KON UNSAY IPASABOT

Ang pamatasan maoy personal nga mga prinsipyo nga gisunod nimo sa imong kinabuhi. Pananglitan, naningkamot ka bang magmatinud-anon sa tanang butang? Lagmit gusto nimo nang itudlo sa imong mga anak.

Ang pamatasan konektado sab sa moral nga mga sukdanan. Pananglitan, ang tawong maayog sukdanan sa moral kugihan, balanse, ug makonsiderasyon sa uban​—mga kinaiya nga maayong ugmaron samtang bata pa.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya; bisan kon siya matigulang na dili siya motipas gikan niana.”​—Proverbio 22:6.

KON NGANONG IMPORTANTE

Karon nga nagauswag ang teknolohiya, importante kaayo ang moral nga mga prinsipyo. “Daghan ang dili maayong impluwensiya diha sa bisan unsang gadyet bisan unsang orasa,” miingon ang inahan nga si Karyn. “Posibleng makakitag dili maayong tan-awonon ang mga anak bisan pag kauban nato sila!”

PRINSIPYO SA BIBLIYA: ‘Ang tawong hamtong naggamit sa ilang gahom sa pagsabot aron sa pag-ila sa maayo ug sa daotan.’​—Hebreohanon 5:14.

Importante sab ang maayong pamatasan. Kana naglakip sa pagsultig simpleng ekspresyon (sama sa “palihog” ug “salamat”) ug sa pagpakitag kaayo sa uban​—pamatasan nga dili na komon karon, kay ang kadaghanan mas interesado na sa gadyet kay sa tawo.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Sumala sa buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo, mao usab ang inyong pagabuhaton ngadto kanila.”​—Lucas 6:31.

KON UNSAY IMONG MAHIMO

Itudlo ang imong moral nga mga prinsipyo. Pananglitan, sumala sa mga researcher ang mga tin-edyer mas makalikay sa premarital sex kon tudloan sila nga ang maong buhat daotan.

SUGYOT: Paggamit ug presenteng panghitabo sa paghisgot bahin sa mga prinsipyo. Pananglitan, kon dunay balita bahin sa krimen, puwede kang moingon: “Grabe na gyod kon masuko ang ubang tawo karon kay makahimo na silag krimen. Ngano kahang nahimo na nila?”

“Lisod para sa mga anak ang pagpili kon unsay husto ug sayop kon wala sila mahibalo kon unsay kalainan niana.”​—Brandon.

Itudlo ang maayong pamatasan. Bisan ang gagmayng mga anak makakat-on sa pag-ingon ug “palihog” ug “salamat” ug sa pagpakitag kaayo sa uban. “Kon mas bation sa mga anak nga bahin sila sa usa ka pamilya, eskuylahan, o komunidad, mas dali silang mobuhat ug maayo ngadto sa uban, dili lang sa ilang kaugalingon,” nag-ingon ang librong Parenting Without Borders.

SUGYOT: Hatagig mga buluhaton ang imong mga anak aron makakat-on sila sa kaimportante sa pagtabang sa uban.

“Kon maanad ang among mga anak sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton karon, dili sila malisdan inigkadako nila ug maglain nag puyo. Ang paghimo sa ilang responsibilidad mahimo nang bahin sa ilang kinabuhi.”​—Tara.