MALIPAYON KA BA NGA TAWO? Kon oo, unsay nakapalipay nimo? Ang imo bang pamilya, trabaho, o relihiyon? Tingali eksayted ka sa mga butang nga sa imong hunahuna makapalipay nimo, sama anang makahuman kag eskuyla, makakitag maayong trabaho, o makapalit ug bag-ong kotse.

Daghang tawo ang malipay dihang makab-ot nila ang ilang tumong o mabatonan nila ang mga butang nga ilang gipangandoy. Pero magdugay kaha ang maong kalipay? Sagad dili, nga moresultag pagkadismaya.

Ang kalipay maoy emosyon nga dili basta mawala dayon, nga naglakip sa pagbatig simpleng pagkakontento, grabeng katagbawan sa pagkinabuhi, ug sa tinguha nga magpabiling malipayon.

Dugang pa, ang kalipay dili samag usa ka destinasyon o tumong, kondili samag usa ka pagbiyahe. Ang pag-ingon nga, “Magmalipayon ko kon . . .” sa pagkatinuod, makababag sa kalipay.

Ang kalipay puwedeng ikatandi sa maayong panglawas. Makabaton tag maayong panglawas kon sundon nato ang hustong paagi sa pagdiyeta, pag-ehersisyo, ug pagkinabuhi. Sa susama, magmalipayon ta kon sundon nato ang hustong paagi sa pagkinabuhi pinaagi sa pagsunod sa hustong mga prinsipyo.

Unsang mga prinsipyo ang angay natong sundon o mga kinaiya nga angay natong batonan? Magmalipayon ta kon kita:

  • KONTENTO UG MAHINATAGON

  • MAAYOG PANGLAWAS UG MALAHUTAYON

  • MAGPAKITAG GUGMA

  • MAPINASAYLOON

  • DUNAY KATUYOAN SA KINABUHI

  • DUNAY PAGLAOM

Ang tinahod nga basahon sa kaalam nag-ingon: “Malipayon ang mga walay-ikasaway diha sa ilang dalan.” (Salmo 119:1) Hisgotan nato karon ang mga paagi aron masubay nato ang maong dalan.