Si Joe beteranong sundalo sa United States. Tungod sa mga trahedya, kaniya ug sa iyang pamilya, nawad-an siyag puy-anan sa mga 18 ka tuig. Dihay higayon nga miadto siya sa publikong librarya, ug didto gikaestorya niya ang libraryan. Kadto nga panag-estorya nakapausab sa iyang kinabuhi.

Si Martín, batan-on nga taga-Argentina, mibati nga may kulang kaniya. Para niya, morag walay pulos ang kinabuhi. Aron pangitaon ang tubag sa mga pangutana sa kinabuhi, siya mibiya sa balay, ug sa baybayon na lang nagpuyo. Kay wala niya makita ang tubag, nadepress siya. Naghilak siya nga nagpakiluoy sa Diyos: “Kon tinuod ka man, tabangi intawon ko nga makaila kanimo.” Gidungog ba siya? Atong tan-awon.

DAGHAG rason kon nganong ang mga tawo mawad-ag puy-anan. May mga tawo nga nakasinatig trahedya sama ni Joe. Ang uban, sama ni Martín, gikapoy na sa kinabuhi, ug nag-isip niini nga rutina na lang. Ang uban usab mawad-ag balay tungod sa kapobrehon, kalamidad, kapintasan sa pamilya, pag-abuso sa droga o makahubog nga ilimnon, sakit sa pangisip, walay baratong balay, o pagkatangtang sa trabaho.

Kaniadto, ang pagkawalay puy-anan gituohan nga problema lang sa mga nasod nga pobre o nadaot sa gubat o nahugno ang ekonomiya. Pero di pa dugay, “dakong problema na usab [kini] sa mga tawo sa dato kaayong mga nasod,” nag-ingon ang propesor sa sikolohiya nga si Paul Toro. * Lagmit nakaamot usab sa problema ang mga patakaran sa gobyerno bahin sa pagtabang sa mga kabos ug sa nagkadako nga kal-ang sa dato ug pobre.

Daghan ang nabalaka sa ilang kaugmaon. Pero ang uban wala na kaayo mabalaka dihang ilang nahibaloan ang giingon sa Bibliya bahin sa umaabot—topiko nga hisgotan niining artikuloha. Ang Bibliya makatabang usab kanato karon tungod sa maayong mga prinsipyo niini—mga prinsipyo nga makaarang-arang sa atong panginabuhi  ug makahupay kanato, sama sa nasinati ni Joe ug Martín.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG IYANG KINABUHI

“Si Joe daw intelihente, buotan, ug mapaubsanon,” miingon si Cindi nga nagtrabaho sa librarya nga ginaadtoan ni Joe. Kay Saksi ni Jehova, iyang gihatagan si Joe ug magasing Bantayanang Torre ug Pagmata! Giimbitar usab niya siya sa pagtambong sa Kristohanong tigom. Didto, gipakitaan siyag kaayo ug respeto, busa sukad niadto tigtambongan na siya. Misugot usab siya nga tun-an ug Bibliya sa usa sa mga lalaki sa kongregasyon.

Ang pagtuon sa Bibliya nakatabang kang Joe sa pagtahod sa iyang kaugalingon

Ang nakat-onan ni Joe nakapahupay kaniya. Gisugdan niya pagsunod ang gitudlo sa Bibliya, bisan pag dako nga kausaban ang kinahanglan niyang himoon. Pananglitan, iyang nakat-onan nga ang kinabuhi regalo sa Diyos, ug angayng pabilhan, ug ang pagpanigarilyo makahugaw sa lawas. (Salmo 36:9) Busa, miundang siya sa pagsigarilyo agig pagsunod sa prinsipyo sa 2 Corinto 7:1: “Hinloan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod.” Siyempre, maayo gayod ang desisyon ni Joe kay gawas nga nakahatag kinig kaayohan sa iyang panglawas, nakadaginot pa gyod siya!

Aron masunod ang tambag sa Bibliya nga buhaton ang maarangan aron maatiman ang atong panginahanglan, nangita si Joe ug trabaho. * (1 Tesalonica 4:11, 12) “Wala nay laing mas maayo alang sa tawo kay sa mokaon siya ug moinom ug himoon niya ang iyang kalag nga makapahimulos [o malipay] ug maayo sa iyang kahago,” nag-ingon ang Ecclesiastes 2:24. Kana nga kalipay maoy resulta usab sa pagtahod sa kaugalingon, kay ang dungganon nga trabaho makahatag kanatog dignidad. Ug pinaagi niini atong matabangan ang mga kabos.—Efeso 4:28.

Kay nakita nga sinsero si Joe, “siya mahigugmaong gidawat sa kongregasyon” miingon si Cindi, ug “dunay mitabang kaniya aron makakuha siyag baratong balay ug uban pang benepisyo.” Si Joe padayong miuswag ug sa ngadtongadto nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova. Karon, gigamit ni Joe ang iyang eksperyensiya dihang makig-estorya sa uban sa pagkuha ug kaalam sa Diyos nga makita sa Bibliya.—Proverbio 3:13, 14.

MAY KATUYOAN NA ANG IYANG KINABUHI

Si Martín 20 anyos pa dihang nangita kon unsay katuyoan sa kinabuhi. “Gisusi nako ang lainlaing relihiyon ug pilosopiya ug nag-abuso sa droga,” siya miingon, “sa paglaom nga mopuno kini sa gibati nakong kahaw-ang, pero napakyas ko.” Siya nagpuyo sa California, U.S.A., pero wa madugay mibalhin sa Hawaii. “Abi nakog nakita na nako ang paraiso,” matod niya. Bisan pa sa nindot nga talan-awon, daw may kulang gihapon sa iyang kinabuhi. “Nadepress ko pag-ayo,” ingon pa niya, “ug naghunahuna pa gani nga maghikog.” Mao ning higayona nga nagsige siyag hilak ug nagpakiluoy sa Diyos, “Kon tinuod ka man, tabangi intawon ko nga makaila kanimo.”

Si Martín positibo na karon ug panglantaw sa kinabuhi

Nakahinumdom si Martín nga una pa niini, siya nakakitag karatula nga “Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses.” Miadto siya aron motambong sa Kristohanong tigom. “Misulod ko nga taas ug buhok, bungoton, ug way ilis-ilis ug sinina sa pipila na ka bulan,” siya miingon. “Pero giabiabi ko nila pag-ayo.” Miuyon si Martín nga tun-an ug Bibliya  ug magbaktas ra siya gikan sa iyang gitawag nga “balay” sa baybayon paingon sa plasa aron didto magtuon ug Bibliya.

Natubag ra gyod ang mga pangutana ni Martín. Tungod niini, siya naulian sa iyang depresyon ug nagmalipayon sama sa gipamulong ni Jesus: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.”—Mateo 5:3.

“Morag dili makatuo ang mga tawo sa kausaban nga akong gihimo”

Si Martín positibo nag panglantaw sa kinabuhi. Makita kini diha sa iyang pagkinabuhi subay sa mga prinsipyo sa Bibliya nga nakatabang usab kang Joe, nga gihisgotan ganina, sa pagbag-o sa iyang kinabuhi. Giatiman na ni Martín ang iyang kaugalingon, ug sa tabang sa mga Saksi, siya nakakitag trabaho ug balay nga kapuy-an. “Sa una, nailhan ko sa plasa nga walay balay,” matod pa niya, “pero karon daw dili makatuo ang mga tawo sa kausaban nga akong gihimo.”

Wa madugay, si Martín mipauli sa Argentina ug nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova. Siya karon malipayong nagtabang sa mga tawong gigutom sa espirituwal nga mahibalo sa tubag sa importanteng mga pangutana sa kinabuhi.

PAGKAWALAY-PUY-ANAN UG KAKABOS MAWALA NA

Si Jeremias nga propeta sa Diyos nabuhi sa malisod nga panahon. Gisulong sa bangis nga kaaway ang ilang nasod ug daghan ang gidala ngadto sa langyawng nasod ug giulipon. (Lamentaciones 1:3) Bisag wa maapil pagkabihag, si Jeremias nawad-an sa halos tanan niyang nabatonan. Sa kasubo, siya miampo: “Hinumdomi ang akong kasakitan ug ang akong pagkawalay-puloy-anan.”—Lamentaciones 3:19.

Bisan pa sa mga pag-antos, si Jeremias wala mawad-ig paglaom. Ngano? Una, siya nahibalo nga si Jehova dili gayod mobiya kaniya. (Jeremias 1:8) Ikaduha, pamilyar siya sa Kasulatan, nga nagsaad nga ang panahon moabot dihang ang kakabos ug pag-antos mawala na ug mopuli ang tinuod nga kalinaw ug kasegurohan.—Salmo 37:10, 11.

 Ang maong mga kahimtang matuman, dili pinaagi sa paningkamot sa tawo kondili pinaagi sa usa ka hingpit nga gobyerno nga gitawag ug Gingharian sa Diyos. (Daniel 7:13, 14) Ang Hari sa maong Gingharian mao si Jesu-Kristo, nga naluoy pag-ayo sa mga pobre sa dinhi pa siya sa yuta. (Lucas 7:22; 14:13) Ubos sa iyang pagmando, ‘molambo ang matarong, ug modagaya ang pakigdait. Kay pagaluwason niya ang kabos nga nagatuaw alang sa tabang, ingon man ang sinakit ug si bisan kinsa nga walay magtatabang. Gikan sa pagpanglupig ug sa kapintasan tubson niya ang ilang kalag.’—Salmo 72:7, 12, 14.

“Maghimo silag balay ug silay magpuyo niini.”Isaias 65:21, MBB

Bisan asa si Jesus moadto, Gingharian sa Diyos kanunay ang iyang itudlo. (Lucas 4:43) Iya pa ganing gitudloan ang mga tawo sa pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:9, 10) Unsa kahay kahimtang sa yuta kon Gingharian sa Diyos na ang magmando? Nindot kaayo ang paghubit sa Bibliya kon unsay masinati sa mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos. Tagda kini:

  • “Maghimo silag balay ug silay magpuyo niini; magtanom silag mga paras ug sila usab ang mopahimulos sa bunga niini. Dili sila magbuhat ug kabalayan aron puy-an lamang sa uban, ni mananom sila ug unya lain ang mokaon niini . . . , ug kapahimuslan pag-ayo sa akong mga pinili ang ilang hinagoan.”—Isaias 65:21, 22, Maayong Balita Biblia.

  • “Sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang paras ug ilalom sa iyang kahoyng igos, ug walay usa nga magpakurog kanila; kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti niini.”—Miqueas 4:4.

Kining tinuod nga paglaom makapalig-on kanato dihang mag-atubang kitag pagsulay. Pero bisan karon, ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang kanato nga makabaton ug kinabuhi nga may katuyoan ug malipayon, sama sa nadiskobrehan ni Joe, Martín, ug sa daghan pa. Si Jehova nga Diyos, nga atong Maglalalang, mipasalig: “Kon bahin sa nagapatalinghog kanako, siya magapuyo sa kasegurohan ug dili matugaw sa kalisang sa katalagman.” (Proverbio 1:33) Hinaot ang maong pasalig mahimong tinuod kanimo!

^ par. 6 Tungod sa kasamok, kapintasan, o pagpanghasi, minilyon ang napugos pagbiya sa ilang puy-anan, namakwet sa ubang nasod o sa ubang lugar diha sa ilang nasod. Gihisgotan kini sa Enero 22, 2002 nga Pagmata!

^ par. 11 Ang pipila gustong motrabaho pero dili na makahimo kay tingali baldado, masakiton, o tigulang na. Gihukman sa Diyos kadtong “dili buot magtrabaho.”—2 Tesalonica 3:10.