Milyonmilyong tawo ang mosangpit sa Diyos gamit ang mga titulo sama sa Ginoo, Makagagahom sa Tanan, Allah, o Diyos. Pero ang Diyos dunay personal nga ngalan. Angay ba nimong gamiton ang maong ngalan?

Unsay ngalan sa Diyos?

ANG GIINGON SA UBAN

 

Daghan sa nag-angkong mga Kristiyano ang nagtuo nga Jesus ang ngalan sa Diyos. Ang uban nagtuo nga kay usa ra man ang Labing Gamhanang Diyos, dili na kinahanglang gamiton ang iyang personal nga ngalan. Nagtuo sab ang uban nga dili angayng gamiton ang personal nga ngalan sa Diyos.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

 

Dili Jesus ang ngalan sa Diyos nga Labing Gamhanan kay dili man siya ang Labing Gamhanang Diyos. Gani, gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo sa Diyos: “Amahan, balaana ang imong ngalan.” (Lucas 11:2) Si Jesus mismo miampo sab sa Diyos: “Amahan, himayaa ang imong ngalan.”​—Juan 12:28.

Sa Bibliya, ang Diyos miingon: “Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan; ug dili ko ihatag kang bisan kinsa ang akong kaugalingong himaya.” (Isaias 42:8) Ang “Jehova” maoy gikan sa Ingles nga hubad sa upat ka Hebreohanong konsonante nga YHWH, nga nagrepresentar sa balaang ngalan. Kanang ngalana makitag mga 7,000 ka beses diha sa Hebreohanong Kasulatan. * Mas daghang beses kana nga makita kay sa bisan unsang titulo sama sa “Diyos,” “Labing Gamhanan,” o “Ginoo,” ug sa ubang ngalan sama sa Abraham, Moises, o David.

Walay mabasa sa Bibliya nga si Jehova nagdili sa matinahorong paggamit sa iyang ngalan. Gani, gipakita sa Kasulatan nga ang balaang ngalan kanunayng gigamit sa mga alagad sa Diyos. Ila kining gilakip dihang maghatag silag ngalan sa ilang mga anak, sama sa ngalang Elias nga nagkahulogang “Ang Akong Diyos Mao si Jehova,” ug sa ngalang Zacarias nga nagkahulogang “Nahinumdom si Jehova.” Wala sab sila magduhaduha sa paggamit sa ngalan sa Diyos dihang makig-estorya sila sa uban.​—Ruth 2:4.

Gusto sa Diyos nga gamiton nato ang iyang ngalan. Gisugo ta nga ‘magpasalamat kang Jehova’ ug ‘sangpiton ang iyang ngalan.’ (Salmo 105:1) Gani malipay siya niadtong “nagapalandong sa iyang ngalan.”​—Malaquias 3:16.

“Aron ang katawhan makaila nga ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.”​—Salmo 83:18.

 Unsay kahulogan sa ngalan sa Diyos?

Ang ubang eskolar nagtuo nga sa Hebreohanon ang ngalang Jehova nagkahulogan nga “Siya Nagpahinabo nga Mamao.” Kana nagpasabot nga ipahinabo sa Diyos ang iyang kaugalingon o ang iyang kalalangan nga mahimong bisan unsa sumala sa gikinahanglan aron matuman ang iyang kabubut-on. Ang gamhanan kaayong Maglalalang mao lang ang takos nianang ngalana.

ANG KAHULOGAN NIINI PARA NIMO

 

Kon mahibalo na ka sa ngalan sa Diyos, mausab ang imong panglantaw bahin niya. Mas dali na para nimo nga makigsuod kaniya. Siyempre, dili ka masuod sa tawo kon wala ka kaila sa iyang ngalan. Busa, kay gipahibalo sa Diyos kanimo ang iyang ngalan, nagpakita na nga gusto niyang masuod ka niya.​—Santiago 4:8.

Makasalig ka nga tumanon gyod ni Jehova ang iyang mga saad kay mao nay kahulogan sa iyang ngalan. Busa ang Bibliya nag-ingon: “Kadtong nakaila sa imong ngalan mosalig kanimo.” (Salmo 9:10) Maugmad nimo kana nga pagsalig samtang imong makat-onan nga bisan unsay himoon ni Jehova, kana gipasukad sa iyang mga hiyas sama sa maunongong gugma, kaluoy, pagkamabination, ug hustisya. (Exodo 34:5-7) Makapalipay gayod ang pagkahibalo nga si Jehova kanunayng motuman sa iyang mga saad ug dili siya mobuhat ug bisan unsa nga sukwahi sa iyang mga hiyas.

Klaro, dako gyong pribilehiyo nga makaila sa ngalan sa Labing Gamhanang Diyos. Kana mahimong moresultag mga panalangin para nimo karon ug sa umaabot. Ang Diyos nagsaad: “Panalipdan ko siya tungod kay nakaila siya sa akong ngalan.”​—Salmo 91:14.

“Ang matag usa nga magatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.”​—Joel 2:32.

Ngalan sa Diyos nga gihubad sa lainlaing pinulongan

^ par. 9 Gitangtang sa daghang hubad sa Bibliya ang ngalan sa Diyos ug gipulihan kanag titulong “GINOO.” Ang uban sab naggamit sa ngalan sa Diyos diha lang sa pipila ka teksto o sa mga footnote. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan daghang beses nga naggamit sa ngalan sa Diyos sa tibuok Bibliya.