Ganahan kaayo kong moinom ug bayolente ko. Dayon tungod sa usa ka trahedya, nakapamalandong ko sa akong kinabuhi. Paasoya ko.

NATAWO ko sa 1943 sa Rubottom, Oklahoma, U.S.A. Sa bata pa ko, bayolente kog kinabuhi. Paghayskul nako, nagsugod ko pag-inom. Si Papa palainom ug bayolente kon mahubog, ug kay moinom man sab ko, nagkasinabot mi. Mangadto mi sa bayle ug sa mga parti aron lang moinom ug makig-away.

Nagminyo ko niadtong 1966, ug kami ni Shirley nakabaton ug duha ka anak, si Angela ug Shawn. Pero palainom gihapon ko. Aron madugangan ang akong kita, nananom ug namaligya kog marijuana. Nagtrabaho pod ko ingong bouncer sa usa ka bar mao nga makapatuyang kog inom ug makakita pirmeg away. Nianang mga panahona wala koy gikahadlokan ug dili ko magtagad sa pagbati sa uban.

“Ayaw Pagdalag Tawo Dinhi sa Pagpakigsulti Nako!”

Ang ig-agaw ni Shirley mibalhin sa California, ug human makatuon sa Bibliya, siya nahimong Saksi ni Jehova. Pagbalik niya sa Oklahoma, iyang gisangyawan si Shirley, kinsa nakaamgo dayon nga kini ang kamatuoran. Human makatuon ug maayo sa Bibliya, si Shirley usab nahimong Saksi ug gibawtismohan niadtong 1976. Wala koy interes sa iyang relihiyon. Ako siyang giingnan: “Ayaw pagdalag tawo dinhi sa pagpakigsulti nako! Dili na mosaler.”

Wala gayod ikompromiso ni Shirley ang mga prinsipyo sa Bibliya, ug padayon niya akong gipakitaag gugma. Gani, sa dili pa siya ug ang mga bata moadto sa Kingdom Hall sa pagtambong sa tigom, maluloton ko niyang dapiton sa pagtambong. Ug si Angela moingon pod, “Pa, maayo untag mouban ka namog tambong.”

Kay duna man koy ilegal nga kalihokan, magdaladala kog pistola. Dugang pa, dili ko moulig pila ka adlaw, nga nakahatag ug problema sa among kaminyoon. Inig-uli nako, motambong kog tigom sa paghupay sa kasuko ni Shirley. Maayo kaayog tinagdan ang mga Saksi, ug makapakombinsir ang ilang mga pagtulon-an.

Sa ngadtongadto, gitanyagan kog pagtuon sa Bibliya sa usa ka ansiyano sa kongregasyon. Misugot ko. Ugaling lang, wala kaayoy epekto ang akong nakat-onan—kay una sa tanan, nagsige gihapon kog uban-uban sa akong mga barkada. Kay nahibalo niini, iya kong gibasahan ug  mga prinsipyo sa Bibliya bahin sa kapeligrohan sa daotang panag-uban. (1 Corinto 15:33) Bisan tuod ang iyang tambag gipasukad sa Bibliya, nasilo ko, mihunong sa pagtuon, ug mibalik sa akong ilegal nga mga kalihokan. Si Shirley ug ang mga bata nasakitan tungod sa akong garbo!

“Gimahal Gihapon Ka Namo”

Niadtong 1983, dihay trahedya nga nahitabo. Ang akong suod nga pag-umangkong lalaki namatay. Naguol kaayo ko ug tungod niini nakapamalandong ko sa akong kinabuhi. Nakita nako nga akong gidaot ang tanan nga importante para nako—ang akong kaminyoon ug ang akong pamilya. Kini nakapaamgo nako. Sa paglubong sa akong pag-umangkon, gihalog ko sa edarang Saksi nga si John ug gisultihan, “Gusto lang kong mahibalo ka nga gimahal gihapon ka namo.” Nadasig kaayo ko niana! Pagkasunod adlaw akong gitawgan si John ug giingnan nga gusto kong mopadayon sa pagtuon sa Bibliya, nga naglaom nga niining higayona magbag-o na gyod ko.

Sa among unang pagtuon, bahin sa pag-ampo ang among gihisgotan ug akong gisultihan si John nga ako kanang sulayan. Pagkasunod adlaw nangita kog tarong nga trabaho, pero wala koy nakita. Samtang nagdrayb sa akong pick-up, miampo kog kusog, “Jehova, kon gusto ka nga magpabilin ko niining lugara, pangitai kog trabaho.” Dayon nakaingon ko, ‘Binuang ni da—nagyawyaw ko sa akong kaugalingon samtang nagdrayb.’ Klaro nga ang akong pagtuo sa Diyos ingong “Tigpatalinghog sa pag-ampo” kulang pa gyod—ug pauswagonon pa ang akong paagi sa pag-ampo! (Salmo 65:2) Apan katingalahan nga nakakita kog trabaho pagkasunod adlaw!

Kay nakaamgo nga gamhanan ang pag-ampo, midako ang akong gugma kang Jehova maingon man ang akong pagsalig sa iyang paggiya

Human niana, pirme na kong mag-ampo ug kinasingkasing na. Daghang higayon nga akong natagamtam ang panalangin ni Jehova. Nagtuo gyod ko nga dunay Diyos, apan kini nga kasinatian nakatabang nako sa pagkakita nga tinuod ang giingon sa 1 Juan 5:14: “Bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.” Kay nakaamgo nga gamhanan ang pag-ampo, midako ang akong gugma kang Jehova maingon man ang akong pagsalig sa iyang paggiya.—Proverbio 3:5, 6.

Sa mibalik kog tambong sa tigom, mainiton kaayo kong giabiabi sa mga Saksi. Dugang pa, nakita nako nga tinuod gyod nga sila ‘mainitong naghigugmaay sa usag usa,’ ug natandog  ako niini. (1 Pedro 1:22) Nakita sab nako nga tinuod ang giingon sa Proverbio 13:20: “Siya nga nagalakaw uban sa mga tawong maalamon mahimong maalamon, apan siya nga may pakiglabot sa mga hungog mahisugamak sa kadaot.”

Daghang tuig nga nakahatag kog kasakit ug kaguol sa akong pamilya, apan karon naningkamot na ko nga mahimong makigdaiton maingon man mas maayong bana ug amahan, ug maayong makigkomunikar. Gipadapat nako ang tambag sa Bibliya nga ang “mga bana angay nga maghigugma sa ilang mga asawa sama sa ilang kaugalingong mga lawas” ug nga ang mga amahan ‘dili magpalagot sa ilang mga anak, aron sila dili masubo.’—Efeso 5:28; Colosas 3:21.

Siyempre, maayog epekto diha sa akong pamilya ang akong gihimong mga kausaban. Busa akong nakita nga tinuod ang giingon ni Jesus sa Mateo 5:3: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” Sa kataposan, nakaplagan na gyod nako ang tinuod nga kalipay!

Niadtong Hunyo 1984, ang akong anak nga si Angela giinterbiyo diha sa usa ka asembliya sa mga Saksi ni Jehova. Iyang giasoy kon unsay akong kinabuhi kaniadto ug ang kausaban nga akong gihimo. Iyang gitapos ang iyang eksperyensiya pinaagi sa pag-ingon nga nalipay kaayo siya nga nagtan-aw nako nga naglingkod sa atubangan nga apil niadtong pagabawtismohan nianang adlawa.

Uban sa akong asawa nga si Shirley

Mapasalamaton kaayo ko nga si Jehova dili motalikod sa pagtabang sa mga tawong sama nako! Mapasalamaton sab ko kang Shirley ug sa among mga anak nga wala motalikod sa pagtabang nako. Tinuod gyod nga Kristohanon si Shirley kay iyang gipadapat ang tambag sa 1 Pedro 3:1: “Mga asawa, magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga, kon aduna may dili-masinugtanon sa pulong, sila makabig nga walay pulong pinaagi sa panggawi sa ilang mga asawa.” Ang iyang pagkamaunongon, pailob, ug maayong panggawi sa mga tuig nga ako nagpabadlong nakatabang kanako sa pagkakat-on sa kamatuoran.

Sukad ako nabawtismohan, kanunay nakong gamiton ang iyang panig-ingnan sa pagdasig sa uban nga dunay dili Saksi nga kapikas sa dili pagtalikod kanila. Sila akong sultihan: “Sa hustong panahon gamiton ni Jehova ang gahom sa iyang Pulong, ang Bibliya, ug ang imong maayong panggawi sa pagtabang sa imong kapikas sa pagbag-o—bisag sa primero morag imposible siyang magbag-o.”