Bisag karaan na ang Bibliya, ang mga prinsipyo niini walay paglubad. Ang giingon niini bahin sa trabaho praktikal gihapon karon.

Unsa ang hustong panglantaw bahin sa trabaho?

ANG GIINGON SA UBAN

Aron dili matangtang sa trabaho, kinahanglang kini ang imong unahon sa imong kinabuhi. Tungod niini nga panghunahuna, ang uban puros trabaho na lang ang giatubang nga napasagdan na nila ang ilang pamilya ug panglawas.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nagtudlo ug balanseng panglantaw sa trabaho. Gidayeg niini ang pagkakugihan ug gisaway ang pagkatapolan. (Proverbio 6:6-11; 13:4) Pero wala kini mag-ingon nga atong ihurot ang atong panahon sa pagtrabaho. Hinunoa, kini nagtambag kanato sa paglingawlingaw panagsa. Ang Ecclesiastes 4:6 nag-ingon: “Mas maayo pa ang usa ka hakop nga pahulay kay sa duha ka hakop nga kahago ug paggukod sa hangin.” Busa dili maayong magpagapos kita sa trabaho nga tungod niana ato nang mapasagdan ang atong pamilya ug panglawas. Wala gyoy kapuslanan kon halos patyon na nato ang atong lawas sa pagtinarbaho!

“Wala nay laing mas maayo alang sa tawo kay sa mokaon siya ug moinom ug . . . makapahimulos ug maayo sa iyang kahago.”Ecclesiastes 2:24.

 Importante ba kon unsa ang imong trabaho?

ANG GIINGON SA UBAN

Kon ang trabaho dakog suweldo, dawata kana. Kana nga kaisipan, lakip sa tentasyon nga makakuwarta dayon, maoy nakadani sa uban sa pagsulod ug kuwestiyonableng negosyo ug ilegal nga trabaho.

Ang uban, nga naimpluwensiyahan sa pilosopiya nga ‘kab-ota ang imong damgo’ ug ‘buhata ang bisan unsa nga imong gusto,’ modawat lang ug trabaho nga makapaikag kaayo kanila. Kon ang trabaho dili mao ang ilang gipangandoy o kon kini dili makapahinam, para nila makalaay kini. Busa negatibo silag panglantaw sa ilang trabaho ug dili sila magtininuod pagtrabaho. Ila pa ganing palabyon ang maayong mga oportunidad kay para nila ang maong trabaho makawala sa ilang dignidad.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya supak sa trabaho nga dala panglimbong o makahatag ug kadaot sa mga tawo. (Levitico 19:11, 13; Roma 13:10) Ang dungganong trabaho makabenepisyo sa uban ug makatabang sa trabahante sa “paghupot ug maayong tanlag.”1 Pedro 3:16.

Ang Bibliya nagtudlo usab nga ang trabaho dunay dungganong katuyoan—dili lang aron malipay ka kondili sa pagpangitag kapanginabuhian ug pagsustento sa pamilya. Dili daotan kon ganahan kaayo ka sa imong trabaho, pero ayaw kini himoa nga labing importante sa imong kinabuhi.

“Busy kaayo si Daddy. Gawas pa sa iyang trabaho, may responsibilidad pa gyod siya sa kongregasyon nga among ginatambongan ingong mga Saksi ni Jehova. Pero, dedikado siya sa iyang trabaho. Kon dunay trabahoon, iya gyod kining taposon, ug may panahon pa siya para nako, kang ate, ug kang Mommy. Daghag trabaho si Daddy, pero balanse siya niining tanan.”—Alannah.

Tungod sa pagmahal sa mga palaliton, kita mabalaka kon makasapar ba ang atong kita sa mga galastohan, apan ang Bibliya nag-awhag ug pagkabalanse. Kini nag-ingon: “Kon kita adunay makaon ug ikabesti, kita magmakontento na niining mga butanga.” (1 Timoteo 6:8) Kini wala magpasabot nga hikawan nato ang atong kaugalingon. Apan kinahanglang realistiko kita kon unsay maarangan sa atong bulsa ug kinahanglang balanse kon unsa ka daghan ang kabtangan nga atong ipondar.Lucas 12:15.

ANG KAHULOGAN NIINI PARA NIMO

Pagkugi sa pagtrabaho. Magmainteresado niini. Bisan pag sa tan-aw nimo ubos ang imong trabaho o dili kini ang imong gusto, paningkamot nga mahimong hanas niini. Kon magkugi ka sa pagtrabaho mobati ka nga duna kay nalampos, ug kon mapauswag nimo ang imong kahanas mas malipay ka sa imong trabaho.

Pero, magmabalanse. Pahulay sab ug paglingawlingaw panagsa. Mas makalingaw kini human sa tibuok adlaw natong pagkugi ug trabaho. Dugang pa, pinaagi sa pagkugi aron masapalan ang atong mga panginahanglan, modako ang atong pagtahod sa kaugalingon ug matahod usab kita sa uban—lakip sa atong pamilya.—2 Tesalonica 3:12.

“Ayaw gayod pagkabalaka ug moingon, ‘Unsa may among kan-on?’ o, ‘Unsa may among imnon?’ o, ‘Unsa may among isul-ob?’ . . . Ang inyong langitnong Amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining tanang butanga.”Mateo 6:31, 32.