Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Disyembre 2012

Ang Bibliya—Basahon sa Tukmang Tagna—Bahin 8

“Paanhia ang Imong Gingharian”

Ang Bibliya—Basahon sa Tukmang Tagna—Bahin 8

Kini ang kataposang artikulo sa walo ka bahin nga serye sa Pagmata! nga naghisgot sa usa ka talagsaong bahin sa Bibliya—ang mga tagna niini. Kini nga mga artikulo gisulat sa pagtubag ­niining mga pangutanaha: Ang mga tagna ba sa Bibliya inimbento lang sa mga tawong utokan? May pamatuod ba nga kini inspirado sa Diyos? Gidapit ka namo sa pagsusi sa ebidensiya.

MGA duha ka libo ka tuig na nga ang mga tawong nag-angkong Kristohanon nag-ampo nga moabot ang Gingharian sa Diyos. Kini nga pag-ampo gipasukad sa pulong mismo ni Jesus. Iyang gitudloan ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.”—Mateo 6:10.

Unsa ang Gingharian sa Diyos nga ginaampo sa daghan kaayong tawo? Kini mao ang langitnong kagamhanan sa Diyos, nga mopuli sa tanang ubang kagamhanan. Tumanon sa tinudlong Hari niini nga Gingharian, si Jesu-Kristo, ang kabubut-on sa Diyos sa langit ug sa yuta. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Sa gitakdang panahon, dunggon sa Diyos kining sulondang pag-ampo pinaagi sa pagtapos sa pagkadaotan ug pag-antos ug sa pagtaganag kaluwasan alang sa “dakong panon” sa maunongong mga magsisimba. (Pinadayag 7:9, 10, 13-17) Unya “ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 37:29.

Aduna bay paagi sa pagkahibalo kon unsang mga kahimtang ang atong madahom ilalom sa pagmando ni Kristo? Aduna! Niadtong dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gipasundayag ang iyang tinguha sa pagsulbad sa mga problema sa katawhan ug ang iyang katakos sa paghimo niini. Atong susihon ang upat ka tagna sa Bibliya ug tagda kon giunsa ni Jesus pagpakita kon unsay iyang himoon sa tibuok yuta ingong Hari sa langitnong Gingharian sa Diyos.

 Tagna 1:

“Gipahunong [ni Jehova] ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gibali niya ang busogan ug giputolputol ang bangkaw; ang mga karomata iyang gisunog sa kalayo.”—Salmo 46:8, 9.

Katumanan: Si Jesu-Kristo, ang “Prinsipe sa Pakigdait,” maghatag ug walay kataposang kalinaw sa atong planeta. Pinaagi sa malinawong programa sa pagtudlo ug pagwagtang sa tanang hinagiban sa kalibotan, hiusahon sa Gingharian sa Diyos ang tanang katawhan sa kanasoran diha sa usa ka tinuod nga panag-igsoonay.—Isaias 2:2-4; 9:6, 7; 11:9.

Ang gipadayag sa kasaysayan:

Gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga dili sila mag-apil-apil sa gubat, kondili magmakigdaiton sa usag usa. Sa dihang usa sa iyang mga tinun-an misulay sa pagpanalipod kaniya pinaagig espada, si Jesus miingon kaniya: “Ibalik ang imong espada sa sakoban niini, kay ang tanang mogamit sa espada mamatay pinaagi sa espada.” (Mateo 26:51, 52) Si Jesus miingon nga ang tinuod nga mga Kristohanon mailhan pinaagi sa ilang gugma sa usag usa.—Juan 13:34, 35.

Tagna 2:

“Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta; sa tumoy sa kabukiran adunay pagsugwak.”—Salmo 72:16.

Katumanan: Wagtangon sa Gingharian sa Diyos ang malnutrisyon, kakulag pagkaon, ug kagutom. Ang tanan abundag lamiang pagkaon.

Ang gipadayag sa kasaysayan:

Ang pagkamahingawaon ni Jesus sa mga gigutom dayag kaayo, ug ang iyang katakos sa paghimog milagro sa pagpakaon sa daghan kaayong tawo katingalahan. Ang usa nga nakasaksi niini mireport: “[Si Jesus] nagsugo sa mga panon sa katawhan nga manglingkod sa balili ug nagkuha sa lima ka tinapay ug sa duha ka isda, ug, miyahat sa langit, siya nagpasalamat ug, human pikaspikasa ang mga tinapay, siya nag-apod-apod niini ngadto sa mga tinun-an, ang mga tinun-an sa baylo ngadto sa mga panon sa katawhan. Busa ang tanan nangaon ug nangabusog, ug ilang gihipos ang sobra nga mga tipik, napulog-duha ka bukag nga puno. Ngani kadtong nangaon maoy mga lima ka libong lalaki, gawas sa mga babaye ug mga bata.”—Mateo 14:14, 19-21.

Tagna 3:

“Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’ ” (Isaias 33:24) “Ang mga mata sa mga buta mabuka, ug ang igdulungog sa mga bungol mabuksan. Nianang panahona ang bakol mosaka ingon sa laking osa, ug ang dila sa amang mosinggit sa kasadya.”—Isaias 35:5, 6.

 Katumanan: Wagtangon sa Gingharian sa Diyos ang tanang matang sa sakit ug balatian. Ang buta makakita, ang bungol makadungog, ug ang amang makasulti. Wala nay magkinahanglag tambal, ospital, o mga doktor.

Ang gipadayag sa kasaysayan:

Sa dihang nanudlo si Jesus sa mga tawo bahin sa Gingharian sa Diyos, malipayon kaayo siyang nag-ayo sa tanan nilang mga sakit ug depekto. Busa, sa gamayng paagi, gipasundayag ni Jesus kon unsay iyang himoon sa tibuok yuta ingong Hari sa langitnong Gingharian sa Diyos.—Lucas 7:22; 9:11.

Tagna 4:

“Lamyon gayod [sa Diyos] ang kamatayon hangtod sa kahangtoran.Isaias 25:8.

Katumanan: Inigmando ni Kristo ingong Hari sa Gingharian sa Diyos, “ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan” banhawon diha sa paraisong yuta. (Juan 5:28, 29) Dag-on ni Jesus ang kamatayon—ang atong walay puangod nga kaaway—busa kita makabaton ug kinabuhing walay kataposan.—Salmo 37:29.

Ang gipadayag sa kasaysayan:

Labing menos sa tulo ka higayon, gipakita ni Jesus ang iyang gahom pinaagi sa pagbanhaw ug patay. (Lucas 7:11-15; 8:41-55; Juan 11:38-44) Sa dihang namatay si Jesus, mga 500 ka tawo makapamatuod nga siya gibanhaw.—1 Corinto 15:3-8.

Kining walo ka serye sa mga artikulo nakahisgot ug daghang tagna sa Bibliya nga nangatuman. Kining mga tagnaa, lakip sa daghan pang uban, nagpakita nga ang Bibliya dili kay usa ka sinulat lang sa utokang mga tawo. Hinunoa, kini nagpakita nga ang Bibliya inspirado sa Diyos. Dayag nga ang “ang tanan nga anaa sa Kasulatan maoy Pulong sa Diyos.”—2 Timoteo 3:16, Contemporary English Version.

Sanglit ang Bibliya usa man ka basahon sa tagna nga dili gayod mosipyat, makatuo gyod ka nga “sa dili na madugay, . . . ang daotan mawala na; ug pagasusihon mo gayod ang iyang dapit, ug siya mawala diha. Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”—Salmo 37:10, 11.