ANG PROBLEMA

Sa adlaw nga gikasal ka, nanumpa ka. Ikaw nanaad nga imo siyang unongan sa tibuok nimong kinabuhi ug sulbaron ang bisan unsang problema nga inyong maatubang.

Pero paglabay ug pipila ka tuig, ang inyong mga kabingkilan nakahuyang sa inyong relasyon. Mounong ka pa ba gihapon sa imong kapikas?

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang pagtuman sa panumpa samag angkla nga makatabang sa kaminyoon nga mahimong lig-on

Ang pag-unongay maoy solusyon, dili problema. Daghan karon dili gustong magpakasal kay mahadlok nga dili sila makatuman sa ilang panumpa. Para sa uban, sama ra kinig gikadenahan ka nga dili na ka makalingkawas sa sayop nga desisyon. Imbes magmanegatibo, isipa ang pagtuman sa panumpa nga samag angkla nga makatabang sa kaminyoon nga mahimong lig-on. Si Megan nga usa ka asawa miingon, “Ang nakaayo sa panumpa, bisag mag-away mo, nahibalo ka walay usa ninyo nga mobiya.” * Kay masaligon nga lig-on ang kaminyoon—bisan pag may kabingkilan—kamo mangita gyod ug paagi sa pagsulbad sa inyong problema.—Tan-awa ang kahong “ Panumpa ug Pagpabiling Maunongon.”

Ang punto: Kon nagkaproblema ang inyong kaminyoon, karon na ang panahon sa paglig-on niini, dili sa pagkuwestiyon niini. Unsaon kini paghimo?

 ANG IMONG MAHIMO

Susiha ang imong panglantaw. “Minyo ka na sa tibuok nimong kinabuhi.” Kana ba mopabati kanimo nga mora kag nagaid, o mopabati kanimo nga may kasegurohan? Kon magkaproblema kamo, maghunahuna ka ba dayon sa pagpakigbulag? Aron molig-on pa ang imong panumpa, kinahanglang isipon nimo ang kaminyoon ingong permanenteng bugkos.—Prinsipyo sa Bibliya: Mateo 19:6.

Susiha ang imong kaagi. Ang imong panglantaw basig naimpluwensiyahan tungod sa nakita nimo diha sa imong ginikanan. “Nagbulag ang akong ginikanan sa bata pa ko,” miingon ang minyong si Lea, “ug nahadlok ko nga tungod niini mahimong negatibo ang akong panglantaw sa panumpa.” Makalaom ka nga duna kay mahimo sa pagpalahi sa imong kaminyoon. Wala ka gitakda nga masunod nimo ang sayop sa imong ginikanan.—Prinsipyo sa Bibliya: Galacia 6:4, 5.

Susiha ang imong sinultihan. Kon maglalis mo, ayaw pagbungat ug mga pulong nga imong basolan sa ulahi, sama sa “Biyaan na ti ka!” o, “Mangita kog lain nga moapresyar nako!” Kana nga mga pulong makapahuyang sa inyong panumpa. Imbes masulbad ang problema, moresulta na hinuon kinig pag-insultohanay. Inay masakit nga mga pulong, mahimo kang mosultig sama niini: “Pareho tang nasuko. Unsa kaha kon mangita kitag paagi sa pagsulbad niini nga problema?”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 12:18.

Ipakita nga ikaw maunongon kaniya. Pagbutang ug letrato sa imong asawa o bana diha sa lamesa sa imong opisina. Pagsultig positibo bahin sa imong kapikas dihang makig-estorya sa uban. Kon mahimo, tawgi siya adlaw-adlaw. Gamit kanunay ug “kami,” ug mga pulong nga “kami sa akong asawa” o “kami sa akong bana.” Pinaagi niini, imong mapakita sa uban ug mapahinumdoman ang imong kaugalingon nga maunongon ka sa imong kapikas.

Pangitag maayong sulondan. Pakig-estorya sa dugay nang magtiayon nga malamposon sa pagsulbad sa mga problema sa ilang kaminyoon. Pangutan-a sila, “Para ninyo, unsa ang panumpa, ug nganong nakatabang kini sa inyong kaminyoon?” Ang Bibliya nag-ingon: “Pinaagi sa puthaw, ang puthaw mapahait. Mao man usab ang usa ka tawo makapahait sa nawong sa laing tawo.” (Proverbio 27:17) Sa tabang niini nga prinsipyo, ikaw makabenepisyo sa tambag sa mga magtiayon nga malamposon ang kaminyoon.

^ par. 7 Ang Bibliya nagtugot sa bana o asawa sa pagtapos sa ilang kaminyoon kon ang usa kanila nakapanapaw. Tan-awa ang artikulong “Ang Hunahuna sa Bibliya—Pagpanapaw” niini nga gula sa Pagmata!