Si Mabel, nga taga-Argentina, aktibo ug kinabuhi ug nagtrabaho ingong physical-rehabilitation therapist. Sa 2007, nagsugod pagpangapoy ang iyang lawas ug adlaw-adlaw nga nag-antos ug grabeng sakit sa ulo. “Nagpakonsulta kog lainlaing doktor ug nakatomar ug tanang matang sa tambal,” siya miingon, “apan walay nakaalibyo niini.” Sa kataposan, si Mabel nagpa-MRI scan, ug nakita nga duna siyay tumor sa utok. Siya miingon: “Nahugno ko! Dili ko makatuo nga duna koy kaaway sa sulod nako.

“Pero human lang sa operasyon nako masabti kon unsa ka grabe ang akong sakit. Pagmata nako diha sa ICU, dili ko makalihok. Pagtutok lang sa kisame ang akong mahimo. Aktibo ko kaniadto ug wala mag-agad sa uban. Ug karon, kalit lang nga wala na koy mahimo. Sa diha pa ko sa ICU, ang palibot gubot ug saba tungod sa mga aparato, alarma sa emerhensiya, ug pag-agulo sa ubang pasyente. Daw ang tanan sa akong palibot nag-agulo ug nag-antos.

“Karon, miarang-arang na kog diyutay. Makalakaw ko nga walay tabang sa uban ug may panahon nga makagawas sa balay nga mag-inusara. Pero doble ang akong panan-aw ug huyang gihapon ug kaunoran.”

PAGBANGON GIKAN SA TRAHEDYA

Magmapositibo. Ang Proverbio 17:22 nag-ingon: “Ang kasingkasing nga malipayon maayo nga tambal, apan ang masulub-on nga espiritu makapauga sa kabukogan.” Si Mabel miingon: “Sa nagpaayo ko, akong nasinati kon unsay giantos sa akong mga pasyente kaniadto. Ang mga ehersisyo puwerteng sakita, ug usahay makahunahuna ko nga maayo pang mamatay na lang ko. Gipugos nako ang akong kaugalingon sa dili paghunahuna ug negatibo, kay nahibalo nga ang pag-agwanta moresulta ra ug maayo.”

Hunahunaa ang mga butang nga makahatag ug paglaom aron ka makalahutay. “Pinaagi sa Bibliya, nahibalo ko kon nganong dunay mga trahedya,” miingon si Mabel. “Nahibalo sab ko nga sa matag adlaw nga molabay, kita mas nagkaduol na sa panahon diin ang kasakit mawala na hangtod sa hangtod.” *

Hinumdomi nga ang Diyos nahingawa kanimo. (1 Pedro 5:7) Si Mabel nahinumdom kon nganong kini nakatabang kaniya: “Sa gidala ko nila aron operahan, nakaingon ko nga tinuod ang giingon sa Isaias 41:10, diin ang Diyos nagpasalig: ‘Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo.’ Mibati kog kalinaw sa hunahuna kay nahibalo nga si Jehova nga Diyos nahingawa sa akong kahimtang.”

Nahibalo ka ba? Ang Bibliya nagtudlo nga moabot ra ang panahon dihang ang mga tawo dili na makasinatig mga problema sa panglawas.—Isaias 33:24; 35:5, 6.