Ang brilyante dugay nang giisip ingong mahalong bato. Ang uban niini mokantidad ug minilyong dolyares. Pero sa panglantaw sa Diyos, duna pa kahay mas bililhon kay sa brilyante o sa ubang mahalong bato?

 Si Haykanush, usa ka dili bawtismadong magmamantala sa Armenia, nakakitag pasaporte duol sa iyang balay. Sulod sa pasaporte, may mga debit card ug dakong kantidad sa kuwarta. Iyang gisultihan ang iyang bana, kinsa dili bawtismadong magmamantala usab.

Ang magtiayon nagkalisodlisod ug nagkautang-utang, pero nakadesisyon sila nga ihatod ang kuwarta ngadto sa adres nga makita sa pasaporte. Ang tag-iya niana ug ang iyang pamilya daw dili makatuo nga iuli nila kana. Gipatin-aw ni Haykanush ug sa iyang bana nga sila matinud-anon tungod sa ilang nakat-onan sa Bibliya. Gibati nila nga kinahanglan silang magmatinud-anon, ug gigamit nila kana nga kahigayonan sa pagsulti bahin sa mga Saksi ni Jehova ug sa pagbilin ug pipila ka literatura.

Gusto sa pamilya nga hatagan si Haykanush ug kuwarta isip pahalipay, pero gibalibaran niya kini. Pagkaugma, gibisita sa asawa sa tag-iya ang magtiayon sa ilang balay ug ingong apresasyon sa pamilya, miinsistir siya nga dawaton ni Haykanush ang usa ka singsing nga brilyante.

Sama niana nga pamilya, daghang tawo ang matingala sa pagkamatinud-anon ni Haykanush ug sa iyang bana. Pero matingala kaha si Jehova? Unsay iyang panglantaw sa ilang pagkamatinud-anon? Kawang ba ang ilang pagkamatinud-anon?

MGA HIYAS NGA MAS BILILHON KAY SA MATERYAL NGA MGA BUTANG

Dili lisod tubagon ang maong mga pangutana. Ngano? Kay ang mga alagad sa Diyos nagtuo nga ang pagpakita sa mga hiyas ni Jehova mas bililhon sa iyang mga mata kay sa brilyante, bulawan, o ubang materyal nga mga butang. Oo, ang panglantaw ni Jehova sa kon unsay bililhon ug dili bililhon lahi nianang sa kadaghanang tawo. (Isa. 55:8, 9) Ug para sa iyang mga alagad, dako kaayong kalamposan ang pagsundog sa mga hiyas ni Jehova.

Masabtan nato kini diha sa giingon sa Bibliya bahin sa kaalam ug sa katakos sa pag-ila. Ang Proverbio 3:13-15 nag-ingon: “Malipayon ang tawo nga nakakaplag ug kaalam, ug ang tawo nga nakabaton ug katakos sa pag-ila, kay ang pagbaton niini ingon nga ganansiya labi pang maayo kay sa pagbaton ug plata ingon nga ganansiya ug ang pagbaton niini ingon nga abot labaw pa kay sa bulawan. Kini labi pang bililhon kay sa korales, ug ang tanang ubang butang nga makapahimuot kanimo dili makatumbas niini.” Klaro nga gipabilhan ni Jehova ang maong mga hiyas kay sa bisan unsang materyal nga mga butang.

Nan, komosta ang pagkamatinud-anon?

Aw, si Jehova mismo matinud-anon; siya “dili makabakak.” (Tito 1:2) Ug iyang giinspirar si apostol Pablo sa pagsulat ngadto sa Hebreohanong mga Kristohanon sa unang siglo: “Ipadayon ang pag-ampo alang kanamo, kay kami masaligon nga kami may maminatud-ong tanlag, sanglit buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.”—Heb. 13:18.

Si Jesu-Kristo naghatag ug maayong ehemplo sa pagkamatinud-anon. Pananglitan, hinumdomi dihang ang Hataas nga Saserdoteng si Caifas miingon: “Pinaagi sa buhi nga Diyos ipailalom ko ikaw sa panumpa sa pagtug-an kanamo kon ikaw ba ang Kristo nga Anak sa Diyos!” Matinud-anong gipaila ni Jesus ang iyang kaugalingon ingong Mesiyas, bisan pag nahibalo siya nga puwede siyang akusahan sa Sanhedrin ingong tigpasipala ug ipapatay.—Mat. 26:63-67.

Komosta kita? Magmatinud-anon ba kita sa mga situwasyon diin puwede tang makabenepisyo kon dili nato isulti ang tanang detalye o kaha usbon natog diyutay ang pipila ka impormasyon?

NGANONG LISOD NGA MAGMATINUD-ANON?

Tinuod, lisod nga magmatinud-anon niining kataposang mga adlaw diin daghan ang ‘mahigugmaon sa ilang kaugalingon ug mahigugmaon sa  salapi.’ (2 Tim. 3:2) Kon magkalisodlisod o dili makakitag trabaho, daghan ang maghunahuna nga puwede rang mangawat, manikas, o mohimog ubang panglimbong. Kini nga panghunahuna komon kaayo nga dihang malangkit ang materyal nga bentaha, daghan ang maghunahuna nga puwede rang manglimbong. Gani, ang ubang Kristohanon nakahimog dili maayong mga desisyon niining bahina, ug tungod sa pagpanglimbong, nawala ang ilang maayong reputasyon sa kongregasyon.—1 Tim. 3:8; Tito 1:7.

Apan, ang kadaghanan sa mga Kristohanon nagsundog kang Jesus. Nahibalo sila nga ang diyosnong mga hiyas mas importante kay sa bisan unsang bahandi o bentaha. Busa, ang Kristohanong mga batan-on dili manglimbong aron lang makakuhag dakong grado sa eskuylahan. (Prov. 20:23) Tinuod, dili sa tanang panahon nga gantihan ta tungod sa atong pagkamatinud-anon, sama kang Haykanush. Bisan pa niana, ang pagkamatinud-anon matarong sa panglantaw sa Diyos, ug kini makahatag natog hinlong konsensiya, nga bililhon kaayo.

Gipakita kana sa pananglitan ni Gagik. Siya miingon: “Sa wala pa ko mahimong Kristohanon, nagtrabaho ko sa usa ka dakong kompaniya diin gamay lang nga bahin sa kinitaan ang ideklarar sa tag-iya aron dili makabayad ug buhis. Ingong managing director, gidahom nila nga ‘makigsabot’ ko sa tax agent pinaagig paghiphip kaniya aron iya rang palabyon ang pagpanikas sa kompaniya. Tungod niana, nailhan kong tikasan. Dihang nakakat-on ko sa kamatuoran, wala na ko mobuhat niana, bisag dako unta kog suweldo sa maong trabaho. Nag-abli na lang kog kaugalingong negosyo. Ug sa pagsugod pa lang, ako nang girehistro ang akong kompaniya ug gibayran ang tanang buhis.”—2 Cor. 8:21.

Si Gagik miingon: “Namenosan ang akong kita ug katunga, maong naglisod ko sa pagtagana sa panginahanglan sa akong pamilya. Pero, mas malipayon ko. Duna koy hinlong konsensiya atubangan kang Jehova. Maayo ko nga ehemplo sa akong duha ka anak nga lalaki, ug nakadawat kog mga pribilehiyo sa kongregasyon. Sa mga awditor sa buhis ug sa uban nga akong katransaksiyon sa negosyo, nailhan na ko ingong matinud-anong tawo.”

SI JEHOVA MOTABANG KANATO

Si Jehova nahigugma niadtong nagdayandayan sa iyang pagtulon-an pinaagi sa pagsundog sa iyang maanindot nga mga hiyas, lakip na ang pagkamatinud-anon. (Tito 2:10) Iyang giinspirar si Haring David sa pagsulat niini nga pasalig: “Batan-on ako kaniadto, ako natigulang na usab, apan wala ako makakita ug matarong nga gibiyaan sa bug-os, ni sa iyang kaliwat nga nagapangita ug tinapay.”—Sal. 37:25.

Napamatud-an kana sa kasinatian sa matinumanong si Ruth. Siya miunong sa iyang ugangang si Noemi imbes biyaan kini kay tigulang na. Si Ruth mibalhin sa Israel, diin siya makasimba sa matuod nga Diyos. (Ruth 1:16, 17) Dihang didto na si Ruth sa Israel, siya nagmatinud-anon ug nagkugi sa pagpanghagdaw, nga nagsunod sa kahikayan sa Balaod. Susama sa nasinati ni David sa ulahi, wala gayod pasagdi ni Jehova si Ruth ug Noemi. (Ruth 2:2-18) Gani, si Jehova wala lang magtagana sa materyal nga panginahanglan ni Ruth. Iyang gipili si Ruth nga mahimong katigulangan ni Haring David ug sa gisaad nga Mesiyas!—Ruth 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

Ang pipila ka alagad ni Jehova tingali makaatubang ug mga situwasyon diin ang ilang kita dili makasapar sa ilang panginahanglan. Imbes mangitag sayon apan dili matinud-anong solusyon, sila nagkugi sa pagtrabaho. Sa ingon, ilang gipakita nga mas gipabilhan nila ang maanindot nga mga hiyas sa Diyos, lakip na ang pagkamatinud-anon, kay sa  bisan unsang materyal nga mga butang.—Prov. 12:24; Efe. 4:28.

Sama kang Ruth, ang mga Kristohanon sa tibuok kalibotan nagpakitag pagtuo sa gahom ni Jehova sa pagtabang. Sila bug-os nga misalig sa Usa nga misaad: “Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.” (Heb. 13:5) Kadaghan nang gipamatud-an ni Jehova nga siya makatabang ug motabang niadtong nagkalisodlisod pero nagmatinud-anon sa tanang panahon. Kanunay niyang gituman ang iyang saad nga itagana ang panginahanglan sa iyang mga alagad.—Mat. 6:33.

Oo, mahimong pabilhan sa mga tawo ang brilyante ug ubang mahalong butang. Pero makaseguro ta nga para sa atong langitnong Amahan, ang atong pagpakita sa pagkamatinud-anon ug sa uban niyang mga hiyas mas bililhon gayod kay sa bisan unsang mahalong bato!

Kon kita matinud-anon, duna tay hinlong konsensiya ug kagawasan sa pagsulti diha sa ministeryo