“Salig kang Jehova ug buhata ang maayo . . . ug makiglabot ka uban ang pagkamatinumanon.”SAL. 37:3.

AWIT: 133, 63

1. Gilalang ni Jehova ang tawo uban sa unsang talagsaong mga katakos?

GILALANG ni Jehova ang tawo uban ang talagsaong mga katakos. Gihatagan ta niyag katakos sa panghunahuna sa pagsulbad sa mga problema ug pagplano sa umaabot. (Prov. 2:11) Gihatagan ta niyag kusog aron molampos ang atong mga plano ug makab-ot ang atong mga tumong. (Filip. 2:13) Gilalang sab ta niya nga may konsensiya—usa ka kinaiyanhong katakos sa pag-ila kon unsay husto ug sayop—nga makatabang kanato sa paglikay sa sayop nga binuhatan ug pagtul-id sa atong kasaypanan.Roma 2:15.

2. Unsay gidahom ni Jehova maylabot sa paggamit nato sa atong mga katakos?

2 Gidahom ni Jehova nga gamiton nato ang atong mga katakos sa maayong paagi. Ngano? Kay gimahal ta niya, ug nahibalo siya nga makahatag natog katagbawan ang paggamit sa maong mga katakos. Pinaagi sa iyang Pulong, si Jehova balikbalik nga nag-awhag nga gamiton nato ang atong mga katakos alang sa ikaayo. Pananglitan, sa  Hebreohanong Kasulatan, atong mabasa: “Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan”; ug “ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog.” (Prov. 21:5; Eccl. 9:10) Ang Kristohanon Gregong Kasulatan nag-ingon: “Samtang kita may kahigayonan alang niini, buhaton nato ang maayo ngadto sa tanan”; ug “sumala sa nadawat nga gasa sa matag usa, gamita kini sa pag-alagad sa usag usa.” (Gal. 6:10; 1 Ped. 4:10) Klaro, gusto ni Jehova nga buhaton nato ang tanan alang sa atong kaayohan ug sa uban.

3. Unsay mga limitasyon sa tawo?

3 Sa samang higayon, nasayod si Jehova nga ang tawo dunay mga limitasyon. Kon sa atong kaugalingong paningkamot, dili gyod nato mawala ang pagkadili-hingpit, sala, ug kamatayon; dili sab nato makontrolar ang ubang tawo, kay kitang tanan dunay kagawasan sa pagpili. (1 Hari 8:46) Ug bisag unsa pa ka daghan ang atong kahibalo o kasinatian, kita sama gihapog mga bata kon ikomparar kang Jehova.Isa. 55:9.

Dihang mag-atubag problema, “salig kang Jehova ug buhata ang maayo”

4. Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

4 Sa tanang kahimtang, kinahanglan tang magpagiya kang Jehova, nga masaligon nga iya tang suportahan ug tabangan sa paghimo sa mga butang nga dili nato kayang buhaton. Sa samang higayon, buhaton usab nato ang tanan, nga mohimog mga paagi sa pagsulbad sa mga problema ug pagtabang sa uban. (Basaha ang Salmo 37:3.) Busa, kinahanglan tang ‘mosalig kang Jehova ug mobuhat sa maayo’; kinahanglan tang “makiglabot . . . uban ang pagkamatinumanon.” Bahin niini, atong hisgotan kon unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni Noe, David, ug sa ubang matinumanong mga alagad sa Diyos, kinsa misalig kang Jehova ug mibuhat kon unsay maayo. Atong masayran nga may mga butang nga dili mahimo nila pero nagpokus sila sa mga butang nga ilang mahimo.

DIHANG GILIBOTAN SA PAGKADAOTAN

5. Isaysay ang kahimtang nga giatubang ni Noe.

5 Si Noe nagkinabuhi sa kalibotan nga “napuno sa kapintasan” ug imoralidad. (Gen. 6:4, 9-13) Siya nahibalo nga taposon ra ni Jehova ang pagkadaotan. Bisan pa niana, lagmit naguol si Noe sa gibuhat sa mga tawo. Sa maong kahimtang, nahibalo si Noe nga may mga butang nga dili niya mahimo ug may ubang butang nga iyang mahimo.

Pagsupak sa atong pagsangyaw (Tan-awa ang parapo 6-9)

6, 7. (a) Unsay dili mahimo ni Noe? (b) Sa unsang paagi susama ang atong situwasyon kang Noe?

 6 Kon unsay dili mahimo ni Noe: Bisag matinumanong gisangyaw ni Noe ang pasidaan ni Jehova, dili niya mapugos ang mga daotan sa pagdawat sa maong mensahe. Dili sab niya mapadali ang pag-abot sa Lunop. Kinahanglang mosalig si Noe nga tumanon ni Jehova ang Iyang saad nga taposon ang pagkadaotan, ug motuo nga himoon kana sa Diyos sa hustong panahon.Gen. 6:17.

7 Nagkinabuhi sab kita sa kalibotan nga puno sa pagkadaotan, ug nahibalo ta nga si Jehova nagsaad nga iya kining taposon. (1 Juan 2:17) Dili nato mapugos ang mga tawo sa pagdawat sa “maayong balita sa gingharian.” Ug dili pod nato mapadali ang pagsugod sa “dakong kasakitan.” (Mat. 24:14, 21) Sama kang Noe, nagkinahanglan tag lig-ong pagtuo, nga masaligong sa dili madugay ang Diyos makiglabot. (Sal. 37:10, 11) Kombinsido ta nga dili tugotan ni Jehova nga kining daotang kalibotan molapas bisag usa lang ka adlaw sa Iyang gitakdang panahon.Hab. 2:3.

8. Sa unsang paagi si Noe nagpokus sa kon unsay iyang mahimo? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

8 Kon unsay mahimo ni Noe: Imbes mosurender tungod sa dili niya mahimo, si Noe nagpokus sa iyang mahimo. Ingong “magwawali sa pagkamatarong,” si Noe matinumanong nagpahibalo sa pasidaan nga gihatag kaniya. (2 Ped. 2:5) Seguradong nakatabang kana kang Noe sa pagpabiling lig-on sa pagtuo. Gawas sa pagsangyaw, gigamit usab niya ang iyang pisikal ug mental nga mga katakos aron molampos sa hinatag sa Diyos nga buluhaton sa pagtukod ug arka.Basaha ang Hebreohanon 11:7.

9. Sa unsang paagi masundog nato si Noe?

9 Sama kang Noe, naningkamot sab kita nga mahimong “puliki diha sa buluhaton sa Ginoo.” (1 Cor. 15:58) Kana nga buluhaton naglakip sa pagtukod ug pagmentinar sa mga dapit sa pagsimba, pagboluntaryo sa mga asembliya o kombensiyon, o pag-atiman sa mga asaynment diha sa sangang buhatan o sa remote translation office. Labaw sa tanan, kanunay tang puliki sa pagsangyaw kay kita nahibalo nga kini magpalig-on sa atong paglaom sa umaabot. Usa ka matinumanong sister ang miingon: “Sa dihang isulti nimo sa uban ang mga panalangin sa Gingharian sa Diyos, mamatikdan nimo nga sila wala gyoy paglaom ug naghunahuna nga dili mawala ang  ilang mga problema.” Oo, ang pagsangyaw magpalig-on sa atong paglaom sa umaabot ug sa atong determinasyon nga magpabilin diha sa lumba sa kinabuhi.1 Cor. 9:24.

DIHANG KITA MASAYOP

10. Isaysay ang kahimtang ni David.

10 Si Jehova miingon nga si Haring David “usa ka tawo nga gikahimut-an sa [iyang] kasingkasing.” (Buh. 13:22) Sa katibuk-an, si David nagkinabuhi nga matinumanon. Bisan pa niana, may higayon nga nakahimo siyag seryosong sala. Siya nakapanapaw uban ni Bat-seba. Mas grabe pa, gisulayan niyag tago ang maong sala pinaagi sa pagmaniobra nga mapatay sa panggubatan ang bana niini nga si Urias. Nagpadala pa ganig sulat si David nga sentensiyahag kamatayon si Urias, ug si Urias mismo ang nagdala sa sulat! (2 Sam. 11:1-21) Pero nabulgar ra ang sala ni David. (Mar. 4:22) Sa dihang nahitabo kadto, unsay sanong ni David?

Nangaging mga sala (Tan-awa ang parapo 11-14)

11, 12. (a) Unsay dili mahimo ni David human siya makasala? (b) Kon kita mahinulsolon sa atong seryosong sala, unsay atong madahom nga buhaton ni Jehova kanato?

11 Kon unsay dili mahimo ni David: Dili na mabag-o ni David ang nahitabo. Ug dili niya malikayan ang resulta sa iyang kasaypanan. Gani, antoson ni David ang pipila sa maong resulta sa tibuok niyang kinabuhi. (2 Sam. 12:10-12, 14) Busa, nagkinahanglan siyag pagtuo. Kinahanglan siyang mosalig nga sanglit sinsero ang iyang paghinulsol, si Jehova magpasaylo ug magtabang kaniya sa pagsagubang sa mga resulta sa iyang binuhatan.

12 Kay dili hingpit, kitang tanan makasala. Ang pipila ka sayop mas seryoso kay sa uban. Sa pipila ka kahimtang, dili na nato mabag-o ang nahitabo. Tingali kinahanglan natong sagubangon ang mga resulta sa atong nahimo. (Gal. 6:7) Pero makasalig ta sa giingon sa Diyos, nga kon kita mahinulsolon, si Jehova motabang kanato panahon sa kalisdanan—bisag kita pa ang hinungdan niana.Basaha ang Isaias 1:18, 19; Buhat 3:19.

13. Sa unsang paagi si David naulian sa espirituwal?

13 Kon unsay mahimo ni David: Gitugotan ni David nga tabangan siya ni Jehova nga maulian sa espirituwal. Ang usa ka paagi nga gihimo kana ni David mao ang pagdawat sa pagtul-id nga gikan sa representante ni Jehova, ang propetang si Natan. (2 Sam. 12:13) Siya miampo usab kang Jehova, nga misugid sa iyang mga sala ug mipahayag sa iyang sinserong tinguha nga maangkon pag-usab ang pag-uyon ni Jehova. (Sal. 51:1-17) Imbes sobrang maluya tungod sa iyang nahimo, si David nakakat-on sa iyang sayop. Oo, wala na niya usba ang maong seryosong mga sala. Katuigan sa ulahi, siya namatay nga matinumanon, ug ang iyang rekord sa paghupot ug integridad dili mapapas sa panumdoman ni Jehova.Heb. 11:32-34.

14. Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni David?

14 Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni David? Kon kita makahimog seryosong sala, kinahanglan tang sinserong maghinulsol ug mangayog pasaylo kang Jehova. Kinahanglan natong isugid ang atong mga sala kaniya. (1 Juan 1:9) Angay usab kitang moduol sa mga ansiyano, kinsa makatabang nato sa espirituwal. (Basaha ang Santiago 5:14-16.) Pinaagi sa pagsunod sa mga kahikayan ni Jehova, gipakita natong misalig ta sa iyang saad nga pasayloon ta. Human niana, kinahanglang dili na nato buhaton pag-usab ang atong mga sayop. Mopadayon sab ta sa pag-alagad kang Jehova ug molaom sa umaabot.Heb. 12:12, 13.

SA UBANG SITUWASYON

Problema sa panglawas (Tan-awa ang parapo 15)

15. Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni Ana?

15 Lagmit mahunahunaan nimo ang uban pang matinumanong mga alagad ni Jehova kinsa misalig kaniya, ug sa samang higayon nagbuhat kon unsay maayo. Pananglitan, wala nay mahimo si Ana sa iyang pagkabaog.  Pero siya misalig nga si Jehova mohupay kaniya, mao nga padayon siyang nagsimba didto sa tabernakulo ug kinasingkasing nga miampo. (1 Sam. 1:9-11) Maayo kaayo nga panig-ingnan, dili ba? Kon kita nag-antos sa sakit o ubang problema nga wala tay mahimo, itugyan nato ang atong kabalaka kang Jehova, nga mosalig nga siya nagmahal kanato. (1 Ped. 5:6, 7) Ug buhaton nato ang atong maarangan aron makabenepisyo sa mga tigom ug sa ubang espirituwal nga mga tagana.Heb. 10:24, 25.

Rebelyosong mga anak (Tan-awa ang parapo 16)

16. Unsay makat-onan sa mga ginikanan sa tigulang nga si Samuel?

16 Komosta kadtong mga ginikanan nga dunay rebelyosong mga anak? Dili mapugos sa tigulang na nga si Samuel ang iyang mga anak nga lalaki sa pagpabiling maunongon sa matarong nga mga sukdanan nga iyang gitudlo kanila. (1 Sam. 8:1-3) Kinahanglan niya kadtong isalig kang Jehova. Bisan pa niana, si Samuel makahupot sa iyang integridad ug makapalipay gihapon sa iyang langitnong Amahan, si Jehova. (Prov. 27:11) Karon, daghang Kristohanong ginikanan ang dunay susamang situwasyon. Sila masaligon nga, sama sa amahan nga gihisgotan sa ilustrasyon bahin sa mausikong anak, si Jehova andam nga modawat pag-usab niadtong mga makasasala nga maghinulsol. (Luc. 15:20) Sa samang panahon, ang maong mga ginikanan naningkamot pag-ayo nga magmaunongon kang Jehova, nga naglaom nga ang ilang panig-ingnan magpalihok sa ilang mga anak nga mobalik.

Problema sa kuwarta (Tan-awa ang parapo 17)

17. Nganong makapadasig ang panig-ingnan sa babayeng balo?

17 Hunahunaa usab ang kabos nga babayeng balo sa adlaw ni Jesus. (Basaha ang Lucas 21:1-4.) Wala na siyay mahimo sa dili maayong mga binuhatan diha sa templo. (Mat. 21:12, 13) Ug lagmit wala na siyay mahimo aron mahaw-as sa kakabos. Bisan pa niana, kinabubut-on siyang miamot ug “duha ka gagmayng sensilyo,” nga mao ang “tanan niyang panginabuhian.” Ang maong matinumanong babaye nagpakitag bug-os nga pagsalig kang Jehova, nga nasayod nga kon unahon niya ang espirituwal nga mga butang, Siya magtagana sa iyang panginahanglan. Ang pagtuo sa babayeng balo nagpalihok niya sa pagsuportar sa kahikayan sa matuod nga pagsimba niadtong panahona. Sa susama, kita masaligon nga kon unahon nato ang pagpangita sa Gingharian, si Jehova magtagana gayod sa atong gikinahanglan.Mat. 6:33.

18. Paghatag ug pananglitan sa usa ka alagad karon nga dunay hustong panglantaw.

18 Karon, daghan sa atong isigkamagtutuo ang nagpakitag samang pagsalig kang Jehova ug nagbuhat kon unsay maayo. Tagda ang brader nga si Malcolm, kinsa nagmatinumanon hangtod sa iyang kamatayon niadtong 2015. Sa daghang dekada nga siya ug ang iyang asawa nag-alagad kang Jehova, sila nakasinatig makapalipay ug makapaguol nga mga hitabo. “Usahay, ang kinabuhi dili matag-an, walay kasegurohan, ug lisod pa ganing sagubangon,” siya miingon. “Pero panalanginan ni Jehova ang nagasalig kaniya.” Unsay gitambag ni Malcolm? “Iampo nga magmabungahon ug magmaaktibo ka sa pag-alagad kang Jehova kutob sa imong maarangan. Pagpokus sa kon unsay imong mahimo, dili sa kon unsay dili nimo mahimo.” *

19. (a) Nganong tukma sa panahon ang atong tinuig nga teksto sa 2017? (b) Sa unsang paagi mapadapat nimo ang tinuig nga teksto sa 2017?

19 Samtang kining sistemaha sa mga butang “mosamot pa kangil-ad,” kita makasinatig magkagrabeng kalisod. (2 Tim. 3:1, 13) Busa, hinungdanon kaayo nga dili nato tugotang maluya ta tungod sa mga problema. Hinuon, kinahanglan nga bug-os tang mosalig kang Jehova ug himoon ang atong maarangan sa pagbuhat ug maayo. Oo, tukma gyod sa panahon ang atong tinuig nga teksto sa 2017: “Salig kang Jehova ug buhata ang maayo”!Sal. 37:3.

Atong tinuig nga teksto sa 2017: “Salig kang Jehova ug buhata ang maayo.”Salmo 37:3