“Bug-os magpamatuod sa maayong balita bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.”—BUH. 20:24.

AWIT: 101, 84

1, 2. Giunsa pagpakita ni apostol Pablo nga mapasalamaton siya sa dili-takos nga kalulot sa Diyos?

SI APOSTOL Pablo nakahinapos: “Ang . . . dili-takos nga kalulot [sa Diyos] nga gipakita kanako wala makawang.” (Basaha ang 1 Corinto 15:9, 10.) Nahibalo pag-ayo si Pablo nga dili siya angayan o takos nga modawat sa kaluoy sa Diyos kay siya maglulutos sa mga Kristohanon kaniadto.

2 Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gisulatan ni Pablo si Timoteo: “Ako mapasalamaton kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nga naghatag ug gahom kanako, tungod kay siya nag-isip kanako nga kasaligan pinaagi sa pagtudlo kanako sa usa ka ministeryo.” (1 Tim. 1:12-14) Unsa kana nga ministeryo? Giingnan ni Pablo ang mga ansiyano sa Efeso kon unsay nalakip niana: “Wala ko pakamahala ang akong kalag, basta lamang akong mahuman ang akong ginadagan ug ang ministeryo nga akong nadawat sa Ginoong Jesus, nga bug-os magpamatuod sa maayong balita bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.”​Buh. 20:24.

3. Unsang linaing ministeryo ang gihatag kang Pablo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

 3 Unsa ang “maayong balita” nga gisangyaw ni Pablo nga nagpasiugda sa dili-takos nga kalulot ni Jehova? Iyang giingnan ang mga Kristohanon sa Efeso: “Nakadungog kamo bahin sa pagkapiniyalan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga gihatag kanako alang kaninyo.” (Efe. 3:1, 2) Si Pablo gisugo nga isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron sila usab mahimong maapil niadtong magmando uban ni Kristo sa Mesiyanikong Gingharian. (Basaha ang Efeso 3:5-8.) Tungod sa iyang kadasig sa ministeryo, si Pablo nahimong maayo kaayong ehemplo para sa mga Kristohanon karon. Gipamatud-an sab niya nga ang dili-takos nga kalulot sa Diyos nga gipakita kaniya “wala makawang.”

NAPALIHOK KA BA SA DILI-TAKOS NGA KALULOT SA DIYOS?

4, 5. Nganong makaingon ta nga ang “maayong balita sa gingharian” sama ra sa maayong balita sa “dili-takos nga kalulot sa Diyos”?

4 Niining panahon sa kataposan, si Jehova nagsugo sa iyang katawhan sa pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian . . . sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran.” (Mat. 24:14) Ang mensahe nga atong gisangyaw mao sab ang “maayong balita bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.” Kay pinaagi niana, madawat nato ang tanang gilaoman nga mga panalangin sa pagmando sa Gingharian tungod sa pagkamaayo ni Jehova nga iyang gipadayag pinaagi kang Kristo. (Efe. 1:3) Gipakita ni Pablo ang pagkamapasalamaton sa dili-takos nga kalulot ni Jehova pinaagi sa madasigong pagsangyaw. Ato bang gisundog si Pablo?​—Basaha ang Roma 1:14-16.

5 Sa nag-unang artikulo, atong nakat-onan kon sa unsang paagi nakabenepisyo ta sa dili-takos nga kalulot ni Jehova bisag kita makasasala. Busa, obligasyon nato nga buhaton ang tanan aron sultihan ang mga tawo bahin sa gugma ni Jehova ug kon sa unsang paagi makabenepisyo sila niana. Unsa ang pipila ka bahin sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga angay natong itudlo?

ISANGYAW ANG MAAYONG BALITA BAHIN SA HALAD LUKAT

6, 7. Dihang itudlo nato sa uban ang lukat, sa unsang paagi atong ginasangyaw ang maayong balita sa dili-takos nga kalulot sa Diyos?

6 Sa kalibotan karon, daghan ang dili na makonsensiya sa ilang mga sala, ug sila naghunahuna nga wala nila kinahanglana ang lukat. Pero, nagkadaghan ang nakaamgo nga wala sila magmalipayon bisag gituman nila ang tanan nilang gusto. Sa wala pa sila masangyawi sa mga Saksi, daghan ang wala makasabot kon unsa ang sala, kon unsay epekto niana, ug kon unsay buhaton aron mahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Nahupayan ang sinserong mga tawo sa pagkahibalo nga tungod sa dakong gugma ug dili-takos nga kalulot ni Jehova, iyang gipadala ang iyang Anak dinhi sa yuta aron lukaton ta gikan sa sala ug kamatayon.​—1 Juan 4:9, 10.

7 Si Pablo miingon bahin sa hinigugmang Anak ni Jehova: “Pinaagi [kang Jesus] atong nabatonan ang kagawasan pinaagi sa lukat pinaagi sa iyang dugo, oo, ang kapasayloan sa atong kalapasan, sumala sa bahandi sa . . . dili-takos nga kalulot [ni Jehova].” (Efe. 1:7) Ang halad lukat ni Kristo mao ang kinadak-ang pamatuod sa gugma sa Diyos kanato ug nagpakita sa kadagaya sa Iyang dili-takos nga kalulot. Makapahupay gayod ang pagkahibalo nga kon magpasundayag tag pagtuo sa giulang dugo ni Jesus, mapasaylo ang atong mga sala ug makabaton tag hinlong konsensiya! (Heb. 9:14) Maayong balita gyod kana nga angayng isulti sa uban!

 TABANGI ANG MGA TAWO NGA MAHIMONG HIGALA SA DIYOS

8. Nganong kinahanglang ipasig-uli ang makasasalang katawhan?

8 Atong responsabilidad nga isulti sa atong isigkatawo nga puwede silang mahimong higala sa atong Maglalalang. Sa wala pa magpasundayag ug pagtuo ang mga tawo sa halad ni Jesus, giisip sila sa Diyos ingong mga kaaway. Si apostol Juan misulat: “Siya nga magpasundayag ug pagtuo sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan; siya nga dili mosugot sa Anak dili makakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya.” (Juan 3:36) Ikalipay nga naposible ang kapasig-ulian tungod sa halad ni Kristo. Si Pablo miingon: “Kamo nga nahimulag kanhi ug mga kaaway tungod kay ang inyong mga kaisipan diha sa mga buhat nga daotan, iyang gipasig-uli karon pinaagi sa iyang unodnong lawas pinaagi sa iyang kamatayon.”​—Col. 1:21, 22.

9, 10. (a) Unsa nga responsabilidad ang gihatag ni Kristo sa iyang dinihogang mga igsoon? (b) Sa unsang paagi ang “ubang mga karnero” mitabang sa mga dinihogan?

9 Sumala ni Pablo, gihatagan ni Kristo ang iyang dinihogang mga igsoon sa yuta ug “ministeryo sa pagpasig-uli.” Aron isaysay kini, gisulatan ni Pablo ang mga dinihogan sa unang siglo: “Ang tanang butang gikan sa Diyos, nga nagpasig-uli kanamo ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa ministeryo sa pagpasig-uli, nga mao, nga ang Diyos pinaagi kang Kristo nagpasig-uli sa usa ka kalibotan ngadto sa iyang kaugalingon, nga wala magaisip ngadto kanila sa ilang mga kalapasan, ug iyang gitugyan ang pulong sa pagpasig-uli nganhi kanamo. Busa kami mga embahador kapuli ni Kristo, nga daw ang Diyos nangaliyupo pinaagi kanamo. Ingong mga kapuli ni Kristo kami nagpakiluoy: ‘Magpasig-uli kamo ngadto sa Diyos.’”​—2 Cor. 5:18-20.

10 Giisip sa “ubang mga karnero” nga pribilehiyo ang pagtabang sa ilang dinihogang mga igsoon sa maong ministeryo. (Juan 10:16) Ingong mga mensahero ni Kristo, dako kaayo silag nahimo sa pagtudlo sa katawhan bahin sa kamatuoran ug sa pagtabang sa uban nga mahimong higala ni Jehova. Importante kini nga bahin sa bug-os nga pagpamatuod sa maayong balita sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.

ISULTI ANG MAAYONG BALITA NGA ANG DIYOS MAMINAW SA PAG-AMPO

11, 12. Nganong maayong balita alang sa mga tawo ang pagkahibalo nga makaampo sila kang Jehova?

11 Daghan ang moampo para lang mogaan ang ilang gibati, pero wala gyod sila nagtuo nga dunggon sa Diyos ang ilang pag-ampo. Kinahanglan silang mahibalo nga si Jehova ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” Si salmistang David misulat: “Oh Tigpatalinghog sa pag-ampo, nganha kanimo moduol ang tanang matang sa katawhan. Ang mga kasaypanan nahimong gamhanan pa kay kanako. Kon bahin sa among mga kalapasan, ikaw magatabon kanila.”—Sal. 65:2, 3.

12 Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Kon kamo mangayo ug bisan unsa sa akong ngalan, kini akong pagabuhaton.” (Juan 14:14) Klaro, ang “bisan unsa” nagpasabot sa tanang butang nga kaharmonya sa kabubut-on ni Jehova. Si Juan nagpasalig kanato: “Kini ang pagsalig nga atong nabatonan diha kaniya, nga, bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.” (1 Juan 5:14) Makapalipay gayong itudlo sa uban nga ang pag-ampo dili lang panghupay sa gibati kondili usa kini ka talagsaong paagi sa pagduol sa “trono sa dili-takos nga kalulot” ni Jehova! (Heb. 4:16) Pinaagi sa pagtudlo kanila sa hustong paagi sa pag-ampo, ngadto sa hustong Persona, ug para sa hustong mga butang, ato silang gitabangan nga masuod kang  Jehova ug mahupayan dihang sila anaa sa kasakitan.​—Sal. 4:1; 145:18.

DILI-TAKOS NGA KALULOT SA BAG-ONG SISTEMA SA MGA BUTANG

13, 14. (a) Unsa ang talagsaong pribilehiyo sa mga dinihogan nga ilang madawat sa umaabot? (b) Unsay pagabuhaton sa mga dinihogan alang sa katawhan?

13 Ang dili-takos nga kalulot ni Jehova magpadayon bisan human sa kataposan sa daotang sistema sa mga butang. Sa unsang paagi? Ihatag ni Jehova ang talagsaong pribilehiyo ngadto sa 144,000 nga mahimong kaubang magmamando ni Kristo. Gisaysay ni Pablo kon unsa kana nga pribilehiyo: “Ang Diyos, kinsa dato sa kaluoy, tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato, naghimo kanatong buhi kauban ni Kristo, bisan gani sa dihang kita mga patay pa sa kalapasan​—pinaagi sa dili-takos nga kalulot kamo giluwas—​ug siya nagbangon kanato nga tingob ug nagpalingkod kanato nga tingob sa langitnong mga dapit nga nahiusa kang Kristo Jesus, aron sa umaabot nga mga sistema sa mga butang ikapasundayag ang naghingapin nga bahandi sa iyang dili-takos nga kalulot sa iyang pagkamapuangoron kanato nga nahiusa kang Kristo Jesus.”​—Efe. 2:4-7.

14 Dili nato mahunahunaan kon unsa gyod ka talagsaon ang giandam ni Jehova para sa dinihogang mga Kristohanon iniglingkod nila sa ilang mga trono aron magmando kauban ni Kristo sa langit. (Luc. 22:28-30; Filip. 3:20, 21; 1 Juan 3:2) Ilabina para nila, si Jehova ‘magpasundayag sa naghingaping bahandi sa iyang dili-takos nga kalulot.’ Sila ang maglangkob sa “Bag-ong Jerusalem,” ang pangasaw-onon ni Kristo. (Pin. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Motabang sila kang Jesus sa ‘pagtambal sa kanasoran,’ nga magtabang sa matinumanong katawhan nga mahigawas sa sala ug kamatayon, ug mahimong hingpit.​—Basaha ang Pinadayag 22:1, 2, 17.

15, 16. Sa umaabot, unsaon pagpakita ni Jehova ang dili-takos nga kalulot ngadto sa “ubang mga karnero”?

15 Sumala sa Efeso 2:7, ipasundayag sa Diyos ang dili-takos nga kalulot sa “umaabot nga mga sistema sa mga butang.” Walay duhaduha, masaksihan sa bag-ong sistema sa mga butang ni Jehova dinhi sa yuta ang “naghingapin nga bahandi sa iyang dili-takos nga kalulot.” (Luc. 18:29, 30) Ang usa sa kinadak-ang pasundayag sa pagkamaayo ni Jehova dinhi sa yuta mao ang pagbanhaw sa mga tawo gikan sa “handomanang mga lubnganan.” (Job 14:13-15; Juan 5:28, 29) Ang matinumanong mga tawo nga namatay sa wala pa ang halad ni Kristo, apil ang “ubang mga karnero” nga mamatayng matinumanon panahon sa kataposang mga adlaw, buhion ug balik aron makapadayon sa pag-alagad kang Jehova.

16 Milyonmilyong tawo nga namatay nga wala makaila sa Diyos ang pagabanhawon. Sila hatagan ug kahigayonan nga magpasakop sa pagmando ni Jehova. Si Juan misulat: “Nakita ko ang mga patay, ang dagko ug ang gagmay, nga nagbarog sa atubangan sa trono, ug gibuksan ang mga linukot nga basahon. Apan gibuksan ang laing linukot nga basahon; mao kini ang linukot nga basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman pinasukad sa mga butang nga nahisulat sa mga linukot nga basahon sumala sa ilang mga buhat. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug gihukman ang matag usa sumala sa ilang mga buhat.” (Pin. 20:12, 13) Siyempre, sila kinahanglang makakat-on sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Diyos nga makita sa Bibliya. Dugang pa, kinahanglan nilang sundon ang bag-ong mga instruksiyon nga ipadayag sa “mga linukot nga basahon” nga maghisgot sa mga kinahanglanon ni Jehova alang sa pagkinabuhi sa bag-ong sistema sa mga butang. Ang  pagpadayag sa kon unsay anaa sa maong mga basahon usa sab ka pagpasundayag sa dili-takos nga kalulot ni Jehova.

PADAYONG ISANGYAW ANG MAAYONG BALITA

17. Unsay atong hinumdoman samtang magsangyaw?

17 Kay duol na kaayo ang kataposan, kinahanglang mas pangusgan pa nato ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian! (Mar. 13:10) Klaro nga ang maayong balita nagpasiugda sa dili-takos nga kalulot ni Jehova. Kinahanglan nato kining hinumdoman samtang magsangyaw. Dihang magsangyaw, atong tumong ang pagpasidungog kang Jehova. Mahimo nato ni pinaagi sa pagpasabot sa mga tawo nga ang mga saad sa bag-ong kalibotan usa gayod ka pagpahayag sa pagkamaayo ni Jehova.

Madasigong mag-alagad ingong “maayong mga piniyalan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos.”​—1 Ped. 4:10 (Tan-awa ang parapo 17-19)

18, 19. Unsaon nato paghimaya ang dili-takos nga kalulot ni Jehova?

18 Sa atong pagsangyaw, ikapatin-aw nato nga pinaagi sa pagmando ni Kristo, maangkon sa katawhan ang tanang benepisyo nga ipahinabo tungod sa halad lukat ug sila anam-anam nga mahingpit. Ang Bibliya miingon: “Ang kalalangan usab ipagawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.” (Roma 8:21) Posible lang kini tungod sa talagsaong pagkamaayo ni Jehova.

19 Pribilehiyo natong isangyaw ngadto sa mga madinawaton ang nindot nga saad nga makita sa Pinadayag 21:4, 5: “Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.” Ug si Jehova, nga naglingkod sa trono, miingon: “Tan-awa! Ginabag-o ko ang tanang butang.” Siya miingon usab: “Isulat kini, tungod kay kining mga pulonga kasaligan ug matuod.” Kon madasigon nato ning gisangyaw sa uban, atong gihimaya ang dili-takos nga kalulot ni Jehova!