“Pangitaa nga mapinadayonon ang . . . gingharian [sa Diyos], ug kining mga butanga igadugang kaninyo.”LUC. 12:31.

AWIT: 40, 98

1. Unsay kalainan tali sa panginahanglan ug sa gusto?

GIKAINGON nga diyutay lang ang panginahanglan sa tawo, pero daghan kaayo ang iyang gusto. Morag daghan ang wala makaila sa kalainan tali sa materyal nga mga panginahanglan ug sa mga gusto. Unsay kalainan niana? Ang “panginahanglan” mao ang mga butang nga angay nimong mabatonan aron mabuhi. Kini mao ang pagkaon, sinina, ug puy-anan. Ang “gusto” mao ang mga butang nga buot nimong mabatonan, pero puwede kang mabuhi nga wala kini.

2. Unsa ang pipila ka butang nga gusto sa mga tawo?

2 Magkalahi ang gusto sa mga tawo, depende kon asa sila magpuyo. Sa pobreng mga nasod, ang mga tawo gusto lang tingaling makapalit ug cellphone, motor, o gamayng lote. Sa datong mga nasod, daghan tingali ang gustong makabatog mahalong mga sinina, mas dakong balay, o mas mahal nga sakyanan. Bisan unsa pa man, anaa ang kapeligrohan—malit-agan sa materyalismo, nga gustong makabaton ug mas daghang butang, gikinahanglan  man kini o wala ug maarangan man kini o dili.

PAGBANTAY SA LIT-AG SA MATERYALISMO

3. Unsa ang materyalismo?

3 Unsa ang materyalismo? Kini ang pagpangagpas sa materyal nga mga butang imbes sa espirituwal nga mga bahandi. Ang materyalismo naggikan sa tinguha, prayoridad, ug pokus sa kinabuhi sa usa ka tawo. Tungod niini, ang usa mangandoy ug daghang materyal nga mga butang. Puwedeng mahimong materyalistiko ang usa ka tawo bisag dili siya kuwartahan o makapalit ug mahalong mga butang. Bisan ang mga pobre puwedeng mabiktima sa materyalismo ug mohunong na sa pag-una sa Gingharian.—Heb. 13:5.

4. Giunsa paggamit ni Satanas ang “tinguha sa mga mata”?

4 Gigamit ni Satanas ang komersiyal nga sistema sa kalibotan aron patuohon kita nga magmalipayon lang kon daghan tag materyal nga mga butang. Hanas kaayo siyang mogamit sa “tinguha sa mga mata.” (1 Juan 2:15-17; Gen. 3:6; Prov. 27:20) Ang kalibotan nagtanyag sa tanang butang, gikan sa kinanindotan hangtod sa katingad-an, nga ang pipila makapadani kaayo. May napalit ka bang butang tungod lang kay nakita nimo kini sa advertisement o displey sa tindahan? Nakita ba nimo sa ulahi nga puwede ra kang mabuhi bisag wala kana? Ang maong dili kinahanglanong mga butang makapakomplikado lang sa kinabuhi ug makapabug-at. Kini makalit-ag nato ug makabalda sa atong espirituwal nga rutina sa pagtuon sa Bibliya, pagpangandam ug pagtambong sa mga tigom, ug regular nga pagsangyaw. Hinumdomi ang pasidaan ni apostol Juan: “Ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini.”

5. Unsay mahitabo kon maningkamot ta pag-ayo sa pagtigom ug materyal nga mga butang?

5 Gusto ni Satanas nga maulipon ta sa Bahandi imbes kang Jehova. (Mat. 6:24) Kon kita maningkamot pag-ayo sa pagtigom ug materyal nga mga butang, mahimong haw-ang ang atong kinabuhi kay kaugalingon ray atong gihunahuna. Mas grabe pa, madaot ang atong espirituwalidad ug kita magmagul-anon ug mahigawad. (1 Tim. 6:9, 10; Pin. 3:17) Sama kini sa gihisgotan ni Jesus sa iyang ilustrasyon bahin sa magpupugas. Dihang ang mensahe sa Gingharian “napugas taliwala sa mga sampinit . . . , ang mga tinguha alang sa uban pang mga butang modaot ug motuok sa pulong, ug kini dili mamunga.”Mar. 4:14, 18, 19.

6. Unsay atong makat-onan kang Baruk?

6 Tagda ang pananglitan ni Baruk, nga sekretaryo ni propetang Jeremias. Samtang nagkaduol ang gitagnang kalaglagan sa Jerusalem, si Baruk nagsugod sa “pagtinguha ug dagkong mga butang”—mga pangagpas nga walay dumalayong bili. Ang angay lang unta niyang laoman mao ang gisaad ni Jehova kaniya: “Ihatag ko kanimo ingon nga inagaw ang imong kalag.” (Jer. 45:1-5) Ang Diyos dili gayod moluwas sa materyal nga mga butang ni bisan kinsa diha sa siyudad nga hapit nang laglagon. (Jer. 20:5) Samtang nagkaduol kita sa kataposan niining sistemaha sa mga butang, dili na panahon nga magtigom ug daghang materyal nga mga butang. Dili nato dahomon nga ang bisan unsang butang nga atong gipanag-iya, bisag unsa pa kini ka bililhon, maluwas uban nato sa dakong kasakitan.—Prov. 11:4; Mat. 24:21, 22; Luc. 12:15.

7. Unsa ang sunod natong hisgotan, ug ngano?

7 Gihatag ni Jesus kanato ang kinamaayohang tambag bahin sa pag-atiman sa atong panginahanglan nga dili mahimong materyalistiko o sobrang mabalaka. Gihisgotan niya kini sa iyang Wali sa Bukid. (Mat. 6:19-21) Atong basahon ug pamalandongon ang narekord sa Mateo 6:25-34. Kana makapakombinsir kanato sa ‘pagpangita nga mapinadayonon  sa iyang Gingharian,’ dili sa materyal nga mga butang.Luc. 12:31.

SI JEHOVA MAGTAGANA SA ATONG MATERYAL NGA PANGINAHANGLAN

8, 9. (a) Nganong dili ta angayng mabalaka pag-ayo bahin sa mga butang nga atong gikinahanglan? (b) Unsay nahibaloan ni Jesus bahin sa mga tawo ug sa ilang mga panginahanglan?

8 Basaha ang Mateo 6:25. Giingnan ni Jesus ang iyang mga mamiminaw nga ‘mohunong na sa pagkabalaka bahin sa [ilang] mga kalag.’ Sila nabalaka sa mga butang nga dili unta nila angayng kabalak-an. Gipatin-aw ni Jesus kon nganong angay nilang hunongon kana. Ang dili angayng pagkabalaka, bisan bahin sa mga butang nga ilang gikinahanglan, makapabahin sa ilang hunahuna ug makabalda kanila, nga makalimtan na ang espirituwal nga mga butang. Naghunahuna gyod si Jesus sa iyang mga tinun-an kay gipasidan-an niya sila bahin niini nga kapeligrohan sa upat pa ka higayon diha sa iyang wali.Mat. 6:27, 28, 31, 34.

9 Nganong miingon man si Jesus nga dili ta angayng mabalaka kon unsay atong kan-on, o imnon, o isul-ob? Dili ba kining mga butanga maoy pipila sa pangunang kinahanglanon sa kinabuhi? Tinuod kana! Kon wala kitay ikapalit nianang mga butanga, dili ba diay ta mabalaka? Siyempre mabalaka ta, ug nahibalo si Jesus niana. Nahibalo siya kon unsay gikinahanglan sa mga tawo matag adlaw. Gawas pa niana, nahibalo siya sa lisod nga mga kahimtang nga atubangon sa iyang mga sumusunod nga magkinabuhi sa “kataposang mga adlaw,” nga gihulagway ingong “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Tim. 3:1) Kini nga mga kahimtang maglakip sa kawalay-trabaho, kamahal sa palaliton, kakulang sa pagkaon, ug grabeng kakabos nga masinati sa daghan. Apan, nahibalo sab si Jesus nga ‘ang kinabuhi labaw pa kay sa pagkaon ug ang lawas kay sa besti.’

10. Dihang gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod kon unsaon pag-ampo, unsay iyang giingon nga labing importante sa ilang kinabuhi?

10 Sa unang bahin sa iyang wali, gitudloan ni Jesus ang iyang mga mamiminaw nga moampo sa ilang langitnong Amahan alang sa ilang pisikal nga panginahanglan: “Ihatag kanamo karong adlawa ang among tinapay alang niining adlawa.” (Mat. 6:11) Sa laing higayon, siya miingon: “Hatagi kami sa among tinapay alang niining adlawa sumala sa gikinahanglan niining adlawa.” (Luc. 11:3) Pero wala kana magpasabot nga ang materyal nga panginahanglan mao na lay atong pirmeng hunahunaon. Sa maong pag-ampo, gihatagag prayoridad ni Jesus ang pag-ampo nga moabot ang Gingharian sa Diyos. (Mat. 6:10; Luc. 11:2) Aron dili mabalaka ang iyang mga mamiminaw, gipasiugda ni Jesus ang dili hitupngang rekord ni Jehova ingong Magtatagana.

11, 12. Unsay atong makat-onan sa paagi sa pag-atiman ni Jehova sa mga langgam? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

11 Basaha ang Mateo 6:26. Kinahanglan natong ‘panid-an pag-ayo ang mga langgam.’ Bisag gagmay ang maong mananap, sila mokaog daghang prutas, liso, insekto, o ulod. Kon ang langgam parehas ka dako sa tawo, mas daghan kinig makaon kay sa tawo. Bisan pa niana, dili sila kinahanglang magtikad ug magtanom para makakaon. Si Jehova nagtagana sa tanan nilang panginahanglan. (Sal. 147:9) Siyempre, dili niya ibutang ang pagkaon sa ilang sungo! Abunda ang pagkaon pero kinahanglan silang mangita niana.

12 Segurado si Jesus nga kon gitagan-ag pagkaon sa iyang langitnong Amahan ang mga langgam, tagan-an sab niya ang mga tawo sa ilang panginahanglan. [1] (1 Ped. 5:6, 7) Dili ta niya hungitag pagkaon, apan mahimong panalanginan niya ang atong paningkamot sa pagpananom o sa pagpangitag kuwarta aron makapalit ug pagkaon.  Kon magkalisodlisod ta, mahimong palihokon niya ang uban nga ipaambit kon unsay ilang nabatonan. Bisag wala hisgoti ni Jesus nga tagan-ag puy-anan ang mga langgam, si Jehova naghatag kanilag kinaiyanhong katakos, abilidad, ug materyales sa paghimog salag. Tabangan sab ta ni Jehova nga makabaton ug haom nga puy-anan alang sa atong pamilya.

13. Unsay pamatuod nga kita mas bililhon kay sa mga langgam?

13 Gipangutana ni Jesus ang iyang mga mamiminaw: “Dili ba kamo labaw pa ug bili kay [sa mga langgam]?” Way duhaduha, naghunahuna si Jesus nga hapit na niyang ihalad ang iyang kinabuhi alang sa katawhan. (Itandi ang Lucas 12:6, 7.) Ang halad lukat ni Kristo wala itagana alang sa mga mananap. Si Jesus wala mamatay para sa mga langgam, apan namatay siya alang kanato aron mabuhi ta sa walay kataposan.Mat. 20:28.

14. Unsay dili gayod mahimo sa tawong mabalak-on?

14 Basaha ang Mateo 6:27. Nganong miingon si Jesus nga ang tawong mabalak-on dili makadugang ug usa ka maniko sa iyang kinabuhi? Tungod kay ang wala kinahanglanang pagkabalaka sa atong adlaw-adlawng panginahanglan dili makapataas sa atong kinabuhi. Hinunoa, ang sobrang kabalaka lagmit makapamubo niana.

15, 16. (a) Unsay atong makat-onan sa paagi sa pag-atiman ni Jehova sa mga lirio? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsay atong ikapangutana sa kaugalingon, ug ngano?

15 Basaha ang Mateo 6:28-30. Kinsay dili gustog nindot nga sinina, ilabina dihang makigbahin sa espirituwal nga mga kalihokan—pagsangyaw o pagtambong sa mga tigom ug asembliya? Bisan pa niana, angay ba tang  mabalaka ‘bahin sa besti’? Sa makausa pa, gipahinumdoman kita ni Jesus sa kalalangan ni Jehova. Niining bahina, daghan kitag makat-onan sa “mga lirio sa kapatagan.” Tingali naghunahuna si Jesus sa samag lirio nga mga bulak sama sa gladyola, hasinto, iris, ug tulip—nagkadaiya ang ilang katahom. Sila dili kinahanglang magkalinyas ug magtahi o maghablon ug besti. Bisan pa niana, nindot kaayo silang tan-awon! Aw, “bisan si Solomon sa tanan niyang himaya wala masul-obig ingon sa usa niini”!

16 Hunahunaa ang buot ipasabot ni Jesus sa iyang giingon: “Kon ang Diyos sa ingon nagbesti sa mga tanom sa kapatagan . . . , dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabestihan, kamo nga diyutay ug pagtuo?” Buhaton gayod kana sa Diyos! Apan ang mga tinun-an ni Jesus kulag pagtuo. (Mat. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Nagkinahanglan silag lig-ong pagtuo ug pagsalig kang Jehova. Komosta sa atong bahin? Unsa ka lig-on ang atong pagtuo sa tinguha ug katakos ni Jehova sa pagtagana sa atong panginahanglan?

17. Unsay makadaot sa atong relasyon kang Jehova?

17 Basaha ang Mateo 6:31, 32. Dili nato angayng sundogon ang mga tawo “sa mga nasod,” kinsa walay pagtuo sa usa ka mahigugmaong langitnong Amahan nga nag-atiman niadtong nangita pag-una sa Gingharian. Kon maningkamot ta sa pagtigom sa “mga butang nga maikagong ginapangagpas sa mga nasod,” madaot ang atong relasyon kang Jehova. Sa baylo, makasalig ta nga kon atong tumanon ang iyang gisugo—ang pag-una sa espirituwal nga mga butang—ihatag gayod ni Jehova ang tanan natong panginahanglan. Ang atong “diyosnong pagkamahinalaron” makatabang nga magmakontento  ta sa pagkaon, besti, ug puy-anan.1 Tim. 6:6-8.

GIUNA BA NIMO ANG GINGHARIAN SA DIYOS?

18. Unsay nahibaloan ni Jehova sa matag usa kanato, ug unsay iyang himoon?

18 Basaha ang Mateo 6:33. Kinahanglang unahon sa mga tinun-an ni Kristo ang Gingharian. Kon buhaton nato kana, sumala sa giingon ni Jesus, “kining tanang ubang mga butang igadugang ra” kanato. Nganong nakaingon siya niana? Gipatin-aw niya kana sa nag-unang bersikulo: “Ang inyong langitnong Amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining tanang butanga,” buot ipasabot, ang atong mga panginahanglan. Si Jehova nahibalo sa panginahanglan sa matag usa maylabot sa pagkaon, sinina, ug puy-anan, bisag wala pa nato kana masayri. (Filip. 4:19) Nahibalo siya kon unsa nga sinina nato ang sunod nga madaot. Nahibalo siya kon unsa nga pagkaon ang atong gikinahanglan ug unsay haom nga puy-anan alang kanato, depende sa gidak-on sa atong pamilya. Seguroon ni Jehova nga atong mabatonan ang atong panginahanglan.

19. Nganong dili ta angayng mabalaka bahin sa umaabot?

19 Basaha ang Mateo 6:34. Matikdi nga sa ikaduhang higayon si Jesus miingon: “Ayaw gayod kamo kabalaka.” Iyang gipasabot nga kon unsa ray problema nato nianang adlawa, mao ray atong atubangon—masaligon nga tabangan ta ni Jehova. Kon ang usa ka tawo sobrang mabalaka bahin sa umaabot, lagmit mosalig siya sa iyang kaugalingon imbes sa Diyos, ug kana makadaot sa iyang relasyon kang Jehova.Prov. 3:5, 6; Filip. 4:6, 7.

UNAHA ANG GINGHARIAN, UG IDUGANG NI JEHOVA ANG IMONG PANGINAHANGLAN

Mapasimple ba nimo ang imong kinabuhi aron mas makapokus sa buluhaton sa Gingharian? (Tan-awa ang parapo 20)

20. (a) Unsang tumong ang puwede nimong kab-oton? (b) Unsay imong mahimo aron mapasimple pa ang imong kinabuhi?

20 Walay kapuslanan nga isakripisyo ang pagpangita sa Gingharian aron lang mamentinar ang materyalistikong pagkinabuhi. Hinunoa, angay kitang mangab-ot ug espirituwal nga mga tumong. Pananglitan, makabalhin ka ba sa kongregasyon nga nagkinahanglag dugang magmamantala? Makapayunir ka ba? Kon payunir ka na, nagplano ka bang moaplay sa School for Kingdom Evangelizers? Makaboluntaryo ka ba ingong part-time commuter sa Bethel o sa remote translation office? Makaboluntaryo ka ba sa Local Design/Construction, nga part-time nga magtrabaho sa pagpanukod ug Kingdom Hall? Hunahunaa kon unsay imong mahimo aron mapasimple pa ang imong kinabuhi aron makaboluntaryo sa mga buluhaton sa Gingharian. Iampo ug pamalandonga ang kahon nga “ Kon Unsaon Pagpasimple ang Imong Kinabuhi,” ug paghimo nag mga paagi aron makab-ot ang imong tumong.

21. Unsay makatabang nimo aron mas masuod kang Jehova?

21 Si Jesus nagtudlo kanato nga pangitaon ang Gingharian, dili ang materyal nga mga butang. Kon buhaton nato kana, dili kita sobrang mabalaka bahin sa atong materyal nga panginahanglan. Kita mas masuod kang Jehova pinaagi sa pagsalig kaniya ug sa paglikay nga patumanan ang tanan natong gusto o paliton ang tanang butang nga gitanyag sa kalibotan, bisan pag makaarang ta niana. Ang pagpasimple sa atong kinabuhi karon motabang nato nga “makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi” nga gisaad kanato.1 Tim. 6:19.

^ [1] (parapo 12) Para masabtan kon nganong tugotan usahay ni Jehova nga magutman ang usa ka Kristohanon, tan-awa ang “Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa” sa Septiyembre 15, 2014, nga gula sa Bantayanang Torre, p. 22.