“Wala ba magatawag ang kaalam? Wala ba ang pagkamasinabuton magapataas sa iyang tingog? Ibabaw sa mga kahitas-an subay sa dalan, diin ang mga agianan nagakatagbo, siya nagahimo sa iyang pagbarog; . . . sa mga pultahan, siya nagasinggit.”—PROBERBIO 8:1-3, Ang Biblia Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

ANG kaalam mapuslanon kaayo. Kon wala kini, kita makahimog daghang sayop. Apan asa makaplagan ang tinuod nga kaalam? Ang magsusulat sa basahon sa Proverbio naghisgot bahin sa dili hitupngang kaalam sa atong Maglalalang. Dugang pa, ang Iyang kaalam mabatonan sa halos tanang tawo pinaagi sa linaing basahon, ang Bibliya. Tagda kini:

  • Ang Bibliya mao ang “labing kaylap nga naapod-apod nga basahon sukad,” nag-ingon ang The World Book Encyclopedia. “Kini gihubad sa makadaghan, ug sa mas daghang pinulongan, kay sa bisan unsang basahon.” Ang tibuok nga Bibliya o ang mga bahin niini mabatonan karon sa halos 2,600 ka pinulongan, sa ingon, kini mahimong mabasa sa kapin sa 90 porsiyento sa populasyon sa yuta.

  • Ang kaalam usab sa literal padayong “nagasinggit.” Ang Mateo 24:14, nag-ingon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan [niining presenteng kalibotan].”

Ang “maayong balita” maoy matuod nga kaalam kay kini naghisgot sa maalamong solusyon sa Diyos sa mga problema sa tawo—ang Iyang Gingharian. Kana nga Gingharian maoy gobyerno sa Diyos nga magmando sa tibuok yuta—usa ka kalibotan, usa ka gobyerno. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Busa, si Jesu-Kristo miampo: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.”—Mateo 6:9, 10.

Giisip sa mga Saksi ni Jehova nga usa ka pribilehiyo ang pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos diha sa 239 ka kayutaan! Oo, ang kaalam nga gikan sa Diyos nanawag bisan diha “sa mga pultahan.” Nakadungog ka ba niini?