• BASAHA ang Bibliya sa mga 50 ka pinulongan ug ang binase sa Bibliya nga mga artikulo sa kapin sa 500 ka pinulongan.

 • LANTAWA ang mga video sa halos 70 ka sign language.

 • SUSIHA ang web site diha sa daghang pinulongan.

 • PAMINAWA ang mga audio drama bahin sa makapainteres nga mga estorya sa Bibliya.

 • BASAHA ang gidrowing nga mga estorya sa Bibliya.

 • TAN-AWA ang mga drama sa Bibliya ug mga video nga makatabang nimo sa pagsagubang sa mga problema sa kinabuhi.

 • I-DOWNLOAD ang mga e-book, mga artikulo sa magasin, ug mga audio file, diin ang tanan niini libre.

 • PAG-RESEARCH ug nagkalainlaing ulohan diha sa Watchtower ONLINE NGA LIBRARYA, nga dunay daghang impormasyon diha kapin sa 100 ka pinulongan.

 PARA SA MAGTIAYON

“Gusto ko nga magmalipayon ang akong pamilya. Ako ug ang akong asawa may mga problema, ilabina sa nakabaton kamig mga anak. Nagkinahanglan kamig tabang”

ANG GIINGON SA BIBLIYA:

“Pinaagi sa kaalam ang usa ka panimalay matukod, ug pinaagi sa katakos sa pag-ila kini lig-ong matukod.”—Proverbio 24:3.

MAPUSLANONG MGA SEKSIYON SA WEB SITE

Ang seksiyon nga “Magtiayon ug Ginikanan” makatabang sa pagsulbad sa mga problema nga sama niini:

 • Pagsagubang sa unang tuig sa kaminyoon

 • Pagpakiglabot sa mga ugangan

 • Pagdisiplina sa mga anak

 • Panaglalis

 • Pag-atubang sa mga problema sa kuwarta

(Tan-awa ang MGA DOKTRINA SA BIBLIYA > MAGTIAYON UG GINIKANAN)

Ang librong Ang Sekreto sa Kalipay sa Pamilya naghisgot ug lainlaing ulohan bahin sa pamilya, gikan sa pagpangandam alang sa kaminyoon ngadto sa pag-atiman sa tigulang nga mga ginikanan.

(Tan-awa ang PUBLIKASYON > LIBRO UG BROSYUR)

 PARA SA GINIKANAN

“Importante kaayo nako ang akong mga anak. Gusto ko nga managko sila nga akong ikapasigarbo”

ANG GIINGON SA BIBLIYA:

“Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya; bisan kon siya matigulang na dili siya motipas gikan niana.”—Proverbio 22:6.

MAPUSLANONG MGA SEKSIYON SA WEB SITE

Ang seksiyong “Mga Bata” dunay gidrowing nga mga estorya sa Bibliya, hulagway nga kalingawan, mga video, ug mga leksiyon sa Bibliya nga makatabang nimo sa pagtudlo sa imong mga anak bahin sa . . .

 • pagkamasinugtanon

 • pagkamaluloton

 • pagbatog maayong relasyon sa uban

 • pag-ingon ug “salamat”

(Tan-awa ang MGA DOKTRINA SA BIBLIYA > MGA BATA)

Ang Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya ug Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo maoy nindot pagkahulagwayng mga libro nga gidisenyo nga basahon ngadto sa mga bata.

(Tan-awa ang PUBLIKASYON > LIBRO UG BROSYUR)

 PARA SA MGA TIN-EDYER

“Gusto kog mga impormasyon nga naghisgot sa mga problema bahin sa pag-eskuyla, ginikanan, mga higala, ug kaatbang nga sekso. Dili na ko bata, dili ko gustong sermonan”

ANG GIINGON SA BIBLIYA:

“Tugoti ang imong kasingkasing nga magalipay kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on.”—Ecclesiastes 11:9.

MAPUSLANONG MGA SEKSIYON SA WEB SITE

Ang seksiyon nga “Mga Tin-edyer” dunay mga artikulo ug mga video nga makatabang nimo . . .

 • kon nagmingaw ka

 • kon duna kay problema sa eskuylahan

 • kon nakalapas kag balaod sa panimalay

 • kon gi-bully ka o kon dunay nagbinastos nimo

(Tan-awa ang MGA DOKTRINA SA BIBLIYA > MGA TIN-EDYER)

Ang Volume 1 ug 2 sa Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler naghisgot bahin sa 77 ka komon nga mga pangutana.

(Tan-awa ang PUBLIKASYON > LIBRO UG BROSYUR)

 PARA SA GUSTONG MAKAKAT-ON BAHIN SA BIBLIYA

“Gusto kong makasabot sa Bibliya. Unsay akong buhaton?”

ANG GIINGON SA BIBLIYA:

“Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos ug mapuslanon sa pagpanudlo.”—2 Timoteo 3:16.

MAPUSLANONG MGA SEKSIYON SA WEB SITE

Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan maoy tukma ug sayon sabton nga hubad sa Bibliya.

(Tan-awa ang PUBLIKASYON > BIBLIYA)

Ang seksiyon nga “Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya” naghatag ug klarong mga tubag sa mga pangutana sama sa “Ang Diyos bay hinungdan sa atong pag-antos?” ug “Nganong mamatay ang tawo?”

(Tan-awa ang MGA DOKTRINA SA BIBLIYA > TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA)

Ang seksiyon nga “Hangyo ug Libreng Pagtuon sa Bibliya” nagdapit kanimo sa pagpahimulos sa among libreng programa sa pagtuon sa Bibliya.

(I-click ang link nga “Hangyo ug Pagtuon sa Bibliya” diha sa home page)

“Mihunong na kog basa sa Bibliya kay dili ko makasabot niini. Apan sa gitun-an nako kini pinaagi sa librong ‘Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?,’ nakita nako nga simple ug tin-aw diay kaayo ang Bibliya.”—Christina.

Adlaw-adlaw, mga 700,000 ka tawo ang nag-abli sa jw.org. Gidapit ka usab namo sa pag-abli niini