ANG PROBLEMA

Ikaw ug ang imong kapikas managlahi ug gusto. Sa maong situwasyon, duna kay tulo ka kapilian:

  1. Mahimong ipugos nimo ang imong gusto hangtod kini matuman.

  2. Mahimong patumanan nimo ang gusto sa imong kapikas.

  3. Mahimong kamong duha ang magpahiuyon.

‘Pero dili ko gustong magpahiuyon,’ basin moingon ka. ‘Kon kami magpahiuyon, walay usa kanamo ang makakuha sa among gusto!’

Makasalig ka nga ang pagpahiuyon o pagkompromiso wala magpasabot nga dunay usa kaninyo nga maalkansi—kon himoon lang ang husto. Apan sa dili pa hisgotan kon unsaon pagpahiuyon, dunay pipila ka impormasyon nga angay nimong mahibaloan bahin niini.

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang pagpahiuyon nagkinahanglag kooperasyon. Sa wala pa ka maminyo, tingali naanad ka nga ikaw-ikaw ray maghimog mga desisyon. Pero karon lahi na, kinahanglang unahon ninyo ang inyong kaminyoon imbes ang kaugalingong kagustohan. Inay isipon kana ingong disbentaha, isipa kana nga kaayohan. “Kon matapo ang ideya sa duha ka tawo, mas maayong solusyon ang madangat kay sa mag-iyaiya sa paghunahunag solusyon,” miingon ang asawa nga si Alexandra.

Ang pagpahiuyon nagkinahanglag bukas nga hunahuna. “Dili kinahanglang mouyon ka sa tanang isulti o tuohan sa imong kapikas, pero kinahanglang andam ka sa pagkonsiderar sa iyang opinyon,” matod pa sa marriage counselor nga si John M. Gottman. “Kon mangyugpos ug maglingolingo ka (o bisan ang paghunahuna lang niini) dihang ang imong kapikas mosulti sa iyang opinyon sa usa ka problema, ang inyong panag-estoryahay walay kapuslanan.” *

Ang pagpahiuyon nagkinahanglag pagsakripisyo sa kaugalingon. Walay gustong makig-ipon ug kapikas kinsa moinsistir nga ang iyang gusto lang ang matuman. Mas maayong ang matag usa andam sa pagsakripisyo. “Dunay mga panahon nga mopahiuyon ko sa akong bana aron siya malipay, apan usahay siya poy mopahiuyon kanako,” miingon ang asawa nga si June. “Ingon niana ang kaminyoon, dili lang ka puro dawat, kinahanglang mohatag usab ka.”

 ANG IMONG MAHIMO

Sugdi kinig tarong. Ang tono sa pagsugod sa panag-estorya sagad mao usay tono sa mahuman kini. Kon sugdan ninyo ang inyong panag-estorya pinaagig sakit nga sinultihan, dili gyod kamo makakitag solusyon. Busa sunda ang tambag sa Bibliya: “Isul-ob ninyo ang . . . pagkamabination, kalulot, pagpaubos sa hunahuna, kalumo, ug hataas-nga-pailob.” (Colosas 3:12) Kini nga mga hiyas makatabang ninyong duha aron dili mo maglalis ug dayon mangitag solusyon.—Prinsipyo sa Bibliya: Colosas 4:6.

Susiha kon diin kamo magkauyon. Kon ang imong paningkamot sa pagpahiuyon moresulta lag init nga panaglalis, tingali kamong duha sobrang nakapokus sa inyong managlahi nga panglantaw. Hinunoa, susiha kon diin kamo magkauyon. Aron masayod kon unsang butang ang inyong kauyonan, sulayi kini:

Paghimo kamog tagsatagsa ka listahan nga duhay column. Sa unang column, isulat ang mga bahin sa problema nga imong gibarogan pag-ayo. Sa ikaduhang column, ilista ang mga bahin nga mahimo nimong ikompromiso. Dayon hisgoti ninyo ang inyong gilista. Tingali imong makita nga ang mga bahin nga inyong gibarogan pag-ayo, puwede ra diayng masabotsabotan. Kon mao, dili diay kaayo lisod magpahiuyon. Bisag ang inyong gipanglista magkalahi, ang pagsulat sa tanang bahin sa isyu makatabang ninyong duha nga matin-awan bahin sa problema.

Paghunahunag solusyon. Tingali dunay mga problemang sayon sulbaron. Apan sa lisod nga mga problema, ang bana ug asawa makalig-on sa ilang relasyon kon sila mangitag solusyon nga tingali dili nila mahunahunaan kon sila mag-iyahay.—Prinsipyo sa Bibliya: Ecclesiastes 4:9.

Magmaandam sa pagpasibo sa imong panglantaw. Ang Bibliya nag-ingon: “Kinahanglang higugmaon gayod sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon; sa laing bahin, ang asawa angay nga adunay halawom nga pagtahod sa iyang bana.” (Efeso 5:33) Kon dagaya ang gugma ug pagtahod, ang bana ug asawa andam sa pagkonsiderar sa panglantaw sa usag usa—ug makombinsir pa. Ang bana nga si Cameron miingon, “Dunay mga butang nga dili nimo gustong himoon pero, tungod sa impluwensiya sa imong kapikas, magustohan ra nimo kini sa ngadtongadto.”—Prinsipyo sa Bibliya: Genesis 2:18.

^ par. 12 Gikan sa librong The Seven Principles for Making Marriage Work.