“Oh Jehova, hinumdomi, palihog, kon giunsa nako paglakaw sa imong atubangan sa pagkamatinud-anon ug uban sa bug-os nga kasingkasing.”​—2 HARI 20:3.

AWIT: 52, 65

1-3. Unsay nalangkit sa pag-alagad kang Jehova uban ang “bug-os nga kasingkasing”? Iilustrar.

TUNGOD sa pagkadili-hingpit, kitang tanan masayop. Apan, mapasalamaton ta nga si Jehova dili makiglabot nato sumala sa “atong kasal-anan,” basta kita mahinulsolon ug mapainubsanong moduol kaniya pinasukad sa halad lukat ni Jesus. (Sal. 103:10) Bisan pa niana, sama sa giingon ni David kang Solomon, aron dawaton ni Jehova ang atong pagsimba kaniya, kinahanglang ‘alagaron [nato] siya uban ang bug-os nga kasingkasing.’ (1 Cron. 28:9) Sa unsang paagi mahimo nato kana nga dili man ta hingpit?

2 Aron matabangan ta, ikakomparar nato ang kinabuhi ni Haring Asa nianang kang Haring Amazias. Gibuhat niining duha ka hari sa Juda kon unsay matarong sa panglantaw ni Jehova, apan gibuhat kana ni Asa uban ang bug-os nga kasingkasing. (2 Cron. 15:16, 17; 25:1, 2; Prov. 17:3) Ang duha ka hari dili hingpit ug nakahimog kasaypanan. Bisan pa niana, naningkamot si Asa nga dili mahitipas sa dalan sa Diyos, kay “bug-os” ang iyang kasingkasing ngadto sa Diyos. (1 Cron. 28:9) Sa laing bahin, si Amazias wala mag-alagad kang Jehova uban ang bug-os nga kasingkasing. Human  mapildi ang mga kaaway sa Diyos, iyang gidala ang ilang mga diyos ug gisimba kana.​—2 Cron. 25:11-16.

3 Ang pag-alagad sa Diyos uban sa “bug-os nga kasingkasing” naglangkit ug bug-os, dumalayong debosyon. Sa Bibliya, ang “kasingkasing” sagad nagtumong sa pangsulod nga pagkatawo. Naglakip kini sa iyang tinguha, hunahuna, disposisyon, tinamdan, katakos, motibo, ug tumong. Busa, ang usa nga nag-alagad kang Jehova uban ang bug-os nga kasingkasing dili maghimo niana nga sinalingkapaw. Dili kay wala sa buot ang iyang pagsimba kang Jehova. Komosta sa atong bahin? Aw, kon kita, bisag dili hingpit, padayong mosimba kang Jehova nga dili sinalingkapaw, kita nag-alagad kaniya uban ang bug-os nga kasingkasing.​—2 Cron. 19:9.

4. Unsay atong hisgotan karon?

4 Aron atong masabtan kon unsay kahulogan sa pag-alagad sa Diyos uban sa bug-os nga kasingkasing, atong hisgotan ang kinabuhi ni Asa ug nianang sa ubang hari sa Juda kinsa nag-alagad sa Diyos uban ang kinasingkasing nga debosyon​—si Jehosapat, Ezequias, ug Josias. Silang upat nakahimog kasaypanan, apan naangkon gihapon nila ang pag-uyon ni Jehova. Nganong giisip sila sa Diyos ingong nag-alagad kaniya uban sa bug-os nga kasingkasing, ug sa unsang paagi masundog nato sila?

“ANG KASINGKASING NI ASA MAOY BUG-OS UBAN KANG JEHOVA”

5. Unsay gihimo ni Asa dihang nahimo siyang hari?

5 Si Asa mao ang ikatulong hari sa Juda human mobulag ang napulo ka tribong gingharian sa amihanan. Iyang giwagtang ang idolatriya ug gipapahawa ang mga lalaking pampam sa templo. Gitangtang pa gani ni Asa ang iyang lola nga si Maaca “ingong mahal nga ginang, tungod kay siya naghimo ug usa ka makalilisang nga idolo.” (1 Hari 15:11-13) Dugang pa, giawhag ni Asa ang katawhan “sa pagpangita kang Jehova . . . ug sa pagbuhat sa balaod ug sa sugo.” Oo, gipaluyohan niya ang matuod nga pagsimba.​—2 Cron. 14:4.

6. Unsay gibuhat ni Asa dihang misulong ang mga Etiopianhon?

6 Gipanalanginan ni Jehova ang Juda ug kalinaw sulod sa unang napulo ka tuig sa pagmando ni Asa. Dayon si Zera nga Etiopianhon misulong sa Juda uban ang 1,000,000 ka sundalo ug 300 ka karo. (2 Cron. 14:1, 6, 9, 10) Unsay gibuhat ni Asa? Gipahayag niya ang iyang bug-os nga pagsalig kang Jehova. (Basaha ang 2 Cronicas 14:11.) Ingong tubag sa kinasingkasing nga pag-ampo ni Asa, gihatagan sa Diyos si Asa ug bug-os nga kadaogan, ug napuo ang kasundalohan sa Etiopia. (2 Cron. 14:12, 13) Bisan dihang ang mga hari wala magmatinumanon kang Jehova, siya makahatag kanilag kadaogan batok sa mga kaaway tungod sa iyang ngalan. (1 Hari 20:13, 26-30) Apan, si Asa misalig sa Diyos, ug gitubag ni Jehova ang iyang pag-ampo. Tinuod, sa ulahi si Asa milihok nga dili maalamon. Pananglitan, nangayo siyag tabang sa hari sa Sirya imbes kang Jehova. (1 Hari 15:16-22) Bisan pa niana, nakita ni Jehova nga gimahal siya ni Asa. Ang iyang kasingkasing “bug-os uban kang Jehova sa tanan niyang mga adlaw.” Sa unsang paagi masundog nato si Asa sa pagbuhat ug maayo?​—1 Hari 15:14.

7, 8. Sa unsang paagi nimo masundog si Asa sa pag-alagad kang Jehova?

7 Mahimong susihon sa matag usa ang iyang kasingkasing aron matino kon kini ba bug-os ngadto sa Diyos. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Determinado ba ko nga pahimut-an si Jehova, depensahan ang matuod nga pagsimba, ug protektahan ang iyang katawhan batok sa makadaot nga impluwensiya?’ Hunahunaa kon unsa ka dako ang kaisog nga gikinahanglan ni Asa  aron tangtangon si Maaca sa posisyon niini ingong “mahal nga ginang” sa nasod! Tingali wala kay nailhan nga samag binuhatan niana nga ginang, pero duna tingaliy situwasyon diin masundog nimo ang kadasig ni Asa. Pananglitan, komosta kon dunay membro sa imong pamilya o suod nga higala nga nakasala, ug siya dili mahinulsolon ug kinahanglang ipalagpot? Determinado ka ba nga dili makig-uban kaniya? Unsay diktar sa imong kasingkasing?

8 Sama kang Asa, ikapakita nimo nga bug-os ang imong kasingkasing pinaagi sa pagsalig sa Diyos bisag mag-atubang ug grabeng paglutos. Tingali bugalbugalan ka sa eskuylahan tungod sa pagbarog nimo ingong Saksi ni Jehova. O biaybiayon ka sa mga kauban sa trabaho kon mobakasyon ka aron motambong ug asembliya o kon dili ka moobertaym. Sa maong mga kahimtang, pag-ampo sa Diyos, sama sa gibuhat ni Asa. Magmaisogon ug salig kang Jehova, ug magpadayon sa pagbuhat kon unsay matarong ug maalamon. Hinumdomi nga gipalig-on ug gitabangan sa Diyos si Asa, ug Siya magpalig-on kanimo.

9. Dihang magsangyaw, sa unsang paagi nato ikapakita nga bug-os ang atong kasingkasing?

9 Ang mga alagad sa Diyos dili kaugalingon ray gihunahuna. Gipaluyohan ni Asa ang matuod nga pagsimba. Sa susama, tabangan sab nato ang uban “sa pagpangita kang Jehova.” Malipay gayod si Jehova dihang makita niya nga kita nakigsulti sa uban bahin kaniya, nga nagbuhat niana tungod sa atong tim-os nga gugma kaniya ug tiunayng interes sa dumalayong kaayohan sa katawhan!

SI JEHOSAPAT NANGITA KANG JEHOVA

10, 11. Sa unsang paagi nimo masundog si Jehosapat?

10 Ang anak ni Asa nga si Jehosapat “nagpadayon paglakaw diha sa dalan sa iyang amahan nga si Asa.” (2 Cron. 20:31, 32) Sa unsang paagi? Sama sa iyang amahan, giawhag ni Jehosapat ang mga tawo sa pagpangita kang Jehova. Gibuhat niya kana pinaagi sa pag-organisar ug buluhatong pagpanudlo nga naggamit sa “basahon sa balaod ni Jehova.” (2 Cron. 17:7-10) Miadto pa gani siya sa teritoryo sa amihanang gingharian sa Israel, ngadto sa kabukiran sa Epraim, “aron iyang madalag balik sila kang Jehova.” (2 Cron. 19:4) Si Jehosapat maoy usa ka hari nga “nangita kang Jehova uban sa bug-os niyang kasingkasing.”​—2 Cron. 22:9.

11 Kitang tanan mahimong makig-ambit sa dakong buluhatong pagpanudlo nga gisugo ni Jehova karon. Imo bang tumong kada bulan nga itudlo ang Pulong sa Diyos ngadto sa uban, nga palihokon ang ilang kasingkasing sa pag-alagad sa Diyos? Pinaagi sa imong paningkamot ug sa tabang ni Jehova, mahimong makakaplag kag Bible study. Usa ba kana sa mga tumong nga imong giampo? Andam ka bang mobuhat niini, bisan tingalig maibanan ang imong libreng panahon? Ug maingon nga si Jehosapat miadto sa teritoryo sa Epraim aron tabangan ang mga tawo nga mahibalik sa matuod nga pagsimba, matabangan sab nato ang mga dili aktibo. Dugang pa, hikayon sa mga ansiyano nga maduaw ug matabangan ang mga napalagpot nga sakop sa teritoryo sa kongregasyon nga tingali mibiya na sa ilang pagpakasala.

12, 13. (a) Dihang nag-atubang ug makahahadlok nga kahimtang, unsay gibuhat ni Jehosapat? (b) Nganong angay natong sundogon si Jehosapat maylabot sa pag-ila sa atong mga kahuyangan?

12 Sama sa iyang amahang si Asa, gihuptan ni Jehosapat ang iyang debosyon sa Diyos bisan pag gihulga sa puwersadong kasundalohan sa kaaway. (Basaha ang 2 Cronicas 20:2-4.) Tinuod, nahadlok si Jehosapat! Bisan pa niana, determinado siya nga ‘pangitaon si Jehova.’ Diha sa pag-ampo, mapainubsanon niyang giangkon nga ang iyang katawhan “walay gahom atubangan niining  dakong panon sa katawhan” ug nga siya ug ang iyang katawhan wala masayod kon unsay buhaton. Siya bug-os nga misalig kang Jehova ug miingon: “Ang among mga mata gipunting nganha kanimo.”​—2 Cron. 20:12.

13 Usahay kita, sama kang Jehosapat, dili tingali masayod kon unsay buhaton, mahadlok pa gani. (2 Cor. 4:8, 9) Apan hinumdomi nga giangkon ni Jehosapat diha sa iyang publikong pag-ampo nga siya ug ang iyang katawhan walay mahimo. (2 Cron. 20:5) Ang mga ulo sa pamilya makasundog kang Jehosapat pinaagi sa pagpangayo kang Jehova ug giya ug kalig-on sa pagsagubang sa ilang mga problema. Ayawg kaulaw nga madungog sa imong pamilya ang maong mga pangamuyo. Ilang mamatikdan ang imong pagsalig kang Jehova. Gitabangan sa Diyos si Jehosapat, ug motabang sab siya kanimo.

SI EZEQUIAS NAGPADAYON SA PAGBUHAT UG MATARONG

14, 15. Sa unsang paagi gipakita ni Ezequias ang iyang bug-os nga pagsalig sa Diyos?

14 Si Ezequias nailhan usab ingong hari nga “nagpadayon sa pag-unong kang Jehova.” Apan dili sama kang Jehosapat, kinahanglang suklan ni Ezequias ang daotang impluwensiya sa iyang idolatrosong amahan. Iyang ‘giwagtang ang hatag-as nga mga dapit, gidugmok ang sagradong mga haligi, giputol ang sagradong poste, ug gigupok ang halas nga tumbaga nga gihimo ni Moises,’ nga niadtong tungora gisimba sa mga tawo. Bug-os ang iyang debosyon kang Jehova, kay “siya nagpadayon sa pagtuman sa . . . mga sugo nga gisugo ni Jehova kang Moises.”​—2 Hari 18:1-6.

15 Bisan dihang ang Asirya, nga labing gamhanang nasod niadtong panahona, misulong sa Juda ug naghulga nga gun-obon ang Jerusalem, si Ezequias bug-os nga misalig kang Jehova. Ang hari sa Asirya nga si Senakerib nagtamay kang Jehova ug naghulga kang Ezequias aron kini mosurender. Apan, diha sa iyang pag-ampo gipahayag ni Ezequias ang bug-os nga pagsalig nga luwason sila ni Jehova. (Basaha ang Isaias 37:15-20.) Gitubag sa Diyos ang pag-ampo ni Ezequias pinaagi sa pagpadala sa iyang anghel aron patyon ang 185,000 ka Asiryanhon.​—Isa. 37:36, 37.

16, 17. Sa unsang paagi nimo masundog si Ezequias sa imong pag-alagad sa Diyos?

16 Sa ulahi, si Ezequias nasakit ug himalatyon. Mihangyo siya kang Jehova nga hinumdoman ang iyang pagkamatinumanon. (Basaha ang 2 Hari 20:1-3.) Atong nahibaloan sa Kasulatan nga wala ta magkinabuhi sa panahon diin makahangyo ta sa Diyos nga ayohon ta sa milagrosong paagi o lugwayan ang atong kinabuhi. Bisan pa niana, sama sa gihimo ni Ezequias, ang matag usa kanato makaampo kang Jehova: ‘Ako naglakaw sa imong atubangan sa pagkamatinud-anon ug uban sa bug-os nga kasingkasing.’ Motuo ka ba nga si Jehova makahimo ug andam sa pagpalig-on kanimo dihang masakit ka?​—Sal. 41:3.

17 Samtang namalandong sa ehemplo ni Ezequias, mamatikdan tingali nato ang usa ka butang nga angayng wagtangon kay nakababag kini sa atong relasyon sa Diyos o nakapatipas kanato gikan sa matuod nga pagsimba. Klaro, dili nato gustong sundogon ang mga tawo sa kalibotan kinsa, gamit ang social media, nagtratar sa uban ingong mga idolo. Siyempre, ang pipila ka Kristohanon malipayng makigkomunikar sa ilang pamilya o suod nga mga higala pinaagi niana. Pero daghan sa kalibotan ang nagpalabig gamit sa social media, nga nag-follow sa post sa mga tawong dili nila kaila. O migahin silag dakong panahon sa pagtan-aw sa mga letrato o pagbasa bahin sa maong mga indibiduwal. Apan, mahimong mahurot ang atong panahon nianang dili kaayo hinungdanong mga  butang. Ang usa ka Kristohanon posible nga mahimong mapahitas-on tungod sa ka daghan sa nag-like sa iyang gi-post o masuko pa gani kon dili na siya i-follow. Mahanduraw ba nato si apostol Pablo o Aquila ug Priscila nga kada adlaw mag-post ug letrato o kaha mag-follow ug dili mga alagad ni Jehova? Atong mabasa nga si Pablo “okupado kaayo sa pulong.” Ug gigamit ni Priscila ug Aquila ang ilang panahon sa pagpatin-aw sa “dalan sa Diyos sa mas husto nga paagi.” (Buh. 18:4, 5, 26) Mahimong pangutan-on nato ang kaugalingon, ‘Gilikayan ba nako ang pag-idolo ug mga tawo o paggahin ug dakong panahon sa dili hinungdanong mga butang?’​—Basaha ang Efeso 5:15, 16.

GITUMAN NI JOSIAS ANG MGA SUGO NI JEHOVA

18, 19. Sa unsang mga paagi masundog nimo si Josias?

18 Ang apo sa tuhod ni Ezequias nga si Haring Josias, nagtuman usab sa mga sugo ni Jehova “sa bug-os niyang kasingkasing.” (2 Cron. 34:31) Dihang tin-edyer pa, “siya misugod sa pagpangita sa Diyos ni David,” ug pag-edad niyag 20, gisugdan niya pagpapha ang idolatriya gikan sa Juda. (Basaha ang 2 Cronicas 34:1-3.) Si Josias madasigon sa paghimo kon unsay makapahimuot sa Diyos, nga labaw pa kay sa daghang hari sa Juda. Bisan pa niana, dihang nakaplagan ug gibasa kaniya ang Moisesnong Balaod, nga lagmit sinulat pa ni Moises, iyang naamgohan nga kinahanglan niyang tumanon ang kabubut-on sa Diyos nga mas bug-os pa. Iyang giawhag ang uban sa pag-alagad kang Jehova. Tungod niana, ang katawhan “wala mobulag gikan sa pagsunod kang Jehova” sa tibuok kinabuhi ni Josias.​—2 Cron. 34:27, 33.

19 Sama kang Josias, ang mga batan-on angayng mosugod sa pagpangita kang Jehova sukad sa ilang pagkabata. Lagmit gitudloan si Josias sa mahinulsolon nga Haring Manases bahin sa kaluoy sa Diyos. Mga batan-on, pakigsuod sa matinumanong mga tigulang diha sa inyong pamilya ug sa kongregasyon ug sayra kon unsa ka maayo si Jehova kanila. Hinumdomi usab nga ang pagbasa sa Kasulatan nakatandog sa kasingkasing ni Josias ug nagpalihok niya. Ang imong pagbasa sa Pulong sa Diyos mahimong magpalihok usab kanimo sa pagbuhat sa mga butang nga makadugang sa imong kalipay ug makapasuod nimo kang Jehova. Dugang pa, makadasig usab kini kanimo sa pagtabang sa uban sa pagpangita sa Diyos. (Basaha ang 2 Cronicas 34:18, 19.) Ang pagtuon sa Bibliya makatabang usab kanimo nga masayran ang mga paagi nga mapauswag ang imong pag-alagad sa Diyos. Kon buhaton nimo kana, gisundog nimo si Josias.

ALAGARA SI JEHOVA UBAN SA BUG-OS NGA KASINGKASING!

20, 21. (a) Unsay parehong nahimo sa upat ka hari nga atong gihisgotan? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

20 May nakat-onan ka ba niining upat ka hari sa Juda nga nag-alagad kang Jehova uban sa bug-os nga kasingkasing? Madasigon sila sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos ug determinadong molampos kana. Nagpadayon sila sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Gibuhat nila kana bisag nag-atubang silag puwersadong mga kaaway. Labaw sa tanan, putli ang ilang motibo sa pag-alagad kang Jehova.

21 Ingon sa atong makita sa sunod nga artikulo, nakahimog kasaypanan ang upat ka hari nga atong gihisgotan. Bisan pa niana, dihang gisusi sila sa Tig-usisa sa kasingkasing, iyang nakita nga bug-os ang ilang kasingkasing ngadto kaniya. Kita usab dili hingpit. Dihang susihon kita ni Jehova, makaingon ba siya nga kita nag-alagad kaniya uban sa bug-os nga kasingkasing? Hisgotan nato kana sa sunod nga artikulo.