HUMAN sa siyam ka tuig nga pagtungha sa Roma, si Antonio Della Gatta giordinahan ingong pari sa 1969. Dayon siya nahimong rektor, o tagdumala, sa usa ka seminaryo duol sa Naples, Italy. Sa didto pa siya sa maong lugar, human sa dugang pagtuon ug meditasyon, siya nakaingon nga ang relihiyong Katoliko dili binase sa Bibliya. Siya miasoy sa Pagmata! bahin sa iyang pagpangita sa Diyos.

Unsay imong kinabuhi sa bata ka pa?

Natawo ko sa Italy sa 1943. Nagdako ko uban sa akong mga igsoong lalaki ug babaye sa gamayng baryo diin ang akong amahan mag-uuma ug karpintero. Gipadako kami sa among ginikanan ingong debotadong Katoliko.

Nganong gusto ka mang magpari?

Sa bata pa ko, gusto kong maminaw sa mga pari sa simbahan. Ganahan ko sa ilang tingog ug sa makaiikag nga mga rituwal. Busa gusto gyod ko nga magpari. Sa nag-edad kog 13, gidala ko sa akong mama sa usa ka boarding school nga nag-andam sa batan-ong mga lalaki alang sa dugang nga pagtuon sa pagkapari.

Gitudloan ba kamo ug Bibliya?

Wala. Sa nag-edad kog 15, gihatagan ko sa akong titser ug kopya sa mga Ebanghelyo—ang kasaysayan sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus—ug nabasa nako kini sa daghang higayon. Sa nag-edad kog 18, miadto ko sa Roma sa pagtuon sa Romano Katoliko nga mga unibersidad nga gidumala sa Papa. Nagtuon kog Latin, Greek, history, philosophy, psychology, ug theology. Bisag magbasa kamig mga bersikulo sa Bibliya ug makadungog ug pagbasa niini diha sa mga sermon matag Dominggo, kami wala gayod tudloi bahin sa Bibliya.

Nahimo kang rektor. Nagtudlo ka ba usab?

Ang akong pangunang trabaho maoy pagdumala. Apan nagtudlo kog mga klase bahin sa mga lagda sa Second Vatican Council.

Nganong nagsugod ka pagduhaduha sa simbahan?

Dunay tulo ka butang nga nakapalibog kanako. Ang simbahan nag-apil-apil sa politika. Ang daotang mga buhat sa pari ug sa mga sakop niini ginapalabay lang. Ug may mga doktrina sa Katoliko nga daw sayop. Pananglitan, kon ang Diyos gugma nganong silotan man niya ang tawo hangtod sa hangtod human mamatay? Dugang pa, gusto ba gyod sa Diyos nga magsumaysumay kita sa pag-ampo gamit ang rosaryohan? *

Unsay imong gihimo?

Nag-ampo ko nga naghilak, nga nangayo ug paggiya. Mipalit kog Jerusalem Bible nga edisyon sa Katoliko, nga bag-o pang gipatik sa pinulongang Italian, ug gisugdan ko kini pagbasa. Dayon usa ka Dominggo sa buntag samtang naghanger sa akong sotana human sa Misa, duha ka tawo miduaw sa seminaryo. Ilang gipailaila ang ilang kaugalingon ingong mga Saksi ni Jehova.  Kapig usa ka oras ming nag-estoryahay bahin sa Bibliya ug sa giingon niini bahin sa mga ilhanan sa matuod nga relihiyon.

Unsay imong impresyon kanila?

Nakadayeg ko sa ilang pagtuo ug sa ilang kahanas sa pagkutlog mga teksto diha sa Katoliko nga edisyon sa Bibliya. Sa ulahi, laing Saksi na pod nga ginganlag Mario nagsugod pagduaw nako. Siya mapailobon ug dili gyod mosipyat pagduaw nako sa seminaryo, matag Sabado sa buntag sa alas nuybe.

Unsay hunahuna sa ubang pari sa imong pagtuon?

Ako silang gidapit sa pag-apil sa among pagtuon, ug dili sila interesado. Pero interesado ko. Daghang nindot nga mga butang ang akong nakat-onan, sama sa kon nganong gitugotan sa Diyos ang pagkadaotan ug pag-antos—butang nga dugay nang nakapalibog nako.

Gikombinsir ka ba sa imong mga superyor sa paghunong sa pagtuon sa Bibliya?

Sa 1975, kadaghan ko miadto sa Roma sa pagpatin-aw sa akong panglantaw. Gikombinsir ko sa akong mga superyor sa pagbag-o sa akong panghunahuna, apan walay migamit kanila ug Bibliya. Sa kataposan, sa Enero 9, 1976, misulat ko sa Roma sa pagpahibalo kanila nga dili na ko mag-Katoliko. Paglabay ug duha ka adlaw, mibiya ko sa seminaryo ug misakayg tren sa pagtambong sa akong unang tigom sa mga Saksi ni Jehova, nga usa diay ka asembliya nga gitambongan ug daghang kongregasyon. Lahi kaayo ang tanan gikan sa akong naandan! Ang matag Saksi dunay Bibliya ug namati sa mga mamumulong samtang naghisgot ug lainlaing mga topiko.

Unsay reaksiyon sa imong pamilya?

Ang kadaghanan kanila misupak. Apan akong nahibaloan nga ang akong manghod nga lalaki nagtuon uban sa mga Saksi sa Lombardy, usa ka dapit sa amihanang Italy. Giadto nako siya, ug gitabangan ko sa mga Saksi didto sa pagpangitag trabaho ug kapuy-an. Sa ulahi nianang tuiga, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova.

Gibati nako karon nga mas suod ko sa Diyos

Nagmahay ka ba?

Wala gyod! Gibati nako karon nga mas suod ko sa Diyos kay ang akong nahibaloan bahin kaniya binase na sa Bibliya, dili sa pilosopiya o tradisyon sa simbahan. Ug makatudlo na ko sa uban nga may hugot nga pagtuo ug katim-os.

^ par. 13 Ang Bibliya naghatag ug tin-awng mga tubag bahin niini ug sa daghan pang uban. Tan-awa ang MGA DOKTRINA SA BIBLIYA > TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA.