili nato idolohon ang iladong mga representante sa organisasyon o trataron nga daw mga anghel. Bisan pa niana, atong gitahod ug gipasidunggan ang maong mga igsoon tungod sa ilang paghago ug pagkamapainubsanon.​—Basaha ang 2 Corinto 1:24; Pinadayag 19:10.

14, 15. Unsay kalainan tali sa tinuod nga Kristohanong mga magbalantay ug niadtong nangangkon lang?

14 Ang maong mga ansiyano nailhan ingong mapainubsanong espirituwal nga mga magbalantay. Ingong pamatuod sa ilang pagkamapainubsanon, dili nila gustong trataron nga samag mga artista. Lahi sila sa daghang lider sa relihiyon karon ug niadtong sa unang siglo kinsa gihubit ni Jesus: “Buot nila ang labing dungganong dapit panahon sa mga panihapon ug ang unahang mga lingkoranan sa mga sinagoga, ug ang mga timbaya diha sa mga tiyanggihan.”​—Mat. 23:6, 7.

15 Ang tinuod nga Kristohanong mga magbalantay mapainubsanong nagtuman sa giingon ni Jesus: “Ayaw kamo pagpatawag nga Rabbi, kay usa ra ang inyong magtutudlo, samtang kamong tanan mga igsoon. Dugang pa, ayaw ninyo tawgang amahan si bisan kinsa dinhi sa yuta, kay usa ra ang inyong Amahan, ang langitnong Usa. Ayaw kamo pagpatawag nga ‘mga pangulo,’ kay usa ra ang inyong Pangulo, si Kristo. Apan ang labing dako taliwala kaninyo kinahanglang mahimong inyong alagad. Si bisan kinsa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos, ug si bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.” (Mat. 23:8-12) Busa, masabtan nimo kon nganong ang mga ansiyano sa tibuok kalibotan gimahal, gitahod, ug gipasidunggan sa ilang mga isigka-Saksi.

Samtang ang mga ansiyano mapainubsanong nag-alagad, sila gimahal, gitahod, ug gipasidunggan sa mga igsoon (Tan-awa ang parapo 13-15)

16. Nganong angay kang maningkamot sa pagsabot ug pagpadapat sa giingon sa Bibliya bahin sa pagpakitag pasidungog?

16 Siyempre, dili tingali dali nga mahimong balanse kon sa unsang paagi ug kang kinsa ihatag ang pasidungog. Tinuod usab kini sa unang mga Kristohanon. (Buh. 10:22-26;  3 Juan 9, 10) Pero takos gayod sa atong paningkamot ang pagpadapat sa giingon sa Bibliya bahin sa paghatag ug pasidungog. Dunay daghang kaayohan ang pagkahimong timbang niining bahina.

MGA BENEPISYO SA PAGPAKITAG NAHIANGAYNG PASIDUNGOG

17. Unsay pipila ka benepisyo sa pagpakitag pasidungog niadtong dunay awtoridad diha sa komunidad?

17 Kon atong tahoron ug pasidunggan kadtong dunay awtoridad sa komunidad, dako ang posibilidad nga depensahan nila ang atong katungod sa pagsangyaw. Sagad, lantawon nila sa positibong paagi ang atong buluhaton. Pipila ka tuig kanhi, si Birgit nga usa ka payunir sa Germany, mitambong sa graduwasyon sa iyang anak nga babaye. Giingnan sa mga titser si Birgit nga kalipay nila nga nahimong estudyante ang mga anak ug Saksi latas sa katuigan. Matod nila, maguol sila kon walay Saksing estudyante sa ilang eskuylahan. Gisultian sila ni Birgit, “Ang among mga bata gitudloan nga mosunod sa mga sukdanan sa Diyos maylabot sa panggawi, ug naglakip kini sa pagtahod ug pagpasidungog sa mga magtutudlo.” Usa ka titser miingon, “Kon ang tanang bata sama sa inyong anak, hayahay kaayong magtudlo.” Pipila ka semana sa ulahi, usa sa mga titser mitambong sa usa ka kombensiyon sa Leipzig.

18, 19. Nganong hinungdanon ang paghatag ug nahiangayng pasidungog sa mga ansiyano?

18 Siyempre, ang paghatag ug nahiangayng pasidungog sa mga ansiyano kinahanglang giyahan sa hingpit nga mga prinsipyo sa Pulong sa Diyos. (Basaha ang Hebreohanon 13:7, 17.) Kita makahatag ug angayng mohatag ug komendasyon kanila tungod sa ilang paghago. Maningkamot sab ta sa pagsunod sa ilang mga instruksiyon. Kon buhaton nato kana, matabangan sila sa pagpadayon sa pagtuman sa ilang mga responsabilidad uban ang kalipay. Apan wala kini magpasabot nga sundogon nato ang usa ka “prominenteng” ansiyano diha sa iyang paninina ug pamostura, paagi sa pagpakigpulong, o pagpakig-estorya. Kon buhaton nato kana, mahimong makahatag kanag sayop nga impresyon. Dili nato kalimtan nga siya usab dili hingpit. Ang angayng sundon ug sundogon mao si Kristo.

19 Kon ihatag nato sa mga ansiyano ang nahiangayng pasidungog ug pagtahod, ug dili nato sila trataron nga samag mga artista, kita makatabang kanila. Dili sila malisdan sa pagpabiling mapainubsanon ug malikayan nila ang paghunahuna nga mas labaw o mas matarong sila sa uban.

20. Sa unsang paagi makatabang kanato ang pagpasidungog sa uban?

20 Sa atong bahin, ang pagpakitag pasidungog niadtong nahiangay niana makatabang nato nga dili maghunahuna sa kaugalingon lang. Dili sab ta mahimong mapahitas-on kon dunay mohatag natog pasidungog. Nahiusa sab ta sa organisasyon ni Jehova, nga naglikay sa paghatag sa mga tawo​—magtutuo man o dili—​ug sobra o dili angay nga pasidungog. Maalamon usab kini kay matabangan ta nga dili mapandol kon ang tawo nga atong gipakitaag pasidungog makabuhat ug dili maayo.

21. Unsa ang labing importanteng benepisyo sa paghatag ug nahiangayng pasidungog sa uban?

21 Ang labing importanteng benepisyo sa paghatag ug nahiangayng pasidungog mao nga sa pagbuhat nato niana atong gipahimut-an ang Diyos. Gibuhat nato kon unsay iyang gisugo kanato ug sa ingon nagmatinumanon kita kaniya. Makahatag kanag tubag kang bisan kinsa nga magtamay kaniya. (Prov. 27:11) Kadaghanan sa mga tawo sa kalibotan dunay sayop nga panglantaw maylabot sa paghatag ug pasidungog. Mapasalamaton kaayo ta kay nahibalo kita kon sa unsang paagi maghatag ug pasidungog sumala sa paagi ni Jehova.