ANG PROBLEMA

Ang bana miingon: “Dihang nagminyo mi, ako ug ang akong asawa lainlaig opinyon bahin sa kon unsay kahulogan sa pagpakitag pagtahod. Dili buot ingnon nga ang usa ka opinyon husto ug ang usa sayop—lahi lang gyod kini. Maayo untag mas magmatinahoron ang akong asawa sa iyang paagi sa pagpakigsulti nako.”

Ang asawa miingon: “Nagdako ko sa kultura diin normal lang ang pagsultig kusog, pag-usab-usab sa ekspresyon sa nawong, ug pagsagbat dihang nagsulti pa ang uban. Para namo, dili kana pagpakitag kawalay-pagtahod. Pero lahi kana sa kahimtang diin gipadako ang akong bana.”

Hinungdanon nga ang bana ug asawa magpakita kanunay ug pagtahod. Sa unsang paagi ikapakita nimo nga nagtahod ka sa imong kapikas?

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Importante sa lalaki ang pagtahod. Ang Bibliya nagsugo sa mga bana: “Kinahanglang higugmaon gayod sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon.” Pero kini midugang: “Ang asawa angay nga adunay halawom nga pagtahod sa iyang bana.” (Efeso 5:33) Ang bana ug asawa angayng pabation nga sila gimahal ug gitahod, pero ang bana ilabinang mobatig katagbawan kon pakitaan ug pagtahod. “Ang mga lalaki angayng pabation nga sila makadumalag mga situwasyon, makasulbad ug problema, ug makaatiman ug pamilya,” miingon ang usa ka bana nga si Carlos. * Kon tahoron sa asawa ang iyang bana sa maong mga katakos, dili lang ang iyang bana ang makabenepisyo kondili siya usab. “Ang akong bana mas mopakita nakog pagmahal dihang ipakita nako nga ako nagtahod niya,” miingon ang usa ka asawa nga si Corrine.

Siyempre, ang asawa kinahanglan sab nga tahoron. Rasonable kana, kay ang bana dili gyod makahigugmag asawa nga wala siyay pagtahod. “Kinahanglan nakong tahoron ang opinyon ug mga sugyot sa akong asawa,” miingon si Daniel. “Kinahanglan sab nakong tahoron ang iyang pagbati. Ang akong kalibog kon nganong ingon niana siyag gibati wala magpasabot nga puwede ra nakong ipalabay ang iyang gibati.”

Ang tanan lainlaig opinyon bahin sa pagtahod. Ang isyu dili kon sa imong hunahuna nagpakita kag pagtahod, kondili kon mibati ba ang imong kapikas nga siya gitahod. Kini ang leksiyon nga nakat-onan sa asawa nga gihisgotan sa sinugdan diha sa ulohang “Ang Problema.” “Bisag sa akong tan-aw  matinahoron ko, kon mibati ang akong bana nga dili ko matinahoron, nan ako ang kinahanglang magbag-o.”

ANG IMONG MAHIMO

  • Ilista ang tulo ka butang nga imong naapresyar sa imong bana o asawa. Ang dalayegong mga hiyas nga imong naobserbahan makatabang sa pag-ugmad ug pagtahod.

  • Sulod sa usa ka semana, obserbahi ang imong paggawi (dili sa imong kapikas) niining mga bahina.

Imong sinultihan. Nakita sa usa ka pagtuon nga “ang magtiayon sa usa ka malipayon, lig-ong kaminyoon nakasultig lima ka positibong komento sa matag usa ka negatibong komento dihang naghisgot ug problema. Pero ang mga magtiayon nga paingon nang magbulag nakasultig halos walay usa (0.8) ka positibong komento sa matag usa ka negatibong komento.” *Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 12:18.

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Matinahoron ba kong makig-estorya sa akong kapikas? Pirme ba kong manaway kay sa maghatag ug komendasyon? Unsay tono sa akong tingog kon duna koy isulti o reklamo?’ Mouyon kaha ang imong kapikas sa imong mga tubag?Prinsipyo sa Bibliya: Colosas 3:13.

Sulayi kini: Paningkamoti nga makahatag ka sa imong bana o asawa ug bisag usa lang ka komplimento matag adlaw. Aniay sugyot: Hunahunaa pag-usab ang dalayegong mga hiyas nga imong nalista. Batasana ang pagsulti sa imong bana o asawa kon unsay imong nagustohan kaniya.Prinsipyo sa Bibliya: 1 Corinto 8:1.

Imong binuhatan. Usa ka asawa nga ginganlag Alicia miingon: “Daghan kaayo kog trabahoon sa balay, ug kon apresyahon sa akong bana ang akong paghago pinaagi sa paghipos sa iyang mga gipanggamit o paghugas sa plato nga iyang gikan-an, para nako ang akong mga paghago gipabilhan, ug nga importante ko sa among kaminyoon.”

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Ang ako bang pagtratar sa akong kapikas nagpakita nga ako siyang gitahod? Ako ba siyang gihatagag igong panahon ug atensiyon?’ Mouyon kaha ang imong kapikas sa imong tubag?

Sulayi kini: Pagsulat ug tulo ka paagi nga gusto ka nga pakitaan kag pagtahod. Pasulata sab ang imong kapikas. Dayon ipakita ang imong nasulat ug tan-awa sab ang iyang nasulat aron kamong duha mahibalo kon unsang bahina ang angay ninyong pauswagon sa pagpakitag pagtahod. Hatagig pagtagad kon unsa pay imong pauswagonon. Kon manguna ka sa pagpakitag pagtahod, lagmit mosunod pod ang imong kapikas.

^ par. 8 Ang ubang ngalan niining artikuloha giilisan.

^ par. 14 Gikan sa librong Ten Lessons to Transform Your Marriage.