Ang inahan ni Racquel Hall Hudiyong Israeli ug ang iyang amahan Austriano nga nakombertir sa Judaismo. Ang iyang apohan sa side sa iyang inahan maoy mga Zionist nga namalhin sa Israel niadtong 1948, diin nianang tuiga nahimo kining independenteng nasod. Si Racquel giinterbiyo sa Pagmata! kon nganong gisusi niya ang iyang Hudiyong relihiyon.

Estoryahi mi bahin sa imong kinabuhi.

Natawo ko sa United States niadtong 1979. Sa nag-tres anyos ko, nagdiborsiyo ang akong ginikanan. Gimatuto ko ni Mama sa Hudiyong tradisyon ug gipaeskuyla sa Hudiyong eskuylahan nga gitawag ug yeshiva. Sa nag-siyete anyos ko, mipuyo mi sa Israel ug usa ka tuig ug mieskuyla ko diha sa usa ka komunidad nga gitawag ug kibbutz. Dayon namalhin mi ni Mama sa Mexico.

Bisag walay sinagoga sa among lugar, nagsunod gihapon ko sa akong Hudiyong tinuohan. Magdagkot kog kandila matag Igpapahulay, magbasag Torah, ug mangadye nga magtamod ug siddur o basahon sa pangadyeon. Sa eskuylahan, giingnan nako ang akong mga klasmet nga ang akong relihiyon mao gyoy orihinal. Wala ko sukad makabasag Bag-ong Tugon, nga nagpasiugda sa pagwali ug sa pagtulon-an ni Jesu-Kristo. Gani gidid-an ko ni Mama sa pagbasa niana kay basig mahiloan ang akong hunahuna sa mga pagtulon-an niana.

Nganong mibasa man kag Bag-ong Tugon?

Pag-edad nakog 17, mibalik ko sa United States aron makatapos sa akong pag-eskuyla. Didto, giingnan ko sa akong kaila nga usa ka Kristiyano nga dili kompleto ang akong kinabuhi kon wala si Jesus.

“Ang tawo nga nagtuo kang Jesus nahisalaag,” mitubag ko.

“Nakabasa ka na bag Bag-ong Tugon?” siya nangutana.

“Wala,” miingon ko.

“Kon mao,” siya miingon, “makataronganon ba nga mokomento ka bahin sa butang nga wala kay kahibalo?”

 Naulaw ko sa iyang giingon, kay para nako binuang nang magpatakag sulti bahin sa usa ka butang nga wala kay nahibaloan. Kay nabadlongan, akong gidala ang iyang Bibliya ug gisugdan nako pagbasa ang Bag-ong Tugon.

Unsay imong reaksiyon sa imong nabasa?

Nakurat ko kay mga Hudiyo diay ang nagsulat sa Bag-ong Tugon. Ug sa sige nakog basa, akong nasabtan nga si Jesus malulot ug mapaubsanong Hudiyo nga dili mapahimudsanon kondili gustong motabang ug mga tawo. Nanghulam pa gani ko sa librarya ug mga libro bahin kaniya. Apan kining mga libroha wala makapakombinsir nako nga siya ang Mesiyas. Ang uban niini naghisgot kaniya ingong Diyos nga para nako morag dili sakto. Kinsa man diay kadtong giampoan ni Jesus—iya rang kaugalingon? Dugang pa, si Jesus namatay. Pero ang Bibliya nag-ingon bahin sa Diyos: “Ikaw dili mamatay.” *

Sa unsang paagi ka natin-awan?

Ang kamatuoran dili magkasumpaki, ug determinado ko sa pagpangita niini. Busa kinasingkasing kong nag-ampo sa Diyos nga inubanag mga luha, ug kadto ang unang higayon nga wala ko mogamit ug siddur. Pagkahuman dayon nakog ampo, dihay nanuktok. Mga Saksi ni Jehova diay. Gihatagan ko nilag basahon nga binase sa Bibliya. Pinaagi niining basahona, ug sa among panaghisgot, nakombinsir ko nga ang ilang mga pagtulon-an gipasukad sa Bibliya. Pananglitan, giila sa mga Saksi si Jesus dili ingong bahin sa Trinidad kondili ingong “Anak sa Diyos” * ug “panganay sa kalalangan sa Diyos.” *

Dayon mibalik ko sa Mexico, diin nagpadayon ko sa pagtuon sa mga tagna bahin sa Mesiyas uban sa mga Saksi. Akong nakat-onan nga daghan diay kaayo ang mga tagna! Pero nagduhaduha gihapon ko. Nangutana ko: ‘Kang Jesus lang ba mohaom ang mga detalye sa tagna?’ ug ‘Dili kaha maayong artista lang si Jesus nga nagpakaaron-ingnong siya ang Mesiyas?’

Unsay nakapakombinsir nimo?

Gipakitaan ko sa mga Saksi ug mga tagna nga imposibleng mahimo sa usa ka impostor. Pananglitan, kapin sa 700 ka tuig nga abante, si manalagnang Miqueas nagtagna nga ang Mesiyas matawo sa Betlehem, sa Judea. * Makabuot ba ang tawo kon asa siya ipanganak? Si Isaias misulat nga ang Mesiyas patyon ingong talamayong kriminal, pero ilubong siya kauban sa mga dato. * Kining tanan natuman kang Jesus.

Ang nakapakombinsir pa gyod nako mao ang linya sa kaliwat ni Jesus. Ang Bibliya nag-ingon nga siya kaliwat ni Haring David. * Ang awtoridad ug ang mga pamilya sa karaang Israel dunay rekord sa ilang mga kaliwat, busa kon si Jesus dili pa kaliwat ni David segurado nga ibulgar gyod kana sa iyang mga kaaway! Apan dili nila kana mahimo kay klaro man nga si Jesus kaliwat ni David. Gitawag pa gani siya sa mga tawo ug “Anak ni David.” *

Sa 70 C.E.—37 ka tuig human mamatay si Jesus—ang Jerusalem gilaglag sa kasundalohan sa Roma, ug ang rekord sa kaliwatan nangawala o naapil ug kalaglag. Busa, aron mailhan ang Mesiyas pinaagi sa iyang kaliwat, kinahanglang motungha siya sa dili pa ang 70 C.E.

Unsay epekto niini nga kahibalo diha nimo?

Sumala sa gitagna sa Deuteronomio 18:18, 19, ang Diyos magpatungha sa Israel ug manalagna nga sama kang Moises. Si bisan kinsa nga “dili mamati sa akong mga pulong nga iyang isulti sa akong ngalan, siya akong papanubagon,” miingon ang Diyos. Sa akong pagtuon ug maayo sa tibuok Bibliya, nakombinsir ko nga kana nga manalagna mao si Jesus nga taga-Nasaret.