KOMOSTA kon kanunay na lang mag-away ang imong pamilya? Tingali ang inyong away halos kada adlaw na ug nagkagrabe. Lagmit wala ka gani mahibalo kon unsay sinugdanan niini. Pero kamo nagminahalay, ug dili ninyo gustong pasakitan ang usag usa.

Importanteng hinumdoman nga ang panaglahig opinyon wala magpasabot nga mabungkag na ang inyong pamilya. Dili sa panag-away magdepende kon unsa kamalinawon o kagubot ang imong panimalay, kondili sa paagi sa inyong pag-atubang sa inyong away. Tagda ang pipila ka paagi nga basin makatabang aron malikayan ang panag-away.

1. AYAW PAGBALOS.

Ang panaglalis naglangkit ug duha ka tawo, pero kon ang usa maminaw imbes mosagbat, ang init nga panaglalis basin mokalma. Busa kontrolaha ang imong kaugalingon aron dili ka makabalos kon nasuko. Kon magpugong ka sa kaugalingon, imong mapatunhay ang imong pagtahod sa kaugalingon ug dignidad. Hinumdomi, ang kalinaw sa pamilya mas importante kay sa pagdaog sa away.

“Kon walay sugnod nga kahoy ang kalayo mapalong, ug kon walay tigbutangbutang ang panaglalis mohunong.”Proverbio 26:20.

2. SABTA ANG PAGBATI SA IMONG PAMILYA.

Ang maikagon ug masinabtanong pagpamati nga dili mosagbat o manghukom dakog mahimo sa pagpuypoy sa kasuko ug sa pagpasig-uli sa kalinaw. Imbes maghunahuna nga ang usa dunay daotang motibo, sabta ang iyang pagbati. Ayaw hatagig malisya ang nahimo o nasulti nga bunga sa pagkadili-hingpit. Ang sakit nga mga pulong basin nabungat tungod sa wala hunahunaag maayong mga pulong o sa samdang kasingkasing, dili para makasakit o makapanimalos.

“Isul-ob ninyo ang malumong mga pagmahal sa pagkamabination, kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas-nga-pailob.”Colosas 3:12.

3. PAKALMAHA UNA ANG IMONG KAUGALINGON.

Kon nagbukalbukal ka na sa kasuko, maayong molakaw una aron makapabugnaw sa ulo pero pananghid nga matinahoron. Mahimong moadto kag laing kuwarto o molakaw sa gawas hangtod nga kalmado ka na. Kini dili paglikaylikay o pagpakigbungol. Hinunoa, kini tingali ang maayong panahon sa pag-ampo sa Diyos aron mahimong mapailobon, masinabtanon.

“Sa dili pa moulbo ang away, biya na.”Proverbio 17:14.

4. HUNAHUNAAG MAAYO KON UNSAY ISULTI UG KON UNSAON KINI PAGSULTI.

Ang problema dili masulbad kon magsige kag hunahunag sakit nga mga pulong aron makabalos. Hinunoa, pagsultig mga pulong nga makapuypoy sa nasamdang pagbati sa imong minahal. Imbes imo siyang but-an kon unsay angay niyang bation o reaksiyon, sa kamapainubsanon pangutan-a siya kon dunay wala nimo masabti ug pasalamati siya sa bisan unsang tabang o katin-awan nga imong nadawat.

“Adunay nagapamulong nga walay paghunahuna sama sa mga dunggab sa espada, apan ang dila sa mga maalamon makaayo.”Proverbio 12:18.

5. HINAYA ANG IMONG TINGOG UG SA TONO NGA MAKAPUYPOY SA KASUKO.

Ang kakulag pasensiya sa usa sa sakop sa pamilya makahaling ug kasuko sa ubang membro sa pamilya. Ayaw pagpalabtik ug sulti o panginsulto, o paningka, bisan unsa ka pa ka suko. Ayaw pangakusar sama sa pag-ingog “Wala ka nay pagtagad nako” o “Dili gyod ka mamati.” Hinunoa, sultihi ang imong kapikas sa kalmadong paagi nga naapektohan ka sa iyang gihimo (“Sakitan ko kon . . .”). Ang pagpanuklod, pagpanagpa, ug pagpamatid, o bisan unsang matang sa pagpanagmal dili gayod husto. Maingon man ang pagtawag ug binugalbugal nga ngalan, pagtamay, o pagpanghulga.

“Isalikway ninyo ang tanang mapangdaot nga kayugot ug kasuko ug kapungot ug sininggitay ug mapasipalahong sinultihan uban sa tanang pagkadaotan.”Efeso 4:31.

6. PANGAYO DAYOG PASAYLO, UG ISULTI KON UNSAY IMONG HIMOON ARON MAHUSAY ANG AWAY.

Ayaw tugoti nga ang imong kasuko makababag sa imong tinguha nga makig-uli. Hinumdomi, kon makig-away ka, kamong duha parehong pildi. Kon makig-uli ka, kamong duha parehong daog. Busa dawata nga sad-an pod ka. Bisan pag nagtuo ka nga dili ikay sad-an, pangayo gihapog pasaylo sa imong gipakitang reaksiyon, sa imong paagi sa pagtubag, o sa imong nahimo nga wala tuyoa. Ang malinawong relasyon mas hinungdanon kay sa garbo ug pagdaog sa away. Ug kon dunay mangayog pasaylo kanimo, pasayloa dayon.

“Lakaw magpaubos ka ug sigingsiginga paghangyo ang imong isigkatawo.”Proverbio 6:3.

Sa mahunong na ang panaglalis, unsay imong himoon aron padayong magmalinawon ang pamilya? Kini ang hisgotan sa sunod artikulo.