Tingali gusto nimong mausab ang tanan sa imong kinabuhi dihadiha. Lagmit moingon ka, ‘Karong semanaha, mohunong na ko sa pagpanigarilyo, pagpamalikas, ug dayon matulog na kog sayo, mag-ehersisyo, mokaog sustansiyadong pagkaon, ug tawgan ug pangomostahon si Lolo ug Lola.’ Pero kon dunganon nimo pagkab-ot ang tanan nimong tumong, wala gyod kay makab-ot!

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Ang kaalam anaa sa mga makasaranganon.”Proverbio 11:2.

Ang tawong makasaranganon realistiko. Nahibalo siya nga limitado ang iyang panahon, kusog, ug kabtangan. Busa imbes usbon ang tanan sa usa lang ka higayon, anam-anam niya kining himoon.

Kon dunganon nimo pagkab-ot ang tanan nimong tumong, wala gyod kay makab-ot!

ANG IMONG MAHIMO

Anam-anama pagwala ang nabatasan nga dili maayo ug ugmara ang batasan nga maayo. Ang mosunod nga mga paagi tingali makatabang:

  1. Paghimog duha ka listahan, ang usa para sa mga batasan nga maayo nga gusto nimong ugmaron, ug ang usa para sa nabatasan nga dili maayo nga gusto nimong undangon. Ilista ang tanan nimong mahunahunaan.

  2. Numerohi kini sumala sa kon unsay importante kanimo.

  3. Pagpilig usa o duha ka batasan gikan sa matag listahan, ug paningkamoti nga mawala ang batasan nga dili maayo ug maugmad ang batasan nga maayo. Dayon pagpili na pod ug laing usa o duha ka batasan sa matag listahan.

Mawalag dali ang batasan nga dili maayo kon pulihan dayon kinig batasan nga maayo. Pananglitan, kon ang imong listahan sa dili maayo nga mga batasan naglakip ug sobrang pagtan-awg TV ug ang imong listahan sa maayo nga mga batasan naglakip ug pagkontak sa imong mga minahal, kini ang puwede nimong himoon: ‘Imbes motan-aw dayog TV inig-abot nako gikan sa trabaho, tawgan nako ang akong higala o paryente aron mangomosta.’