Si Satanas ba tinuod nga persona?

“Ang orihinal nga halas, ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas, . . . nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta.”—Pinadayag 12:9.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nagtuo nga si Satanas nga Yawa dili persona kondili kinaiya nga daotan diha sa matag usa.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Si Satanas tinuod nga persona. Siya manulonda nga mirebelde sa Diyos. Gitawag sa Bibliya si Satanas nga “magmamando niining kalibotana.” (Juan 12:31) Aron makuha ang iyang gusto, mogamit siyag “bakak nga mga ilhanan” ug “panglimbong.”—2 Tesalonica 2:9, 10.

Nasulat sa Bibliya ang panagsultihay sa Diyos ug ni Satanas didto sa langit. Kon si Satanas kinaiya lang nga daotan diha sa matag usa, puwede ba diayng makig-estorya ang Diyos sa iyang kinaiya nga daotan, nga siya matarong man ug hingpit? (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6) Dayag nga si Satanas tinuod nga persona ug dili kinaiya nga daotan.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Ang tuyo ni Satanas sa pagpatuo kanimo nga siya dili persona susama nianang sa kriminal kinsa naglilong sa iyang tinuod nga pagkatawo aron siya makapadayon sa paghimog daotan nga dili masakpan. Aron dili ka malimbongan ni Satanas, kinahanglang motuo ka nga siya naglungtad.

Diin nagpuyo si Satanas?

“Alaot ang yuta . . . tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo.”—Pinadayag 12:12.

 ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nagtuo nga si Satanas nagpuyo sa impiyerno ilalom sa yuta. Ang uban nagtuo nga siya anaa sulod sa mga tawong daotan.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Si Satanas usa ka espiritung linalang, busa nagpuyo siya sa dapit nga dili nato makita. Dihay panahon nga si Satanas libreng makalihok-lihok sa dapit nga gipuy-an sa Diyos ug sa matinumanong mga manulonda. (Job 1:6) Apan gipapahawa siya sa presensiya sa Diyos ug gitambog dinhi sa yuta, apil ang ubang daotang mga manulonda.—Pinadayag 12:12.

Nagpasabot ba kini nga si Satanas gilimitehan sa usa ka dapit dinhi sa yuta? Pananglitan, tingali nakabasa ka nga ang karaang siyudad sa Pergamo giingon nga mao ang dapit diin si Satanas nagpuyo. (Pinadayag 2:13) Sa pagkatinuod, kanang ekspresyona nagpasabot nga kaylap ang pagsimba kang Satanas nianang dapita. Si Satanas wala magpuyo sa usa ka espesipikong lugar sa yuta. Ang Bibliya nag-ingon nga siyay tag-iya sa “tanang gingharian sa gipuy-ang yuta.”—Lucas 4:5, 6.

Si Satanas ba makadaot o makakontrolar sa mga tawo?

“Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.”—1 Juan 5:19.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang kadaghanan sa mga tawo nagpaimpluwensiya kang Satanas ug busa sila kontrolado niya. (2 Corinto 11:14) Kini ang hinungdan kon nganong ang tawo wala gayod makapauswag sa kahimtang sa kalibotan.

Narekord usab sa Bibliya ang mas grabeng mga kahimtang diin gikontrolar o gidaot ni Satanas o sa rebeldeng mga manulonda ang mga tawo.—Mateo 12:22; 17:15-18; Marcos 5:2-5.

ANG IMONG HIMOON

Dili nimo angayng kahadlokan ang gahom ni Satanas. Aron dili ka niya maimpluwensiyahan o makontrolar, kinahanglang mahibalo ka sa iyang mga taktika. (2 Corinto 2:11) Pinaagi sa pagbasa sa Bibliya, imong mahibaloan ang mga taktika ni Satanas ug sa ingon dili ka mabiktima.

Idespatsar ang tanang butang nga nalangkit sa mga demonyo. (Buhat 19:19) Naglakip kana sa mga anting-anting, basahon, video, musika, ug mga programa sa computer nga nagpasiugda sa espiritismo o pangdiwata.

“Sukli ang Yawa,” nag-ingon ang Bibliya, “ug siya mokalagiw gikan kaninyo.” (Santiago 4:7) Kon ang maalamong tambag sa Bibliya sundon, mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon batok sa daotang pamaagi ni Satanas.—Efeso 6:11-18.