Agig pagsusi sa kaugalingon, palandonga kini nga mga situwasyon.

Kinsa kanila ang tinuod nga malamposon?

 • ALEX

  Si Alex dunay negosyo. Siya kugihan, matinahoron, ug dili limbongan. Ang negosyo ni Alex milambo, busa siya ug ang iyang pamilya haruhay ug kinabuhi.

 • CAL

  Si Cal samag negosyo kang Alex, ug mas dako siyag kita. Aron dili mapuhalan sa negosyo, si Cal grabeng makatrabaho ug daghag sakit.

 • JANET

  Si Janet estudyante sa hayskul nga kugihan magtuon ug interesadong makakat-on. Busa, siya dagkog grado.

 • ELLEN

  Si Ellen mas dagkog grado kay kang Janet ug honor student—apan siya mangopya sa eksam ug walay interes sa pagtuon.

Kon moingon ka nga si Cal ug Ellen—o silang upat—malamposon, tingali imong gisukod ang kalamposan base lang sa mga resulta, bisag unsa pay ilang paagi sa pagkab-ot niana.

Sa laing bahin, kon si Alex ug Janet lang ang imong gipili, tingali imong gisukod ang kalamposan base sa kinaiya ug tinamdan sa pagtrabaho. Kini ang husto nga sukdanan. Tagda ang mosunod nga mga pananglitan.

 • Unsa ang makahatag ug dumalayong kaayohan kang Janet—nga siya makakuhag dagkong grado o nga siya makaugmad ug interes sa pagkat-on?

 • Unsa ang makahatag ug kaayohan sa mga anak ni Alex—nga ilang mabatonan ang tanan nga mapalit sa kuwarta o nga sila dunay amahan nga malipay sa paghatag kanilag panahon?

Ang punto: Ang dili tinuod nga kalamposan gibase sa panggawas nga pagkatawo; ang tinuod nga kalamposan gibase sa maayong mga prinsipyo.