Sa mga dekadang milabay, dako nag kausaban ang mga pamilya sa mga nasod sa Kasadpan. Kaniadto, mga ginikanan maoy masunod ug mopatuo kanila ang ilang mga anak. Pero sa ubang pamilya karon, daw bali na ang kahimtang. Pananglitan, tagda ang mosunod nga mga situwasyon nga sagad mahitabo.

  • Siya iyang giingnan, “Di ba daghan na man kag dulaan?” Dayon nakahunahuna siya nga dili diay maayo nga mobalibad pinaagig pangutana. “Pero gusto nako ni!” ang bata nagmanya. Kay nahadlok nga motiyabaw ang bata—nga pirme niyang buhaton—gipalit na lang sa inahan ang dulaan.

  • “Dugaya oy, uli na ta Pa!,” siya miingon. Mihunong una ang iyang amahan, mipungko, ug gialam-alaman siya: “Kadali na lang kaayo Day ha?”

  • Ang amahan ni James nasuko—dili sa iyang anak kondili sa titser. “Kontra gyod kaayo ka niya,” siya miingon kang James. “Isumbong nako siya sa prinsipal!”

Kini nga mga situwasyon hinimohimo lang, apan puwedeng mahitabo. Gipakita niini ang tinuod nga problema diha sa mga pamilya diin ipalabay lang sa mga ginikanan ang pagminaldito o pagminaldita sa ilang mga anak, patumanan sa ilang gusto, ug “salbaron” sila sa resulta sa ilang sayop nga gihimo. “Gitugyan sa daghang ginikanan karon ang ilang awtoridad ngadto sa ilang gagmay pang mga anak,” nag-ingon ang librong The Narcissism Epidemic. “Kaniadto, ang mga bata nahibalo kon kinsa ang boss—ug seguradong dili sila.”

 Hinuon, daghang ginikanan naningkamot sa pagtudlo sa ilang mga anak ug maayong pamatasan, dili lang pinaagi sa pagpakitag maayong sulondan kondili pinaagi usab sa paghatag ug lig-on apan mahigugmaong disiplina. Pero sumala sa gikutlo nga libro, ang maong mga ginikanan sama rag “naglangoy sungsong sa sulog sa kultura.”

Nganong ingon na man niini ang situwasyon? Unsa nay nahitabo sa disiplina?

Nagkahuyang ang Awtoridad sa Ginikanan

Ang uban moingon nga ang nagkahuyang nga awtoridad sa mga ginikanan nagsugod sa katuigang 1960, diin ang mga eksperto kuno nanambag sa mga ginikanan nga dili sila angayng sobra ka estrikto sa ilang mga anak. Sila miingon: ‘Amigoha sila, imbes ipakita nga ikaw ang may awtoridad.’ ‘Ang pagdayeg mas maayo kay sa disiplina.’ ‘Imbes badlongon sa ilang sayop, dayega ang imong anak sa akto nga naghimo siyag maayo.’ Imbes tambagan ang mga ginikanan nga kinahanglang balanse sa paghatag ug komendasyon ug disiplina, ang mga eksperto sama rag nag-ingon nga ang pagbadlong sa mga bata basin makadaot sa ilang huyang nga emosyon nga tungod niana maghambin sila ug kalagot sa ilang ginikanan inigdako nila.

Giendorso usab kaniadto sa mga eksperto ang mga kaayohan sa pagbaton ug pagsalig sa kaugalingon. Mora bag ilang nadiskobrehan nga ang sekreto sa maayong pagkaginikanan mao kini: Tabangi ang imong mga anak nga mobati nga sila maayo. Maayo man sab nga tudloan ang mga anak sa pagbaton ug kompiyansa sa kaugalingon. Pero naghinobra ra ang mga eksperto. Sila miingon sa mga ginikanan: ‘Ayaw pagsultig negatibong mga pulong sama sa dili ug daotan.’ ‘Sultihi kanunay ang imong mga anak nga espesyal sila ug kaya nila nga makab-ot ang bisan unsa nga gusto nila.’ Mora bag mas importante ang pagbati nga maayo kay sa pagkahimong maayo.

Tungod sa tambag sa mga eksperto sa pagbaton ug pagsalig sa kaugalingon, midako na hinuon ang ulo sa mga bata

Tungod niini nga tambag sa pagbaton ug pagsalig sa kaugalingon, midako na hinuon ang ulo sa mga bata, nga morag aduna silay katungod sa tanang butang. Daghang bata usab ang “dili andam modawat ug mga pagsaway ug panalagsang kapakyasan nga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi,” miingon ang librong Generation Me. Usa ka amahan nga  gihisgotan sa libro miingon: “Sa trabahoan, dili interesado ang mga tawo kon unsay imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. . . . Kon dili maayo ang report nga imong gihatag sa opisina, ang imong boss dili moingon, ‘Ganahan ko sa kolor sa papel nga imong gigamit.’ Ang pagpadako ug mga anak niining paagiha makadaot hinuon kanila.”

Nag-usab-usab nga Opinyon

Paglabay sa mga katuigan, makita diha sa paagi sa pagdisiplina sa mga anak ang nag-usab-usab nga mga opinyon sa tawo. “Padayong nag-usab-sab ang pagdisiplina,” misulat ang edukador nga si Ronald G. Morrish. “Kini nagpakita sa kausaban sa atong katilingban.” * Sama sa giingon sa Bibliya, ang mga ginikanan daling ‘matuyatuya sa mga balod ug madala ngadto-nganhi sa matag hangin sa pagtulon-an.’—Efeso 4:14.

Klaro nga dili maayog epekto ang nauso karon nga luag nga paagi sa pagdisiplina. Gipahuyang niini dili lang ang awtoridad sa ginikanan kondili gihikawan usab ang mga anak sa giya nga ilang gikinahanglan sa paghimog maayong mga desisyon ug sa pagkinabuhi nga dunay tinuod nga pagsalig sa kaugalingon.

Duna bay mas epektibong paagi?

^ par. 15 Italiko amoa; gikan sa librong Secrets of Discipline: 12 Keys for Raising Responsible Children.