Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Num. 4 2016

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Homoseksuwalidad?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Homoseksuwalidad?

ANG pagminyo sa parehong lalaki o parehong babaye gidebatehan sa daghang nasod hangtod karon. Pero sa United States, niadtong 2015, gihimong legal sa Supreme Court ang pagminyo sa parehong lalaki o parehong babaye. Human niana, daghan kaayo ang nag-search bahin niini sa Internet. Usa sa kasagarang pangutana mao, “Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagminyog isigkalalaki o isigkababaye?”

Walay gihisgotan ang Bibliya bahin sa legal nga katungod niadtong magpakasal nga parehas ug sekso. Ang mas importanteng pangutana mao, Unsay giingon sa Bibliya bahin sa homoseksuwalidad?

Bisag wala makabasag Bibliya, daghang tawo nagtuo nga sila nahibalo sa tubag, pero ang ilang tubag nagkasumpaki! Ang uban moingon nga supak ang Bibliya sa homoseksuwalidad. Ang uban moingon nga ang sugo sa Bibliya nga ‘higugmaa ang imong silingan’ nagpakita nga kini dili supak sa homoseksuwalidad ug sa ubang imoral nga pagkinabuhi.—Roma 13:9.

UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA?

Asa niini ang tinuod para nimo?

  1. Ang Bibliya supak sa homoseksuwal nga mga buhat.

  2. Ang Bibliya dili supak sa homoseksuwal nga mga buhat.

  3. Ang Bibliya nagpasiugda ug homophobia (pagdumot o diskriminasyon batok sa mga homoseksuwal).

TUBAG:

  1. TINUOD. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Walay lalaking makigdulog sa lalaki ang makapanunod sa gingharian sa Diyos.’ (1 Corinto 6:9, 10) Aplikado usab kini sa mga babaye.—Roma 1:26.

  2. DILI TINUOD. Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagpakigsekso para lang sa lalaki ug babaye nga magtiayon.—Genesis 1:27, 28; Proverbio 5:18, 19.

  3. DILI TINUOD. Bisag supak ang Bibliya sa homoseksuwal nga mga buhat, kini wala magpasiugdag diskriminasyon, krimen tungod sa pagdumot, o bisan unsang pagmaltrato batok sa mga homoseksuwal.—Roma 12:18. [1]

 Unsay Gituohan sa mga Saksi ni Jehova?

Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga ang prinsipyo sa Bibliya bahin sa moralidad mao ang labing maayong sukdanan sa pagkinabuhi, ug sila mipili sa pagsunod niana nga prinsipyo. (Isaias 48:17) [2] Busa ang mga Saksi ni Jehova supak sa tanang seksuwal nga buhat nga gidili sa Bibliya, apil na ang mga buhat sa mga homoseksuwal. (1 Corinto 6:18) [3] Kini ang gipili sa mga Saksi nga paagi sa pagkinabuhi, ug ila kanang katungod.

Ang mga Saksi ni Jehova naningkamot sa pagsunod sa Golden Rule pinaagi sa pagtratar sa uban sama sa gusto nila nga itratar kanila

Ang mga Saksi ni Jehova naningkamot usab nga mahimong ‘makigdaiton sa tanang tawo.’ (Hebreohanon 12:14) Bisag supak sila sa mga buhat sa mga homoseksuwal, dili ipamugos sa mga Saksi ni Jehova ang ilang panglantaw ngadto sa uban, ug dili usab sila mohimog krimen tungod sa pagdumot o diskriminasyon sa mga homoseksuwal, ni malipay kon sila dunay mabalitaan bahin niana. Ang mga Saksi ni Jehova naningkamot sa pagsunod sa Golden Rule pinaagi sa pagtratar sa uban sama sa gusto nila nga itratar kanila.—Mateo 7:12.

Ang Bibliya ba Nagpasiugdag Diskriminasyon?

Ang uban moingon nga ang Bibliya nagpasiugdag diskriminasyon batok sa mga homoseksuwal ug nga kadtong nagsunod niana mga mapihigon. ‘Dihang gisulat ang Bibliya, ang mga tawo niadto dili bukas ug hunahuna,’ matod nila. ‘Karon, ato nang gidawat ang mga tawo bisag unsa pay ilang rasa o nasyonalidad, bayot man o tomboy.’ Para nila, kon dili nimo madawat ang mga buhat sa mga homoseksuwal, sama ra nga wala nimo dawata ang mga tawo nga lahig rasa. Husto ba ang maong pagtandi? Dili. Ngano?

Kay dunay kalainan ang pagsalikway sa mga buhat sa mga homoseksuwal ug ang pagsalikway sa mga tawong homoseksuwal. Ang Bibliya nagsugo sa mga Kristohanon sa pagtahod sa tanang matang sa tawo. (1 Pedro 2:17) [4] Pero wala kana magpasabot nga kinahanglang dawaton sa mga Kristohanon ang bisan unsang panggawi.

Hunahunaa kini: Ibutang ta nga para nimo, dili maayo ug makadaot pa gani ang pagpanigarilyo. Komosta kon duna kay kauban sa trabaho nga hinigarilyo? Sirado ka bag hunahuna kay lahi ang imong panglantaw kay sa iyaha? Mapihigon ka ba tungod lang kay siya manigarilyo ug ikaw dili? Kon pugson ka sa imong kauban sa trabaho sa pag-usab sa imong panghunahuna bahin sa pagpanigarilyo, dili ba nagpakita kini nga siya siradog hunahuna ug mapihigon?

Ang mga Saksi ni Jehova mipili sa pagsunod sa prinsipyo sa Bibliya bahin sa moralidad. Dili sila mouyon sa mga buhat nga gidili sa Bibliya. Pero dili sila motamay o momaltrato sa mga tawo nga lahig panghunahuna kay kanila.

Estrikto ra ba Kaayo ang Bibliya?

Komosta ang mga tawo nga makagusto sa parehas nilag sekso? Gipanganak ba gyod sila nga ingon na niana? Kon oo, dili ba estrikto ra kaayo ang pag-ingon nga daotan kon panungtan nila ang ilang mga pangibog?

Ang Bibliya wala maghisgot bahin sa mga hinungdan kon nganong ang tawo mahimong homoseksuwal, pero kini nag-ingon nga ang ubang kinaiya nakagamot na pag-ayo. Kini naghisgot ug pipila ka binuhatan—apil ang homoseksuwal nga mga buhat—nga kinahanglang likayan kon gusto nato nga malipay ang Diyos.—2 Corinto 10:4, 5.

Ang uban moingon nga estrikto kaayo ang Bibliya. Apan nakaingon sila niana kay nagtuo sila nga kinahanglang panungtan nato ang atong gana, o nga natural lang ang seksuwal nga gana busa kini dili angayng pugngan o dili gani kapugngan. Pero gihatagag dignidad sa Bibliya ang mga tawo pinaagi sa pag-ingon nga ilang mapugngan ang ilang gana. Dili sama sa mga hayop, sila makapili nga dili panungtan ang ilang gana.—Colosas 3:5. [5]

Hunahunaa kini: Ang ubang eksperto moingon nga tungod sa kaliwat o napanunod nga kinaiya, ang uban daling masuko. Walay gihisgotan ang Bibliya bahin sa hinungdan sa pagkamasuk-anon, pero kini nag-ingon nga  ang ubang tawo ‘daling masuko’ ug ‘init ug ulo.’ (Proverbio 22:24; 29:22, Ang Biblia, NCV) Bisan pa niana, ang Bibliya nag-ingon: “Isalikway ninyo ang . . . kasuko ug kapungot.”—Salmo 37:8; Efeso 4:31.

Ang uban dili mouyon niana o moingon nga estrikto ra kaayo kanang tambaga. Pero bisan kadtong mga eksperto, kinsa nagtuo nga ang pagkamasuk-anon maoy tungod sa kaliwat, naningkamot sa pagtabang sa mga tawo sa pagkontrolar sa maong kinaiya.

Ang mga Saksi ni Jehova ingon usab niana ug baroganan bahin sa bisan unsang panggawi nga supak sa mga prinsipyo sa Bibliya, apil ang pagpakigsekso sa lalaki ug babaye nga dili magtiayon. Sa tanan niini nga kahimtang, kini nga tambag sa Bibliya mapadapat: “Ang matag-usa kaninyo kinahanglan makakat-on sa pagpugong sa iyang kaugalingong lawas sa paagi nga balaan ug dungganon, dili sa pagbati sa kaulag.”—1 Tesalonica 4:4, 5, Ang Biblia, NCV.

“Ingon Niana ang Pipila Kaninyo Kaniadto”

Kadtong gustong mahimong Kristohanon sa unang siglo lainlain ug kagikan ug paagi sa pagkinabuhi, ug ang uban kanila mihimog dakong kausaban sa ilang pagkinabuhi. Pananglitan, ang Bibliya naghisgot niadtong mga ‘makihilawason, tigsimbag idolo, mananapaw, lalaking makigdulog sa mga lalaki,’ ug dayon kini midugang: “Ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto.”1 Corinto 6:9-11.

Sa pag-ingon nga “ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto,” gipasabot ba sa Bibliya nga kadtong mihunong na sa homoseksuwal nga mga buhat dili na gyod mobatig gana nga makigsekso sa parehas nilag sekso? Wala, kay ang Bibliya nagtambag: “Magpadayon sa paglakaw pinaagi sa espiritu ug kamo dili gayod makahimo ug unodnong tinguha.”—Galacia 5:16.

Matikdi nga ang Bibliya wala mag-ingon nga ang usa ka Kristohanon dili na gyod mobatig dili hustong pangibog. Hinuon, kini nag-ingon nga siya makapili nga dili panungtan ang maong pangibog. Ang mga Kristohanon makahimo sa pagkontrolar sa ilang mga tinguha, nga dili magsigeg hunahuna niana aron dili moabot sa punto nga ila kanang himoon.—Santiago 1:14, 15. [6]

Busa, gipakita sa Bibliya nga lahi ang tendensiya ug ang pagbuhat. (Roma 7:16-25) Ang tawong may tendensiya nga makagusto sa kaparehas niyag sekso makakontrolar sa kon unsay ipasulod niya sa iyang hunahuna, sama nga iyang kontrolahon ang ubang dili hustong mga pangibog, apil ang tendensiya sa pagkamasuk-anon, pagpanapaw, ug kahakog.—1 Corinto 9:27; 2 Pedro 2:14, 15.

Ang mga Saksi ni Jehova nagsunod sa prinsipyo sa Bibliya bahin sa moralidad, pero dili nila ipamugos ang ilang panglantaw ngadto sa uban. Dili sab nila usbon ang mga balaod nga manalipod unta sa tawhanong katungod niadtong lahig paagi sa pagkinabuhi kay kanila. Ang mensahe nga gisangyaw sa mga Saksi ni Jehova maayo, ug gusto nilang ipaambit kini sa tanan nga mamati.—Buhat 20:20.

^ 1. Roma 12:18: “Makigdinaitay sa tanang tawo.”

^ 2. Isaias 48:17: “Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan.”

^ 3. 1 Corinto 6:18: “Kalagiw gikan sa pakighilawas.”

^ 4. 1 Pedro 2:17: “Pasidunggi ang tanang matang sa mga tawo.”

^ 5. Colosas 3:5: “Patya ang inyong mga sangkap sa lawas nga anaa sa yuta maylabot sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana.”

^ 6. Santiago 1:14, 15: “Ang matag usa masulayan pinaagi sa pagkaganoy ug pagkahaylo sa iyang kaugalingong tinguha. Unya ang tinguha, sa dihang kini makapanamkon na, manganak ug sala.”