Ang Hunahuna sa Bibliya

Unsaon Nimo sa Pagpakigdait sa Uban?

ANG Bibliya nag-ingon: “Ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Diyos.” (Roma 3:23) Kay dili man hingpit ang kapin sa pito ka bilyong tawo sa kalibotan, dili gyod kalikayan ang panagbingkil. Nan, sa unsang paagi kita makapakigdait sa uban?

Ang Bibliya dunay maayong tambag. Gihubit niini ang atong Maglalalang nga si Jehova ingong “ang Diyos sa kalinaw.” (Hebreohanon 13:20; Salmo 83:18) Buot sa Diyos nga ang iyang yutan-ong mga anak may pakigdait sa usag usa. Siyay unang nagpakitag panig-ingnan bahin niini. Sa dihang ang unang magtiayon nakasala sa Diyos, nga nagdaot sa ilang malinawong relasyon, siya milihok dayon aron ang tawo mapasig-uli kaniya. (2 Corinto 5:19) Atong hisgotan ang tulo ka butang nga imong mahimo sa pagpakigdait sa uban.

Kinabubut-ong Magpasaylo

Unsay giingon sa Bibliya? “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. Ingon nga si Jehova kinabubut-on nga nagpasaylo kaninyo, buhata usab ninyo ang ingon.”—Colosas 3:13.

Nganong lisod kini? Tingali duna kay rason sa ‘pagreklamo’ mao nga maglikay ka niadtong nakasala nimo. Tingali moingon pod ka nga kinahanglang mangayo una siyag pasaylo. Pero kon siya wala mahibalo nga siya ang nasayop, o nagtuo siya nga ikaw ang nasayop, lagmit ang problema dili masulbad.

Unsay imong mahimo? Sunda ang tambag sa Bibliya nga kinabubut-ong magpasaylo, ilabina sa gagmayng mga problema. Hinumdomi, kon gilista pa sa Diyos ang atong mga sayop, makaluluoy gyod ta. (Salmo 130:3) Ang Bibliya nag-ingon nga “si Jehova maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot. Kay siya nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol, nga nahinumdom nga kita abog.”—Salmo 103:8, 14.

Tagda usab ang giingon sa Bibliya: “Ang hait nga salabotan sa usa ka tawo magapahinay gayod sa iyang kasuko, ug katahom sa iyang bahin ang pagpalabay sa kalapasan.” (Proverbio 19:11) Ang hait nga salabotan makatabang nato sa pagsabot kon nganong ingon niana ang nabuhat o nasulti sa uban. Busa pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Ang nakasala ba nako gikapoy, may sakit, o tensiyonado?’ Kon imong masabtan ang tinuod nga motibo, pagbati, ug kahimtang sa uban, makatabang kini kanimo nga mamenosan ang imong kasuko ug palabyon na lang ang ilang sayop.

Ipakigsulti Kini

Unsay giingon sa Bibliya? “Kon ang imong igsoon makasala, adtoa siya ug ipadayag ang iyang sayop tali kanimo ug kaniya lamang. Kon siya mamati kanimo, nakabig mo ang imong igsoon.”—Mateo 18:15.

Nganong lisod kini? Ang negatibong pagbati sama sa kahadlok, kasuko, ug kaulaw tingali makapugong nimo sa pagduol sa tawo aron sa pagsulbad sa problema. Basig maaghat ka usab sa pagsulti sa imong problema ngadto sa uban aron labanan ka nila. Apan kini lagmit makapasamot lang sa away.

Unsay imong mahimo? Kon grabe ang problema ug morag dili nimo kini mapalabay, duola siya ug estoryaha. Sulayi kini:

(1) Pakigsulti dayon: Ayaw paglangan kay basin modako ang problema. Ipadapat kining tambag ni Jesus: “Kon ikaw nagadala sa imong gasa ngadto sa halaran ug didto mahinumdom ka nga ang imong igsoon may butang nga batok kanimo, biyai ang imong gasa didto atubangan sa halaran, ug lakaw; pakigdait una sa  imong igsoon, ug unya, sa makabalik ka na, ihalad ang imong gasa.”—Mateo 5:23, 24.

(2) Pakigsulti sa pribado: Ayaw ipanabi sa uban ang problema. “Labani ang imong kawsa batok sa imong isigkatawo, ug ayaw ibutyag ang kompidensiyal nga sulti sa laing tawo.”—Proverbio 25:9.

(3) Pakigsulti nga malinawon: Ayawg ukit-ukita kon kinsay husto ug kon kinsay sayop, kay ang imong tuyo mao ang pagpakigdait. Gamita ang pulong nga magtumong sa imong kaugalingon imbes sa tawong nakapasakit nimo. Pananglitan, mas epektibo tingali ang pag-ingong “Nasakitan ko kay . . . ” imbes moingon: “Imo kong gipasakitan!” Kini ang giingon sa Bibliya: “Atong tinguhaon ang mga butang nga mopatunghag pakigdait ug ang mga butang nga makapalig-on sa usag usa.”—Roma 14:19.

Magmapailobon

Unsay giingon sa Bibliya? “Ayaw balosi si bisan kinsa ug daotan tungod sa daotan. . . . Apan, ‘kon ang imong kaaway gigutom, pakan-a siya; kon siya giuhaw, hatagi siya ug tubig nga mainom.’”—Roma 12:17, 20.

Nganong lisod kini? Kon dili siya mosanong sa una nimong paningkamot nga magkauliay mo, basig mosurender ka dayon.

Unsay imong mahimo? Pailob lang. Ang mga tawo lainlaig kinaiya ug sukod sa pagkahamtong. Ang uban dugayng maulian, samtang ang uban naningkamot pa sa pagpasundayag sa diyosnong mga hiyas. Padayon sa pagpakitag kaayo ug gugma kanila. “Ayaw pagpadaog sa daotan, kondili padayong daoga ang daotan pinaagi sa maayo,” nag-ingon ang Bibliya.—Roma 12:21.

Sa pagpakigdait sa uban, kinahanglan tang maningkamot nga magmapainubsanon, masinaboton, mapailobon, ug mahigugmaon. Apan mapuslanon gayod kini nga paningkamot!

NAKAPAMALANDONG KA BA?

● Unsay makatabang nimo nga kinabubut-ong magpasaylo?—Colosas 3:13.

● Unsay makatabang nimo sa pagpakig-estorya sa tawong nakapasakit nimo?—Mateo 5:23, 24.

● Unsay imong himoon kon dili siya mosanong sa imong paningkamot nga magkauliay mo?—Roma 12:17-21.

[Blurb sa panid 11]

“Ang hait nga salabotan sa usa ka tawo magapahinay gayod sa iyang kasuko, ug katahom sa iyang bahin ang pagpalabay sa kalapasan.”—PROVERBIO 19:11