“Ang tanang adlaw sa sinakit maoy daotan; apan ang malipayon ug kasingkasing may kombira sa kanunay.” Proverbio 15:15.

UNSAY gipasabot nianang mga pulonga? Kana nagtumong sa mental ug emosyonal nga kahimtang sa usa ka tawo. Ang “sinakit” kanunayng maghunahunag negatibo—tinamdan nga maghimo sa iyang kinabuhi nga “daotan,” o magul-anon. Sa laing bahin, ang tawo nga “malipayon ug kasingkasing” maningkamot sa paghunahuna ug positibong mga butang—tinamdan nga makadugang sa iyang kalipay, nga daw siya may “kombira sa kanunay.”

Kitang tanan dunay mga problema nga makapawala sa atong kalipay. Apan kita dunay mahimo aron dili mawala ang atong kalipay bisan sa lisod nga mga kahimtang. Palandonga ang giingon sa Bibliya.

  • Ayaw problemaha ang ugma. Si Jesu-Kristo miingon: “Ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw; may kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw.”—Mateo 6:34, Maayong Balita Biblia.

  • Hunahuna ang maayong mga butang nga nahitabo kanimo. Dihang maguol ka, sulayi pagsulat ang maong mga butang ug pamalandonga kana. Ayaw usab pagsigeg hunahuna sa imong nangaging kasaypanan. Kuhai kinig leksiyon ug kalimti na. Sundoga ang drayber nga magpasiplat lang sa iyang rearview mirror ug dili magsigeg lantaw niana. Hinumdomi usab nga ang Diyos mapinasayloon.—Salmo 130:4.

  • Dihang mabug-atan ka sa mga problema, isulti kini sa usa nga makahupay kanimo. “Ang pagkamabalak-on” makapatikuko sa kasingkasing, “apan ang maayong pulong mao ang makapalipay niini,” nag-ingon ang Proverbio 12:25. Tingali dunay “maayong pulong” nga ikasulti ang usa ka membro sa pamilya o kasaligang higala—kinsa dili matahapon o negatibo kondili ‘mahigugmaon sa tanang panahon.’—Proverbio 17:17.

Ang maalamong mga panultihon sa Bibliya nakatabang sa daghang tawo nga magmalipayon bisan pa sa lisod nga mga kahimtang. Hinaot nga kining makapadasig nga mga panultihon makatabang usab kanimo.