Unsa ang pagpamalandong?

“Palandongon ko gayod ang tanan mong kalihokan, ug ang imong mga pakiglabot akong hatagag pagtagad.”—Salmo 77:12.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang pagpamalandong o meditation lainlaig paagi, diin ang daghan niini naggikan sa karaang mga relihiyon sa Sidlakan. “Ang kaisipan kinahanglang haw-asan ug mga hunahuna aron makakitag maayo,” miingon ang usa ka magsusulat bahin sa pagpamalandong. Ang iyang gisulti nagsuportar sa panglantaw nga ang paghaw-as ug hunahuna diha sa kaisipan samtang nagpokus sa partikular nga mga pulong o hulagway makahatag ug kalinaw sa kaisipan, klaro nga panghunahuna, ug espirituwal nga kadan-agan.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya naghatag ug dakong importansiya sa pagpamalandong. (1 Timoteo 4:15) Apan, ang matang sa pagpamalandong nga gidasig sa Bibliya dili mao ang paghaw-as ug hunahuna diha sa kaisipan o pagsumay-sumay ug mga pulong, nga usahay gitawag ug mantra. Hinunoa, ang pagpamalandong nga gihisgotan sa Bibliya naglakip ug may-katuyoang paghunahuna sa maayong mga ulohan, sama sa mga hiyas, sukdanan, ug kalalangan sa Diyos. “Ako nagpalandong sa tanan mong kalihokan; kinabubut-on kong gihunahuna kanunay ang mga buhat sa imong mga kamot,” miampo ang usa ka matinumanong alagad sa Diyos. (Salmo 143:5) Siya miingon usab: “Mahinumdom ako kanimo sa akong higdaanan, panahon sa mga pagbantay sa gabii mamalandong ako kanimo.”—Salmo 63:6.

 Sa unsang paagi ang pagpamalandong makabenepisyo kanimo?

“Ang kasingkasing sa matarong nagapamalandong aron sa pagtubag.”—Proverbio 15:28.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang maayong pagpamalandong makapauswag sa atong kinaiya, katakos sa pagkontrolar sa emosyon, ug kalig-on maylabot sa moralidad—diin kining tanan makahatag kanatog dugang kaalam ug pagsabot sa paagi sa atong pagpanulti ug paglihok. (Proverbio 16:23) Kining matanga sa pagpamalandong makahatag usab kanatog kalipay ug katagbawan. Mahitungod sa tawo nga kanunayng mamalandong bahin sa Diyos, ang Salmo 1:3 nag-ingon: “Siya mahisama gayod sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga mobunga sa iyang panahon ug ang iyang mga dahon dili malaya, ug ang tanan nga ginabuhat niya magmalamposon.”

Ang pagpamalandong makapauswag usab sa atong pagsabot ug memorya. Sa pag-ilustrar, kon magtuon kitag usa ka bahin sa kalalangan sa Diyos o sa usa ka ulohan sa Bibliya, daghang makapainteres nga impormasyon ang atong makat-onan. Apan sa dihang kita mamalandong sa maong mga impormasyon, atong makita kon sa unsang paagi kini nga impormasyon nalangkit sa usag usa ug sa ato nang nahibaloan. Busa, maingon nga mahimo sa karpintero ang mga materyales nga usa ka nindot nga balay, sa samang paagi ang pagpamalandong makatabang kanato sa pagkonektar sa mga impormasyon nga tungod niana makuha nato ang katibuk-ang ideya.

Angay bang kontrolahon ang pagpamalandong?

“Ang kasingkasing labaw nga malimbongon kay sa bisan unsa pa ug desperado. Kinsa ang makahibalo niini?”—Jeremias 17:9.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa mga tawo, ang makadaot nga mga pangatarongan mogula: mga pakighilawas, mga pagpangawat, mga pagbuno, mga pagpanapaw, mga hakog nga pangibog, mga buhat sa pagkadaotan, panglimbong, malaw-ayng panggawi, mata nga masinahon, . . . [ug] pagkadili-makataronganon.” (Marcos 7:21, 22) Oo, sama sa kalayo, ang pagpamalandong kinahanglang kontrolahon! Kay kon dili, ang law-ayng hunahuna makapaugmad ug makadaot nga mga tinguha nga mahimong dili makontrolar nga mosangpot ug daotang mga buhat.—Santiago 1:14, 15.

Ang Bibliya nagdasig kanato sa pagpamalandong sa mga ‘butang nga matuod, matarong, maputli, hiligugmaon, dungganon, hamili, ug dalayegon.’ (Filipos 4:8, 9) Kon kita magtisok diha sa atong hunahuna ug maayong mga butang, kita dunay maani—maayong mga hiyas, madanihong sinultihan, ug suod nga relasyon sa uban.—Colosas 4:6.