ANG PROBLEMA

Ang pagpakitag apresasyon importante sa malipayong kaminyoon. Apan gibalewala sa daghang bana ug asawa ang maayong mga kinaiya sa ilang kapikas, ug ilabina ang pagpakitag apresasyon sa usag usa. Diha sa librong Emotional Infidelity, usa ka magtatambag miingon nga daghang magtiayon nga magpatambag kaniya “mas nabalaka nianang wala mahitabo [sa ilang kaminyoon] kay sa nagakahitabo sa ilang kaminyoon. Manganhi sila sa akong opisina sa pagsulti kanako kon unsay kinahanglang bag-ohon, dili kon unsay kinahanglang magpabilin nga mao ra gihapon. Ang sayop sa matag usa niini nga mga magtiayon mao nga sila wala magpasundayag ug gugma pinaagi sa pagpakitag apresasyon.”

Unsay angay ninyong himoon aron dili mahisama niini ang inyong kaminyoon?

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang pagpakitag apresasyon makahupay sa tensiyon sa kaminyoon. Kon ang bana ug asawa maningkamot sa pagmatikod ug pag-ila sa maayong mga kinaiya sa usag usa, ang ilang relasyon molig-on. Bisan ang grabeng tensiyon mamenosan kon ang magtiayon magpakitag apresasyon sa usag usa.

Para sa asawa. “Daghang babaye dili maghunahuna sa grabeng presyur sa bana sa pagtagana sa ilang mga pamilya,” nag-ingon ang librong Emotional Infidelity. Sa ubang katilingban, ang bana mapresyur gihapon bisag ang iyang asawa dunay trabaho.

Para sa bana. Sagad ang bana walay apresasyon sa paningkamot sa iyang asawa sa pagsuportar sa panimalay, pinaagi man sa pagtrabaho, pagpadako sa mga anak, o paghimo sa mga buluhaton sa balay. Si Fiona, * nga mga tulo ka tuig nang minyo, miingon: “Kitang tanan masayop, ug kon masayop ko, makonsensiya ko. Busa kon hatagan ko sa akong bana ug komendasyon sa akong nahimo para sa panimalay—pananglitan, sa mga buluhaton sa balay—makaingon ko nga nahigugma gihapon siya nako bisan pa sa akong mga kasaypanan. Mobati ko nga anaa ra siya nga nagpaluyo nako ug mas malipayon ko!”

Sa kasukwahi, kon ang kapikas mobati nga siya gibalewala, ang pundasyon sa kaminyoon madaot. “Kon ang imong kapikas walay apresasyon nimo,” miingon ang asawa nga ginganlag Valerie, “dali kang madani sa tawo nga moapresyar nimo.”

 ANG IMONG MAHIMO

Paniid ug maayo. Sa umaabot nga semana, panid-i ang maayong mga kinaiya nga gipakita sa imong kapikas. Ug bantayi ang mga butang nga iyang ginahimo aron hapsayng pagkadumala ang inyong pamilya—mga butang nga tingali hangtod karon imong lang gibalewala. Sa kataposan sa semana, ilista ang (1) mga kinaiya nga imong nagustohan sa imong kapikas ug (2) mga butang nga iyang gihimo alang sa inyong pamilya.Prinsipyo sa Bibliya: Filipos 4:8.

Nganong importanteng maniid ug maayo? “Paglabayg pipila ka tuig human mo maminyo,” miingon ang asawa nga ginganlag Erika, “posibleng dili na nimo hatagag importansiya ang imong kapikas. Dili ka na makamatikod sa maayong butang nga iyang nahimo ug ang imo hinuong makita mao ang butang nga wala niya mahimo.”

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Gibalewala na ba lang nako ang paghago sa akong kapikas?’ Pananglitan, kon mag-ayo-ayo ang imong bana diha sa balay, dili ka ba magpasalamat kaniya tungod kay para nimo iya kanang trabaho? Kon bana ka, ang paningkamot ba sa imong asawa sa pagpadakog anak dili angay apresyahon kay mao man kanay gidahom nga iyang buhaton? Magmapaniiron ug magmapasalamaton sa tanang paningkamot—dagko man o gagmay nga himoon sa imong kapikas alang sa kaayohan sa inyong pamilya.Prinsipyo sa Bibliya: Roma 12:10.

Padayon sa paghatag ug komendasyon. Ang Bibliya wala lang mag-ingon nga kita magmapasalamaton kondili ipakita nga mapasalamaton ka. (Colosas 3:15) Busa batasana ang pagsultig pasalamat sa imong kapikas. Usa ka bana nga ginganlag James miingon, “Kon hatagan kog komendasyon sa akong asawa sa mga butang nga akong nahimo, mas magkugi hinuon kog samot aron mahimong mas maayong bana ug maningkamot ug maayo alang sa kaminyoon.”Prinsipyo sa Bibliya: Colosas 4:6.

Ang bana ug asawa nga magpakitag apresasyon sa usag usa makapalig-on sa ilang relasyon. “Sa akong tan-aw dili mabungkag ang daghang kaminyoon kon maghunahuna lang unta ang mga magtiayon sa mga butang nga ilang nagustohan sa usag usa,” miingon ang bana nga ginganlag Michael. “Kon may problema, walay purohan nga taposon nila ang ilang kaminyoon, kay sila kanunayng nagpakitag apresasyon sa maayong butang nga ilang ginatagamtam.”

^ par. 9 Ang ubang ngalan giilisan.