Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Itugyan Kang Jehova ang Tanan Ninyong Kabalaka

Itugyan Kang Jehova ang Tanan Ninyong Kabalaka

“Itugyan [kang Jehova] ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.”—1 PED. 5:7.

AWIT: 60, 23

1, 2. (a) Nganong dili ta angayng matingala kon makasinati tag kabalaka? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

KITA nagkinabuhi sa panahon nga makahatag ug grabeng stress. Si Satanas nga Yawa suko kaayo ug “nagasuroysuroy sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.” (1 Ped. 5:8; Pin. 12:17) Busa, dili ikatingala nga usahay bisan kita nga mga alagad sa Diyos mabalaka. Kon buot hunahunaon, nagmagul-anon usahay ang mahinadlokon sa Diyos nga mga alagad ni Jehova kaniadto, sama kang Haring David. (Sal. 13:2) Hinumdomi usab nga si apostol Pablo ‘nahingawa [o, nabalaka] sa tanang kongregasyon.’ (2 Cor. 11:28) Apan unsay atong mahimo kon kita malumsan sa kabalaka?

2 Ang atong mahigugmaong langitnong Amahan mitabang sa iyang mga alagad kaniadto, ug naghimo siyag mga paagi karon nga kita makabatog igong kahupayan gikan sa kaguol o kabalaka. Ang Bibliya nag-awhag kanato: “Itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo.” (1 Ped. 5:7) Apan, sa unsang paagi mahimo nimo kana? Atong hisgotan ang upat ka paagi nga mahimo nimo kana—pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo, pagbasa ug pagpamalandong sa Pulong sa Diyos, pagpangayo sa  balaang espiritu ni Jehova, ug pagsulti sa imong gibati ngadto sa usa ka kasaligang higala. Samtang susihon nato kining upat ka paagi, tan-awa kon unsang mga bahina ang gusto nimong pauswagon.

“ITUGYAN ANG IMONG PALAS-ANON KANG JEHOVA”

3. Sa unsang paagi nimo “itugyan ang imong palas-anon kang Jehova” pinaagi sa pag-ampo?

3 Ang unang tikang nga atong himoon mao ang pagduol kang Jehova pinaagi sa sinserong pag-ampo. Kon mag-atubang kag mga situwasyon diin ikaw dili-mahimutang, mahadlok, o mabalaka, ipahayag ang imong gibati ngadto sa imong mahigugmaong langitnong Amahan. Ang salmistang si David mihangyo kang Jehova: “Patalinghogi, Oh Diyos, ang akong pag-ampo.” Dayon sa mao gihapong salmo, siya miingon: “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya magasapnay kanimo.” (Sal. 55:1, 22) Human nimo mahimo ang imong maarangan sa pagsulbad sa problema, ang kinasingkasing nga pag-ampo mas dakog ikatabang kay sa pagkabalaka. Apan sa unsang paagi makatabang nimo ang pag-ampo aron dili ka mabug-atan sa makapatugawng mga hunahuna ug tumang kaguol?—Sal. 94:18, 19.

4. Kon kita mabalaka, nganong importante ang pag-ampo?

4 Basaha ang Filipos 4:6, 7. Si Jehova mamati sa imong kinasingkasing ug mapinadayonong mga pangamuyo. Sa unsang paagi? Pinaagi sa paghatag kanatog kalinaw sa hunahuna nga makapawala sa makapatugawng mga pagbati. Daghan ang makapamatuod niini base sa ilang kasinatian. Puli sa kabalaka ug kahadlok, gihatagan sila sa Diyos ug kalinaw sa hunahuna nga wala pa nila masinati sukad. Mahimong masinati usab nimo kana. Sa ingon, “ang kalinaw sa Diyos” makatabang nimo sa pagbuntog sa bisan unsang kalisdanan. Bug-os kang makasalig sa iyang kinasingkasing nga saad: “Ayaw iliraw ang imong panan-aw [o, kabalaka] kay ako imong Diyos. Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo.”—Isa. 41:10.

KALINAW GIKAN SA PULONG SA DIYOS

5. Sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos makahatag kanatog kalinaw sa hunahuna?

5 Ang ikaduhang tikang nga himoon aron mabatonan ang kalinaw sa hunahuna maoy pinaagi sa pagbasag mga teksto ug pagpamalandong niana. Nganong hinungdanon kini? Ang Bibliya naundag praktikal nga espirituwal nga giya nga makatabang nimo nga malikayan, mamenosan, o masagubang ang kabalaka. Ayaw kalimot nga ang Pulong sa Diyos mapuslanon ug makapadasig kay naundan kini sa maalamong mga pulong sa Maglalalang. Samtang imong palandongon ang mga hunahuna sa Diyos—adlaw o gabii—ug susihon kon sa unsang paagi ipadapat sa labing maayong paagi ang praktikal nga giya sa Bibliya, ikaw mapalig-on pag-ayo. Espesipikong gilangkit ni Jehova ang pagbasa sa iyang Pulong ngadto sa pagkahimong ‘maisogon ug makusganon’ ug pagkahimong dili ‘makurat o malisang.’—Jos. 1:7-9.

6. Sa unsang paagi makabenepisyo ka sa mga pulong ni Jesus?

6 Sa Bibliya, atong mabasa ang makapahupayng mga pulong ni Jesus. Ang iyang gisulti ug gitudlo nakapadasig sa iyang mga mamiminaw. Daghan ang nadani kaniya tungod kay iyang gihupay ang natugaw nga mga kasingkasing, gipalig-on ang mga maluya, ug gihupay ang mga nagmagul-anon. (Basaha ang Mateo 11:28-30.) Nagpakita siyag mahigugmaong pagtagad sa espirituwal, emosyonal, ug pisikal nga panginahanglan sa uban. (Mar. 6:30-32) Mapadapat gihapon karon ang gisaad ni Jesus nga tabang. Mahimong tinuod kini alang kanimo sama sa nasinati sa mga apostoles nga nagpanaw uban kang Jesus. Dili kinahanglang makauban nimo si Jesus sa personal aron ka makabenepisyo. Ingong langitnong Hari, si Jesus padayong nagbaton ug nagpakitag  empatiya. Busa, dihang ikaw mabalaka, siya maluoy ug ‘motabang kanimo sa hustong panahon.’ Oo, si Jesus makatabang nimo sa pagsagubang sa kagul-anan ug makahatag kanimog paglaom ug kaisog.—Heb. 2:17, 18; 4:16.

MGA HIYAS NGA GIPATUNGHA SA ESPIRITU SA DIYOS

7. Sa unsang paagi makabenepisyo ka dihang ihatag sa Diyos ang imong gipangayo nga balaang espiritu?

7 Si Jesus nagsaad nga ang atong Amahan sa langit mohatag ug balaang espiritu niadtong mangayo niana. (Luc. 11:10-13) Sa tabang niini, imong mapahimuslan ang ikatulo ug epektibong paagi sa paghupay sa kabalaka—ang bunga sa espiritu. Ang positibong mga hiyas nga ipatungha sa aktibong gahom sa Diyos nagpakita sa mismong personalidad sa labing gamhanang Diyos. (Basaha ang Galacia 5:22, 23; Col. 3:10) Samtang ginaugmad nimo ang bunga sa espiritu, mahimong mas maayo ang imong relasyon sa uban. Sa ingon, malikayan nimo ang mga situwasyon nga makapahinabo untag kabalaka. Tagda kon sa unsang paagi makatabang nimo ang bunga sa espiritu.

8-12. Sa unsang paagi ang bunga sa balaang espiritu sa Diyos motabang kanimo sa pagsagubang o paglikay sa mga situwasyon nga makapabalaka?

8 “Gugma, kalipay, pakigdait.” Kon maningkamot ka sa pagpakitag pagtahod sa uban, mas dali nimong malikayan ang negatibong mga pagbati. Sa unsang paagi? Dihang magpakita kag inigsoong gugma, malumong pagmahal, ug pasidungog, imong malikayan ang mga situwasyon nga makapahinabog kabalaka.—Roma 12:10.

9 “Hataas-nga-pailob, kalulot, pagkamaayo.” Mabatonan nimo ang maayong relasyon sa uban pinaagi sa pagsunod sa tambag: “Magmaluloton sa usag usa, magmalumo uban ang pagkamabination, kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa.” (Efe. 4:32) Kon buhaton nimo kana, imong malikayan ang mga situwasyon nga makapahinabog kabalaka. Dugang pa, mas dali nimong masagubang ang mga situwasyon nga motungha tungod sa pagkadili-hingpit.

10 “Pagtuo.” Karon, ang sagad natong gikabalak-an mao ang kuwarta ug kabtangan. (Prov. 18:11) Ang lig-ong pagsalig sa mahigugmaong pag-atiman ni Jehova makatabang nimo sa pagsagubang o paglikay sa maong kabalaka. Sa unsang paagi? Malikayan nimo kana pinaagi sa pagsunod sa inspiradong tambag ni apostol Pablo nga “magmakontento sa presenteng mga butang.” Si Pablo midugang: “Kay [ang Diyos] nag-ingon: ‘Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.’ Sa ingon kita magmaisogon ug makaingon: ‘Si Jehova ang akong magtatabang; dili ako mahadlok. Unsay arang mabuhat sa tawo kanako?’”—Heb. 13:5, 6.

11 “Kalumo, pagpugong-sa-kaugalingon.” Hunahunaa kon unsa ka praktikal ug mapuslanon kanimo ang pagpakita sa maong mga hiyas. Sa ingon, lagmit malikayan nimo ang mga buhat nga makapabalaka kanimo, ug makabenepisyo ka kon imong likayan “ang tanang mapangdaot nga kayugot ug kasuko ug kapungot ug sininggitay ug mapasipalahong sinultihan.”—Efe. 4:31.

12 Tinuod, gikinahanglan ang pagpaubos aron mailalom sa “gamhanang kamot sa Diyos” ug ‘matugyan kaniya ang tanan nimong mga kabalaka.’ (1 Ped. 5:6, 7) Apan samtang ugmaron nimo ang pagkamapainubsanon, makasubay ka sa dalan nga motultol sa pag-uyon ug pagpaluyo sa Diyos. (Miq. 6:8) Kon imong ilhon ang imong pisikal, mental, ug emosyonal nga mga limitasyon, mamenosan ang imong kabalaka, kay mosalig man ka sa Diyos.

“AYAW GAYOD KAMO KABALAKA”

13. Unsay gipasabot ni Jesus dihang siya miingon: “Ayaw gayod kamo kabalaka”?

13 Sa Mateo 6:34 (basaha), atong mabasa ang maalamong tambag ni Jesus: “Ayaw gayod kamo kabalaka.” Apan, lisod tingaling sundon ang maong tambag. Unsay gipasabot ni Jesus dihang siya miingon: “Ayaw gayod  kamo kabalaka”? Dayag nga wala niya ipasabot nga ang usa ka alagad sa Diyos dili gayod makasinatig kabalaka; ato nang nahisgotan ang giingon ni David ug Pablo bahin niini. Hinunoa, gitabangan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga makaamgo nga ang dili angay, o sobra, nga kabalaka dili makasulbad sa mga problema. Duna gyoy mga problema matag adlaw, busa dili angayng dugangan sa mga Kristohanon ang ilang kabalaka pinaagi sa paghunahuna sa nangagi o sa umaabot nga mga problema. Sa unsang paagi mapadapat nimo ang tambag ni Jesus ug masinati ang kahupayan gikan sa grabeng kabalaka?

14. Sa unsang paagi masagubang nimo ang kabalaka bahin sa imong kagahapon?

14 Usahay mabalaka ang usa tungod sa iyang mga nabuhat o kasaypanan kaniadto. Tingali gihasol gihapon siya sa iyang konsensiya bisag dugay na niyang nahimo ang usa ka sayop. Dihay mga higayon nga si Haring David mibati nga ‘milapaw sa iyang ulo ang iyang kasaypanan.’ Siya miangkon: “Mitiyabaw ako tungod sa pag-agulo sa akong kasingkasing.” (Sal. 38:3, 4, 8, 18) Sa maong kahimtang, unsay maalamong buhaton ni David? Unsay iyang gibuhat? Siya misalig sa kaluoy ug pagpasaylo ni Jehova. Kombinsido siyang miingon: “Malipayon siya kansang kalapasan gipasaylo.”—Basaha ang Salmo 32:1-3, 5.

15. (a) Nganong dili ka angayng mabalaka pag-ayo sa presenteng kahimtang? (b) Unsang praktikal nga mga paagi ang imong mahimo aron mamenosan ang kabalaka? (Tan-awa ang kahong “ Praktikal nga mga Paagi Aron Mamenosan ang Kabalaka.”)

15 Usahay, mabalaka ka bahin sa presenteng kahimtang. Pananglitan, dihang gisulat ni David ang Salmo 55, nahadlok siyang patyon. (Sal. 55:2-5) Bisan pa niana, wala niya tugoti nga mohuyang ang iyang pagsalig kang Jehova tungod sa kabalaka. Kanunayng giampo ni David ang iyang mga problema, apan nahibalo sab siya nga hinungdanon ang paghimog praktikal nga mga paagi sa pagsulbad sa problema. (2 Sam. 15:30-34) Duna tay makat-onan kang David. Imbes magpadaog sa kabalaka, himoa ang imong maarangan sa pagsulbad sa problema ug dayon masaligong itugyan kang Jehova ang tanan.

16. Sa unsang paagi ang kahulogan sa ngalan sa Diyos makapalig-on sa imong pagtuo?

16 Tingali ang usa ka Kristohanon mabalaka bahin sa mga problema nga posibleng mahitabo sa umaabot. Apan, dili ka angayng mabalaka sa mga butang nga wala pa mahitabo. Ngano? Tungod kay sagad, dili ingon ka grabe sa atong gihunahuna ang tinuod nga mahitabo. Dugang pa, walay situwasyon nga dili makontrolar sa Diyos kang kinsa ikatugyan nimo ang tanan nimong kabalaka. Ang iyang ngalan giisip nga nagkahulogang “Siya Nagpahinabo nga Mamao.” (Ex. 3:14) Ang lapad nga kahulogan sa balaang ngalan nagpasalig kanato nga tumanon gayod sa Diyos ang iyang katuyoan alang sa iyang mga alagad. Makaseguro ka nga gantihan sa Diyos ang mga matinumanon kaniya ug tabangan sila sa pagsagubang sa ilang kabalaka bahin sa nangagi, presenteng kahimtang, ug sa umaabot.

KINASINGKASING NGA KOMUNIKASYON

17, 18. Sa unsang paagi ang maayong komunikasyon makatabang nimo sa pagsagubang sa kabalaka?

17 Ang ikaupat nga paagi nga makatabang  nimo sa pagsagubang sa kabalaka mao ang maayong komunikasyon—ang pagsulti sa imong gibati ngadto sa usa ka kasaligang higala. Ang kapikas, suod nga higala, o ansiyano mahimong makatabang nimo nga mas masabtan ang imong kahimtang. “Ang pagkamabalak-on diha sa kasingkasing sa usa ka tawo maoy magpatikuko niini, apan ang maayong pulong mao ang makapalipay niini.” (Prov. 12:25) Ang prangka ug matinud-anong komunikasyon dakog ikatabang nimo nga masabtan ug masagubang ang imong gikabalak-an. Ang Bibliya nag-ingon: “Mapakyas ang mga plano kon walay kompidensiyal nga panagsultihanay, apan diha sa panon sa mga magtatambag adunay kalamposan.”—Prov. 15:22.

18 Si Jehova motabang usab sa mga Kristohanon sa pagsagubang sa kabalaka pinaagi sa senemanang mga tigom. Didto makauban nimo ang mga isigkamagtutuo nga nahingawa kanimo ug gustong modasig sa usag usa. (Heb. 10:24, 25) Ang maong “pagdinasigay” motabang nimo sa pagpalig-on sa imong espirituwalidad ug sa pagsagubang sa bisan unsang kabalaka.—Roma 1:12.

IMONG RELASYON SA DIYOS—MAKAPALIG-ON PAG-AYO KANIMO

19. Nganong makasalig ka nga ang imong relasyon sa Diyos makapalig-on nimo?

19 Tagda kon sa unsang paagi nakat-onan sa usa ka ansiyano sa Canada ang kahinungdanon sa pagtugyan kang Jehova sa iyang kabalaka. Maka-stress kaayo ang iyang trabaho ingong maestro ug guidance counselor, ug duna pod siyay anxiety disorder. Sa unsang paagi nakasagubang ang maong brader? “Labaw sa tanan,” matod niya, “akong nakita nga ang pagpaningkamot nga molig-on ang akong relasyon kang Jehova nakatabang gayod kanako sa pagsagubang sa akong gibati. Dihang mabalaka ko pag-ayo, hinungdanon gayod ang tabang gikan sa tinuod nga mga higala ug mga isigkamagtutuo. Kanunay nakong isulti sa akong asawa ang tinuod nakong gibati. Ang akong kaubang mga ansiyano ug ang among tigdumala sa sirkito nakatabag dako nga masabtan nako ang akong kahimtang. Mikonsulta sab ko sa doktor, mihimog kausaban sa akong eskedyul, ug migahin ug panahon sa pagrelaks ug pag-ehersisyo. Anam-anam nakong nakontrolar ang akong pagbati. Kon dunay mga butang nga dili makontrolar, akong isalig kang Jehova ang tanan.”

20. (a) Sa unsang paagi nato ikatugyan sa Diyos ang atong kabalaka? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

20 Sa pagsumaryo, atong nakat-onan ang kahinungdanon sa pagtugyan sa Diyos sa atong kabalaka pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo ug pagbasa sa iyang Pulong ug pagpamalandong niana. Nahisgotan sab nato ang kahinungdanon sa pag-ugmad sa bunga sa espiritu, pagsulti sa atong gibati ngadto sa usa ka kasaligang higala, ug pagtambong sa mga tigom. Hisgotan sa sunod nga artikulo kon sa unsang paagi si Jehova nagpalig-on kanato pinaagi sa pagtagana kanatog ganti sa umaabot.—Heb. 11:6.