“Magmahunahunaon kita sa usag usa . . . , magdinasigay sa usag usa, ug ilabina gayod samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na.”​—HEB. 10:24, 25.

AWIT: 90, 87

1. Nganong gitambagan ni Pablo ang Hebreohanong mga Kristohanon nga ‘ilabina gayong’ magdinasigay?

NGANONG maningkamot pa ta sa paghatag ug pagdasig? Gihisgotan ni apostol Pablo ang rason diha sa iyang sulat sa Hebreohanong mga Kristohanon. Siya miingon: “Magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom, sama sa nabatasan sa pipila, apan magdinasigay sa usag usa, ug ilabina gayod samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na.” (Heb. 10:24, 25) Sulod lang sa lima ka tuig, makita sa Hudiyong mga Kristohanon nga nagpuyo sa Jerusalem nga magkaduol ang “adlaw ni Jehova.” Ug makita nila ang ilhanan nga gihatag ni Jesus nga kinahanglan na silang mobiya sa siyudad. (Buh. 2:19, 20; Luc. 21:20-22) Ang maong adlaw ni Jehova miabot sa 70 C.E. dihang gipahamtang sa mga Romano ang paghukom ni Jehova diha sa Jerusalem.

2. Nganong ilabinang magmahunahunaon sa pagdinasigay?

2 Karon, may katarongan gyod tang motuo nga haduol na ang “dako ug makalilisang kaayo” nga adlaw ni Jehova. (Joel 2:11) Si propetang Sofonias miingon: “Ang dakong adlaw ni Jehova haduol na. Kini haduol na, ug nagadali sa hilabihan.” (Sof. 1:14) Ang  maong pasidaan mapadapat usab sa atong panahon. Kay haduol na ang adlaw ni Jehova, giingnan ta ni Pablo nga “magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat.” (Heb. 10:24) Busa, kinahanglang magpakita tag dugang interes sa atong mga igsoon, aron makadasig ta nila kon gikinahanglan.

KINSAY KINAHANGLANG DASIGON?

3. Unsay gisulti ni Pablo bahin sa pagdasig? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

3 “Ang pagkamabalak-on diha sa kasingkasing sa usa ka tawo maoy magpatikuko niini, apan ang maayong pulong mao ang makapalipay niini.” (Prov. 12:25) Tinuod ni natong tanan. Kita nagkinahanglag pagdasig matag karon ug unya. Gipakita ni Pablo nga bisan kadtong may responsibilidad sa pagdasig sa uban kinahanglan pong dasigon. Misulat siya sa mga Kristohanon sa Roma: “Ako nangandoy sa pagpakigkita kaninyo, aron ako makahatag kaninyo ug espirituwal nga gasa aron mapalig-on kamo; o, labi pang maayo, aron adunay pagdinasigay sa inyong taliwala, pinaagi sa pagtuo sa tagsatagsa, sa inyo ug sa akoa.” (Roma 1:11, 12) Oo, bisag daghan ang gidasig ni Pablo, may mga higayon nga kinahanglan sab siyang dasigon.​—Basaha ang Roma 15:30-32.

4, 5. Kinsay puwede natong dasigon, ug ngano?

4 Ang mga igsoon nga nagsakripisyo sa kaugalingon angayng komendahan. Apil nila ang matinumanong mga payunir. Daghan kanila ang mihimog dagkong sakripisyo aron makapayunir. Tinuod usab kana sa mga misyonaryo, Bethelite, tigdumala sa sirkito ug ilang asawa, ug kadtong naa sa mga remote translation office. Silang tanan naghimog mga sakripisyo aron makagahin ug dugang panahon sa sagradong pag-alagad. Busa, kinahanglan silang dasigon. Daghan sab ang gustong magpabilin sa bug-os panahong pag-alagad pero dili na makahimo tungod sa lainlaing rason. Mapasalamaton usab sila kon makadawat ug pagdasig.

5 Kinahanglan pong dasigon ang mga igsoon nga nagpabiling tagsaanon kay gituman nila ang tambag nga magminyo “lamang diha sa Ginoo.” (1 Cor. 7:39) Sa susama, maapresyar sab sa kugihang mga asawa ang makapadasig nga mga pulong sa ilang bana. (Prov. 31:28, 31) Nagkinahanglan sab ug pagdasig ang mga Kristohanon nga nagmatinumanon bisan sa paglutos o sakit. (2 Tes. 1:3-5) Si Jehova ug Kristo naghupay niining tanang matinumanong mga alagad.​—Basaha ang 2 Tesalonica 2:16, 17.

ANG MGA ANSIYANO MANINGKAMOT SA PAGDASIG

6. Unsay papel sa mga ansiyano sumala sa Isaias 32:1, 2?

6 Basaha ang Isaias 32:1, 2. Si Jesu-Kristo, pinaagi sa iyang dinihogang mga igsoon ug sa matinabangong “mga prinsipe” sa ubang mga karnero, nagdasig ug naggiya sa mga naguol ug naluya. Mao nay angayng buhaton, kay kini nga mga ansiyano dili “mga agalon” sa pagtuo sa uban, kondili “mga isigkamagbubuhat” alang sa kalipay sa ilang mga igsoon.​—2 Cor. 1:24.

7, 8. Gawas sa paghatag ug pagdasig, sa unsang paagi mapalig-on sa mga ansiyano ang uban?

7 Si Pablo nagpakitag ehemplo nga maayong sundogon. Misulat siya sa gilutos nga mga Kristohanon sa Tesalonica: “Kay may malumong pagmahal kaninyo, kami nahimuot nga ipaambit kaninyo, dili lamang ang maayong balita sa Diyos, kondili usab ang among kaugalingong mga kalag, tungod kay kamo nahimo man nga among hinigugma.”​—1 Tes. 2:8.

8 Sa pagpakita nga usahay dili igo ang pulong sa pagdasig, giingnan ni Pablo ang mga ansiyano sa Efeso: “Kinahanglang inyong abagan kadtong mga maluya, ug  hinumdoman ang mga pulong sa Ginoong Jesus, sa dihang siya miingon, ‘Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.’” (Buh. 20:35) Dili lang andam si Pablo sa pagdasig sa iyang mga igsoon kondili andam sab siyang ‘ihatag ang tanan nga anaa kaniya lakip ang iyang kaugalingon aron sa pagtabang’ kanila. (2 Corinto 12:15, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Sa susama, ang mga ansiyano dili lang magdasig ug maghupay sa mga igsoon pinaagig mga pulong kondili magpalig-on sab kanila pinaagi sa pagpakitag sinserong personal nga interes.​—1 Cor. 14:3.

9. Sa unsang paagi ang mga ansiyano makahatag ug makapadasig nga tambag?

9 Ang pagpalig-on sa mga igsoon mahimong mag-apil ug pagtambag. Pero angay gihapong sundon sa mga ansiyano ang ehemplo diha sa Bibliya kon unsaon pagtambag sa makapadasig nga paagi. Gihatag ni Jesus ang maayong ehemplo niana human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Bug-at ang iyang mga tambag sa pipila ka kongregasyon sa Asia Minor, pero matikdi kon giunsa ni niya paghimo. Sa wala pa sila tambagi, gihatagan niyag kinasingkasing nga komendasyon ang mga kongregasyon sa Efeso, Pergamo, ug Tiatira. (Pin. 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Giingnan niya ang kongregasyon sa Laodicea: “Ang tanan nga akong gimahal akong ginabadlong ug ginadisiplina. Busa magmasiboton ug maghinulsol.” (Pin. 3:19) Maayong sundogon sa mga ansiyano si Kristo dihang magtambag.

DILI LANG RESPONSIBILIDAD SA MGA ANSIYANO

Mga ginikanan, gibansay ba ninyo ang inyong mga anak sa pagdasig sa uban? (Tan-awa ang parapo 10)

10. Sa unsang paagi kitang tanan makapalig-on sa usag usa?

10 Ang pagdasig dili lang responsibilidad sa mga ansiyano. Si Pablo nagtambag sa tanang Kristohanon sa pagsultig “maayo nga makapalig-on sumala sa gikinahanglan, aron makahatag kinig kaayohan” sa uban. (Efe. 4:29) Angayng magmahunahunaon ang matag usa kanato kon unsay “gikinahanglan” sa uban. Si Pablo nagtambag sa Hebreohanong mga Kristohanon: “Iisa ang mga kamot nga nahuyhoy  ug ituyhad ang mahuyang nga mga tuhod, ug tul-ira ang mga alagianan sa inyong mga tiil, aron nga ang piang dili malisa, kondili mamaayo hinuon.” (Heb. 12:12, 13) Kitang tanan, apil ang mga bata, makapalig-on sa usag usa pinaagig mga pulong sa pagdasig.

11. Sa unsang paagi natabangan si Marthe dihang na-depress?

11 Si Marthe, * usa ka sister nga nakasinatig depresyon, misulat: “Usa ka adlaw niana, dihang nag-ampo ko aron madasig, nagkaestorya mi sa usa ka tigulang nga sister nga nagpakitag pagmahal ug kaluoy​—nga gikinahanglan gyod nako niadtong tungora. Giestorya sab niya ang iyang kasinatian nga susama sa akong nasinati, ug wala na kaayo ko mobating nag-inusara.” Lagmit, ang tigulang nga sister wala maghunahuna nga nakatabang diay kang Marthe ang iyang gisulti.

12, 13. Sa unsang positibong mga paagi nga masunod nato ang tambag sa Filipos 2:1-4?

12 Si Pablo nagtambag sa kongregasyon sa Filipos: “Nan, kon aduna may pagdasig diha kang Kristo, kon aduna may pagpanghupay sa gugma, kon aduna may pag-inambitay sa espiritu, kon aduna may malumong mga pagmahal ug pagkamabination, himoang bug-os ang akong kalipay sa pagkaagi nga kamo managsama ug kaisipan ug may samang gugma, nga nahiusa diha sa kalag, nga magahupot sa usa ra ka hunahuna diha sa kaisipan, nga dili magabuhat ug bisan unsa tungod sa pagkamatigion o tungod sa pagpaimportante sa kaugalingon, kondili uban sa pagpaubos sa hunahuna nga magaisip nga ang uban labaw kay kaninyo, nga magatan-aw, dili lamang sa personal nga interes sa mga butang labot sa inyong kaugalingon, kondili sa personal nga interes usab sa uban.”​—Filip. 2:1-4.

13 Oo, kitang tanan angayng maningkamot nga magmahunahunaon sa kaayohan sa uban, nga maghatag ug “pagpanghupay sa gugma,” “pag-inambitay sa espiritu,” ug “malumong mga pagmahal ug pagkamabination” aron madasig ang mga igsoon.

MGA PAAGI SA PAGDASIG

14. Unsay usa ka paagi nga makadasig ta sa mga igsoon?

14 Malipay tang mabalitaan nga nagmatinumanon kadtong natabangan nato. Mao sab nay gibati ni apostol Juan. Siya misulat: “Wala nay labaw nga hinungdan sa akong pagkamapasalamaton kay niining mga butanga, nga akong madungog nga ang akong mga anak nagpadayon sa paglakaw diha sa kamatuoran.” (3 Juan 4) Daghang payunir ang makapamatuod nga nadasig kaayo sila dihang mahibaloan nga ang pipila niadtong natabangan nilang makadangat sa kamatuoran nagmatinumanon ug tingali nagpayunir pa gani. Ang pagpahinumdom sa naluyang payunir sa iyang maayong eksperyensiya kaniadto makadasig kaayo niya.

15. Unsay usa ka paagi nga madasig nato ang matinumanong nag-alagad?

15 Daghang tigdumala sa sirkito ang nag-ingon nga nadasig gyod sila ug ang ilang asawa human makadawat ug bisag mubo nga sulat pasalamat tungod sa ilang pagduaw sa kongregasyon. Mao sab nay bation sa mga ansiyano, misyonaryo, payunir, ug Bethelite nga makadawat ug pulong sa apresasyon tungod sa ilang matinumanong pag-alagad.

KON SA UNSANG PAAGI MAKADASIG TA

16. Sa unsang paagi makadasig ta?

16 Sayop ang paghunahuna nga dili ta makadasig kay hilomon ta. Sa tinuoray lang, dili lisod ang pagdasig sa uban. Tingali puwede nimong pahiyoman ang usa. Kon dili siya mobalos ug pahiyom, basin naa siyay giatubang nga problema. Puwedeng mahupay nimo siya pinaagi sa pagpamati kaniya.​—Sant. 1:19.

17. Sa unsang paagi natabangan ang usa ka brader dihang naguol?

 17 Si Henri, nga usa ka batan-ong brader, naguol pag-ayo dihang mibiya sa kamatuoran ang pipila ka membro sa ilang pamilya, apil ang iyang papa nga usa ka tinahod nga ansiyano. Gidasig si Henri sa usa ka tigdumala sa sirkito kinsa nag-imbitar niyang magkape sa coffee shop. Ang tigdumala sa sirkito namati pag-ayo samtang gipahayag ni Henri ang iyang gibati. Naamgohan ni Henri nga matabangan lang niya ang ilang pamilya nga makabalik sa kamatuoran kon magmatinumanon siya. Nahupayan kaayo siya sa pagbasa sa Salmo 46, Sofonias 3:17, ug Marcos 10:29, 30.

Kitang tanan makapalig-on ug makadasig sa usag usa (Tan-awa ang parapo 18)

18. (a) Unsay giingon ni Haring Solomon bahin sa pagdasig? (b) Unsay sugyot ni apostol Pablo?

18 Ang kasinatian ni Marthe ug Henri nagpakita nga makadasig ta sa usa ka igsoon nga nagkinahanglag paghupay. Si Haring Solomon misulat: “Ang usa ka pulong sa hustong panahon Oh pagkamaayo! Ang kasanag sa mga mata [o, ang pagpahiyom] makapalipay sa kasingkasing; ang usa ka maayong taho makapatambok sa kabukogan.” (Prov. 15:23, 30) Makadasig sab ta sa naguol kon basahan nato siya gikan sa Bantayanang Torre o sa atong website. Gipakita ni Pablo nga makapadasig usab ang pagkantag awit sa Gingharian uban sa naguol. Siya misulat: “Magpadayon sa pagtudlo ug sa pagpahimangno [o, pagdasig] sa usag usa uban ang mga salmo, mga pagdayeg sa Diyos, espirituwal nga mga awit uban ang pagkamadanihon, nga magaawit diha sa inyong mga kasingkasing kang Jehova.”​—Col. 3:16; Buh. 16:25.

19. Nganong mas importante pang magdinasigay sa umaabot, ug unsay angay natong buhaton?

19 Ang pagdinasigay mahimong mas importante pa samtang ‘magkaduol’ ang adlaw ni Jehova. (Heb. 10:25) Sama sa giingon ni Pablo sa mga Kristohanon sa iyang panahon, “magpadayon sa paghupay sa usag usa ug sa paglinig-onay sa usag usa, ingon gayod sa inyong ginabuhat.”​—1 Tes. 5:11.

^ par. 11 Ang mga ngalan giilisan.