Si Ronaldo, nga taga-Brazil, naaksidente sa awto diin lima ka membro sa iyang pamilya ang namatay, apil ang iyang inahan ug amahan. “Duha ko ka bulan sa ospital ayha ko gisultihan nga sila namatay sa maong aksidente,” siya miingon.

“Sa primero, dili ko makatuo nga sila patay na. Unsang hitaboa nga sila pa man gyod tanan? Pagkaamgo nako nga namatay na gyod sila, na-shock ko. Morag gidunggab ang akong dughan. Sa misunod nga mga adlaw, mibati ko nga morag wala nay kapuslanan nga mabuhi pa ko. Kada adlaw kong maghilak sa daghang bulan! Gibasol nako ang akong kaugalingon kon nganong lain ang akong gipadrayb. Kon ako pa untay nagdrayb, tingalig buhi pa sila.

“Desisayis ka tuig na kining milabay, ug nakabangon na ko. Apan haw-ang gihapon ang akong kinabuhi sukad sa ilang masakit nga kamatayon.”

PAGBANGON GIKAN SA TRAHEDYA

Ayaw pugngi ang imong kaguol. Ang Bibliya nag-ingon nga dunay “panahon sa paghilak.” (Ecclesiastes 3:1, 4) Si Ronaldo miingon: “Sa matag higayon nga gusto kong mohilak, mohilak ko. Sa makahilak na ko, mahupayan ko.” Hinuon, dili parehas ang tanang tawo. Busa, kon ikaw dili makapakita ug kaguol, wala kini magpasabot nga gipugngan nimo ang imong emosyon o kinahanglang mohilak gyod ka.

Ayaw ilain ang imong kaugalingon. (Proverbio 18:1) “Bisag gusto ko nga magpalain, wala nako kana buhata,” miingon si Ronaldo. “Kon dunay moduaw nako, ako silang abiabihon. Gisulti nako sa akong asawa ug sa suod nga mga higala ang akong gibati.”

Pabiling kalmado kon dunay makasultig sakit. Tingali dunay moingon nga “Mas maayo na lang na.” Si Ronaldo nahinumdom, “Ang ubang komento imbes makahupay, makapasakit hinuon.” Imbes maghunahuna kanunay sa gipanulti nga sakit, sunda ang maalamong tambag sa Bibliya: “Ayaw tagda ang tanan nga isulti sa mga tawo.”—Ecclesiastes 7:21, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Sayra ang kamatuoran bahin sa kahimtang sa mga patay. Si Ronaldo miingon: “Ang Ecclesiastes 9:5 nag-ingon nga ang mga patay wala mag-antos, kana nakahatag ug kalinaw sa akong hunahuna. Ang Bibliya nag-ingon usab nga dunay pagkabanhaw ug nga ang nangamatay buhion pag-usab. Busa giisip nako nga namakasyon lang ang akong nangamatayng mga minahal.”—Buhat 24:15.

Nahibalo ka ba? Ang Bibliya nagsaad ug panahon diin ‘lamyon sa Diyos ang kamatayon hangtod sa kahangtoran.’ *Isaias 25:8.