“Paglakaw nga makasaranganon uban sa imong Diyos.”MIQ. 6:8.

AWIT: 48, 95

1-3. Unsay wala buhata sa propetang gikan sa Juda, ug unsay resulta? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

PANAHON sa pagmando ni Haring Jeroboam, si Jehova nagpadalag usa ka propeta gikan sa Juda aron imantala ang bug-at nga mensahe sa paghukom nianang apostatang hari sa Israel. Ang mapaubsanong propeta matinumanong nagmantala sa mensahe sa Diyos, ug giproteksiyonan siya ni Jehova batok sa mabangis nga kasuko ni Jeroboam.1 Hari 13:1-10.

2 Sa iyang pagpauli, wala damha sa propeta nga makatagbo siyag usa ka tigulang nga lalaki gikan sa Bethel. Ang lalaki nagpaila nga siya propeta ni Jehova. Iyang gilimbongan ang bata-batang propeta nga supakon ang espesipikong instruksiyon ni Jehova nga ‘dili mokaon ug tinapay o moinom ug tubig sa Israel’ ug ‘dili mobalik sa dalan nga iyang giagian.’ Wala malipay si Jehova niini. Sa pagpauli sa bata-batang propeta, usa ka leyon ang mipatay kaniya.1 Hari 13:11-24.

3 Nganong ang usa ka kanhing makasaranganong propeta nangahas sa pagsunod sa malimbongong tigulang nga lalaki? Walay gisulti ang Bibliya. Apan posible nga bug-os niyang nalimtan nga kinahanglan siyang ‘maglakaw nga makasaranganon uban sa Diyos.’ (Basaha ang Miqueas 6:8.) Sa Bibliya, ang paglakaw uban kang Jehova nagpasabot ug pagsalig kaniya, pagpaluyo sa iyang pagmando,  ug pagpagiya kaniya. Ang usa ka makasaranganong tawo nahibalo gayod nga siya makaampo ug kinahanglang kanunayng moampo sa iyang mahigugmaon ug labing gamhanang Amahan. Ang propeta makapangutana unta kang Jehova aron maklaro ang Iyang instruksiyon, pero ang Kasulatan wala mag-ingon nga gibuhat niya kadto. Usahay, kinahanglan sab tang mohimog dagkong desisyon, ug tingali wala ta makaseguro kon unsay angayng buhaton. Kon makasaranganon tang magpagiya kang Jehova, malikayan nato ang seryosong mga sayop.

4. Unsay atong makat-onan niining artikuloha?

4 Atong nakat-onan sa nag-unang artikulo kon nganong importante gihapon ang pagkamakasaranganon alang sa mga Kristohanon ug kon unsay nalangkit sa pagpakita niini. Pero sa unsang mga situwasyon nga masulayan ang atong pagkamakasaranganon? Ug sa unsang paagi maugmad nato kining makapadaning hiyas aron magpabilin kitang makasaranganon bisag gipresyur? Aron matubag kining mga pangutanaha, atong konsiderahon ang tulo ka komon nga kahimtang diin masulayan ang atong pagkamakasaranganon, ug atong susihon kon unsay maalamong buhaton sa matag situwasyon.Prov. 11:2.

DIHANG MAUSAB ANG ATONG KAHIMTANG

5, 6. Giunsa pagpakita ni Barzilai ang pagkamakasaranganon?

5 Kon mausab ang atong kahimtang o asaynment, mahimong masulayan ang atong pagkamakasaranganon. Dihang giimbitar ni David ang 80 anyos nga si Barzilai nga mopuyo sa palasyo, seguradong gibati ni Barzilai nga usa kini ka dakong kadungganan. Kon dawaton niya ang maong imbitasyon, kanunay niyang makauban ang hari. Pero mibalibad si Barzilai. Ngano? Giingnan niya si David nga dili siya gustong makapabug-at sa hari kay tigulang na siya. Busa girekomendar ni Barzilai si Kimham, lagmit usa sa iyang mga anak, nga maoy mouban sa hari.2 Sam. 19:31-37.

6 Ang pagkamakasaranganon nakatabang kang Barzilai sa paghimog makataronganong desisyon. Gibalibaran niya ang maong imbitasyon dili tungod kay gibati niya nga dili siya kuwalipikado sa maong responsabilidad o tungod kay gusto niyang magpuyong malinawon ingong retirado. Iya lang giila ug gidawat ang iyang nagakausab nga kahimtang ug mga limitasyon. Dili niya gustong modawat ug dugang responsabilidad nga labaw sa iyang maarangan. (Basaha ang Galacia 6:4, 5.) Kon magpokus ta sa posisyon, pagkaprominente, o pagkainila, moresulta kini sa pagkagarboso, kompetisyon, ug unya kahigawad. (Gal. 5:26) Sa laing bahin, ang pagkamakasaranganon motabang sa tanan sa pagpokus sa ilang mga katakos ug paningkamot sa paghimaya sa Diyos ug paghimo sa maarangan sa pagtabang sa uban.1 Cor. 10:31.

7, 8. Sa unsang paagi ang pagkamakasaranganon makatabang nato nga malikayan ang pagsalig sa kaugalingon?

7 Kon magkadako ang responsabilidad, sagad magkadako sab ang awtoridad, ug diha masulayan ang atong pagkamakasaranganon. Dihang nasayran ni Nehemias ang kahimtang sa katawhan sa Jerusalem, sinsero siyang nag-ampo kang Jehova. (Neh. 1:4, 11) Gitubag ni Jehova ang iyang pag-ampo dihang gitudlo ni Haring Artajerjes si Nehemias nga mahimong gobernador sa rehiyon. Pero, bisan pa sa iyang prominenteng posisyon, bahandi, ug dakong awtoridad, si Nehemias wala gayod mosalig sa iyang kaugalingong kasinatian o katakos. Padayon siyang naglakaw uban sa Diyos. Kanunay siyang nagpagiya kang Jehova pinaagi sa pagbasa sa Iyang Balaod. (Neh. 8:1, 8, 9) Wala siya magharihari; hinuon, giuna niya ang kaayohan sa uban.Neh. 5:14-19.

8 Ang ehemplo ni Nehemias nagtudlo nato kon sa unsang paagi ang pagkamakasaranganon motabang nato sa paglikay nga mosalig sa kaugalingon dihang makadawat ug bag-ong asaynment o dugang responsabilidad.  Kon ang usa ka ansiyano mosalig sa iyang kaugalingong kasinatian, sugdan niya ang usa ka buluhaton sa kongregasyon nga dili una moampo kang Jehova. Ang uban tingali modesisyon daan ayha pa moampo kang Jehova nga panalanginan ang ilang desisyon. Hinunoa, nagpakita ba kanag pagkamakasaranganon? Ang makasaranganong tawo kanunayng mahinumdom sa iyang dapit atubangan sa Diyos ug sa iyang papel sa kahikayan sa Diyos. Ang atong mga katakos dili mao ang importante. Ilabina dihang makaatubang kitag pamilyar nga kahimtang o problema, angay tang mag-amping nga dili mosalig sa kaugalingon. (Basaha ang Proverbio 3:5, 6.) Ingong mga membro sa panimalay sa Diyos, naghunahuna kita sa pagtuman sa atong responsabilidad sa pamilya o sa kongregasyon imbes sa pagkab-ot ug ranggo o taas nga posisyon.1 Tim. 3:15.

DIHANG SAWAYON O DAYEGON

9, 10. Sa unsang paagi ang pagkamakasaranganon makatabang nato dihang mag-atubang ug dili makataronganong pagsaway?

9 Lisod ang pagkontrolar sa atong pagbati dihang mag-atubang kitag dili makataronganong pagsaway. Sagad maghilak si Ana kay si Penina, ang iyang karibal, kanunayng nagtamay kaniya. Ang bana ni Ana nahigugma kaniya, pero baog si Ana. Sa ulahi, dihang nag-ampo siya sa tabernakulo, ang Hataas nga Saserdoteng si Eli nagtuo nga siya hubog. Tiaw mo nâ! Pero, bisan pa niining tanan, ang makasaranganong si Ana nagpugong sa kaugalingon ug nagmatinahoron sa iyang pagtubag kang Eli. Ang iyang makapatandog nga pag-ampo narekord sa Bibliya. Puno kinig pahayag sa pagtuo, pagdayeg, ug apresasyon.1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Ang pagkamakasaranganon makatabang sab nato nga ‘padayong daogon ang daotan pinaagi sa maayo.’ (Roma 12:21) Sagad, dili patas ang kinabuhi sa kalibotan ni Satanas, ug kinahanglang maningkamot ta nga dili mosilaob sa kasuko tungod sa panggawi sa mga daotan. (Sal. 37:1) Pero kon isigkamagtutuo ang mohimog dili maayo kanato, mas masakitan ta. Ang tawong makasaranganon mosundog kang Jesus. “Sa gisultihan siya ug pasipala,” ang Bibliya nag-ingon, “wala siya mobalos sa pagsultig pasipala . . . , apan  nagpadayon [siya] sa pagpiyal sa iyang kaugalingon ngadto sa usa nga nagahukom sa pagkamatarong.” (1 Ped. 2:23) Si Jesus nahibalo nga iya ni Jehova ang panimalos. (Roma 12:19) Sa susama, ang mga Kristohanon giawhag nga magmapainubsanon ug dili “magabalos ug kadaot sa kadaot.”1 Ped. 3:8, 9.

11, 12. (a) Sa unsang paagi makatabang nato ang pagkamakasaranganon dihang kita ulog-ulogan o sobrang dayegon? (b) Sa unsang paagi ang pagkamakasaranganon makaapektar sa atong paninina, pamostura, ug panggawi?

11 Ang pag-ulog-ulog o sobrang pagdayeg mahimong magsulay usab sa atong pagkamakasaranganon. Tagda ang maayong gibuhat ni Ester dihang kalit nga nausab ang iyang kinabuhi. Guwapa kaayo siya ug mas gipaguwapa pinaagig mahalong mga lana sulod sa usa ka tuig. Adlaw-adlaw siyang nakig-uban sa daghang batan-ong dalaga gikan sa tanang bahin sa Imperyo sa Persia kinsa nagkompetensiyahay aron mapili sa hari. Bisan pa niana, nagpabilin siyang matinahoron ug buotan. Wala siya mahimong garbosa o dili makasaranganon bisan human siya pilia sa hari nga mahimong rayna.Est. 2:9, 12, 15, 17.

Ang ato bang sinina ug pamostura nagpakita nga gitahod nato si Jehova ug ang uban, o kini ba dili makasaranganon? (Tan-awa ang parapo 12)

12 Kon kita makasaranganon, ang atong paninina, pamostura, ug panggawi kanunayng desente ug talahoron. Nahibalo ta nga madani nato ang mga tawo, dili pinaagi sa pagpanghambog o pagpasikat, kondili pinaagi sa “malinawon ug malumong espiritu.” (Basaha ang 1 Pedro 3:3, 4; Jer. 9:23, 24) Ang pagkagarboso nga naa sa atong kasingkasing sa ulahi madayag sa atong mga buhat. Pananglitan, ipabati seguro nato sa uban nga duna tay espesyal nga pribilehiyo, o naa tay impormasyong wala sa uban, o suod nato ang usa ka iladong brader. O tingali, mag-estorya ta sa paagi nga kita ra ang madayeg sa ideya o kalamposan bisag duna pay uban nga nakatampo niini. Sa makausa pa, si Jesus naghatag ug talagsaong ehemplo. Kadaghanan sa iyang gisulti maoy kinutlo o binase sa Hebreohanong Kasulatan. Siya makasaranganong misulti niining paagiha aron ang iyang mamiminaw mahibalo nga ang iyang gipanulti maoy gikan kang Jehova ug dili sa iyang kaugalingong panghunahuna o kaalam.Juan 8:28.

DIHANG MOHIMO KITAG MGA DESISYON

13, 14. Sa unsang paagi ang pagkamakasaranganon motabang nato sa paghimog maayong mga desisyon?

13 Masulayan usab ang atong pagkamakasaranganon dihang mohimo kitag mga desisyon. Samtang didto si apostol Pablo sa Cesarea, gipasidan-an siya ni propetang Agabo nga dakpon siya kon moadto siya sa Jerusalem. Lagmit patyon pa gani. Kay nahadlok sa posibleng mahitabo, gihangyo siya sa mga igsoon nga dili na lang modayon. Pero, wala magpapugong si Pablo. Wala siya mosalig sa kaugalingon ug wala pod siya mahadlok. Bug-os siyang misalig kang Jehova ug andam nga motuman sa iyang asaynment, bisag unsay itugot ni Jehova. Sa pagkadungog niini, ang mga igsoon nagmakasaranganon ug misuportar sa desisyon ni Pablo nga moadto sa Jerusalem.Buh. 21:10-14.

14 Ang pagkamakasaranganon motabang sab nato sa paghimog maayong mga desisyon bisan pag dili nato bug-os mahibaloan o makontrolar ang mga resulta. Pananglitan, kon kita mosulod sa usa ka matang sa bug-os panahong pag-alagad, unsay mahitabo nato kon kita masakit? Unsa kaha kon magkinahanglag tabang ang atong edarang ginikanan? Unsaon nato pag-atiman ang atong kaugalingon kon tigulang na ta? Dili nato matubag kining tanang pangutana bisan pag kapila ta moampo o manukiduki. (Eccl. 8:16, 17) Ang atong pagsalig kang Jehova motabang nato nga ilhon ug dawaton usab ang atong mga limitasyon. Human sa pagpanukiduki, pagkonsulta sa uban, ug pag-ampo alang sa giya, kinahanglan tang  molihok sumala sa paggiya sa espiritu sa Diyos. (Basaha ang Ecclesiastes 11:4-6.) Mahimong panalanginan ni Jehova ang atong mga desisyon, o tabangan ta niya nga mohimog bag-ong mga tumong.Prov. 16:3, 9.

PAG-UGMAD SA PAGKAMAKASARANGANON

15. Sa unsang paagi ang pagpamalandong bahin kang Jehova motabang nato nga magmapainubsanon?

15 Kay daghan kaayo ang kaayohan sa pagkamakasaranganon, sa unsang paagi mapauswag pa nato kini? Atong konsiderahon ang upat ka paagi. Una, mapauswag nato ang pagkamakasaranganon ug pagtahod kang Jehova pinaagi sa pagpamalandong sa iyang talagsaong mga hiyas ug kinalabwang posisyon. (Isa. 8:13) Hinumdomi, kita naglakaw uban sa Labing Gamhanang Diyos, dili uban sa manulonda o tawo. Ang paghinumdom niana magpalihok nato nga ‘ipaubos ang atong kaugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Diyos.’1 Ped. 5:6.

16. Sa unsang paagi ang pagpamalandong sa gugma sa Diyos magpalihok nato nga mahimong mas makasaranganon?

16 Ikaduha, ang pagpamalandong sa gugma ni Jehova motabang nato nga mahimong mas makasaranganon. Si apostol Pablo misulat nga gihatagan ni Jehova ug “mas dakong pasidungog” ang daw dili kaayo dungganong mga bahin sa lawas. (1 Cor. 12:23, 24) Sa susama, gimahal ni Jehova ang matag usa kanato bisan pa sa atong mga limitasyon. Dili ta niya ikomparar sa uban o hikawan sa iyang gugma dihang masayop ta. Tungod sa gugma ni Jehova, mobati tang luwas bisag asa kita mag-alagad sa iyang panimalay.

17. Unsay epekto kanato dihang atong lantawon ang maayong mga hiyas sa uban?

17 Ikatulo, kon sundogon nato ang Diyos nga lantawon ang maayong mga hiyas sa uban, mouswag ang atong pagpabili sa atong papel diha sa pag-alagad kang Jehova. Imbes kanunayng magtinguhag atensiyon o modiktar sa uban, kinahanglan tang mangayo ug modawat ug mga sugyot sa uban. (Prov. 13:10) Malipay sab ta dihang makadawat ug mga pribilehiyo ang uban. Ug atong dayegon si Jehova samtang makita nato nga iyang gipanalanginan ang “tibuok kapunongan sa [atong] mga igsoon dinhi sa kalibotan.”1 Ped. 5:9.

18. Sa unsang paagi mabansay nato ang atong konsensiya aron mouswag ang atong pagkamakasaranganon?

18 Ikaupat, mouswag ang atong pagkamakasaranganon ug pagkamatinahoron kon bansayon nato ang atong konsensiya subay sa mga prinsipyo sa Bibliya. Makaugmad ta sa maayong panghukom kon makasaranganon natong lantawon ang mga butang sumala sa panglantaw ni Jehova. Pinaagi sa regular nga pagtuon, pag-ampo, ug pagpadapat sa atong nakat-onan, anam-anam natong mapalig-on ang atong konsensiya. (1 Tim. 1:5) Makat-onan nato nga unahon ang kaayohan sa uban. Kon buhaton nato ang atong bahin, si Jehova nagsaad nga siya ‘magtapos sa atong pagbansay,’ nga magtabang nato nga maugmad ang pagkamakasaranganon ug ubang diyosnong hiyas.1 Ped. 5:10.

19. Unsay motabang nato sa pagpabiling makasaranganon hangtod sa hangtod?

19 Tungod lang sa usa ka mapangahasong buhat, ang propeta nga gikan sa Juda nawad-an sa iyang kinabuhi ug sa iyang maayong relasyon sa Diyos. Bisan pa niana, posible ang pagpabiling makasaranganon ilalom sa pagsulay. Gipamatud-an kana sa matinumanong mga alagad kaniadto ug sa makasaranganong mga alagad karon. Kon padayon tang molakaw uban kang Jehova, mahimo tang mas makasaranganon. (Prov. 8:13) Bisag unsa man ang atong asaynment karon, ang paglakaw uban kang Jehova mao ang kinamaayohan ug dili hitupngang pribilehiyo. Pabilhi ang maong pribilehiyo, ug padayong himoa ang tanan sa paglakaw nga makasaranganon uban kang Jehova hangtod sa hangtod.